نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

تاکنون مطالعات متعددی در ارتباط با مسئولیت مدنی در ورزش صورت پذیرفته است. به منظور تجمیع‌ دانش و ارائه تصویری جامع برای انتخاب رویکردهای کارآمد در این حیطه، هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل و تفسیر مطالعات علمی پژوهشی‌_ ترویجی انجام شده در ارتباط با مسئولیت مدنی در ورزش ایران از سال 1389 تا سال 1400بود. روش مطالعه کیفی و از توع فراترکیب بود. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از مطالعات علمی انجام شده در حوزه مسئولیت مدنی در ورزش استفاده شد. به منظور جست و جوی نظامند مقالات منتشر شده در نشریات و پایگاه‌های اطلاعاتی از کلید واژه های مرتبط از جمله دو واژه " ورزش" و " مسئولیت مدنی" استفاده شد. روش نمونه‌گیری هدفمند بود و برای انتخاب مطالعات مناسب از معیار‌های ورود و خروج استفاده شد. از میان 52 مطالعه، 25 مطالعه حذف و 27 مطالعه وارد فرآیند تجزیه و تحلیل شد. بررسی‌ها نشان داد که اشخاص موضوع حقوق ورزش به دو دسته‌ی حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند که مطالعات متعددی در ارتباط با مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی موضوع حقوق ورزش صورت گرفته و وظایف و مسئولیت‌های آنها مشخص شده و راه حل‌هایی در ارتباط با کاهش مسئولیت آنها ارائه شده است اما در ارتباط با مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی مطالعات بسیار محدود بوده و تنها به مطالعه مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی پرداخته شده است و در ارتباط با مسئولیت مدنی سایر اشخاص حقوقی تا جایی که بررسی های این پژوهش نشان می‌دهد مطالعه‌ای صورت نگرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta- Synthesis Researches done in the field of civil liability in Iranian sports law

نویسندگان [English]

  • Behnam Naghipour Givi 1
  • Fatemeh naderian 2
  • Abdolah RouZfarakh 3

1 PhD in Sports Management, Allameh Tabataba'i University

2 PhD student in sport management, Faculty of sport sciences, shahid chamran university of Ahvaz,, Ahvaz, Iran

3 PhD student in Sports Management, Faculty of sport sciences,Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz. Iran

چکیده [English]

So far, several studies have been conducted on civil liability in sports. In order to Knowledge aggregation and provide a comprehensive picture for selecting effective approaches in this area, the purpose of this study was to analyze and interpret scientific research-extension studies conducted in connection with civil liability in sports of Iran from 1389 to 1400. The study method was qualitative and meta- synthesis. In this study, scientific studies in the field of civil liability in sports were used to collect data. In order to systematically search for articles published in journals and databases, related keywords such as "sport" and "civil liability" were used. The sampling method was purposive and inclusion and exclusion criteria were used to select appropriate studies. Out of 52 studies, 25 studies were deleted and 27 studies were included in the analysis process. Studies have shown that persons subject to sports law are divided into two categories: natural and legal persons that numerous studies have been conducted on the civil liability of natural persons subject to sports law and their duties and responsibilities have been identified and solutions have been provided to reduce their responsibilities, but in relation to the civil liability of legal persons, studies have been very limited and only the civil liability of sports clubs has been studied, and as far as the evaluation of this research show no studies have been conducted in relation to the civil liability of other legal persons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Law
  • Civil Liability
  • Sports
  • Meta- Synthesis