نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی

3 دانشیار، گروه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد گروه جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، ارایه الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی ساخت و توسعه اماکن ورزشی بر توسعه پایدار شهری در تهران می‌باشد. مطالعه حاضر از دسته تحقیقات کاربردی است که از نوع اکتشافی و مبتنی بر روش توصیفی- تطبیقی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه صاحب‌نظران در رشته محیط زیست، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و مدیریت ورزشی است. مجموعاً 250 صاحب‌نظر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. پرسشنامه مذکور از طریق نرم‌افزار lime survey، به صورت آنلاین به پست الکترونیکی خبرگان ارسال و و در نهایت 240 پرسشنامه باز گردانده و جمع‌آوری گردید. پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (85/0) تعیین شد. برای سازمان‌دهی و تحلیل نهایی داده‌‌‌‌‌های جمع‌آوری شده از نرم‌افزار SPSS (ver: 20) استفاده گردید. در نهایت به ارائه مدل اثرات زیست محیطی ساخت اماکن ورزشی بر توسعه پایدار با استفاده از نرم افزار اموس و روش تحلیل عاملی تاییدی بهره‌گیری شد. بنابراین مدل‌های اندازه‌گیری از نظر این شاخص مطلوب است. 6 دسته متغیر به عنوان عوامل زیست محیطی موثر بر توسعه و ساخت اماکن ورزشی مطرح شدند که به ترتیب وزن عبارت بودند از: آلودگی هوا (435/3)، تولید پسماند (212/2)، آلودگی آب و تولید فاضلاب (013/2)، آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت (878/1)، آلودگی و تخریب خاک (523/1) و آلودگی نوری (887/0). همچنین، شاخص‌های زیست محیطی موثر بر توسعه و ساخت اماکن ورزشی نیز به ترتیب اولویت وزنی عبارت بودند از: مکان‌یابی و جانمایی صحیح، عدم انتشار آلاینده‌ها، مدیریت پسماند و پساب، مصرف بهینه منابع و انرژی، تناسب کاربری و توسعه فضاهای سبز.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a model for environmental impact assessment of the construction and development of sports facilities on sustainable urban development

نویسندگان [English]

  • Moosa Kooshki 1
  • Seyed Mostafa Tayebisani 2
  • Bahram Ghadimi 3
  • Mehrdad Navabakhsh 4

1 Ph.D. Student, Department of Physical Education, Faculty of Science, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran

2 دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود . شاهرود . ایران

3 Associate Professor Department of Sociology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

4 Professor Department of Sociology, Professor Department of Sociology, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to provide a model for evaluating the environmental effects of the construction and development of sports facilities on sustainable urban development in Tehran. The current study is an applied research which is exploratory and based on descriptive-comparative method. A total of 250 experts were randomly selected as the statistical sample of the research. It should be mentioned that the mentioned questionnaire was sent online to the e-mail of the experts through the lime survey software and finally 240 questionnaires were returned and collected. Its reliability was determined through Cronbach's alpha coefficient (0.85). SPSS software (ver: 20) was used for the organization and final analysis of the collected data. Finally, it was used to present the model of the environmental effects of the construction of sports facilities on sustainable development using EMOS software and confirmatory factor analysis method. Therefore, measurement models are desirable in terms of this index. 6 categories of variables were proposed as environmental factors affecting the development and construction of sports facilities, which in order of weight were: air pollution (3.435), waste production (2.212), water pollution and sewage production (2.013) ), noise pollution and nuisance (1.878), soil pollution and destruction (1.523) and light pollution (0.887). Also, the environmental indicators affecting the development and construction of sports facilities were: correct location and placement, non-emission of pollutants, waste and effluent management, optimal consumption of resources and energy, suitability for use and development of green spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • impact assessment
  • environmental factors
  • development of sports facilities
  • Tehran city