نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی و رسانه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی های مدیران وزارت ورزش و جوانان بود. گردآوری داده های این پژوهش از طریق روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. در بخش کیفی از مدل تحلیلی نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از روش تحلیلی توصیفی- همبستگی استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از نخبگان دانشگاهی و مدیران سازمان های ورزشی بودند که به صورت نظری و با استفاده از روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمی نیز تعداد 468 نفر از مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان های ورزشی به روش نمونه گیری طبقه ای– تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش، فرایند تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، طی سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) انجام گرفت و 13 مفهوم اصلی به دست آمد که در قالب مدل پارادایمی بر اساس مدل استراوس و کوربین ارائه شد و در بخش کمی نیز از از مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شد. نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که تمامی مسیرهای مربوطه در سطح 95 درصد معنی‌دار بوده و مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری نمود که برای اجرای شایستگی در بحث مدیریت سازمان‌های ورزشی توصیه می شود تا برای انتخاب افراد شایسته بر مقوله‌های استخراجی از این پژوهش متمرکز شد و از چارچوب‌های شایستگی جهت بکارگیری، آموزش، انتخاب و انتصاب استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and validating the competence model of managers of the Ministry of Sports and Youth

نویسندگان [English]

  • Seyed Gholamreza Razavi 1
  • Mohammad Nikravan 2
  • seyed emad Hosseini 3

1 PhD Student in Sport Strategies Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Broujerd Branch, Iran

2 Department of Physical Education broujerd branch, Islamic Azad University, Broujerd , Iran

3 Assistant professor of sport management and media department, shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to design and validate the competence model of managers of the Ministry of Sports and Youth. The data collection of this research was done through the mixed research method. In the qualitative part, the analytical model of the foundation data theory was used, and in the quantitative part, the descriptive-correlation analytical method was used. The statistical sample of this research in the qualitative part included 15 academic elites and managers of sports organizations, who were theoretically selected using the targeted snowball method, and in the quantitative part, there were 468 managers, experts and employees of sports organizations. They were selected by stratified random sampling method. In this research, the process of analyzing the data obtained from the interviews was carried out during three stages of coding (open, central and selective) and 13 main concepts were obtained, which were presented in the form of a paradigm model based on Strauss and Corbin's model and in In the quantitative part, structural equation modeling by partial least square method (PLS-SEM) was used. The results obtained from the structural equation model showed that all the relevant paths were significant at the 95% level and were confirmed. According to the results of the present research, it can be concluded that for the implementation of competence in the management of sports organizations, it is recommended to focus on the categories extracted from this research to select competent people and to use the competence frameworks training, selection and appointment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competence
  • managers
  • management
  • performance
  • Ministry of Sports and Youth