نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش تحلیل پیشران های کلیدی توسعه فوتسال کشور می باشد.روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است که از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان و خبرگانی که در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رشته ورزشی فوتسال از دانش و تجربه لازم برخوردار هستند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت روش گلوله برفی است. 12 مصاحبه با خبرگان انجام گرفت.بنا به ماهیت موضوع از فنون و ابزارهای همچون مصاحبه، پنل خبرگان و پرسشنامه استفاده شد. پس از تعیین شاخص ها و مولفه های تاثیر گذار بر توسعه فوتسال کشور ، با استفاده از مدل دلفی و پرسشنامه های طراحی شده ماتریس تحلیل اثرات متقاطع مجددا در بین نمونه آماری توزیع شد. در پردازش داده ها از تکنیک هایی از جمله دلفی، تحلیل اثرات متقاطع،تحلیل ساختاری و نرم افزار میک مک برای تفهیم کلیدی ترین پیشران ها توسعه فوتسال کشور استفاده شد.یافته ها: 34 عامل تاثیرگذار بر توسعه فوتسال کشور مشخص شدند. با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری(اثرات متقاطع) و استفاده از نرم افزار میک مک جایگاه هر عامل در سیستم به دست آمده مشخص شد و 8 پیشران به عنوان کلیدی ترین متغیر های آینده ساز در توسعه فوتسال کشور مشخص شدند. نتیجه گیری: پیشران های کلیدی مشخص شده در این پژوهش می تواند به عنوان یک راهنما در برآورد و پیشنگری آینده سازمان های ورزشی ایران که با ورزش فوتسال در ارتباط هستند مؤثر باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the key drivers of Iran's futsal development

نویسندگان [English]

  • ALI ABOLHOSEINI 1
  • seyed nasrollah sajjadi 2
  • Ebrahim Alidoust 3

1 Master's student in Sports Management, University of Tehran

2 university of tehran

3 Tehran University

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this research is to analyze the key drivers of futsal development in the country. Considering its nature, the current research method is based on the future research approach, which is applied in terms of purpose and survey method. The statistical population of the research includes all specialists and experts who have the necessary knowledge and experience in the field of championship and professional sports and futsal sports. The sampling method in this research is the snowball method. 12 interviews were conducted with experts. According to the nature of the subject, techniques and tools such as interviews, expert panels and questionnaires were used. After determining the indicators and components affecting the country's futsal development, using the Delphi model and designed questionnaires, the cross-effects analysis matrix was redistributed among the statistical sample. Techniques such as Delphi, cross-effects analysis, structural analysis and Mic Mac software were used in data processing to understand the key drivers of futsal development in the country. Findings: 34 factors affecting the development of futsal in the country were identified. Using the structural analysis method (cross effects) and the use of Mic Mac software, the position of each factor in the obtained system was determined, and 8 drivers were identified as the most key future-making variables in the development of futsal in the country. Conclusion: The key drivers identified in this research can be effective as a guide in estimating and predicting the future of Iranian sports organizations that are related to futsal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Championship sports
  • professional sports
  • drivers
  • future research