نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

4 استادیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

5 استادیار گروه مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران شمال، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل و تبیین جامعه‌شناختی راهبردهای نقش خانواده‌ در جامعه‌پذیری ورزشی در والیبال است. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد گلیزر و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در رشته‌های جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی ورزشی که در زمینه تحقیق و پژوهش حاضر تخصص و آشنایی لازم را داشته باشند و اینکه حداقل در این زمینه دارای مقالات، کتاب، سابقه آموزشی و پژوهشی و یا سابقه تدریس در این حوزه را داشته باشند و همچنین مربیان و بازیکنان بین المللی رشته والیبال بودند. روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 14 نفر بود. ابزار اندازه‌گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. راهبردها دربردارنده 6 مقوله اصلی شامل ترویج فرهنگ ورزشی در خانواده، مداخله والدین، سرمایه‌گذاری خانواده بر روی کودکان، ایجاد مثلث تقویت‌کننده‌ها، حمایت اعضای خانواده از ورزش کردن، به‌کارگیری روش‌های نهادینه کردن ورزش؛ و 16 زیر مقوله از قبیل ایجاد عادات ورزش در والدین، تفریح و اوقات فراغت در خانواده، تقویت شبکه‌های از درون به‌هم‌پیوسته در بین خانواده‌ها، حمایت‌های ابزاری در خانواده، وجود قوانین تشویقی در حمایت از خانواده‌های ورزشکار، وجود قوانین تشویقی در خانواده، انتقال فرهنگ ورزشی از والدین به فرزند، مداخله مستقیم والدین، مداخله غیرمستقیم والدین، پرورش شخصیت اجتماعی، سرمایه‌های فرهنگی، سرمایه‌های اقتصادی، سرمایه‌های اجتماعی، استفاده از رسانه‌ها، برجسته‌سازی الگوهای ورزشی، افزایش سطح آگاهی ورزشی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological analysis and explanation of family role strategies in sports socialization in volleyball

نویسندگان [English]

  • zainab mohammadzadeh 1
  • ali baseri 2
  • shahla hojat 3
  • shiva azadfada 4
  • zahra alipour darvishi 5

1 Sociology doctoral student, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Ph.D., Assistant Professor in Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

4 1. Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.

5 Assistant Professor, Department of Public Administration-Human Resource Management, and a member of the faculty of North Tehran Azad University, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to sociologically analyze and explain the strategies of the role of the family in sports socialization in volleyball. The current research method is qualitative with Glazer's approach and of an exploratory type. The statistical population of the current research is the professors and faculty members of the university in the fields of sociology, sports sociology who have the necessary expertise and familiarity in the field of research and research and who at least have articles, books, educational and research experience or teaching experience in this field. have the domain and also were international volleyball coaches and players. The sampling method was used as non-probability sampling, with targeted selection and with maximum diversity or heterogeneity. The sample size in this research was equal to 14 people based on the theoretical saturation index. The measurement tool was an open interview and was analyzed based on three stages of open, central and selective coding. The strategies include 6 main categories, including promoting sports culture in the family, parental intervention, family investment in children, creating a triangle of reinforcements, supporting family members to exercise, using methods to institutionalize sports; and 16 sub-categories such as creating sports habits in parents, recreation and leisure time in the family, strengthening internally interconnected networks among families, instrumental support in the family, the existence of encouraging rules in support of sports families, the existence of encouraging rules in the family, culture transfer Sports from parents to children,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports sociology
  • sports socialization
  • family