نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه تربیت بدنی، تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل درآمدزایی روز مسابقه باشگاههای لیگ برتر ایران بود. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی بود که با استفاده از روش دادهبنیاد انجام شد. جامعه آماری پژوهش افراد صاحب نظر در بازاریابی ورزشی، مدیران باشگاههای فوتبال، مدیران فدراسیون فوتبال بودند. تعداد نمونه با توجه به اشباع نظری انجام شد و در نهایت با 15 نفر مصاحبه صورت گرفت. روش نمونهگیری به‌صورت هدفمند بود. ابزار پژوهش حاضر، مصاحبههای عمیق و باز بود. سؤالات مصاحبهها از نوع باز پاسخ بوده و بر اساس ابعاد نظریه داده بنیاد مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از تکنیک کدگذاری استفاده شد. نتایج کدگذاری حاکی از شناسایی 18 مقوله و 67 مفهوم بود. مقولهها براساس الگوی پارادایمی استراس و کوربین در محورهای شرایط علی، شرایط زمینهای، شرایط مداخلهگر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند خصوصی سازی، قوانین و مقررات و همچنین امکانات سخت افزاری جزء عوامل علی درآمدزایی روز مسابقه بودند. ریشه دار بودن تیم، کیفیت تیم و کسب عناوین و موفقیت در بخش عوامل زمینهای قرار گرفتند. همچنین 5 عامل برنامه ریزی مناسب، ملاحظات اقتصادی، تعادل رقابتی، شدت رقابتی و جو مناسب جزء عوامل مداخلهگر دسته بندی شدند. درنهایت نتایج نشان داد که خصوصیسازی، افزایش کیفیت خدمات و تلاش برای نزدیک شدن هواداران به باشگاه، باعث افزایش درآمد مستقیم و غیر مستقیم و همچنین ارتقاء برند باشگاه میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a revenue model for the match day of Iranian Premier League clubs

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Mahdi Islam 1
  • Alimohammad Safania 2
  • mohsen bagherian 3
  • seyed salahadin naghshbandi 4

1 Islamic Azad University Science and Research Branch.Tehran. Iran

2 Professor of Sport Management, Islamic Azad University of Science and Research Branch, Department of Physical Education, Tehran

3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

4 faculty member of Islamic azad university, sciences and research branches

چکیده [English]

The purpose of this study was designing the match day revenue model for the Iranian football clubs. The method was qualitative. The statistical population was all knowledgeable people in the sport marketing, football club managers and football federation executives. Sampling was theoretically conducted and interviews continued until saturation with total number of 15 interviewees. The sampling method was purposeful. The instrument used to collect data in this study was open interviews. The interview questions were open-ended. Coding Paradigm was used to analyze the data. The results showed the identification of 18 categories and 67 concepts. Categories were categorized according to the Strauss and Corbin paradigm model in the axes of causal conditions, grounded theory, intervening conditions, action and reaction strategies, and consequences. The results of the research indicate that privatization, increasing the quality of services and trying to bring fans closer to the club, will increase direct and indirect income as well as promote the club's brand. Since the progress and development of the country's football depends on income, so football decision-makers in Iran are advised to help stadiums to achieve maximum income on the day of the match by handing over stadiums to football clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football Premier League
  • Grounded Theory
  • Match Day Revenue
  • Qualitative Research Sport Marketing