نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ایوان کی

2 دانشگاه ایوانکی

3 دانشگاه علامه طباطبائی

4 پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص‌های اثرگذار بر توسعه فرهنگ ورزش دوچرخه‌سواری بود. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات اکتشافی؛ به لحاظ نوع پژوهش کاربردی و به لحاظ استراتژی استقرایی و به لحاظ ماهیت داده‌ها در زمره پژوهش کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد بر اساس مدل پارادایمی استراوس و کوربین (1990) است. جامعه آماری پژوهش را اعضای فدراسیون دوچرخه‌سواری، مدیران ورزش شهری، ورزشکاران و مربیان تشکیل دادند که به روش‌های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. مصاحبه‌ها طی پروسه دوماهه با انجام 17 نفر انجام گرفت. به‌منظور تحلیل داده‌ها و استخراج یافته‌ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. همچنین تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزارMAXQDA انجام شد. پس از فرایند کدگذاری تعداد 105 کد باز در 18 مقولۀ فرعی از کدگذاری محوری و 8 مقولۀ کلی از کدگذاری گزینشی به دست آمد. بر اساس نتایج با استراتژی شهر فعال و توسعه ورزش و سلامتی با محوریت استفاده از دوچرخه و بوسیله اتخاذ راهبردهای عملیاتی همچون افزایش ایمنی خیابان‌ها و معابر، استانداردسازی تجهیزات دوچرخه، حمایت قانونی از راکبین و استفاده از طرح‌های دوچرخه اشتراکی و برقراری توازن و تعادل دسترسی به دوچرخه‌ها بین همه شهروندان و ... می‌توان به فرهنگ‌سازی و تغییر رفتار نسبت به استفاده بیشتر از دوچرخه و در نهایت به توسعه پایدار شهری کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the effective indicators in the development of cycling sport culture with the contextual model approach

نویسندگان [English]

  • mehdi mahmoodi yekta 1
  • Mohsen Zarifi Khamene 2
  • ali khazaei 3
  • Mohsen Hallaji 4

1 phd student

2 University Of Eyvanakey

3 Allameh Tabataba'i University

4 Farhangian University

چکیده [English]

The aim of the current research was to identify the influencing factors on the development of cycling sport culture. The present research was exploratory in nature; It was applied in terms of research type and inductive in terms of strategy And in terms of the nature of the data, it belongs to the category of qualitative research and Grounded Theory based on the paradigm model of Strauss and Corbin (1990). The statistical population of the research was made up of cycling federation members, urban sports managers, athletes and trainers which were chosen by purposive sampling and snowball methods. The interviews were conducted with 17 people during the two-month process. In order to analyze the data and extract the findings, open, axial and selective coding was used. Also, qualitative data analysis was done using MAXQDA software. After the coding process, 105 open codes were obtained in 18 sub-categories of axial coding and 8 general categories of selective coding. Based on the results, with the active city strategy and the development of sports and health centered on the use of bicycles and by adopting operational strategies such as increasing the safety of streets and passages, standardizing bicycle equipment, legal protection for riders, and using shared bicycle plans and establishing a balance and balance of access to Bicycles between all citizens and... It is possible to help culture and change behavior towards more use of bicycles and finally help sustainable urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Cycling Sport
  • Synergy
  • Grounded Theory