نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل برنامه استراتژیک بازاریابی رشته‌های ورزشی درحال‌توسعه با تأکید بر رسانه های اجتماعی (نمونه موردی: ورزش بولس) بود. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه تمامی متخصصین و اساتید حوزه بازاریابی ورزشی، رسانه‌های ورزشی، مدیران فدراسیون و کمیته‌های بولینگ، بیلیارد و بولس ایران و حامیان مالی حاضر در مسابقات بولس بودند که تعداد آن‌ها برابر با 55 نفر بود. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته که با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی اسناد و مدارک و نظرات کارشناسی اساتید که تخصص در زمینه مرتبط داشتند به روش دلفی طراحی گردید (26 گویه)، روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید مورد تأیید قرار گرفت، همچنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بیش از 80/0 به دست آمد. از روش تحلیل SWOT ماتریس ارزیابی عوامل درونی و عوامل بیرونی برای تعیین وضعیت استفاده شد. در بخش آمار استنباطی برای تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها از آزمون فریدمن جهت اولویت‌بندی معیارها در سطح 05/0 در نرم‌افزار SPSS استفاده شد. برنامه‌ی راهبردی بازاریابی رشته بولس با تأکید بر رسانه دارای 7 قوت، 9 ضعف، 5 فرصت و 5 تهدید بود. جایگاه بازاریابی ورزشی رشته بولس با تأکید بر رسانه در منطقه‌ی تدافعی قرار داشت. 3 راهبرد برای تحقق رسالت اهداف بلندمدت بازاریابی ورزش بولس با تأکید بر رسانه تدوین شد. نتیجه‌گیری به این صورت شد که رشته بولس نیازمند به‌کارگیری راهبردهای محافظه‌کارانه و نزدیک به ناحیه تهاجمی در عرصه عمل بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a strategic marketing plan model for developing sports fields with emphasis on social media (case example: Bowls sport)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ahmadi 1
  • Alireza Elahi 2
  • Ali Asghar Doroudian 3
  • shiva Azadfada 3

1 PhD student in Sports Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Faculty of Physical Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Physical Education Department, Islamic Azad University, Tehran North Branch

چکیده [English]

The purpose of the current research was to design a strategic marketing plan model for developing sports fields with an emphasis on social media (case example: Bowls). This research is of a descriptive-survey type and based on the purpose, it is practical. The statistical population of this research included all experts and professors in the field of sports marketing, sports media, directors of the Iranian bowling, billiards and boules federations and committees, and financial sponsors present in the boules tournaments, whose number was equal to 55 people. The current research instrument was a researcher-made questionnaire that was designed using the Delphi method using library studies, documents and expert opinions of professors who had expertise in related fields (26 items), and the validity of the questionnaire was confirmed by 10 professors. Also, the reliability of the questionnaire was obtained through Cronbach's alpha more than 0.80.The method of SWOT analysis of internal factors and external factors evaluation matrix was used to determine the situation. In the inferential statistics section, Friedman's test was used to prioritize criteria at the 0.05 level in SPSS software.There were 5 opportunities and 5 threats. The sports marketing position of bowls was in the defensive area with emphasis on the media. 3 strategies were formulated to fulfill the mission of the long-term goals of bowling sports marketing with an emphasis on the media. It was concluded that the field of bowling required the use of conservative strategies and close to the offensive area in the field of action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing strategy
  • Bols field
  • strategic plan
  • defense