نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش طراحی نظام شناسایی و طبقه بندی مولفه‌های امید جوانان ایرانی به آینده از طریق مطالعه و جمع بندی پژوهش های انجام شده در زمینه امید به آینده با رویکرد فراترکیب است.

روش: به همین منظور، مطالعات صورت گرفته در زمینه امید در بازه زمانی 1390 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، 15 مقاله از 22 مقاله به عنوان جامعه آماری برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند.

یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد 6 مقوله با 40 مفهوم در ایجاد امید به آینده موثرند. این مقولات و مفاهیم شامل عوامل اجتماعی(اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هنجاراجتماعی، بیگانگی اجتماعی، آنومی اجتماعی، پرستیژ اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، قدرت اجتماعی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، نشاط اجتماعی)، عوامل خانوادگی(درامد خانواده، تحصیلات والدین، حمایت خانواده)، عوامل اقتصادی(تورم ، سرمایه اقتصادی، بیگانگی اقتصادی، انومی اقتصادی، فقراقتصادی)، عوامل سیاسی(ثبات سیاسی، تحریم، انومی سیاسی، امنیت سیاسی)، عوامل جمعیت شناختی(تحصیلات، جنسیت، سن، تعداد فرزندان، سلامت جسمی)، و عوامل فردی_روانشناختی(اعتقادات دینی، خودکارامدی، لذت گرایی، هدفمندی، مسئولیت پذیری، میل به پیشرفت، تلاشگری، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، امنیت روانی، هویت حرفه ای) است. بر اساس یافته های تحقیق، در بین این عوامل، عوامل اجتماعی و فردی- روانشناختی تعیین کننده ترند.

نتایج: نتایج تحقیق نشان می دهد موفقیت بیشتر در زندگی شخصی و خصوصی؛ دسترسی به منابع، فرصت ها و قدرت؛ و همچنین تجربیات بالاتر؛ افراد را برای ایجاد تغییر و تحول اجتماعی آماده تر و امید به آینده در بین آنان را تقویت می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Effective Factors on the Iranian Youth's Hope for the Future; Using a Meta-Synthesis Approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niazi 1
  • Akbar Zolfaghari 2
  • Ali Farhadian 3
  • Shokoufeh Ab Shirin 4

1 Professor of Social Sciences, Faculty of Humanities, Kashan University

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Kashan University

4 Master's student, Social Science Research, Kashan University

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to design a pattern for identifying and classifying the components of social hope among Iranian youth by summarizing the research conducted in the field of social hope with a meta-synthesis approach.

Method: For this purpose, the studies conducted in the field of hope between 1390 and 1400 have been examined. Based on this, 15 out of 22 articles were selected as the statistical population for analysis. Met-synthesis is the summation of qualitative studies for providing a deeper understanding of the subject

Findings: The findings showed that 6 categories with 40 concepts are effective in creating social hope. These categories and concepts include social factors(social trust, social participation, social norms, social alienation, social anomie, social prestige, social networks, social power, social security, social justice, social acceptance, and social vitality), family factors(family income, parental education, and family support), economic factors(inflation, economic capital, economic alienation, economic anomy, and economic poverty), political factors(political stability, sanctions, political economy, and political security), demographic factors(education, gender, age, number children, and physical health), and individual-psychological factors(religious beliefs, self-efficacy, hedonism, purposefulness, responsibility, desire to progress, hard work, economic and social base, psychological security, and professional identity). According to research findings, among these factors, social and individual-psychological factors are more decisive.

Results: The research results show that more success in personal and private life; access to resources, opportunities and power; as well as higher experiences makes people more ready for social change and strengthens the hope for the future among communities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hope for the Future
  • Hopefully
  • Quality of Life Improvement
  • Community Development
  • Youth