نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران (عهده دار مکاتبات)

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

4 استادیار محیط زیست، گروه محیط زیست دانشکده فنی و مهندسی واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف تحقیق، سنجش عناصر و ترکیبات سمی موجود در کفپوش‌های مورد استفاده در زمین‌های بازی کودکان و فضاهای ورزشی است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش آزمایشگاهی است. عناصر سنگین، منومر، هیدروکربن آزاد و ترکیبات فنولی اندازه‌گیری شدند. برای سنجش آلاینده‌ها از دستگاههای اسپکترومتر نشر اتمی پلاسما(ICP-OES) مدلVista Pro و اسپکتروفتومتر اشعه مرئی و ماورائ‌بنفش مدل 1240 mini استفاده شد. آزمایشات سه مرتبه تکرار شدند. برای تعیین حد مجاز مواجهه، از شاخص متوسط وزنی – زمانی (OEL-TWA) استفاده شد. اکسید منیزیم با ppm 6420 بیشترین و پنتااکسید فسفر با ppm 60 کمترین میزان ترکیبات را شامل شدند. بالاترین و کمترین میزان عنصر به ترتیب متعلق به فلز سنگین روی برابر ppm 11080 و زیرکونیوم با ppm 50/1 بود. نتایج نشان داد که اختلاف زیادی میان استاندارد و حد مجاز آلاینده‌ها با اعداد حاصل از آزمایشات وجود دارد. 3 آلاینده آرسنیک، اورانیوم و کروم با قابلیت «سرطان‌زایی تایید شده انسانی» در ساختار کفپوش تاتامی شناسایی شدند. سیلیس نیز به عنوان «آلاینده‌های مشکوک به سرطان‌زایی در انسان»، شناسایی شد. 3 مورد (سرب، وانادیوم و مولیبدن) نیز به عنوان «سرطان‌زایی تایید شده برای حیوان با ارتباط ناشناخته بر انسان» شناسایی شدند و 13 مورد بعنوان «غیرقابل طبقه‌بندی به عنوان یک عامل سرطان‌زای انسانی» سنجش شدند. برخی از عناصر و ترکیبات موجود در ساختار کفپوش‌های ورزشی، دارای رنجی بالاتر از استانداردها و حدود مجاز مواجهه هستند که این امر می‌تواند بر سلامت کاربران تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر، امکان آسیب‌رسانی به محیط زیست را دارا است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement of heavy elements and contaminants in the flooring used in sports spaces and children's playgrounds

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hoseinpour 1
  • Seyed Mostafa Tayebisani 2
  • bagher morsel 3
  • Hooman Bahmanpour 4

1 Ph.D. Student, Department of Physical Education, Faculty of Human Sciences, Shahrood Branch, Shahrood, Iran

2 دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود . شاهرود . ایران

4 3- Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Engineering, Shahrood Branch, Shahrood, Iran

چکیده [English]

The purpose of the research is to measure the toxic elements and compounds in the flooring used in children's playgrounds and sports spaces. This research was applied and laboratory. Heavy elements, free monomer and hydrocarbons and phenolic compounds were measured. Vista Pro model ICP-OES and 1240 mini visible and ultraviolet spectrophotometer were used to measure the pollutants. The experiments were repeated three times and the weighted mean-time index (OEL-TWA) was used to determine the allowable exposure to chemical agents. Magnesium oxide with 6420 ppm had the highest and phosphorus pentaoxide with 60 ppm had the lowest amount of compounds. The highest amount of element belonged to the heavy metal zinc equal to 11080 ppm and the lowest amount belonged to zirconium with 1.50 ppm. Three contaminants of arsenic, uranium and chromium with "proven human carcinogenicity" were identified in the tatami floor structure. Silica has also been identified as a "contaminant suspected of carcinogenicity in humans." Three cases (lead, vanadium, and molybdenum) were identified as "confirmed carcinogenicity for animals with unknown association with humans" and 13 cases were classified as "unclassifiable as a human carcinogen." Some elements and compounds in the structure of sports flooring have a higher suffering than the standards and permissible exposure limits, which can affect the health of users and on the other hand, can be harmful to the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy elements
  • pollutants
  • sports flooring
  • playground