نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت‌بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی ،سنندج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش آینده‌پژوهی پیشران‌های اصلی توسعه ورزش حرفه‌ای ایران در افق 1414 بود. پژوهش حاضر از منظر رویکرد، استقرایی؛ از منظر جهت‌گیری، بنیادی؛ از منظر شیوه، ترکیبی؛ از منظر استراتژی، آینده‌پژوهی، از منظر پارادایمی، پارادایم نظریه پیچیدگی و از نظر زمانی مقطعی و در سه گام انجام شده است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را صاحب‌نظران تشکیل می‌دادند. انتخاب این افراد به‌صورت هدفمند بود و بر مبنای معیار خبرگی 31 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه . و برای ممیزی پژوهش از شاخص‌های ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) که شامل اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری بود استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش تحلیل مصاحبه از روش کدگذاری و در بخش آینده‌پژوهی از روش تحلیل ساختاری با کمک نرم‌افزار میک‌مک استفاده شد. یافته‌ها نشان داد آینده توسعه ورزش حرفه‌ای ایران متأثر از 14 متغیر می‌باشد اما چهار متغیر مالکیت دولت در امور باشگاه‌داری، ماهیت اداره باشگاه‌ها، ورزش بانوان و سرمایه‌گذاری خارجی پیشران‌های هستند که آینده ورزش حرفه‌ای ایران را دستخوش تغییر می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Future studies main drivers’ development professional sports of Iran in the horizon of 2035

نویسندگان [English]

  • tahsin Veisi 1
  • mohammad Nikravan 2
  • Hamid Foroghipour 2
  • Mozafar Yektayar 3

1 Department of Physical Education, Borujard Branch, Islamic Azad University, Borujard, Iran

2 Department of Physical Education, Borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

3 Associate Professor of Sport Management Department , Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to research the main drivers of the development of professional sports in Iran in the horizon of 2035. The current research from the perspective of inductive approach; From the perspective of orientation, fundamental; From the point of view of method, hybrid; From the point of view of strategy, future research, from the point of view of paradigm, the paradigm of complexity theory and from the point of view of time, it has been carried out in three steps. The participants of this research were experts. The selection of these people was purposeful and 31 people were selected based on the criteria of expertise. In this research, to collect data from interview tools and questionnaires. And to audit the research, Lincoln and Guba (1985) evaluation indices were used, which included validity, transferability, reliability and verifiability. . In order to analyze the data, the coding method was used in the interview analysis section and the structural analysis method was used in the futures section with the help of MICMAC software. The findings showed that the future of the development of professional sports in Iran is affected by 14 variables, but four variables are government ownership in club ownership, the nature of club management, women's sports and foreign investment are the drivers that shape the future of sports. Iran's professions are undergoing changes. Therefore, the result can be found through influencing and adapting to the mentioned variables,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future studies
  • strategic planning
  • development
  • professional sports
  • uncertainty