نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه توسعه پایدار و مدیریت سبز از سوی سازمان‌ها از تمام جهات موردتوجه می‌باشد. در همین راستا، مدیریت منابع انسانی باید سازمان‌ها را در رسیدن به هدف‌های سبز یاری کند. این پژوهش به نقش مدیریت منابع انسانی سبز در توسعه پایدار وزارت ورزش پرداخته و روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارمندان وزارت ورزش بوده است که حجم جامعه حدود 1200 نفر و طبق جدول مورگان حجم نمونه 297 نفر می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت منابع انسانی سبز و توسعه پایدار می‌باشد و جهت بررسی پایایی متغیرها و پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. روش تحلیل داده‌ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق SPSS25 می‌باشد و مدل پژوهش با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart PLS 3 آزمون شد.
یافته‌ها نشان ‌داد  مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار تأثیر مثبت دارد. مؤلفه عوامل فردی و استراتژی سبز با شدت تأثیر 329/0 و 656/0 بر توسعه پایدار تأثیر مثبت دارند و مؤلفه آگاهی از ارزش‌ها، عوامل سازمانی و فرآیند نتوانسته‌اند بر توسعه پایدار نقش مؤثری داشته باشند. مقایسه ضرایب رگرسیون استانداردشده نشان می‌دهد که شدت تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار اجتماعی برابر با 539/0، بر بعد زیست‌محیطی برابر با 534/0 و بر بعد اقتصادی برابر با 347/0 که نسبتاً قوی بوده است. نتایج نشان می دهد افزایش به­کارگیری مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز (آگاهی از روش ها،عوامل فردی، عوامل سازمانی و فرآیند استراتژی سبز) در هر یک ابعاد توسعه پایدار(­اجتماعی، اقتصادی و زیست-محیطی) تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Green Human Resource Management on Sustainable Development in the Ministry of Sports and Youth

نویسندگان [English]

  • Parisa Sarikhani 1
  • Habib Honari 2
  • Javad Shahlaei Bagheri 3

1 Master Degree in Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Ph. D., Professor, Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Ph.D., Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehr, Iran

چکیده [English]

Today, sustainable development and green management are considered by organizations from all angles. In this regard, human resource management should help organizations achieve green goals. Accordingly, this study deals with the effect of green human resource management on the sustainable development of the Ministry of Sports and is a descriptive correlation. The statistical population includes managers and employees of the Ministry of Sports, the population of which is about 1200 people, according to Morgan table, the sample size is 297 people. Measurement tools include green human resource management and sustainable development questionnaires and Cronbach''s alpha coefficient was used to assess the reliability of variables and questionnaires. The data analysis method is descriptive statistics and inferential statistics using SPSS25 and the research model was tested using structural equation modeling technique in Smart PLS 3 software.
The findings showed Green human resource management has a positive impact on sustainable development. The component of individual factors and green strategy with a strong impact of 0/329 and 0/656 have a positive effect on sustainable development and the component of knowledge of values, organizational factors and process have not been able to play an effective role on sustainable development. Comparison of standardized regression coefficients shows that the impact of green human resource management on sustainable social development is equal to 0/539, on the environmental dimension is equal to 0/534 and on the economic dimension is equal to 0/347 which has been relatively strong.
The results showed that increasing the use of green human resource management components (awareness of methods, individual factors, organizational factors and green strategy process) has a positive effect on each dimension of sustainable development (social, economic and environmental).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Green Human Resource Management
  • Sustainable Development and Ministry of Sports and Youth