نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران،‌ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تدوین نقشه استراتژیک ورزش قهرمانی ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع آمیخته(کیفی و کمّی) بود که اطّلاعات مورد نیاز در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های انفرادی و شورای راهبردی و در بخش کمّی با استفاده از ماتریس های خاص مطالعات راهبردی و پرسشنامه های مقایسات زوجی استخراج شد. اعضای شورای راهبردی شامل 14 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، رؤسای فدراسیون های ورزشی، مدیران و معاونین وزارت ورزش، مسئولان کمیته ملی المپیک، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، ورزشکاران نخبه در رشته های ورزشی منتخب، مربیان و داوران ورزشی بودند. به منظور تحلیل و تجزیه کمّی اطلاعات و همچنین دستیابی دقیق تر به اطلاعات در مورد تأیید چهارچوب از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش شروع و با تهیه راهنمای مصاحبه، انجام مصاحبه‌های کیفی و تحلیل آن‌، از تکنیک مدلسازی ساختاری- تفسیری (ISM) استفاده شد. با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری- تفسیری (ISM) نقشه راهبردی ورزش قهرمانی کشور تدوین شد و 11 استراتژی احصا شده در 5 سطح در نقشه راهبردی ورزش قهرمانی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Development of Strategic Map of Elite Iranian Sports

نویسندگان [English]

  • Meysam Rahimizadeh 1
  • ali reghbati 2
  • hossein Akbari yazdi 3

1 Assistant Professor, Faculty of Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Ph.D. of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences,Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Department of Sport management and motor behavior, Faculty of Sport sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to Development of Strategic Map of Elite Iranian Sports. In terms of the method of collecting information, the present research was of a mixed type (qualitative and quantitative), in which the required information was obtained in the qualitative part by using individual interviews and the strategic council, and in the quantitative part by using special matrices of strategic studies and pairwise comparison questionnaires. The members of the strategic council included 14 university faculty members, heads of sports federations, managers and deputies of the Ministry of Sports, officials of the National Olympic Committee, general managers of sports and youth in the provinces, elite athletes in selected sports, coaches and referees. In order to analyze and quantitatively analyze the information, as well as obtain more accurate information about the verification of the framework, starting from the study of the theoretical foundations and the background of the research, and by preparing an interview guide, conducting qualitative interviews and analyzing it, using the structural-interpretive modeling (ISM) technique. Using the structural-interpretive modeling (ISM) technique, the strategic map of the country's championship sports was compiled and 11 strategies counted in 5 levels were included in the strategic map of the championship sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • championship sport
  • Analytic Hierarchy Process
  • strategic plan
  • strategy