نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد ساوه

3 دانشیارمدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی،واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تدوین مدل آمایش بخش ورزش استان مرکزی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. روش تحقیق آمیخته و مبتنی بر استدلال قیاسی- استقرایی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب‌نظران و خبرگان ورزش و دانشگاه بود و از روش نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب افراد نمونه استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزارهای SPSS و EXCEL انجام گرفت. با استفاده تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل موثر در بخش ورزش در 6 دسته اصلی تقسیم‌بندی شدند: (1) تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در ورزش؛ (2) توسعه و تجهیز مسیرهای گردشگری؛ (3) تقویت زیرساخت‌های ورزشی از طریق حمایت‌های دولتی؛ (4) بهره‌گیری بهینه و اصولی از نیروی انسانی در ابعاد مختلف ورزشی؛ (5) بکارگیری فناوری اطلاعات در راستای توسعه اهداف ورزشی؛ و (6) برنامه‌ریزی‌های مدون و سازمان‌یافته در حوزه ورزش. سپس از مدل ساختاری تفسیری برای تدوین مدل استفاده شد.واژگان کلیدی: آمایش بخش ورزش، تحلیل مولفه‌های اصلی، مدل ساختاری تفسیری.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Central Province sports training with ISM approach

نویسندگان [English]

  • Nasihat Ali 1
  • mona Rezaei 2
  • Rasool Nazari 3
  • ghasem rahimi 4

1 PhD student in sports management, Azad University, Isfahan-Khorasgan branch

2 Assistant Professor at Azad University, Saveh branch

3 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The present study was carried out with the aim of developing a training model of the sports department of the central province with the interpretive structural modeling (ISM) approach. The research method was mixed and based on deductive-inductive reasoning. The statistical population of this research included sports and university experts and the purposeful sampling method was used to select sample people. The data collection tool was a questionnaire. Data analysis was done through SPSS and EXCEL software. Using exploratory factor analysis, the effective factors in the sports sector were divided into 6 main categories: (1) encouraging the private sector to invest in sports; (2) developing and equipping tourist routes; (3) strengthening sports infrastructure through government support; (4) optimal and principled use of human resources in different dimensions of sports; (5) using information technology in line with the development of sports goals; and (6) codified and organized planning in the field of sports. Then the interpretive structural model was used to develop the model.Key words: sports analysis, principal component analysis, interpretive structural model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: sports analysis
  • principal component analysis
  • interpretive structural model