نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی و رسانه، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کمیته ملی پارالمپیک ایران به تبعیت از ساختارهای جهانی، تغییراتی را در حاکمیت رشته‌های پارالمپیکی به منظور توسعه ورزش فراگیر برای افراد دارای معلولیت انجام داده است؛ در همین راستا، از سال 1398 برخی از رشته‌های ورزشی معلولین از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین به فدراسیون های ملی انتقال پیدا کرده است. لذا، هدف این پژوهش شناسایی ضرورت و چالش-های انتقال رشته‌های ورزشی معلولین به فدراسیون‌های ملی بود. پژوهش به صورت کیفی انجام شد؛ ۱۳ نفر از خبرگان ورزش معلولین، خبرگان مدیریت ورزشی، ورزشکاران پارالمپیکی، مدیران کمیته ملی پارالمپیک و مدیران فدراسیون‌ها به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که مصاحبه‌ها به صورت رو در رو با شرکت-کنندگان صورت گرفت و هر کدام بین 30 تا 45 دقیقه به طول انجامید. برای تحلیل مصاحبه‌های کیفی، از رویکرد استقرایی و تحلیل تم استفاده شد. داده‌ها به صورت کلی در دو بخش ضرورت‌ها و چالش‌های انتقال طبقه بندی شدند. در قسمت اول،‌ مشارکت ورزشی،‌ الزامات بین‌المللی، حمایت‌های سیاسی قانونی، لزوم تنوع و فراگیری در جامعه،‌ توسعه فنی، فقدان ظرفیت در فدراسیون‌های مبدا و لزوم توسعه پایدار به عنوان مقولات اصلی در بخش ضرورت انتقال طبقه‌بندی شدند. سپس داده‌ها در بخش چالش‌های انتقال رشته‌ها به فدراسیون‌های ملی در مقولات چالش‌های ساختاری، ضعف در سیاست‌های کلان،‌ سوگیری، رویکرد استیجاری،‌ مقاومت در برابر انتقال و فقدان تجربه زیست مشترک طبقه بندی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing Mainstream Sort; The Necessity and Challenges of Changing the Governance of Disabled Sports in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pourkiani
  • Ali Afrouzeh
  • mahammad reza boroumand

Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Iran's National Paralympic Committee has taken steps to promote inclusive sports for people with disabilities in line with international standards, including transferring some disabled sports from the Disabled Sports Federation to National Federations since 2018. This research aims to explore the necessity and challenges of such transfers, with a focus on identifying structural, policy, and cultural barriers faced by the national federations.This study employed a qualitative research design, and involved thirteen participants who were selected through targeted and snowball sampling. The sample included experts in disabled sports, sports management, and sociology, as well as Paralympic athletes, managers of the National Paralympic Committee, and presidents and managers of federations. Semi-structured interviews were conducted face-to-face with each participant and inductive approach and theme analysis were used to analyze the qualitative data. MAXQDA software was instrumental in streamlining the processes of data extraction, classification, and management. The data were generally categorized into two parts: the needs and challenges of transferring disabled sports to National Federations as a mainstreaming policy. The transfer of sports disciplines to National Federations is necessary to promote sports participation, diversity, inclusiveness, and sustainable development. However, this process poses challenges such as structural issues, weak macro policies, bias, hiring practices, resistance to change, and lack of shared experience. These challenges affect athletes with disabilities, national federations, and the National Paralympic Committee. To address these challenges, it is recommended to update macro sports policies and revise regulations and statutes of the federation in the initial stage of the transfer process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mainstream sport
  • Disabled sport
  • Transferring Disabled Sport
  • Iran Paralympic Committee