نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ایران

3 استادیار گروه آمار و کاربرد دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشگاه ملایر، ایران

چکیده

ازدواج به‌عنوان مبنای شکل‌گیری نهاد خانواده همواره موردتوجه قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی گرایش جوانان استان همدان به ازدواج با رویکرد به مبانی نگرشی(معرفتی و بلوغ فکری)، ارزشی، روانی(هیجانی) و سبک زندگی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد 18 الی 35 سال استان همدان تشکیل میدادند. حجم نمونه آماری شامل 449 نفر با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد. ابزار اندازه گیری ، پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت بود. . یافته های پژوهش نشان داد:1. 4/80 درصد از جوانان گرایش متوسطی به ازدواج دارند.2. بین مردان و زنان در گرایش به ازدواج تفاوت معناداری وجود ندارد.3. از نظر پرسش شوندگان بلوغ فکری از موانع با اهمیت متوسط به پایین محسوب می شود و تأثیر بلوغ فکری بر میزان گرایش به ازدواج برای پسران با اهمیت تر از دختران محسوب می گردد.4. از نظر پرسش شوندگان(57% به بالا) شرایط اخلاقی جامعه از موانع با اهمیت متوسط به بالا محسوب می‌شود و تأثیر شرایط اخلاقی جامعه بر میزان گرایش به ازدواج برای پسران با اهمیت تر از دختران محسوب می‌گردد.5. جوانان استان همدان نسبت به ازدواج داری نگرش خوش بینانه هستند و پسران نسبت به دختران در ازدواج نگاه خوش بینانه‌تر بیشتری دارند و در عوض دختران در این قضیه از پسران واقع‌گرایانه‌تر هستند.6. هر چه گرایش به ازدواج افزایش می‌یابد اعتقاد بر این که ترویج سبک زندگی غربی مانع بزرگتری است افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the tendency of young people in Hamadan province to get married with an emphasis on the variables of attitude (cognitive and intellectual maturity), values, psychological (emotional) factors and lifestyle.

نویسندگان [English]

  • hasan qarabaghi 1
  • Seyed Morteza Honarmand 2
  • Mohammad Atlekhani 3
  • Kyomerth Kayseri Guderzi 1

1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Iran

2 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Literature and Human Sciences, Malayer University

3 Assistant Professor, Department of Statistics and Applications, Faculty of Mathematical Sciences and Statistics, Malayer University, Iran

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of investigating the tendency of young people in Hamadan province to marry, with an approach to attitudinal (cognitive and intellectual maturity), value, psychological (emotional) and lifestyle bases. The statistical population of this research consisted of all people aged 18 to 35 in Hamadan province. The measuring instrument was a researcher-made questionnaire with a Likert scale. . The research findings showed: 1. 80.4% of young people have an average tendency to marry. 2. There is no significant difference between men and women in the tendency to marry. 3. From the point of view of the respondents, intellectual maturity is considered as one of the obstacles with medium to low importance, and the effect of intellectual maturity on the degree of tendency to marry is considered more important for boys than for girls. 4. From the point of view of the respondents (57% and above), the moral conditions of the society are considered to be of medium to high importance and the effect of the moral conditions of the society on the tendency to marry is considered more important for boys than for girls. 5. The youth of Hamadan province have an optimistic attitude towards marriage, and boys have more optimistic views about marriage than girls, and instead, girls are more realistic than boys in this matter. 6. As the tendency to get married increases, the belief that the promotion of the western lifestyle is a bigger obstacle increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth
  • marriage
  • lifestyle