نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ، جهرم، ایران

2 استادیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ، جهرم، ایران

3 دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ، جهرم، ایران

چکیده

تحقیق حاضر باهدف مطالعه پدیدارشناختی زمینه های اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن بانوان جوان در آستانه ازدواج طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کیفی بود که به‌صورت میدانی اجرایی گردید. روش کیفی مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق حاضر شامل بانوان جوان در آستانه ازدواج شهر شیراز بودند. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و با رویکرد انتخاب نمونه‌گیری همگون و درعین‌حال با رعایت حداکثر تنوع نمونه‌گیری شدند. این مسئله تا رسیدن به اشباع نظری شکل گرفت. درنهایت تعداد 15 مصاحبه در این خصوص انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از تحلیل موضوعی استفاده گردید. نتایج نشان داد که 6 مضمون اصلی و 44 مضمون فرعی وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن بانوان جوان در آستانه ازدواج در 6 بخش شامل سبک زندگی، مدگرایی، مقبولیت اجتماعی، شغل، نقش‌ها و طبقه اجتماعی و تحصیلات مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A phenomenological study of social contexts affecting the body management of young women on the verge of marriage

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Akbarzadeh 1
  • Majid Reza Karimi 2
  • Karamat Alah Rasekh 3

1 PhD Student in Sociology, Islamic Azad University, Jahrom Branch, Jahrom, Iran

2 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Jahrom Branch, Jahrom, Iran

3 Associate Professor of Sociology, Islamic Azad University, Jahrom Branch, Jahrom, Iran

چکیده [English]

The current research was designed and implemented with the aim of phenomenological study of social contexts affecting the body management of young women on the verge of marriage. The present research was one of the qualitative researches that was carried out in the field. The qualitative method used in this research was phenomenological. The participants in the current research included young women on the verge of marriage in Shiraz. The participants in this research were selected using purposeful sampling and with the approach of selecting homogeneous sampling and at the same time observing the maximum diversity. This problem was formed until theoretical saturation was reached. Finally, 15 interviews were conducted in this regard. The data collection tool in this research was a semi-structured interview. In order to analyze the data, thematic analysis was used. The results showed that there are 6 main themes and 44 sub-themes. According to the results of this research, the social factors affecting the body management of young women on the eve of marriage were identified in 6 sections, including lifestyle, fashion, social acceptability, Job, roles and social class, and education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body management
  • social issues
  • young women
  • marriage