نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت‌ ‌ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد مدیریت ورزشی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشیارمدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی،واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر تلاش دارد با تمرکز بر آینده نگاری استراتژیک ورزش حرفه ای ایران با رویکرد کلاس جهانی عوامل موثر بر رشد باشگاه های ورزش حرفه ای که تاثیرگذار بر توسعه صنعت ورزش است، را شناسایی نماید. داده‌های این پژوهش کیفی که ماهیتی اکتشافی- بنیادی داشت، از طریق نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله‌برفی و بر اساس مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان حوزۀ باشگاه های ورزش حرفه ای جمع‌آوری شد. درک تفسیری دقیق و کدگذاری‌های اولیه و نظری مشخص کرد که باشگاه های ورزش حرفه ای بر اساس ملزومات شکل‌دهندۀ آینده، با غلبه بر وزن گذشته، فشار حال و هم راستا با کشش آینده و انتخاب رفتار پیش‌نگرانه در رویارویی با آینده می‌تواند آینده مطلوب خود را بسازد و برای آن چشم‌انداز تعیین نماید. در این پژوهش مجموعاً پانزده عامل اصلی موثر بر آینده نگاری استراتژیک ورزش حرفه ای ایران با رویکرد کلاس جهانی شامل: ساختار ورزش، عوامل بستر ساز، زیرساخت های سخت افزاری، عوامل زمینه ای، ذی نفعان کلیدی، توسعه با رویکرد جهانی، بازیگران کلیدی، توسعه منابع انسانی، پیامدهای احتمالی، پیامدهای توسعه با جهانی، آینده مرجح، عدم قطعیت ها، پیشران ها و شگفتی سازها شناسایی شد. به طور کلی در ورزش حرفه ای در کلاس جهانی‌ ملاحظات اقتصادی و بیشتر از هر چیز دیگر توصیف می‌شود، هرچند که عناصر فرهنگی نیز نقشی را در این عرصه بازی می‌کند. باوجود اهمیت فرهنگ در گفتمان‌های جهانی‌شدن در ورزش، ملاحظات اقتصادی نقش مهمی را بازی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic foresight of Iranian professional sport in world class

نویسندگان [English]

  • Zahra Sohrabi 1
  • Mehrdad Moharramzadeh 2
  • Rasool Nazari 3

1 PhD of Sport Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabili, Iran

2 Professor of Sports Management, Department of Sports Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

3 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The current research tries to identify the factors affecting the growth of professional sports clubs, which affect the development of the sports industry, by focusing on the strategic foresight of Iran's professional sports with a world-class approach. The data of this qualitative research, which had an exploratory-fundamental nature, was collected through targeted sampling with the snowball technique and based on semi-structured in-depth interviews with 20 experts in the field of professional sports clubs. A detailed interpretative understanding and preliminary and theoretical codings determined that professional sports clubs can build their desired future based on the requirements of shaping the future, by overcoming the weight of the past, the pressure of the present and in line with the tension of the future and the choice of proactive behavior in facing the future, set a perspective for it. In this research, a total of fifteen main factors affecting the strategic foresight of Iran's professional sports with a world-class approach include: sports structure, foundational factors, hardware infrastructure, background factors, key stakeholders, development with a global approach, actors Key, human resource development, and possible consequences, global development consequences, preferred future, uncertainties, drivers and surprises were identified. In general, economic considerations are described in world-class professional sports more than anything else, although cultural elements also play a role in this field. Despite the importance of culture in globalization discourses in sports, economic considerations play an important role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foresight
  • economy
  • clubs
  • drivers
  • uncertainty