نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو تحصیلات تکمیلی

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران،‌ایران

3 استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی مبتنی بر فناوری‌های جدید مانند شبکه‌های اجتماعی انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد سیستماتیک گراندد تئوری انجام پذیرفت. جامعه آماری شامل اساتید و پژوهشگران دانشگاه ها و اداره کل ورزش و جوانان و همچنین هیئت ورزش های همگانی می باشند که مورد مصاحبه قرار گرفتند. برآورد تعداد نمونه براساس اشباع نظری مولفه های استخراجی پژوهش ۱۴نفر است. براساس رویکرد تحقیق طی فرآیند کد گذاری باز، در مجموع ۴۲۴ کد اولیه بدون در نظر گرفتن هم پوشانی به دست آمد و در گام بعد، ۸۳ مفهوم مشترک براساس همپوشانی ها و تشابهات حاصل شد که ۲۴کد مفهومی را شکل دادند. در نهایت کدهای مفهومی حاصل شده ۱۰ مقوله را برای ما تعریف کردند که مدل نهایی پژوهش براساس آنها ترسیم گردید. بر اساس یافته‌ها عوامل علی شامل ضرورت‌های حرفه‌ای، ضرورت‌های فرهنگی؛ عوامل زمینه‌ای شامل زیرساخت‌ها و بسترهای نرم؛ عوامل مداخله گر شامل سازو کارهای تخصصی، سازو کارهای عمومی؛ راهبردها شامل توسعه ساختاری، پشتیبانی؛ پیامدها شامل توسعه کلان، توسعه سلامت محور است. لذا نتیجه گیری می‌شود به استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه تولیدات رسانه‌ای مرتبط با ورزش همگانی توجه ویژه‌ای شود و تمام تلاش و توان سازمان‌های ورزشی در جهت استفاده از ظرفیت نخبگان ورزشی و چهره‌های مطرح و شاخص در شبکه‌های اجتماعی در جهت ترویج ورزش همگانی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for the development of public sports based on new technologies such as social networks

نویسندگان [English]

  • Ehsan Seid Mohammadi 1
  • Meysam Rahimizadeh 2
  • AmirHoseyn Monazzami 3

1 Master's student

2 Assistant Professor, Faculty of Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

3 Assitance Prof. in Shahid Rajaee Teacher Training University

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of designing a model for the development of public sports based on new technologies such as social networks. a qualitative method and a systematic Grounded theory were applied on this study. The statistical population includes Faculty members of universities and the General Directorate of Sports and Youth and the General Board of Sports who were interviewed. The number of samples extracted from the research components that reached theoretical saturation is 14. To analyze the data, a systematic approach including three main steps of open coding, axial coding and selectie coding was used. During the process of open coding, a total of 424 primary codes were obtained without considering overlaps, and in the next step, 83 common concepts were obtained based on overlaps and similarities, which formed 24 axial codes. Finally, the obtained conceptual codes defined 10 categories for us, based on which the final research model was drawn. Based on the findings, causal factors include professional needs, cultural needs; Background factors include infrastructure and soft substrates; Intervening factors include specialized mechanisms, general mechanisms, strategies include structural development, support; The consequences include macro development, health-oriented development. Therefore, it can be concluded that by using investment opportunities in the field of media productions related to public sports, special attention should be paid and all the efforts and power of sports organizations should be in the direction of using the capacity of sports elites and prominent figures in social networks in order to promote public sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: development
  • public sports
  • technology
  • social networks