نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی ایوانکی، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشگاه خوارزمی/ تهران/ ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، ایران.

چکیده

این تحقیق از نوع کیفی، به لحاظ استراتژی از نوع داده بنیاد بود. شرکت کنندگان این تحقیق شامل کلیه متخصصان و کارشناسان، نخبگان آگاه و صاحب‌نظران که دارای تجربیات ارزشمند و مدیریتی در حوزه روابط بین‌الملل ودیپلماتیک و فرهنگ با رویکرد ورزشی و غیرورزشی در وزارت ورزش و جوانان، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی و...) روسای فدراسیون‌ها، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک بودند که با استفاده از روش داده بنیاد(هدفمند قضاوتی)، انتخاب شدند. به منظور اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق از مصاحبه عمیق استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از روش استراوس و کوربین صورت گرفت.براساس مطالعه مبانی نظری، مصاحبه با نخبگان و نتایج مستخرج از تحقیق، محقق به این باور رسید که دیپلماسی فرهنگی ورزش ایران در مسیر تحقق خود لاجرم با مشکلی با هویت الگوریتم هزارتو روبروست. دیپلماسی فرهنگی ورزش ایران که بر روی ضوابط زیر ساختی حکمرانی ایرانی – اسلامی قرار دارد، لزوما تا در مسیر خود با سازمان‌های مختلفی نظیر وزارت آموزش و پرورش، علوم، امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها و شهرداری‌ها تعامل نامه‌های رسمی تدوین نماید. علاوه بر این توجه به ضوابط فرهنگی حکومت ج.ا.ایران، ضوابط دین اسلام، ژئو فرهنگ زیست بومِ متنوع و ضوابط فرهنگی 7 قوم اصلی و ده‌ها اقوام اختلاطی با فرهنگ‌های متفاوت را در نظر داشته باشد، تا نه تنها مانعی برای برون‌رفت از این معضل پیچیده نداشته باشد، بلکه ورزش ایران بدلیل هویت توامان ملی-بین‌المللی، به‌عنوان عامل یکپارچگی فرهنگ ایرانی-اسلامی باشد. پیشنهاد محقق در حل الگوریتم هزارتوی دیپلماسی فرهنگی ورزش ایران، استفاده از الگوریتم پیمایش معکوس می‌باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model designing of cultural diplomacy of Iran’s sport

نویسندگان [English]

  • reza Ghasemi 1
  • Farideh Hadavi 2
  • rahim ramezaninejad 3

1 PhD student in Sports Management, Non-Governmental-Non-Profit Ivanki University, Iran

2 Physical Education and Sport Science Faculty/ Kharazmi University/ Tehran/ Iran

3 Assistant Professor of Physical Education Department, Gilan University, Iran.

چکیده [English]

This qualitative research was based on the strategy of foundation data. participants of this research include all specialists and experts, knowledgeable elites and experts who have valuable and managerial experiences in the field of international and diplomatic relations and culture with a sports and non-sports approach in the Ministry of Sports and Youth, Foreign Affairs, Culture and Islamic Guidance and...) presidents of the federations were the National Olympic and Paralympic Committees, who were selected using the foundation's data method (objective judgment). In-depth interview was used to measure the research variables. The research data analysis method was based on the Strauss and Corbin method. Based on the study of theoretical foundations, interviews with elites, and the results obtained from the research, the researcher came to the belief that Iran's sports cultural diplomacy is inevitably facing a problem with the identity of the labyrinth algorithm on the way to its realization. The research data analysis method was based on the Strauss and Corbin method. Based on the study of theoretical foundations, interviews with elites, and the results obtained from the research, the researcher came to the belief that Iran's sports cultural diplomacy is inevitably facing a problem with the identity of the labyrinth algorithm on way to its realization. Iran's sports cultural diplomacy, which is based on the infrastructure rules of Iranian-Islamic governance, It is necessary to develop official letters of interaction with various organizations such as the Ministry of Education, Science, Foreign Affairs, Culture and Islamic Guidance federations, clubs and municipalities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • cultural diplomacy
  • sports diplomacy