نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی(نویسنده مسئول) E-mail: nobakht.farzad@yahoo.com

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، تحلیل عوامل زمینه ای موفقیت کسب و کارهای ورزشی بود. روش تحقیق از نوع میدانی و جامعه آماری تحقیق کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی کشور (1500N=) بودند که تعداد306 شرکت به صورت نمونه انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز، از طریق پخش پرسشنامه محقق ساخته در بین مدیران شرکت‌ها، جمع آوری و با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل بازاریابی، طرح کسب و کار، حمایت دولت، شبکه سازی، ‌آمادگی کارآفرینی، تکنولوژی، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به سرمایه و قانونمندی از عوامل زمینه ای موفقیت کسب و کار ورزشی در ایران می باشد. نتایج به دست آمده پیشنهاد می کند که صاحبان این کسب و کارها جهت نیل به موفقیت، باید به طرح کسب و کار مناسب، بهبود فعالیت‌های بازاریابی، شبکه سازی، استفاده از حمایت دولتی، توسعه تکنولوژی و بهبود سطح آمادگی کارآفرینی  توجه داشته باشند. همچنین، نهادهای دولتی و دانشگاه‌ها در زمینه استفاده از اطلاعات و کاربرد سرمایه ها می توانند در این زمینه موثر واقع شوند. بهبود قوانین بروکراسی مربوط به کسب و کارهای کوچک و متوسط به موفقیت کسب و کار ورزشی کمک می کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Success Factors of Small and Medium Enterprise in Sports in Iran

نویسندگان [English]

 • Farzad Nobakht 1
 • Mohammad Ehsani 2
 • Hashem Koozehchian 2
 • Mojtaba Amiri 3

1 Ph.D., Academic Member, University of Mohaghegh Ardabili

2 Ph.D., Academic Member, Tarbiat Modares University

3 Ph.D., Academic Member, University of Tehran

چکیده [English]

This study is to analyze the contextual success factors of small and medium enterprise in Sports in Iran.
The research method is field-descriptive, that carried out using a Persian self-designed questionnaire with acceptable validity and reliability. The statistical population and sample of this research include sport SMEs in Iran (n=306, N=1500). Data gathered using distribution questionnaire among company executives and analyzed with factor analyze.
The study discloses that marketing, Business plan, Government support, networking, Entrepreneurial readiness, technology, legality, information access and capital access are important factors in sport business success.
The results suggest that the owners of these businesses should pay more attention to the perfect business plan, improve marketing activities, networking, using of government support, technology development and entrepreneurship levels. Government agencies and universities should also be prepared to give assistances in those fields. Improving legality can be helpful to Simplification of bureaucracy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Small and Medium Enterprise (SMEs)
 • Sport Business and Success

عوامل زمینه ای  موثر  بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش کشور

فرزاد نوبخت[1]

محمد احسانی[2]

هاشم کوزه چیان[3]

مجتبی امیری[4]

تاریخ دریافت مقاله: 15/2/1394

   تاریخ پذیرش مقاله:19/3/1394

 

مقدمه

موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط در هرکشوری، اثرات قابل توجهی بر ابعاد اجتماعی،  اقتصادی و فرهنگی آن دارند. اکثر محققان روی توسعه اقتصادی ناشی از کسب و کار توافق دارند و اهمیت اقتصادی آن را قبل از هر مورد دیگری بیان می کنند. با رقابتی شدن محیط کسب و کار، شانس موفقیت  تصادفی  افراد در این حوزه کمتر می‌شود. پس لازم است علل و عوامل موفقیت کسب و کار‌های موجود بررسی و بر اساس همین اطلاعات مسیر مناسبی برای موفقیت در کسب و کار انتخاب گردد. به کارگیری روش‌های سنتی و قدیمی، کمبود سرمایه، تکنولوژی نامناسب و محدودیت‌های داخلی باعث می شود حتی برخی از کسب وکارها تعطیل شوند(سوئرجک و ها[5]،2003؛ مید و لیدهولم[6]،1998). تحول محیط های رقابتی کسب و کار، صاحبان و مدیران این حوزه را با چالش‌های متعددی روبرو می سازد. مدیران این کسب و کارها باید از یک طرف، توان رقابتی و توسعه داشته باشند و از طرف دیگر، از ایجاد هزینه های اضافی خودداری کنند. در حال حاضر، تحقیقات کمتری پیرامون بررسی عوامل موفقیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط صورت گرفته است و به ویژه در حوزه ورزش با احتیاط می توان گفت که پژوهشی در این زمین صورت نگرفته است. این در حالی است که ورزش یکی از زمینه های بسیار مناسب برای کارآفرینی در کشور ما معرفی شده است(فروغی پور،؛کاظمی،1390).

اینک، افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی، تنوع نیازها و مناسب نبودن وضعیت کسب و کارهای امروزی باعث شده که خیلی از علاقمندان این حوزه توان ورود به این بخش را نداشته باشند و حتی صاحبان کسب و کارهای ورزشی به دلایلی متعدد از قبیل تورم و رکود اقتصادی، داوطلبانه از محیط رقابتی خارج می شوند. با این حال افرادی نیز هستند که استواری خود را با کسب موفقیت در محیط امروزی به نمایش می گذارند. با توجه به نیاز موجود، علاقه پژوهشگران و نبودن فعالیت تحقیقی در این زمینه، نتایج تحقیق حاضر برای موفقیت در حیطه کسب و کارهای ورزشی، انجام پژوهش‌های جدید و ایجاد زمینه ارتباط علم با صنعت در ورزش می تواند موثر واقع شود. در این مقاله، عوامل زمینه‌ای موثر بر موفقیت کسب و کارهای ورزشی مورد تحلیل قرار گرفته است.

تا کنون تحقیقات گسترده ای توسط روان شناسان و اقتصاددانان در مورد توصیف و پیش بینی موفقیت کارآفرینان انجام گرفته است و آنان سعی کرده اند با استفاده از سطوح مختلفی از تحلیل، به درک بهتری از موفقیت کارآفرینان برسند، اما هنوز نتوانسته اند به یک تعریف مشترک از موفقیت کارآفرینانه برسند (گرجویسکی و آسکلون[7]،2006). تعریف شغلی از موفقیت بر اساس شاخص های سختی چون: سود، برگشت سرمایه و رشد کارمندان اگرچه صحیح است، اما مطالعات نشان می دهد که رسیدن به ثروت، رشد مداوم و گسترش بازار در تعریف موفقیت کارآفرینان ناکافی می باشد(لوک و بائوم[8]،2004). بنابراین، در این تحقیق موفقیت کسب و کار بر اساس ادراک مدیریت تعیین شد.

استروی(1994) با مطالعه جامع کسب وکارهای کوچک و تحلیل رشد آنها به این نتیجه رسید که سه دسته عوامل می تواند در رشد و موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک موثر باشد:

1-  ویژگی‌های فرد کارآفرین شامل سن، جنس، زمینه شخصی مثل تجربه مرتبط با شغل و تحصیلات  

2- ویژگیهای خود کسب و کار مثل پیدایش کسب و کار، مدت زمان عملیاتی شدن، اندازه موسسه و منبع سرمایه؛

3- متغییرهای زمینه ای که به صورت سیستمی یا با عنوان "استراتژی" در هر کسب و کاری بوجود می‌آید.

در این تحقیق، عوامل زمینه ای بررسی شده است. عوامل زمینه ای، قابل کنترل بوده و فرد کارآفرین با ایجاد این عوامل و یا بهبود آنها می تواند نقش اساسی در توسعه کسب و کار خود داشته باشد. این عوامل شامل مباحث بازاریابی،تکنولوژی، دسترسی به اطلاعات، آمادگی کارآفرینی، شبکه اجتماعی، قانونمندی، حمایت دولت و طرح کسب وکار می باشد که با تاکید بر ادبیات تحقیق در جدول 1 آورده شده‌اند.

 

 

 


جدول 1 : مروری بر اردبیات تحقیق در زمینه عوامل زمینه ای موفقیت کسب و کار

سازه های تحقیق

عامل مورد نظر

 محقق و سال

عوامل زمینه ای

موفقیت کسب و کار کوچک و متوسط

بازاریابی

اعرابی و همکاران(1386)، عباسی و همکاران(1388)، قاضی زاده(1382) ، ثمری و رسول زاده(1387) ، اسلاتر و نارور (2000)

دیوانداری و همکاران(1387) معماری (1386) ، ریلیانگ(2007)

حمایت دولت

طالبی و همکاران(1387)، انصاری و همکاران(1388)،  ثمری و رسول زاده(1387) ، مرادنژادی و همکاران(1387)

تکنولوژی

انصاری و همکاران(1388)، زعفریان و همکاران(1385)،  ثمری و رسول زاده(1387) ، فتحی و صفی(1388) ، سیاپی و سیمونی (2005) عمید و غمخواری(1388) ملک زاده (1384)،

دسترسی به سرمایه،

آراستی و همکاران(1387)، آقازاده و همکاران(1386)، جیمز ساندی (2011)

دسترسی به اطلاعات

عباسی و همکاران(1388)، مانیان(1388)، آراستی و همکاران(1388)، مارتین و رایت (2005) ، آیروین و آندرسون (2008) ، گیلانیان و همکاران (2012)

شبکه سازی

عباسی و همکاران(1388) ، استاث اوپولو و همکاران (2004) ، کریستیانسن(2004) ، محمدی الیاسی و همکاران(1390)  اخوان صراف، احمد رضا(1386).

قانونی بودن

دوح(2003)، مازارول و چو(2003)

طرح کسب و کار

زوت و آمیت(2002)، لیندر وکانترل(2001)، شافر و همکاران(2005)

آمادگی کارآفرینی

بیزینگ و همکاران(2009)، مقیمی و همکاران(1388)، رهنمائی و همکاران(1388)، مرادنژادی و همکاران(1387) ، ابارا و همکاران (2008) ، بورگس (2007) ، یحیی و همکاران(2011) مهرعلی زاده و سجادی (1384)

بر همین اساس، اثر عوامل یاد شده بر موفقیت کسب و کار های کوچک و متوسط ورزشی کشور سنجیده شد.

روش شناسی پژوهش

روش مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر محل اجرا میدانی و از نظر استراتژی، از نوع توصیفی و پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پیشینه تحقیق و روانی قابل قبول- طبق نظر کارشناسان حوزه مدیریت ورزش و کارآفرینی- انجام گرفت: به طوری که ابتدا یک مطالعه مقدماتی در جامعه مشابه انجام شد و پایانی آن با (آلفا=87درصد) با 95درصد اطمینان مورد تائید قرار گرفت. بازاریابی شامل 4 گویه، طرح کسب و کار 3 گویه، حمایت دولت 4 گویه، شبکه سازی اجتماعی 3 گویه،‌ دسترسی به اطلاعات 6 گویه، دسترسی به سرمایه3 گویه، عوامل آمادگی کارآفرینی یا مهارت ها 4 گویه ، تکنولوژی و قانونمندی 3گویه و موفقیت کسب و کار  4 گویه بودند. جامعه تحقیق حاضر، کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی شامل 1500 شرکت بودند(N) که 306(n) شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.

یافته های پژوهش

الف: ویژگی‌های جمعیت شناختی

آزمودنی های این تحقیق مدیران شرکت‌های ورزشی بودند که از نظر جنسیتی 93.7 درصد آنها مرد(287 نفر) و 3/6 درصد آنها زن(18نفر) می‌باشند. همچنین، میانگین سنی آزمودنی‌ها 3±41 سال و سطح تحصیلات آنها 9/35درصد (110 نفر) فوق دیپلم و دیپلم7/45درصد(140نفر) و بقیه3/18درصد(56نفر) فوق لیسانس و بالاتر بودند.

از نظر نوع شرکت، 152 شرکت (6/49درصد) مسئولیت محدود، 17 شرکت (5/5درصد) تعاونی، 137 شرکت (9/44درصد) سایر بودند.

جدول2: توزیع فراوانی شکل کسب و کار افراد شرکت کننده در تحقیق

شکل شرکت

فراوانی

درصد فراوانی

مسئولیت محدود

152

6/49

تعاونی

17

5/5

سائر

137

9/44

کل

306

100

 

 

ب: نتایج بارهای عاملی اختصاصی برای زیر سازه ها

نتایج بارهای عاملی اختصاصی برای عوامل مورد بررسی در جدل 3 ارائه شده است. برای زیر سازه‌های عوامل زمینه ای با توجه به بارگذاری آیتم‌ها در زیر عامل مرتبط روایی عاملی (سازه‌ای) برای این حیطه تایید گردید.

                                          جدول 3: نتایج بارهای عاملی برای متغیرهای تحقیق

آیتم ها

بازاریابی

فناوری

دسترسی به سرمایه

دسترسی به اطلاعات

شبکه سازی

قانونمندی

طرح کسب وکار

آمادگی کارآفرینی

حمایت دولت

موفقیت

q1

659/0

                 

q2

817/0

                 

q3

751/0

                 

q4

719/0

                 

q5

 

689/0

               

q6

 

871/0

               

q7

 

813/0

               

q8

 

783/0

               

q9

   

829/0

             

q10

   

882/0

             

q11

   

858/0

             

q12

     

732/0

           

q13

     

803/0

           

q14

     

851/0

           

q15

     

651/0

           

q16

     

572/0

           

q17

     

344/0

           

q18

       

234/0

         

q19

       

775/0

         

q20

       

839/0

         

q21

       

710/0

         

q22

         

713/0

       

q23

         

828/0

       

q24

         

750/0

       

q25

           

642/0

     

q26

           

830/0

     

q27

           

855/0

     

q28

             

784/0

   

q29

             

917/0

   

q30

             

877/0

   

q31

             

815/0

   

q32

             

28/0-

   

q33

               

835/0

 

q34

               

655/0

 

q35

               

767/0

 

q36

               

594/0

 

q37

                 

641/0

q38

                 

734/0

q39

                 

778/0

q40

                 

757/0

q41

                 

764/0

KMO

68/0

73/0

71/0

77/0

60/0

62/0

60/0

79/0

69/0

76/0

P (Bartelet)

<001/0

<001/0

<001/0

<001/0

<001/0

<001/0

<001/0

<001/0

<001/0

<001/0

% Variance

Explained

60/53

68/62

39/73

24/46

58/46

61/58

02/61

83/57

72/51

24/54

 

بر اساس یافته‌های حاصل، کفایت مدل برای هر یک از مقیاس های مورد بررسی، تایید شد. به عبارت دیگر، برای آیتم‌های مربوط به بازاریابی، فناوری، سرمایه، اطلاعات، شبکه‌سازی، قانونمندی، طرح کسب وکار، آمادگی کارآفرینی، حمایت دولت، و موفقیت (در هر مورد شاخص KMO بزرگتر از 6/0 و 001/0P< و درصد واریانس بیان شده در دامنه 24/46 تا 39/73 درصد) کفایت مدل برای دسته بندی آیتم‌های پرسشنامه تایید گردید (جدول 3).

ارزیابی کفایت مدل برای مدل اکتشافی مرتبه دوم

بر اساس یافته‌های حاصل، کفایت مدل برای هر یک از مقیاس های مورد بررسی، تایید شد. به عبارت دیگر، برای حیطه های مربوط به عوامل زمینه ای (شاخص KMO بزرگتر از 6/0 و 001/0 P< و درصد واریانس بیان شده برابر 31/35 درصد) کفایت مدل از طریق پرسشنامه تایید گردید (جدول 4).

 

جدول4: نتایج مدل اکتشافی مرتبه دوم

حیطه ها

            بارهای عاملی

بازاریابی

543/0

فناوری

520/0

 دسترسی به سرمایه

585/0

دسترسی به اطلاعات

613/0

شبکه سازی

631/0

قانونمندی

638/0

طرح کسب وکار

733/0

آمادگی کارآفرینی

564/0

حمایت دولت

505/0

موفقیت

575/0

KMO

78/0

P (Bartelet)

<001/0

% Variance Explained

31/35

 

شاخصهای برازش

شاخص‌های برازش برای بررسی مناسب بودن مدل تحلیل عاملی تاییدی یا مدل اندازه گیری برای هر یک از سازه‌های عوامل زمینه ای  در جدول 5 ارائه شده است:

جدول 5: شاخص‌های برازش برای بررسی مناسب بودن مدل تحلیل عاملی تاییدی

Model

χ2

χ2/df

P

GFI

AGFI

RMSEA (95% CI)

NFI

RFI

IFI

NNFI

CFI

زمینه‌ها

50/1

40/28

076/0

97/0

93/0

05/0 (00/0 ; 09/0)

93/0

90/0

98/0

95/0

98/0

 

χ2, chi-square; df, degrees of freedom; χ2/df, normed chi-square; GFI: Goodness of Fit Index; AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index; RMSEA, root mean square error of approximation; NFI: Normed Fit Index; RFI: Relative Fit Index; IFI: Incremental Fit Index; NNFI: Non-Normed Fit Index; CFI, comparative

با توجه به مقادیر شاخص‌های ارائه شده برای هر یک از این زیرسازه ها، شاخص کای‌دو  به درجه ‌ازادی آن کوچکتر از 5 بود  که برازش مدل ها را تایید کرد. همچنین، شاخص‌های برازش GFI، AGFI، NFI،NNFI ، RFI، IFI و  CFI بزرگتر از 9/0، RMSEA  نیز کوچکتر از  08/0 به دست آمد که اعتبار این مدل را تایید نمودند. در نتیجه، این مدل نسبتاً به سطح مطلوبی از برازش دست یافته است و  بر اساس آنها می‌توان ساختار هر یک از  زیرسازه ها را تایید کرد.

دیاگرام مسیری با ضرایب استاندارد برای سازه زمینه ها

ضرایب استاندارد تحلیل عاملی تاییدی برای سازه  عوامل زمینه ای موفقیت در شکل 1 ارائه شده است:

 

شکل 1: ضرایب استاندارد تحلیل عاملی تاییدی برای سازه  عوامل زمینه ای موفقیت کسب و کار ورزشی

 

بررسی معنی‌داری ضرایب تحلیل عاملی تاییدی

نتایج این بررسی در جدول 6 ارائه شده است:

 

 

جدول 6 : بررسی معنی‌داری ضرایب تحلیل عاملی تاییدی

     

Estimate

S.E.

C.R.

Estimate

P

بازاریابی

<---

عامل زمینه ای

000/1

--

--

439/0

--

فناوری

<---

عامل زمینه ای

864/0

210/0

109/4

330/0

<0.001

 دسترسی به سرمایه

<---

عامل زمینه ای

778/1

346/0

134/5

566/0

<0.001

دسترسی به اطلاعات

<---

عامل زمینه ای

271/1

271/0

694/4

587/0

<0.001

شبکه سازی

<---

عامل زمینه ای

033/1

293/0

530/3

352/0

<0.001

قانونمندی

<---

عامل زمینه ای

455/1

274/0

317/5

611/0

<0.001

طرح کسب وکار

<---

عامل زمینه ای

833/1

344/0

325/5

768/0

<0.001

آمادگی کارآفرینی

<---

عامل زمینه ای

343/1

301/0

466/4

531/0

<0.001

حمایت دولت

<---

عامل زمینه ای

763/0

221/0

455/3

302/0

<0.001

 

بر اساس نتایج جدول 6، همه‌ ضرایب تحلیل عاملی تاییدی برای این سازه ها معنی‌دار بودند (P<0.05 برای همه موارد).

بحث و نتیجه گیری

 

اولین گام برای توسعه کسب و کارهای ورزشی، شناخت عوامل موثر بر موفقیت آنهاست. بدون موفقیت امکان استمرار این کسب و کارها به حداقل می رسد. از دیگر، رشد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در راستای فعالیت چرخه اقتصادی اجتناب ناپذیر می باشد. براساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، ابعاد دسترسی به سرمایه و اطلاعات مخالف با تحقیق (کریستیانسن،2003و2002؛ دوح،2003؛ سوئرجک و ها،2003) همچنین، قانونی بودن با موفقیت کسب و کارهای تجهیزات و لوازم ورزشی ارتباط معنی داری دارند. به نظر می رسد عاملی مثل قانون و مقررات مزیت‌هایی را برای کسب و کارها ایجاد می‌کند و به این دلیل از دیدگاه مدیران کسب و کار، در موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی مهم و اثرگذار می باشد که موافق با تحقیقات انجام شده توسط(دوح،2003؛ کریستیانسن و همکاران،2003 ؛ مازارول و چو،2003) می‌باشد؛ یعنی، مدیران شرکت‌ها قانونی بودن را بستری برای موفقیت خود تعریف می کنند. بدین ترتیب، مقررات دولتی باید طوری تنظیم شوند که اطاعت ازآن‌ها باعث مزیت رقابتی شود و شرکت‌ها منافع خود را در بکارگیری مقررات و اعمال قانون لمس کنند. در مورد ارتباط دسترسی به سرمایه و اطلاعات با موفقیت، به نظر می رسد شرایط غیر  قابل پیش بینی در بازار ایران، اعتماد مدیران را نسبت به این منابع با ارزش را تعدیل نموده است و بسیاری از مدیران در پرسش باز اذعان داشته‌اند که شرایط بازار ایران غیرقابل پیش بینی می باشد و نمی توان به اطلاعات گذشته اعتماد کرد. همچنین، ماهیت اقتصادی و فضای کشور ممکن است نقش این عوامل را در موفقیت کسب و کار ورزشی کمرنگ کند. اگر چه اطلاعات نقش مهمی را در موفقیت کسب و کار دارد، ولی توانابی استفاده از آن به مدیر کسب و کار بستگی دارد. در شرایط کنونی زیرساخت اطلاعاتی کشور نیز برای کارآفرینان مناسب نمی باشد. ارتباط عوامل زمینه ای دسترسی به اطلاعات، سرمایه و قانونی بودن از دیدگاه مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی با موفقیت معنی‌دار و مثبت نشان داده شده است. در ادبیات تحقیق نیز دلایل کافی برای این امر آورده شده است. برای مثال، نداشتن سرمایه، از موانع خلاقیت در کسب و کار عنوان شده است. همچنین، اطلاعات جدید برا‌ی رشد و گسترش کسب و کار ضروری ارزیابی گردیده است. قانونمندی و تدوین نظام حقوقی  شفاف، انسجام و بدور از هر‌گونه بخشی نگری  و روزآمدی  و حاکم  نمودن آن بر محیط  کسب و کارها  نیز همواره به عنوان یکی از پیش نیازها و زیرساخت‌های اولیه نهادی در مدل های  توسعه کسب و کارها  مطرح بوده و هست.      

عوامل دیگر مورد بررسی در تحقیق همسو با نتایج تحقیقات انجام گرفته از قبیل طرح کسب و کار(اسبورن ،2009) ، بازاریابی (ریلیانگ ،2007 ؛ کریستیانسن و همکاران،2004 ) )، فن آوری(انجمن اطلاعات و مدیریت تصویری،2008 ؛ سوئرجک و ها ، 2003 )، شبکه اجتماعی(دکلرک وکرون، 2008) ، حمایت دولت(مید و لیدهولم،1998 ؛ سوئرجک و ها،2003 ) و آمادگی کارآفرینی(مک فرسون، 2009 ؛ پاجریس،2002 ) با موفقیت در کسب و کارهای متوسط و کوچک تجهیزات ورزشی ارتباط مستقیم و معنی داری دارد. بر اساس جدول 1، ادبیات داخلی نیز نتایج یاد شده را تائید می کنند و چنین عواملی مستقل از اینکه چه فکر و کسب و کاری داریم می تواند موجب توفیق در این زمینه باشد. امروزه تغییرات سریع، مدیران شرکت‌ها را مجبور به استفاده از تکنولوژی‌های کارآمد، روش‌های بازاریابی نوین، تشخیص مسیر تحول با استفاده از طرح کسب و کار و آمادگی کارآفرینی به عنوان جدیدترین شیوه مدیریتی نموده است. بدیهی است که به دلیل تنوع خواسته ها و توان محدود شرکت‌ها در تامین نیازها، بهره‌گیری بایستی از شبکه‌سازی ضروری است. همچنین حمایت دولت در بعد کلان مثل رویکردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در بعد خرد مثل مالیات، یارانه های شرکتی، تسهیلات ارزان قیمت و سیاست‌های تقویتی کسب و کار در موفقیت کسب و کارها قابل توجه است. دراین میان ما به دلیل ضعف کلی صنعت ورزش در کشور ما، شرکت‌های ورزشی نیاز به توجه و حمایت جدی و دولت دارند. بنابراین انتظار بر این است که کسب وکارهای ورزشی ضمن تدوین طرح کسب و کار، آموزش‌هایی را در زمینه دسترسی به سرمایه و اطلاعات، بازاریابی، تکنولوژی‌های جدید، مهارت‌های کارآفرینی و توسعه شبکه کسب و کار فراگیرند و از حمایت‌های دولتی و قانونی غافل نشوند. به کار گیری این یافته ها با در نظر گرفتن نوع کسب و کار و محیط آن می تواند افراد را در رسیدن به موفقیت یاری نماید.

با توجه به نتایج تحلیل عاملی در تحقیق حاضر که 35 درصد از موفقیت کسب و کار را توضیح می‌دهد، عوامل دیگری نیز وجود دارند که می توانند در موفقیت کسب و کار نقش حیاتی داشته باشند. آنچه در این تحقیق بیان شد، عواملی بودند که صورت سیستمی در انواع مختلف از کسب و کار قابل استفاده‌اند. پیشنهاداتی کاربردی  برای صاحبان این کسب و کارها به صورت زیر ارائه وتاکید می‌گردد که عوامل دیگری که در مقالات مصداق بیان شده است، غفلت نشود.

-      این کسب و کارها باید از استقرار یک نظام بازاریابی که مبتنی بر مطالعات بازار ورزش ایران باشد، بهره مند شوند که متفاوت با مباحث فروش می باشد.

-      از آنجا که سیاست‌های دولت در حمایت از کسب و کارها هرساله تغییر می‌یابد، ضمن توجه به جنبه‌های دیگر باید این نوع حمایت‌ها دائماً رصد شود.

-      تکنولوژی‌های تولید و خدمات پیوسته در حال تغییر می‌باشد که آگاهی از این تغییرات و به کارگیری مستمر آن در کسب و کار توصیه می گردد.

-      در صورت امکان، از قدرت شبکه سازی در کسب و کار نباید غافل شد به‌ویژه شرکت‌ها تولیدی که می‌توانند به بهترین شکل از این تکنیک استفاده نمایند.

-      طرح و برنامه کسب و کار باید هر ساله به‌روزرسانی شود و در آن از اطلاعات جدید اعم از نیروی انسانی‌، بازار، مقررات‌، تکنولوژی، سیاست‌های حمایتی دولت و سرمایه های قابل دستیابی استفاده گردد.

-      توجه به مقررات اعم از قوانین مالیاتی، نیروی انسانی و بیمه و قوانین داخل شرکت، شرکت‌های مدرن را از شرکت‌های سنتی متمایز می‌کند. توجه و تمرکز دولت نیز به این امر حتی در ارائه تسهیلات مالی کاملا مشهود است. لذا داشتن آگاهی و آموزش مستمر این قوانین به بهبود وضعیت کسب و کار کمک می کند.

-      آمادگی کارآفرینی نیز به عنوان مهارت‌های کسب و کار با رویکرد کارآفرینی مثل یادگیری نرم افزارهای جدید حسابداری، مدیریت وب سایت، فناوری اطلاعات و تبلیغات در شبکه های اجتماعی که متفاوت با آموزش کسب و کارهای سنتی می‌باشد، بسیار مهم و قابل پیگیری می‌باشد.

 • منابع

  • آراستی،زهرا و اکبری جوکار، محمدرضا (1385) "بررسی شیوه های ارتباط شبکه ای زنان کارآفرین ایرانی و تاثیر آن در راه اندازی کسب و کار". مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان (مطالعات زنان) 4(3):5-22.
  • اخوان صراف، احمد رضا(1386) "کاربرد شبکه سازی در بازاریابی بنگاه‌های متوسط و کوچک". تدبیر. 180،صص 45-48.
  • انصاری، محمد تقی و دیگران(1384). "مقایسه تطبیقی و شناسایی مهم ترین موانع حمایت از SME‌ها" در ایران. مجموعه مقالات نهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی.
  • دیواندری،علی؛ نیکوکار،غلامحسین؛ نهاوندیان،محمد و آقازاده،هاشم(1387) "بازار گرایی و عملکرد کسب و کار در ایران". مدیریت بازرگانی.1.
  • زعفریان، رضا؛ اسماعیل زاده، مونا و شاهی، نسا (1385) "ارایه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای متوسط و کوچک (مطالعه موردی: شرکت نفت ایران زمین)". توسعه کارآفرینی. 1387; 1(2):75-102.
  • عمید، امین و غمخواری، سیده معصومه (1388) "بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعة صادرات صنایع کوچک و متوسط در ایران". چشم انداز مدیریت، 32 صص. 183-202.
  • فروغی پور، حمید(1384). "زمینه های کارآفرینی در ورزش از دیدگاه متخصصان تربیت بدنی کشور". رساله دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات.
  • فروغی پور، حمید؛ مظفری، سید امیر احمد و اشرف گنجویی ، فریده (1386)"ارزیابیومعرفیمهمتریناولویتهایکارآفرینیدرورزشازدیدگاهدستاندرکارانورزشکشور" . پژوهش در علوم ورزشی. 160.
  • محمدی الیاسی، قنبر؛ رکنی، ندا و طیبی، سید کمیل(1390)"نقششبکههایاجتماعیدرتشخیصفرصتهای کارآفرینی". توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره یازدهم، ص 26.
  • معماری، ژاله (1386) "تحلیل و مدل سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور با رویکرد تصمیم محور". رساله دکتری، دانشگاه تهران- دانشکده تربیت بدنی.
  • ملک زاده، غلامرضا(1384) "مدیریتاستراتژیکتکنولوژی". تهران: انتشارات جهان فردا
  • مهرعلی زاده، یداله و سجادی، حسین (1384) "شناساییعواملمرتبطبامیزان موفقیتکارآفرینانشرکتهای کوچکصنعتی".

   

  • Association of Information and Image Management (2008) Enterprise 2.0 technologies “critical to business success”. International Journal of Micrographics and Optical Technology. 26(1), 6.
  • De Klerk, S., Kroon, J. (2008) "Business networking relationships for business success". South African Journal of Business Management. 39(2), 25-35.
  • Duh, M. (2003) "Family enterprises as an important factor of the economic development: the case of Slovenia". Journal of Enterprising Culture. 11(2), 111-130.
  • Klerk, S., Kroon, J. (2008) "Business networking relationships for business success". South African Journal of Business Management, 39(2), 25-35.
  • Kristiansen, S. (2004) "Social Networks and Business Success. American Journal of Economics and Sociology." 63: 1149–1171.
  • Linder, J., Cantrell, S. )2001(, “Five business-model myths that hold companies back”. Strategy & Leadership. Vol. 29, No. 6, pp. 13-18.
  • Macpherson, M. (2009) "Entrepreneurial learning: Secret ingredients for business success". T and D, 63(7), 46-51+47.
  • McMahon, R. G. P. (2001). "Growth and performance of manufacturing SMEs: The influence of financial management characteristics". International Small Business Journal. 19(3), 10-28.
  • Mead, D.  C., Liedholm, C.  (1998)  "The  dynamics  of  micro  and  small  enterprises  in developing countries". World Development. 26(1), 61-74.
  • Martin .Lynn M، Wright .Len Tiu ( 2005) "No gender in cyberspace?: Empowering entrepreneurship and in novation in female-run ICT small firms". International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. Volume: 11 Issue: 2; 2005 Research paper.
  • Mazzarol, T., Choo, S.  (2003)  "A  study  of  the  factors  influencing  the  operating  location decisions of small firms". Property Management. 21(2), 190-208.
  • Obura. Constant Okello، Minishi-Majanja. M.K، Ikoja-Odongo.J.R(2008)  "Business activities and information needs of SMEs in northern Uganda: Prerequisites for an information system ."Library Management.Volume: 29 Issue: 4/5; 2008 ،Research paper.
  • Osbourne, W. (2009) Small business success: "The roles planning, location, and government play in the entrepreneurship development". Unpublished M.A., State University of New York Empire State College, United States, New York.
  • Osterwalder, A., Pigneur, Y., Tucci, C. L. )2005( "Clarifying business models: origins, present, and future of the concept"  .Communications of the Association for Information Systems. Vol. 16, pp. 1-25.
  • Pajares, F. (2002) "Overview   of   Social   Cognitive   Theory   and   Self-efficacy."
  • Powers, M. (2005) "Leadership development is critical to business success". T and D, 59(7), 34-35.
  • Riliang, Q. (2007) "The role of market orientation in the business success of MNCs' UK subsidiaries". Management Decision, 45(7), 1181.
  • Shafeiyan AH)2008). "A Survey on the Impacts of Entrepreneurial Management Model on Economic Performance of Tehran Cultural Tourism Organizations". Journal of Islamic Management Lectures.1(1): 2[Article in Persian].
  • Shafer, S. M., Smith, H. J., Linder, J. C. 2004, “The power of business models”. Business Horizons. 2005, No. 48, pp. 199-207
  • Stathopoulos. Sophia، Demetrios Psaltopoulos، Dimitris Skuras(2004)."Rural entrepreneurship in Europe: A research framework and agenda.International" Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research. Volume: 10,Issue: 6;
  • Swierczek, F. W., Ha, T. T. (2003). "Entrepreneurial orientation, uncertainty avoidance and firm performance:  an analysis of Thai and Vietnamese SMEs".  International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 4(1), 46-58.
  • Yahya, Ahmad Zahiruddin. Kwai Fatt, Choong. Othman, Abdullah Sanusi. Abdul, Ishak(2011) "Management skills and entrepreneurial success of small and medium enterprises (SMEs) in the services sector".
  • Zott, C., & Amitt, R. (2002) "Measuring the performance implications of business model design: evidence from emerging growth public firms." Fontainebleau, France. INSEAD Working Paper Series , 1-48.