نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران(نویسنده مسئول) E-mail: Parivashnourbakhsh@yahoo.com

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

رویا پردازی مطلوب یکی از نیازهای مدیران و سازمان­های امروزی در جهت توسعه خلاقیت و کارآفرینی در سازمان­ها و همچنین ارتقای پویایی آنها می­باشد. به همین دلیل تحقیق حاضر با هدف تدوین الگوی عوامل رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان­های ورزشی طراحی گردیده است. روش تحقیق حاضر آمیخته (کیفی-کمی) بود. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل نخبگان حوزه مدیریت ورزشی بود که بدین منظور تعداد 13 نفر بر حسب روش نمونه­گیری هدفمند به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. جامعه آماری بخش کمی تحقیق را کلیه مدیران ورزشی آگاه به موضوع تحقیق به تعداد 90 نفر تشکیل می دادند که بر اساس روش نمونه­گیری کل­شمار تمامی آنان به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق شامل پرسشنامه محقق ­ساخته و مصاحبه­ نیمه ­ساختار یافته بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان و روش تحلیل ­عاملی و پایایی آن با استفاده از روش محاسبه آلفای ­کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (83/0= α). در بخش تجزیه و تحلیل کمی تحقیق، از روش معادلات ­ساختاری با رویکرد پی­ال­­اس استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشانگر 8 عامل هدف­گذاری مناسب، قدرت تجسم، کنترل احساسات، شناخت محیط، تسلط بر قوانین، ارزش­ها و استانداردها، عملیاتی­نمودن اهداف، شناخت فرصت­های جدید و توان مدیریتی در رویا پردازی مطلوب مدیران موثر بود که قدرت تجسم با میزان تاثیر 970/0 مهمترین عامل تبیین ­کننده رویا پردازی مطلوب به دست آمد.
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می­گردد با افزایش آگاهی مدیران سازمان­های ورزشی از آینده متصور از ورزش در سطح جهانی، در جهت رویا پردازی مطلوب آنان جهت هماهنگ نمودن سازمان­های ورزشی با این تغییرات اقدام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the Factors Affecting Ideal Dreaming of Sport Organizations Managers

نویسندگان [English]

 • Gholam Reza Amani Shalamzari 1
 • Parivash Nour Bakhsh 2
 • Ali Zarei 3
 • Mahvash Noor Bakhsh 4

1 Ph.D. Student in Sport Management, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Ph.D., Full Professor, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj,

3 Ph.D., Associate Professor, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Ph.D., Full Professor, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj,

چکیده [English]

Desired dreaming is one of the needs of today's managers and organizations to develop creativity and entrepreneurship in organizations as well as to enhance the dynamics of organizations. This issue has led to the present study with the aim of designing a model of desirable dreaming factors for managers of sport organizations. The research method was mixed (qualitative-quantitative). The statistical population included the elite in the field of sport management in the qualitative section. The statistical population of the quantitative research section was all 90 sport managers aware of the research subject and all of them were identified as the sample by the method of sampling. The research tools were a researcher-made questionnaire and a semi-structured interview. The validity of the questionnaire was evaluated according to experts' opinion and factor analysis method. The reliability of the questionnaire was also assessed using Cronbach's alpha (α = 0/83). In the quantitative analysis part of the research, the structural-equation method with the pls approach is used.
 The results showed that eight factors were identified in desirable dreaming: appropriate targeting, visualization power, emotion control, environmental recognition, mastery of laws, values ​​and standards, operationalization of goals, recognition of new opportunities and management capability. Also, visual power with an impact rate of 0/970 is the most important predictor of desirable dreaming.
 According to the results, it is suggested that by increasing the awareness of managers of sport organizations about the future of sport in the world, they will be able to dream their goal by coordinating sport organizations with these changes. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key Words: Dreams
 • Creativity
 • Manager and Sport Organizations

تدوین الگوی عوامل رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی

 

غلامرضا امانی شلمزاری[1]

پریوش نوربخش[2]

علی زارعی[3]

مهوش نوربخش[4]

تاریخ دریافت مقاله: 28/2/1398

                                                                  تاریخ پذیرش مقاله:13/4/1398

 

 

مقدمه

نحوه مدیریت سازمان ها در هر محیطی امری کلیدی می باشد. سازمان های ورزشی نیز به عنوان متولیان ورزش در سطح جامعه باید مطابق با استانداردهای مناسب و همچنین سبک های مناسب با ورزش، مدیریت شوند (میلر و دوهرتی[5]، 2016: 366). نحوه مدیریت و فعالیت در سازمان های ورزشی، نقش مهمی در شکل گیری اهداف و اجرای آن در سازمان دارد. از طرفی تغییرات شکل گرفته شده در جوامع و نیاز سازمان ها به همسویی با این تغییرات سبب گردیده است تا به تفکرات جدید و متنوع در سازمان ها نیاز باشد. همین مسئله موجب شده تا تفکر سنتی موجود در برخی سازمان ها به بروز مشکلاتی بینجامد (فهلن و استنلینگ[6]، 2019: 266). بعلاوه، مدیران سازمان ها در جهت تقویت فعالیت ها و عملکرد سازمانی خود باید به دنبال تغییرات و پیاده سازی خلاقیت باشند. بنابراین، رویا پردازی مناسب و استاندارد به عنوان یکی از راهکارهای مهم در جهت تقویت عملکرد سازمان ها در محیط رقابتی امروزی به شمار می آید  (واگستف[7] و همکاران، 2012: 270).

رویا پردازی مطلوب می تواند در جهت ارتقای کارآفرینی، خلاقیت و ایده ها و نگرش های نو در سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد. اهمیت رویا پردازی سبب گردیده است تا امروزه از آن به عنوان یکی از مسائل مهم در زمینه کارآفرینی یاد شود (سالو[8]، 2018). این در حالی است که شواهد اولیه نشان می دهد امروزه رویا پردازی در میان مدیران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و بیشتر مدیران بدون رویا شده اند (ایواموتو[9]، 2016: 237). مدیر بدون رویا، مدیری است بدون چشم انداز روشن و هدف بلند مدت برای توسعه کسب و کار که اغلب به انجام امور روزمره، بوروکراسی اداری و کاهش هزینه های جزئی می پردازد (کیم[10] و همکاران، 2016: 3).

چنین خصوصیاتی موجب رخوت سازمان و به مرور زمان سبب افول و مرگ سازمان خواهند شد. هرچند در بسیاری از موارد مدیر بدون رویا برای جلوگیری از سیر قهقرایی سیستم، دست به توسعه مصنوعی سازمان با استخدام نفرات مازاد بر نیاز و انجام حرکات نمایشی چون: برگزاری جشن سالگرد تاسیس و یا ایجاد و گسترش شعب جدید و پا برجا نگه داشتن واحدهایی که اصطلاحا بدل به «سگ ها» شده اند، می زند و سعی در ارائه تصویری موفق از خود و سازمان مطبوعش دارد- حتی در این راه اقدام به سرمایه گذاری شخصی می نماید. بدیهی است که روند جاری سازمان و تلاش های مدیریت، جریان دوگانه ای را ایجاد می کند که لاجرم دور باطلی از سقوط کسب و کار فراهم می سازند (هیل[11]و همکاران، 2014: 38). این وضعیت به علت برخی شرایط از جمله: تغییرات روانی شخص مدیر بر اثر گذشت سالیان عمر، نگرانی ها و اضطراب های شخصی مدیر و برخی عوامل سیستمی مانند نهادن تمامی بار مسئولیت تصمیم گیری ها بر دوش مدیر و مسئولیت گریزی کارکنان، گسترش چاپلوسی در سازمان و  سپری شدن عمر طبیعی سازمان می باشد (چان[12]، 2018: 28).

رویا پردازی یکی از مسائل مهم در سازمان های امروزی و مورد  نیاز تمامی مدیران می باشد (اخمتشین[13] و همکاران، 2018:، 354). مطابق با دیدگاه رویا پردازی مطلوب در سازمان ها، مدیران و سازمان ها در جهت نیل به اهداف خود و دستیابی به موفقیت، نیازمند برخورداری از رویا پردازی به صورت مناسب و در حد استاندارد خود می باشند (چان، 2018: 39). بزرگترین دانشمندان و مخترعان و خلاق ترین انسان های جهان، رویاپردازانی بزرگ بوده اند.  موفقیت تنها داشتن ایده‌های تجاری بزرگ و رسیدن به اهداف نیست، بلکه موفقیت واقعی آن چیزی است که در افکارتان تصور می‌کنید. انباشت فشارها، تنش ها، تجارب و خاطرات تلخ در ذهن انسان، روح و روان او را بیمار می سازد و این قوه تخیل و رویاست که می تواند اثرات مخرب چنین هجمه های روحی را در انسان کنترل و کمرنگ سازد. از این رو، رویا پردازی به عنوان یک ابزار کارآمد سبب می گردد تا افراد ضمن تجسم موفقیت، در جهت دستیابی به آن تلاش مناسب نمایند (دیسموند[14]، 2013: 667).  

در تحقیقات مختلفی به بررسی رویا پردازی و مسائل مربوط به آن پرداخته شده است. سالو (2018) نشان دادند که افراد رویا پرداز از هوش و عملکرد مطلوب تر مغزی برخوردار می باشند (سالو، 2018:173). لاورنسی[15] (2018) بر این باور بود که رویا پردازی به واسطه بروز خلاقیت ها سبب بهبود وضعیت پژوهشی و تحقیقاتی می گردد (لاورنسی، 2018: 7).  دیسموند (2013) نیز اعتقاد داشت که برخی مسائل از جمله عوامل فردی و فرهنگی سبب می گردد تا رویاهای سازمانی ایجاد نگردد و سازمان ها در سکوت و سکون محض به فعالیت ادامه دهند. وی اشاره داشت که نبود رویاها در سازمان سبب فقدان خلاقیت و نوآوری در سازمان ها می گردد (دسموند، 2013: 655). بررسی تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان گر ضعف عمده آنها در زمینه رویا پردازی و توسعه مناسب آن در محیط های سازمانی می باشد. این در حالی است که در تحقیقات مختلف اشاره شده است که رویا پردازی در صورتی که به صورت مطلوب اجرایی گردد سبب ارتقای وضعیت عملکردی سازمان ها می گردد. رویا پردازی یکی از نیازهای مهم سازمان های امروزی می باشند. وجود رویا پردازی سبب می گردد تا سازمان ها مسیر مناسب و درستی در جهت دستیابی به اهداف مدنظر خود طراحی و طی نمایند. از طرفی رویا پردازی به واسطه گسترش و توسعه نگاه مدیران و کارکنان به سازمان سبب می گردد تا چشم انداز وسیعی برای سازمان طراحی شود. به عبارتی، رویا پردازی مطلوب سبب می گردد تا برخی نگاه های کلان در سازمان در زمینه آینده پژوهی و نیازهای آتی سازمان شکل بگیرد و مدیران برای مدیریت تغییرات احتمالی محیطی آماده شوند.  از این رو، رویا پردازی مطلوب یکی از نیازهای مهم تمامی سازمان ها از جمله سازمان های ورزشی جهت دستیابی به عملکرد مناسب  به شمار می آید. از طرفی بررسی تحقیقات نشان می دهد که تحقیقات تخصصی در حوزه ورزش نیز به انجام نرسیده است. عدم بررسی مدیریت رویا پردازی در برخی محیط ها از جمله سازمان های ورزشی سبب گردیده است تا ابهامات اساسی در این مورد در سازمان های ورزشی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، نبود تحقیقات در این حوزه سبب گردیده است تا بهبود رویا پردازی مطلوب در سازمان های ورزشی به عنوان یک مسئله مهم و ضروری مورد توجه قرار نگیرد. به همین دلیل تا امروزه دغدغه کافی در زمینه رویا پردازی در سازمان های ورزشی وجود نداشته است. به عبارتی، نگاه سازمان های ورزشی، نگاهی کوتاه مدت و ایستا حاوی کمترین خلاقیت، نوآوری و پویایی لازم در این زمینه می باشد. همچنین نبود تحقیقات جامع در این حوزه سبب گردیده است تا در جهت بهبود رویا پردازی مطلوب در سازمان های ورزشی و ایجاد روحیه رویا پردازی مناسب و استاندارد، راهکارهای عملیاتی در دست نباشد. در واقع، نبود آگاهی و دانش کافی در مورد رویا پردازی در سازمان های ورزشی سبب گردیده است تا مدیران این حوزه از اطلاعات کافی و جامعی در این زمینه برخوردار نباشند. بدین ترتیب، تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی عوامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی طراحی و اجرا گردید. لذا سوال اصلی پژوهش حاضر این است:

 الگوی عوامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی در ایران چگونه است

 

 

روش ‌شناسی پژوهش

تحقیق حاضر در زمره تحقیقات آمیخته می باشد که به روش کیفی و کمی انجام گردیده و با توجه به کاربرد آن در سازمان های ورزشی از جمله تحقیقات کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، میدانی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل کلیه نخبگان و صاحب ‌نظران حوزه ورزش شامل اساتید مدیریت ورزشی و همچنین برخی مدیران سازمان های ورزشی بود.  جهت انتخاب این افراد شاخص های مختلفی از جمله سوابق علمی و اجرایی این افراد و پیشینه تحقیقاتی آنان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با سوالاتی در زمینه ماهیت و مفهوم رویا پردازی در مدیریت، درک و آگاهی آنان از موضوع تحقیق مشخص و پس از آن نمونه های تحقیق با علم اینکه در موضوع تحقیق اشراف کامل دارند، در بخش کیفی مورد استفاده قرار گرفتند.  روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت غیرتصادفی در دسترس هدفمند بود. بدین منظور تعداد 13 نخبه و صاحب نظر به عنوان نمونه تحقیق در بخش کیفی انتخاب شدند. از این تعداد 10 نفر از اساتید دانشگاهی و اعضای هیئت علمی در رشته مدیریت ورزشی و 3 نفر  از مدیران و معاونان اداره کل ورزش و جوانان استان های کشور بودند. جامعه آماری بخش کمی تحقیق حاضر را کلیه مدیران فدراسیون های ورزشی، مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان و همچنین برخی اساتید مدیریت ورزشی آگاه به موضوع تحقیق تشکیل می دادند که تعداد آنان 90 نفر بود. با توجه به سوابق شغلی، تحصیلی و پژوهشی روسای فدراسیون­ها، مدیران وزارت ورزش و جوانان و همچنین اساتید مدیریت ورزشی، از میان آنان افرادی که در مورد تحقیق حاضر آگاهی داشتند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. با استفاده از روش نمونه­گیری کل­شمار تمامی این افراد به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. پس از پخش و جمع­آوری پرسشنامه­ها، در نهایت تعداد 63 نفر از نمونه ها با تحقیق حاضر همکاری نمودند. جدول 1 جامعه و نمونه آماری در بخش های کمی تحقیق را نشان می دهد:

جدول 1: جامعه و نمونه آماری تحقیق

گروه ها

جامعه آماری

نمونه آماری

اساتید و خبرگان دانشگاهی

56

45

روسای فدراسیون ها

14

7

مدیران وزارت ورزش و جوانان و مدیران و معاونان اداره کل ورزش و جوانان استان ها

20

11

مجموع

90

63

 

ابزار گردآوری تحقیق حاضر در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. همچنین با توجه به مصاحبه های انجام شده، عواملی شناسایی شدند که از آنها به عنوان ابزار گردآوری تحقیق در بخش کمی استفاده گردید. این پرسشنامه به دو بخش کلی ویژگی­های جمعیت ­شناختی و32 سؤال­ آن به صورت پنج گزینه­ای لیکرتی(از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) تقسیم گردید. این سوالات هدف گذاری مناسب (سوال 1 تا 6)،  قدرت تجسم (سوال 7 تا 11)،  کنترل احساسات (سوال 12 تا 14)، شناخت محیط (سوال 15 تا 19)،  تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها (سوال 20 تا 23)،  عملیاتی نمودن اهداف (سوال 24 تا 26)،  شناخت فرصت های جدید (سوال 27 تا 29) و توان مدیریتی (سوال 30 تا 32)  را مورد آزمون قرار می دادند. پایایی این پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای­کرونباخ در تمامی مولفه­ها و همچنین پرسشنامه کلی مورد تایید قرار گرفت. میزان پایایی کلی این پرسشنامه 83/0 به دست آمد. پایایی مدل اندازه­گیری بوسیله ضرایب بارهای عاملی و پایایی ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفت که اطلاعات مربوط به آن در بخش یافته های تحقیق ارائه می شود.

روایی محتوایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات 8 تن از اساتید دانشگاهی خارج از نمونه های بخش کیفی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از فرم­های روایی سنجی شاخص روایی محتوا[16] و نسبت روایی محتوا[17]  و فرمول های مربوط استفاده شد. مقدار نسبت روایی محتوا با توجه به تعداد اساتید (8 نفر)، 99/0 و مقدار شاخص روایی محتوا  ، 99/0 به دست آمد. بنابراین روایی محتوای ابزار تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. همچنین روایی سازه پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که پرسشنامه تحقیق حاضر از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بود. همچنین در قسمت تجزیه و تحلیل کمی تحقیق، از روش معادلات ساختاری با رویکرد پی­ال­­اس[18] استفاده شده است. 

یافته های پژوهش

یافته های توصیفی مربوط به نمونه های آماری تحقیق حاضر در جدول 2 به نمایش گذاشته شده است.

جدول 2: یافته های توصیفی تحقیق

 

ویژگی های جمعیت شناختی

گروه ها

فراوانی

درصد

 

 

بخش کیفی تحقیق

جنسیت

مرد

9

2/69

زن

4

8/30

سطح تحصیلات

دکتری

10

9/76

کارشناسی ارشد

3

1/23

بخش کمی تحقیق

جنسیت

مرد

42

7/66

زن

21

3/33

سطح تحصیلات

دکتری

28

4/44

کارشناسی ارشد

20

7/31

کارشناسی

15

8/23

رده سنی

زیر 35 سال

11

5/17

35-45 سال

30

6/47

45-55 سال

16

4/25

بالای 55 سال

6

5/9

سابقه شغلی

زیر 10 سال

6

5/9

10-20 سال

40

5/63

بالای 20 سال

17

0/27

رشته تحصیلی

تربیت  بدنی

53

1/84

غیرتربیت بدنی

10

9/15

 

نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که نمونه­های بخش کیفی تحقیق شامل 2/69 درصد مرد و 8/30 درصد زن بودند. همچنین از این میان نمونه های تحقیق، افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری با 9/76 درصد بیشترین تعداد را دارا می باشند.  نتایج توصیفی مربوط به وضعیت جنسیت نمونه تحقیق در بخش کمی حاضر نشان داد که 7/66 درصد از افراد شرکت کننده در تحقیق را مردان و 3/33 درصد را زنان تشکیل می دهند.

نتایج یافته­های توصیفی تحقیق همچنین نشان داد که از میان نمونه های تحقیق، افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری با 4/44 درصد ، گروه سنی 35-45 سال با 6/47 درصد، افراد دارای سابقه شغلی بین 10-20 سال با 5/63 درصد و افراد دارای رشته تحصیلی تربیت بدنی 1/84 درصد از بیشترین فراوانی در میان نمونه های تحقیق برخوردار بودند.

به منظور شناسایی عوامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب در سازمان های ورزشی از نظرات خبرگان در قالب روش کیفی استفاده گردید. پس از انجام کدگذاری­ها، ویژگی های مستخرج از مصاحبه­ها مشخص گردید. جدول 3، نتایج کیفی تحقیق حاضر را نشان می­دهد:

جدول 3: کدگذاری باز و محوری

ویژگی های استخراج شده

مقوله ها

توانایی در شناخت اهداف فعلی سازمان

تسلط بر مدیریت اهداف شخصی و سازمانی خود

آگاهی بر اهداف عالی ورزش در کشور

استفاده از هدف گذاری مشارکتی در سازمان

توجه به مسائل آینده در هدف گذاری در سازمان

توانایی در اولویت بندی نیازهای آتی سازمان و ورزش

هدف گذاری مناسب

برخورداری از قدرت تخیل منطقی

توانایی در تجسم مناسب و استاندارد

آگاهی از آینده متصور از ورزش در سطح جهانی

درک اهمیت قدرت تخیل در خود

مهارت در رها سازی قدرت تخیل

قدرت تجسم

توانایی در حذف احساسات منفی مدیران

استفاده از کودک خلاق و رویاپرداز درون در مدیران

حذف رویاهای غیرواقعی و غیرقابل دسترس

کنترل احساسات

تسلط بر سیاست های حاکم بر سازمان

شناسایی نیروهای مداخله گر در مسیر رویا پردازی در سازمان

شناخت اولویت های ورزشی سازمان و جامعه

آگاهی از نیازهای آینده ورزش

درک مشکلات فعلی حاکم بر ورزش

شناخت محیط

آگاهی از ارزش های مهم سازمان

توانایی ایجاد تغییرات در استانداردها متناسب با دورنمای سازمان

کمک به ارکان سازمان در بهبود استانداردهای سازمانی

شناخت از قوانین و مقررات قابل انعطاف در سازمان

تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها

توانایی در اجرایی نمودن اهداف

مشخص نمودن زمان مناسب در اجرایی نمودن اهداف

مشخص نمودن مسیرهای جایگزین در دستیابی به اهداف

عملیاتی نمودن اهداف

تحلیل اتفاقات ایجاد شده در سازمان

توانایی پیش بینی آینده

آگاهی از پیشرفت های جهانی در عرصه سازمانی و ورزشی

شناخت فرصت های جدید

تیزهوشی مدیر در استفاده از فرصت های موجود

تسلط مدیر بر تمامی ارکان و منابع سازمانی

توانایی در گذر از مرزهای محدود سازمانی در چارچوب اصول حاکم

توان مدیریتی

 

از طریق مصاحبه های انجام شده در بخش کیفی تحقیق،32  ویژگی استخراج  و در 8 عامل هدف گذاری مناسب، قدرت تجسم، کنترل احساسات، شناخت محیط، تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها، عملیاتی نمودن اهداف، شناخت فرصت های جدید و توان مدیریتی دسته بندی گردیدند. به منظور ارائه مدل در تحقیق حاضر از روش مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شد. از این رو، ابتدا با آزمون کلوموگراف اسمیرنف وضعیت طبیعی بودن توزیع داده های تحقیق بررسی شد. نتایج آزمون فوق نشان داد که میزان سطح معناداری در تمامی عوامل پایین از 05/0 بود که این خود نشان دهنده غیرطبیعی بودن داده های تحقیق می باشد. از این رو، جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از آمار ناپارامتریک استفاده گردید. شکل 1 و 2 مدل اندازه گیری و میزان ضرایب معنی داری تی و عوامل تبیین کننده زبان مطلوب مدیران سازمان های ورزشی را نشان می دهد.

 

شکل 1: مدل اندازه گیری عوامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی

 

شکل 2: ضرایب معنی داریT عوامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی

جدول 4 ، جمع بندی از مدل های اندازه گیری و ضرایب معنی داری تی عوامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب در سازمان های ورزشی را به نمایش گذاشته است.

جدول 4 : خلاصه نتایج آماری عوامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی

تاثیر

T

مولفه ها

943/0

189/95

هدف گذاری مناسب

970/0

227/194

قدرت تجسم

921/0

819/59

کنترل احساسات

879/0

361/47

شناخت محیط

858/0

553/35

تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها

749/0

576/24

عملیاتی نمودن اهداف

675/0

702/9

شناخت فرصت های جدید

681/0

528/10

توان مدیریتی

نتایج تحقیق نشان داد که در میان عوامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب در سازمان های ورزشی، قدرت تجسم با میزان تاثیر 970/0 مهمترین عامل بوده است. همچنین عامل هدف گذاری مناسب با میزان تاثیر 943/0 و کنترل احساسات با میزان تاثیر 921/0 از عوامل مهم تبیین کننده رویا پردازی مطلوب در سازمان های ورزشی به شمار می آیند. نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که عامل شناخت فرصت های جدید با میزان تاثیر 675/0 کم اهمیت ترین عامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب در سازمان های ورزشی می باشد. به منظور بررسی برازش مدل تحقیق حاضر از شاخص های برازش روش معادلات ساختاری با رویکرد پی­ال­­اس استفاده گردید. جدول 5 نتایج مربوط به شاخص های برازش مدل فوق را نشان می دهد:

جدول 5: شاخص­های برازش عوامل تبیین کننده رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی

 

هدف گذاری مناسب

قدرت تجسم

کنترل احساسات

شناخت محیط

تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها

عملیاتی نمودن اهداف

شناخت فرصت های جدید

توان مدیریتی

آلفای کرونباخ

85/0

86/0

90/0

95/0

80/0

88/0

81/0

92/0

پایایی ترکیبی

75/0

71/0

75/0

72/0

70/0

71/0

79/0

78/0

روایی همگرا

55/0

61/0

75/0

42/0

60/0

61/0

59/0

68/0

R2

89/0

94/0

84/0

77/0

73/0

56/0

45/0

46/0

Q2

61/0

51/0

41/0

44/0

47/0

47/0

42/0

60/0

GOF

421/0

487/0

532/0

541/0

513/0

517/0

521/0

609/0

 

نتایج مربوط به شاخص های برازش تحقیق نشان داد که مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیر ها در هر نه متغیر، بالاتر از 7/0 می­باشد که حاکی از پایایی مناسب مدل دارد. همچنین، میزان روایی همگرا برای تمامی عوامل بالاتر از سطح معیار 4/0 می باشد که نشان دهنده مناسب بودن میزان روایی همگرای تحقیق می باشد. همچنین روایی واگرا در تحقیق حاضر نیز در قالب ماتریس عوامل در عوامل، مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین مطابق با شکل 1 تمامی بارهای عاملی مربوط به عوامل تحقیق، بیش از 4/0 می باشد که نشان دهنده مناسب بودن این معیار می باشد.

با توجه به سه مقدار  19/0، 33/0 و 67/0 که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای R2 معرفی شده است، مقدار R2 در همه عوامل،  بیشتراز 33/0 به دست آمد که  نشان از مناسب بودن این شاخص دارد. با توجه به سه مقدار  02/0، 15/0 و 32/0   که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای Q2 معرفی شده است، مقدارQ2 در همه عوامل، بیشتراز 36/0 به دست آمد که  نشان از مناسب بودن این شاخص دارد.  با توجه به سه مقدار  01/0، 25/0 و 36/0   که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی شده است و مقدار GOF در همه عوامل، بیشتراز 36/0 به دست آمد که  نشان از برازش کلی قوی مدل دارد. بدین ترتیب، مدل ارائه شده در تحقیق حاضر، از برازش مناسبی برخوردار می  باشد.

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج تحقیق نشان داد که عوامل تبیین­کننده رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی شامل هدف گذاری مناسب، قدرت تجسم، کنترل احساسات، شناخت محیط، تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها، عملیاتی نمودن اهداف، شناخت فرصت های جدید و توان مدیریتی می باشند. عوامل شناسایی شده نشان می دهند که در مسیر بهبود رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی، نیازمند  توجه و ارتقای دامنه مختلفی از مهارت ها، نگرش ها، رفتارها و توانایی ها هستیم. این مسئله نشان دهنده این مهم می باشد که رویا پردازی در میان مدیران سازمان های ورزشی نیازمند درک جامع آنان از خود، سازمان و محیط و اصول، ارزش ها، استانداردها و قوانین حاکم می باشد. همچنین،  نیاز به برخورداری از مهارت های گسترده و جامع در زمینه رویا پردازی و توانایی در شناخت آینده و تجسم مسیرهای دسترسی به آینده ممکن دارد. بنابراین باید پذیرفت که رویا پردازی مدیران ورزشی نیازمند توجه به جنبه های مختلف و متنوعی می باشد. المولدت و نیلسن (2017) اشاره داشتند که رویا پردازی مطلوب نیازمند برخورداری از مهارت ها و توانایی متنوع و همچنین احاطه بر تمامی جنبه های محیطی و فردی دارد (المولدت و نیلسن، 2017: 7). ایواموتو (2016) نیز در تحقیق خود مشخص نمود که جنبه های مختلفی شامل جنبه های شخصی، فرهنگی و اجتماعی جهت گسترش رویا پردازی در مسیر ارتقای خلاقیت وجود دارد (ایواموتو، 2016: 236). جنینگز[19] و همکاران (2016) نیز مشخص نمودند که در جهت بهبود رویا پردازی نیاز است تا مسائل مختلفی مورد توجه قرار گیرد و این مسئله نشان دهنده اهمیت برنامه ریزی ها در مورد رویا پردازی است (جنینگز و همکاران، 2016: 83). به عبارتی، جهت ایجاد رویا پردازی مطلوب در میان مدیران سازمان ها باید برنامه ریزی چندسطحی جهت ارتقای برخی مهارت ها، توانایی ها، نگرش و دیدگاه مدیران در زمینه رویا پردازی صورت پذیرد (ایواموتو، 2016: 238).

تحقیق حاضر مشخص نمود که در میان عوامل شناسایی شده، قدرت تجسم به عنوان عاملی مهم نقش اساسی در تبیین رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی داشت. تجسم به عنوان یکی از مسائل مهم در مسیر رویا پردازی نقش مهمی در جهت ارتقای توانایی فنی افراد جهت رویا پردازی دارد. گرالدی و همکاران (2008) اشاره داشتند که مهارت تجسم به عنوان اصل زیربنایی رویا پردازی سبب می گردد تا مسیر رویا پردازی در شرایط مطلوب خود قرار گیرد (گرالدی و همکاران، 2008: 587). ایواموتو (2016) نیز مشخص نمود که قدرت تجسم نقش مهمی در جهت رویا پردازی افراد دارد (ایواموتو، 2016: 240). همچنین، واگستف و همکاران (2012) بیان نمودند که تجسم یکی از مسائل مهم در زمینه رویا پردازی می باشد (واگستف و همکاران، 2012:، 279). به نظر می رسد قدرت تجسم در صورتی که در چارچوب منطقی قرار داشته باشد، می تواند سیمای جامعی از آینده را در ذهن مدیران تداعی کند که این خود سبب می گردد تا مدیران ضمن شناخت برخی مشکلات و پتانسیل های آینده، مسیری خلاقانه جهت دستیابی به اهداف عالی سازمان های ورزشی طراحی نمایند. البته قدرت تجسم باید در دایره ای منطقی و قابل حصول باشد، چرا که عدم تطابق قدرت تجسم با واقعیت ها و یا آینده قابل حصول سبب می گردد تا افراد در حیطه خیال مطلق قرار گیرند و این مسئله سبب بروز بحران در سازمان های ورزشی گردد.

تحقیق حاضر همچنین نشان داد که هدف گذاری مناسب عامل مهم دیگری در جهت رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی به شمار می آید. هدف گذاری به عنوان یکی از مسائل مهم در مباحث سازمانی نقش مهمی در دستیابی سازمان ها به جایگاه مناسب خود دارد. در مسیر رویا پردازی نیز، هدف گذاری به عنوان عاملی مهم سبب می گردد تا مسیر رویا پردازی در میان مدیران سازمان های ورزشی در شرایط مطلوب خود باشد. این در حالی است که برخی تحقیقات از جمله تحقیق گرالدی و همکاران (2008) رویا پردازی را زاییده برخی مسائل ذهنی از جمله تجسم می داند و برخی جنبه های مدیریتی از جمله هدف گذاری را در این زمینه مهم و کلیدی قلمداد نمی کند (گرالدی و همکاران، 2008: 587). پس می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر در این زمینه با نتایج تحقیق گرالدی و همکاران (2008) ناهمخوان می باشد. به نظر می رسد تفاوت در محیط مورد بررسی در تحقیق حاضر و تحقیق گرالدی و همکاران (2008) سبب بروز این ناهمخوانی شده است. از طرفی چان (2018) اشاره داشت که رویا پردازی بدون هدف گذاری مناسب سبب اتلاف زمان می گردد (چان، 2018: 32). یمینی[20] و همکاران (2015) مشخص نمودند با ایجاد هدف گذاری می توان رویا پردازی را ارتقا داد (یمینی و همکاران 2015: 538). همچنین جنینگز و همکاران (2016) بیان داشتند که هدف گذاری مطلوب سبب می گردد تا احساسات افراد جهت رویا پردازی بهبود یابد (جنینگز و همکاران، 2016: 83). بنابراین در جهت رویا پردازی توانایی و فن هدف گذاری یکی از مسائل مهم و کلیدی می باشد. بدون شک هدف گذاری مناسب سبب می گردد تا اهدافی واقعی و منسجم ایجاد گردد که در جهت دستیابی به این اهداف می توان به صورت منطقی رویا پردازی را دنبال نمود.

تحقیق حاضر مشخص نمود که در جهت بهبود رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی، کنترل احساسات عاملی مهم می باشد. واگستف و همکاران (2012) در تحقیق خود مشخص نمودند که در جهت بهبود رویا پردازی مهارت های تجسم افراد نقش مهمی دارد و در این بین این مهارت برتری نسبت به احساسات و مهارت های افراد در زمینه کنترل احساسات دارد (واگستف و همکاران، 2012: 280). پس می توان گفت که تحقیق حاضر در این مورد با نتایج تحقیقات واگستف و همکاران (2012) ناهمخوان می باشد. به نظر می رسد فضای فرهنگی و اجتماعی تحقیق حاضر و تحقیق واگستف و همکاران (2012) سبب شکل گیری این ناهمخوانی شده است. بدون شک محیط های فرهنگی و اجتماعی از جنبه های مختلفی بر فرایند های رویا پردازی تاثیرگذار خواهند بود. این مسئله سبب گردیده است تا در برخی محیط های کنترل احساسات مهم و در برخی محیط های فرهنگی و اجتماعی کنترل احساسات کم اهمیت تلقی گردد. اخمتشین و همکاران (2018) در تحقیق خود مشخص نمودند که توانایی کنترل بر احساسات نقش مهمی در جهت بهبود خلاقیت و نوآوری دارد (اخمتشین و همکاران، 2018: 354). یمینی و همکاران (2015) نیز اظهار داشتند که کنترل احساسات یکی از راهکارهای بهبود رویا پردازی می باشد (یمینی و همکاران 2015: 539). از این رو می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات اخمتشین و همکاران (2018) و یمینی و همکاران (2015) همخوان می باشد. کنترل احساسات سبب می گردد تا تسلط افراد بر فرایندهای ذهنی خود بهبود یابد و با کنترل احساسات، وضعیت ذهنی و فکری افراد رشد نماید. بدون شک کنترل احساسات سبب می گردد تا مدیران سازمان های ورزشی درک کلی از شرایط ذهنی خود داشته باشند و با تسلط بیشتری به فعالیت رویا پردازی مطلوب اقدام نمایند.

تحقیق حاضر همچنین نشان داد که برخی مسائل مدیریتی از جمله توان مدیریتی و همچنین تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها به عنوان عوامل مهم در جهت بهبود رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی به شمار می آیند. گرالدی و همکاران (2008) در تحقیق خود مشخص نمودند که در مسیر ارتقای خیال پردازی در سازمان ها نیاز است تا افراد برخی جنبه های شخصی خود را بهبود دهند و مسائل مدیریتی نقش تاثیرگذاری در این زمینه ندارند (گرالدی و همکاران، 2008: 587). این مسئله نشان می دهد که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات گرالدی و همکاران (2008) ناهمخوان می باشد. به نظر می رسد تفاوت های موجود در محیط اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی تحقیق حاضر و تحقیق گرالدی و همکاران (2008) سبب بروز این ناهمخوانی شده است. از طرفی ایواموتو (2006) و ماس و تستا (2008) در تحقیق خود مشخص نمودند که مدیریت و برخی قوانین و مقررات نقش مهم و تاثیرگذاری بر فرایند رویا پردازی و تجسم آینده در میان مدیران و کارکنان دارند (ایواموتو، 2006: 238 و ماس و تستا، 2008: 394). از این رو می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات ایواموتو (2006) و ماس و تستا (2008) همخوان می باشد. در تفسیر این مسئله لازم به ذکر است که برخی جنبه های مدیریتی و تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها سبب می گردد تا درک اولیه از اهمیت رویا پردازی در سازمان ها ایجاد گردد. از طرفی، مسائل مدیریتی و تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها، موجب می شود تا فرایند رویا پردازی در سازمان ها تسهیل یابد و افراد با دانش و آگاهی بیشتری فعالیت های مربوط به رویا پردازی را دنبال نمایند.

تحقیق حاضر همچنین نشان داد که شناخت محیط به عنوان عاملی مهم در جهت رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی مشخص می باشد. سالو (2018) در تحقیق خود مشخص نمود که مدیران بدون شک در سازمان خود از محیط آگاهی لازم را دارند. لذا ارتقای اطلاعات محیطی کمک چندانی به رویا پردازی آنان نمی کند، چرا که آنان شناخت کافی از محیط خود دارند (سالو، 2018: 174). این مسئله نشان می دهد که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات سالو (2018) ناهمخوان می باشد. به نظر می رسد عدم تسلط مدیران در کشور ایران بر محیط خود و تغییرات عمده محیطی در کشور ایران و از طرفی تسلط کامل افراد بر محیط خود در تحقیق سالو (2018) سبب گردیده است تا این ناهمخوانی ایجاد گردد. از طرفی لاورنسی (2018) در تحقیق خود مشخص نمود که شناخت محیط نقش مهم و تعیین کننده ای بر فرایند رویا پردازی دارد (لاورنسی، 2018: 8). ماس و تستا (2008) نیز بیان نمودند که رویا پردازی به واسطه شناخت محیط از وضعیت مطلوب تری برخوردار خواهد بود (ماس و تستا، 2008: 395). پس می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات لاورنسی (2018) و ماس و تستا (2008) همخوان می باشد. شناخت محیط سبب می گردد تا افراد دورنمای مناسبی از محیط خود را داشته باشند. این مسئله سبب گردیده است تا شناخت محیط به عنوان عاملی کلیدی سبب گردد تا مدیران به صورت مناسب تری رویا پردازی را انجام دهند، چرا که شناخت محیط سبب می گردد تا درک کلی افراد از آینده سازمان خود بهبود یابد.

تحقیق حاضر همچنین حاکی از آن بود که عملیاتی نمودن اهداف و شناخت فرصت های جدید به عنوان دو عامل مهم دیگر در جهت رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی قابل توجه می باشند. این دو عامل تاکید بر هدف و شناخت فرصت های موجود می باشد. یمینی و همکاران (2015) در تحقیق خود مشخص نمودند که شناخت فرصت های موجود سبب می گردد تا مسیر رویا پردازی و تجسم در میان مدیران هموار گردد (یمینی و همکاران 2015: 539). چان (2018)  نیز دریافت که هدف گذاری یکی از مسائل کلیدی در جهت رویا پردازی در سازمان ها می باشد (چان، 2018: 33). جنینگز و همکاران (2016) اعلام داشتند که عملیاتی نمودن اهداف سبب می گردد تا مدیران در راستای اجرای مناسب این اهداف، رویا پردازی را به صورت مطلوب تری دنبال نمایند (جنینگز و همکاران، 2016: 82). بنابراین، می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات یمینی و همکاران (2015)، چان (2018) و جنینگز و همکاران (2016) همخوان می باشد. عملیاتی نمودن اهداف سبب می گردد تا مدیران ضمن شناخت اهداف خود و مسیر دستیابی به این اهداف، اقدام به رویا پردازی نمایند. به عبارتی، عملیاتی نمودن اهداف موجب می شود تا دغدغه و ضرورت گسترش رویا پردازی در میان مدیران افزایش یابد. از طرفی شناخت فرصت های جدید در راستای شناخت محیط می باشد که سبب می گردد تا افراد پتانسیل های موجود در محیط سازمان خود را بشناسند و جهت بهره گیری از این پتانسیل ها به صورت خلاقانه ای تفکر نمایند. در واقع، عملیاتی نمودن اهداف و همچنین شناخت فرصت های جدید سبب ایجاد بستر فکری و ذهنی مناسب جهت بهبود رویا پردازی مطلوب در میان مدیران سازمان های ورزشی می گردد.

کارکردهای رویا پردازی در سازمان ها سبب می گردد تا بتوان در فضای امروزی از سطح خلاقیت و نوآوری بیشتری برخوردار بود. تحقیق در این حوزه به خصوص در سازمان های ورزشی سبب می گردد تا سازمان های ورزشی با تحلیل و تفکر عمیق تر ضمن بررسی پتانسیل های خود و درک نیازهایشان در سطح مطلوبی از خلاقیت ها و نوآوری اقدام نماید. رویا پردازی در سازمان های ورزشی سبب می گردد تا بتوان برخی اهداف جدید را طرح ریزی و دنبال نمود. سازمان های ورزشی کشور با برخورداری از رویا پردازی و توسعه استاندارد آن در سازمان های خود می توانند به سطح مطلوبی از کارآفرینی دست یابند و بسیاری از مشکلات خود را پیش بینی و در جهت مدیریت و رفع آن اقدام نمایند.

 از این رو لازم است که برای ارتقای رویا پردازی مطلوب در سازمان های ورزشی، توانمندی مدیران از جنبه های مختلفی مانند هدف گذاری مناسب، قدرت تجسم، کنترل احساسات، شناخت محیط، تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها، عملیاتی نمودن اهداف، شناخت فرصت های جدید و توان مدیریتی ارتقا یابد. به عبارتی مدیران سازمان های ورزشی به عنوان منابع مهم سازمان های ورزشی جهت برخورداری از رویا پردازی مطلوب نیازمند سطح مطلوبی از هدف گذاری مناسب، قدرت تجسم، کنترل احساسات، شناخت محیط، تسلط بر قوانین، ارزش ها و استانداردها، عملیاتی نمودن اهداف، شناخت فرصت های جدید و توان مدیریتی هستند.

بدین ترتیب پیشنهاد می گردد:

 • با افزایش آگاهی مدیران سازمان های ورزشی از آینده متصور از ورزش در سطح جهانی، در جهت رویا پردازی مطلوب آنان برای هماهنگ نمودن سازمان های ورزشی با این تغییرات اقدام گردد.
 • دوره های آموزشی مختلف با هدف تقویت مهارت مدیران سازمان های ورزشی در جهت رهاسازی قدرت تخیل مناسب و اصولی مناسب برگزار گردد.
 • با استفاده از هدف گذاری مشارکتی در سازمان و افزایش آگاهی مدیران سازمان های ورزشی بر اهداف عالی ورزش در کشور، سعی در رویا پردازی مطلوب در راستای این اهداف صورت پذیرد.
 • افزایش مهارت مدیران سازمان های ورزشی در جهت حذف احساسات منفی مد نظر قرار بگیرد.

 

 • منابع

  • Akhmetshin, E., Morozov, I., Pavlyuk, A., Yumashev, A., Yumasheva, N., & Gubarkov, S. (2018). Motivation of personnel in an innovative business climate”. European Research Studies Journal, 21(1), 352-361.
  • Chan, H. Y. (2018). “Effective countertransference management through experiential learning-informed dream interpretation in Chinese Novices”. Doctoral dissertation, California Southern University, 1-150.
  • Desmond, J. (2013). “Organization of dreams: the dream of organization–dreaming organization”. Journal of Organizational Change Management, 26(4), 654-669.‏
  • Elmholdt, K. T., & Nielsen, J. (2017). “Dreaming together of the good organization: Understanding the “Prosumption” of Management Fashion through Consultant-Client interaction”. In EGOS 2017--33rd Colloquium.‏1-39.
  • Fahlén, J., & Stenling, C. (2019). “Re conceptualizing institutional change in sport management contexts: the unintended consequences of sport organizations’ everyday organizational life”. European Sport Management Quarterly, 19(2), 265-285.
  • Geraldi, J. G., Turner, J. R., Maylor, H., Söderholm, A., Hobday, M., & Brady, T. (2008). “Innovation in project management: Voices of researchers”. International Journal of Project Management, 26(5), 586-589.‏
  • Hill, C. W., Jones, G. R., & Schilling, M. A. (2014). “Strategic management: theory: an integrated approach”. Cengage Learning.‏1-528.
  • Iwamoto, T. (2016). “Dream-based social innovation”. In 2016 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET), 236-242.
  • Jennings, J. E., Jennings, P. D., & Sharifian, M. (2016). “Living the dream? Assessing the “entrepreneurship as emancipation” perspective in a developed region”. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(1), 81-110.
  • Kim, K. C., Lee, S. S., Almacen, J., Enriquez, J. L., & Lynn, H. G. (2016). “The dreaming-sharing-excitement Model of K-Management and K-Entrepreneurship”. Korea Business Review, 20(2), 1-32.‏
  • Lawrence, W. G. (2018). “Social dreaming as a tool of consultancy and action research”. In Social dreaming, 9, 1-18.
  • Massa, S., & Testa, S. (2008). “Innovation and SMEs: Misaligned perspectives and goals among entrepreneurs, academics, and policy makers”. Tec novation, 28(7), 393-407.
  • Millar, P., & Doherty, A. (2016). “Capacity building in nonprofit sport organizations: Development of a process model”. Sport management review, 19(4), 365-377.
  • Salo, A. K. (2018). “Dreaming of a ledgerfree, globally connected wealth management industry”. The Wealth Tech Book: The Fin Tech Handbook for Investors, Entrepreneurs and Finance Visionaries, 173-176.
  • Yemini, M., Addi-Raccah, A., & Katarivas, K. (2015). “I have a dream: School principals as entrepreneurs”. Educational Management Administration & Leadership, 43(4), 526-540.
  • Wagstaff, C. R., Fletcher, D., & Hanton, S. (2012). “Exploring emotion abilities and regulation strategies in sport organizations”. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 1(4), 268-282.