نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جامعهشناسیوعلوماجتماعی، واحدعلوموتحقیقات،دانشگاهآزاداسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، فیزیولوژی ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجویدکترایجامعهشناسیورزشی،گروهجامعهشناسیوعلوماجتماعی،واحدعلوموتحقیقات،دانشگاهآزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم­ترین چالش‌های کنونی جوامع در حال ­توسعه، رسیدن به توسعه­ پایدار درتمامی عرصه­هاست. این مهم در عرصه ورزش، از سویی بیانگر سطح انسجام اجتماعی و از سوی ‌دیگر، نشان­دهنده ظرفیت‌های انسانی جوامع است. رابطه بین سطح توسعه‌یافتگی و رفاه و رضایت اجتماعی با سلامت روانی و کاهش معضلات بیمارستانی نیز بر کسی پوشیده نیست. البته از جمله موانع برای انسجام اجتماعی، موانع اقتصادی و فرهنگی است.
فراگیر شدن ورزش به خصوص ورزش قهرمانی و اهمیت جایگاه آن در مناسبات بین المللی، توجه فراوان  دولت­ها را به این پدیده جلب کرده است. توانایی یک سیستم ورزشی برای پایداری، به گونه­ای اجتناب ناپذیر وابسته به موفقیتی است که سیستم در ارتباط با محیط کسب می­کند؛ اما توسعه پایدار با محیط مستلزم توزیع منابع و مسئولیت کار بین اجزای سیستم به نحوی است که عناصر درونی با قبول جایگاه و نقش خود همراه با عناصر دیگر برای تداوم کارکرد و پایداری سیستم در یک محیط متغیر فعالیت کنند.
هدف از تحقیق حاضر، تبیین رابطه انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار در ورزش بدمینتون از دیدگاه نخبگان کشور است. جامعه آماری در بخش کیفی 20 نفر از نخبگان ورزشی بودند که با استفاده از روش مصاحبه و اشباع نظری اطلاعات جمع آوری شد. در بخش کمی نیز همه جامعه آماری شامل ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و مدیران نخبه رشته ورزشی بدمینتون به تعداد 242  نفر به صورت کل شمار در پژوهش شرکت داده شدند. شاخص‌های آماری «پرسشنامه مولفه­های انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار در نخبگان بدمینتون کشور» به طور خلاصه عبارت اند از: (1) مؤلفه احساس یکپارچگی افراد جامعه: این مؤلفه 761/19 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند و 5 گویه را شامل می‌شود؛ (2) مؤلفه روابط دوستانه و محبت آمیز: این مؤلفه 664/18 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند و 5 گویه را شامل می‌شود؛ (3) مؤلفه میزان روابط اجتماعی: این مؤلفه 138/13 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند و 5 گویه را شامل می‌شود؛ (4) مؤلفه تعامل­های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم: این مؤلفه 031/13 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند.
شاخص‌های GFI، AGFI و NFI نشان دهنده برازش بسیار مناسب هستند و با توجه به این‌که مقادیر این شاخص‌ها بالای 9/0 است، در نتیجه نشانگر برازش خوب مدل می باشند. نتایج نشان داد که انسجام اجتماعى و فضا براى مانور نخبگان ورزشی بدمینتون نقش تعیین کننده­ای دارد که آن نیز به نوبه خود نقش مهمى در انتخاب و اجراى طرح­هاى توسعه­اى به نفع ورزشکاران و دستیابى به رشد و توسعه پایدار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Social Cohesion and Sustainable Development in Badminton Sport from the Elite Perspective

نویسندگان [English]

 • Bahram Ghadimi 1
 • Kaveh Khabiri 2
 • Mohammad Reza Pouria 3

1 Ph.D., AssociateProfessor, Sociology and Social SciencesDepartment,Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Ph.D., Assistant Professor in Sport Physiology, Reseaches and Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Ph.D. Student in Sport Sociology, Sociology and Social Sciences Department,Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the most important challenges facing societies today is the development of sustainable development in all areas. On the one hand, this is important in the field of sports, on the other hand, it indicates the level of social cohesion, and on the other hand, it shows the human capacities of societies. Also, the relationship between the level of development and well-being and social satisfaction with mental health and the reduction of hospital problems is not hidden from anyone. Of course, among the obstacles to social cohesion are economic and cultural barriers. The pervasiveness of sports, especially championship sports, and the importance of its place in international relations have attracted a great deal of attention from governments. The ability of a sports system to be sustainable is inevitably dependent on the success that the system achieves in relation to the environment. However, the need for sustainable development with the environment requires the distribution of resources and responsibility of work between system components so that internal elements by accepting their position and role along with other elements to continue the function and stability of the system in a changing environment. The aim of this study is to explain the relationship between social cohesion and sustainable development in badminton sports from the perspective of the country's elites. The statistical population in the qualitative section was 20 sports elites who were collected using the interview method and theoretical information saturation. A small number of athletes, coaches, supervisors and elite badminton executives, numbering 242, also participated. The entire statistical population was included in the study as a whole, and the statistical characteristics of the questionnaire of the components of social cohesion related to sustainable development in the country's badminton elites are summarized as follows: (1) Component of Community Sense of Integrity: This component explains 19/776% of total variance and includes 5 items. (2) The component of friendly and loving relationships: This component explains 18/666% of the total variance and includes 5 items. (3) Social Relationship Component: This component explains 13/18% of the total variance and includes 5 items. (4) The component of group interactions based on shared values ​​and the embodiment: This component explains 13/031% of the total variance. GFI, AGFI and NFI indices show very good fit. Since the values ​​of these indices are above 0/9, they indicate good fit to the model. The results showed that social cohesion and space play an important role in the elite maneuvering of badminton athletes, which in turn plays an important role in selecting and executing development plans for the benefit of athletes and achieving sustainable growth and development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key Words: Social Cohesion
 • Badminton
 • Sustainable Development and Sports Elite

تبیین رابطه انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار در ورزش بدمینتون از دیدگاه نخبگان کشور

بهرام قدیمی[1]

کاوه خبیری[2]

محمدرضا پوریا[3] 

تاریخ دریافت مقاله: 22/7/1398

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:14/11/1398

 

مقدمه

به اعتقاد بیشتر پژوهشگران و اندیشمندان حوزه مطالعات فرهنگی، سرمایه اجتماعی حتی اگر مفهومی واحد باشد، قطعاً مصداق واحدی در همه جوامع ندارد و اقتضای سرمایه بودن آن، این است که در هر جامعه­ای متناسب با مقتضیات آن جامعه شکل بگیرد. هویت ملی، پیشینه تاریخی، باورها، دین، دردها و شادی­های مشترک و سود و زیان­های عمومی یک جامعه در چند و چون تولید سرمایه اجتماعی آن نقش دارد و لذا نمی­توان میزان سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف را با شاخص­هایی یکسان سنجید. لذا از جمله مهمترین موانع در انسجام اجتماعی، موانع افتصادی و اجتماعی است (حسین زاده، 1395: 851). ولی مفهوم توسعه پایدار عکس آن است؛ بدین معنا که توسعه پایدار، برآورنده نیاز و آرمان­های انسان­ها، نه فقط در یک کشور و یک منطقه که تمامی مردم در سراسر جهان و درحال و آینده است. از این منظر، امروزه توسعه پایدار به عنوان یکی از اهداف مهم و کلیدی جوامع و دولت­ها، دارای جایگاه و اهمیت ویژه­ای در طرح­ها و برنامه­ریزی­های جامع و کلان رشد و توسعه­ای کشورها و حتی در سطوح گوناگون مورد بحث کنفرانس­ها، سازمان­ها و نهادهای بین المللی می­باشد (علوی، 1396: 19). فراگیر شدن ورزش به خصوص ورزش قهرمانی و اهمیت جایگاه آن در مناسبات بین المللی، توجه فراوان دولت­ها  را به این پدیده جلب کرده است. مسابقات مختلف قاره­ای و جهانی و در رأس همه بازی‌های المپیک به عرصه رقابت جوانان برگزیده ورزشی ملت­ها تبدیل شده و از این رهگذر علوم و فنون مختلفی در ورزش به کار گرفته شده است (بن[4] ، 2018: 133). موفقیت کشورها در میادین بین المللی ورزشی علاوه بر تأثیرات اجتماعی و اقتصادی، نمادی از ثبات و طبقه­بندی­های همه جانبه این کشورها محسوب می­شود و یکی از علل سرمایه گذاری بالای کشورها در ورزش قهرمانی و حرفه­ای، از این مورد نشأت می­گیرد (جوانمرد، 1391 : 37). امروزه توسعه در ابعاد مختلف در دستور کار تمامی کشورهای دنیا قرار دارد. توسعه یک کشور مفهومی کلی است که با توسعه در محورهای مختلف معنا می­یابد. رشد سریع فناوری­های ارتباطی به ویژه در حوزه رسانه­های ارتباط جمعی یا رسانه­های گروهی باعث شده است تا هر روز نقشی جدیدتر برای آن­ها شناسایی شود (حسین زاده، پیشین: 853). از منظر جامعه شناختی، می­توان انسجام اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت­آمیز، میزان روابط اجتماعی و تعامل­های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم تعریف کرد. بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر ابعاد توسعه پایدار نه تنها در سطح بین المللی حائز اهمیت است، بلکه در سطح ملی نیز به ویژه در کشورهایی نظیر ایران از جهات گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ارزشمند تلقی می شود. واضح است که برای سنجش نقش حمایت و انسجام اجتماعی و ارتباط آن با ابعاد توسعه پایدار،  شناخت ابعاد، مولفه­ها و دیدگاه موجود در زمینه حمایت از انسجام اجتماعی الزامی به نظر می‌رسد (علوی، 1396: 21-22). این مسئله از آن نظر مهم است که فعالیت­های متناسب با بستر ساختاری آن، زمینه­ساز پویش و تحول اجتماعی- اقتصادی است. به سخن دیگر، مجموعه ساختارها، اعم از محیطی- کالبدی و اجتماعی- اقتصادی، بستری متناسب برای به ثمر نشستن توسعه را میسر می­سازد. در همین راستا، در صورت جهت­گیری مبتنی بر برنامه­ریزی هدفمند و همسو با اصول توسعه پایدار، توسعه پایدار کالبدی- فضایی امکان پذیر می­گردد (سعیدی، 1396 : 9). انسجام اجتماعی یک مفهموم اجتماعی است و با سرمایه اجتماعی نیز ارتباط نزدیکی دارد که خواهان ساماندهی مشابهت­ها و تمایزها در جامعه است. پیش فرض آن این است که انسان­ها خواسته­ها و نیازهای مختلفی دارند در عین این­که به نیاز آن­ها توجه می­شود، به تفاوت آن ها با دیگران نیز التفات می­گردد (به نقل از موکوتو[5]، 2012).

انسجام اجتماعی بیش از آن­که دغدغه­ای از بالا به پایین باشد، یک دغدغه از پایین به بالاست. به عبارت دیگر، بیش از آن­که بر جمع کردن مشابهت­ها بیندیشد، به تعریف و بازخوانی تفاوت­ها نظاره دارد. دغدغه انسجام اجتماعی هویت است، آن هم نه هویت انتسابی و ذاتی بلکه هویت اکتسابی و فرهنگی کاری که با تعلیم و تربیت دراز مدت و به حسب رشته و پایگاه اجتماعی شکل گرفته و موقعیت شغلی و رفاهی او را تشکیل داده است (پاپانیس، 2007). انسجام اجتماعی، تفاوت­های فرهنگی را در روابط انسان­ها در نظر می­گیرد و چون که نگران اخلاق عمومی است، بنابراین همه سازمان­ها ناگزیرند که عهده­دار مدیریت راهبردی شوند و سازمان­هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت راهبردی در راستای توسعه برآیند. آن­چه که مشارکت همه اقشار مردم و پس­اندازهایشان را در فرآیندهای تولیدی امکان پذیر می سازد، حس فراگیر رستگاری است که به وسیله­ حسن تعلق به یک اجتماع یکپارچه تقویت می گردد. در واقع، بهبود چشمگیر زندگی اقتصادی و عملکرد حکومت به وسیله هنجارها و شبکه­های مشارکت مدنی ممکن شده  است به اعتقاد زیمل[6]، نتیجه چنین شرایطی ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی است. این ایده تنزل روابط اجتماعی نخستین، هم­چنان در کانون توجه جامعه شناسان قرار دارد. جامعه شناسان معاصر برای بررسی کمیت و کیفیت روابط و انسجام اجتماعی در جامعه به مفهوم سرمایه اجتماعی توجه ویژه­ای نموده­اند (نظری، 1390: 29). سرمایه اجتماعی شبکه­ها، هنجارها و اعتمادی است که مشارکت کنندگان را قادر می­سازد تا به طور موثرتری با همدیگر کنش داشته باشند و اهداف مشترکشان را پیگیری نمایند. پاتنام[7] مطالعات زیادی را بررسی نموده است که پیوند مثبتی را بین سرمایه اجتماعی و دموکراتیک بودن دولت، موفقیت تحصیلی، جرم، رفاه کودکان، شادکامی و سلامت جسمانی و روانی گزارش نموده­اند. وی نتایج مطالعات متعددی را بیان می­کند که نشان از وجود پیوند اجتماعی با سلامتی و بهزیستی شخصی دارند. از سوی دیگر، اولین توضیح و تفسیر یکپارچه این اصطلاح توسط پیر بوردیو[8] انجام شد که سرمایه اجتماعی را به عنوان «مجموع منابع بالقوه و بالفعل که به عضویت در یک گروه مرتبط می­شود»، تعریف می­کند که هر یک از اعضا با پشتیبانی از سرمایه اجتماعی فراهم می‌کند. بنابراین در تعریف بوردیو تأکید روی شبکه های اجتماعی است. در دهه 1990 مفهوم سرمایه اجتماعی توسط بانک جهانی که یک برنامه تحقیقاتی را به آن اختصاص داد و کتاب «بولینگ تنها» از رابرت پانتام معروف شد (داوودزاده، 1394: 59-53). کلمن مطرح می‌کند که سرمایه اجتماعی بر کارکرد آن بنا شده است. سرمایه اجتماعی ذات واحدی نیست، بلکه مجموعه‌ای از ذات‌های گوناگون است. بوردیو به منظور تحلیل سرمایه اجتماعی در ابتدا انواع مختلف دیگر سرمایه- که عبارت اند از سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین- را تشریح می نماید و سپس مطرح می‌کند که سرمایه اجتماعی عبارت است از: «شبکه‌ای از روابط فردی و جمعی که هر فرد یا جمعی در اختیار دارد». این تعریف باعث می‌شود تا اولا، فضاهای مفهومی سرمایه اجتماعی محدودتر شود؛ ثانیاً، آن را از سایر انواع سرمایه‌ به ویژه سرمایه‌های فرهنگی و نمادین جدا نماید (ازکیا،1383).

جوانمرد و همکاران (1393) به بررسی جامعه شناختی کارکرد ورزش بر انسجام اجتماعی در ایران دهه هشتاد پرداختند و بیان نمودند که نتایج سنجش آزمون­های آماری از طریق ضریب همبستگی پیرسن و اسپیرمن بین میزان انسجام اجتماعی با متغیر مستقل تفاهم و توافق با 785/0 بالاترین ضریب همبستگی و نشاط و شادابی با 295/0 کمترین ضریب همبستگی را داشته است. نتایج به دست آمده از رگرسیون چندگانه با توجه به مقدار آزمون F و معنی داری آن در سطح اطمینان بالای 95 درصد نشانگر این است که معادله رگرسیون و نتایج آن قابل تحلیل می‌باشد. قدیمی و همکاران (1396) به بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه ورزش در ایران با تاکید بر ورزش فوتبال پرداختند و به ارتباط ورزش فوتبال با برخی پدیده­های فرهنگی و مسائل اجتماعی در جامعه ایرانی دست یافتند. نتیجه پژوهش حاکی از آن بود که جذب اقوام در جامعه ملی به واسطه ورزش فوتبال و شرکت دادن بانوان در حوزه­های عمومی جامعه از کارکردهای هویت ساز آن است. این ورزش، محلی برای تجلی و ظهور رفتارها و خشونت­هایی است که به طور معمول مجاز شمرده نمی­شوند. فوتبال، ارزان، ساده، مهیج و تفریحی مفرح نزد مردم است. بر این اساس و با توجه به رویکرد و مستندات موجود، هدف از تحقیق حاضر تبیین رابطه انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار در ورزش بدمینتون از دیدگاه نخبگان کشور است.

ورزش  از معدود عرصه‌هایی است که سلامت جسم و سلامت روان جامعه را با هم به ارمغان می‌آورد و توسعه یک جامعه در گرو بالا رفتن این دو شاخص است. لذا بدون شک ورزش یکی از محورهای اساسی دستیابی به توسعه پایدار جوامع به حساب می آید. از سوی دیگر، در کنار توسعه فرهنگ ورزش در بین عموم مردم با تأمین و تجهیز اماکن ورزشی، کسب عناوین ارزشمند قهرمانی در ورزش حرفه ای باعث غرور ملّی، عزّت و اقتدار یک کشور خواهد بود. لذا شایسته است که برای اعتلای نام زیبا و پرچم مقدّس جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه­های بین­المللی، جهانی، المپیک و آسیایی با استعانت از درگاه حضرت حق با برنامه ریزی، تدبیر، تلاش و همّت بلند گام برداشت. هدف این مقاله پرداختن به این امر و بسط مفهومی توسعه پایدار است که در زمینه­هایی همچون متمایز ساختن پارادایم توسعه پایدار، تبیین و ترسیم چارچوب توسعه پایدار، تعیین و تبیین پایداری و بسط معنایی آن و پیاده سازی در حیطه­ ورزش بدمینتون با در نظر گرفتن روابط مطرح شده است.

روش شناسی پژوهش

از دهه1990 به بعد برخی از محققان و روش شناسان با مطرح کردن روش‌های تحقیق، درصدد ایجاد نوعی همگرایی و ادغام رهیافت کیفی و کمی در تحقیقات علوم اجتماعی برآمدند. تحقیق با روش­های ترکیبی، مبتنی بر همگرایی پارادایمی و تلفیق برخی اصول هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی پارادایم های مسلّط کمی و کیفی در علوم به گونه­ای است که به پیدایش نوعی پارادایم نوین، فراسوی مجادله­های نظری و روشی آن­ها منجر شده است. قلمرو مکانی این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران نخبه بدمینتون کشور و قلمرو موضوعی این تحقیق در جهت ارائه مدل تبیین مولفه­های انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار نخبگان ورزش بدمینتون کشور است. جامعه آماری در بخش کیفی، 20 نفر از نخبگان ورزشی بودند که با استفاده از روش مصاحبه و اشباع نظری اطلاعات لازم جمع­آوری گردید. در بخش کمی نیز از مشارکت ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و مدیران نخبه به تعداد 242 نفر که تاثیر مشهودی بر فکر و عمل جامعه بدمینتون دارند، استفاده شد و همه جامعه آماری به صورت کل شمار در پژوهش شرکت داده شدند. از آن­جا که با ابزار مصاحبه می‌توان بهتر از تجربیات شرکت کنندگان آگاه شد، در این تحقیق از مصاحبه‌ عمیق به عنوان اصلی‌ترین ابزار جمع­آوری داده‌ها استفاده شد. چنان که محقق به هدایت تمامی مصاحبه‌ها اقدام کرد و به دلیل برقراری تماس مستقیم با مصاحبه شوندگان  توانست به ارزیابی عمیق­تر ادراک، نگرش‌ها، علایق و آرزوهای آزمودنی ها بپردازد. از سوی دیگر، مصاحبه ابزاری بود که امکان بررسی موضوع‌های پیچیده، پیگیری پاسخ‌ها یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درک سؤال توسط آزمودنی را فراهم می‌ساخت. برای تعیین روایی، از ابزار تعیین روایی صوری و محتوای و سازه استفاده شد. پرسشنامه تنظیم شده بر اساس متن مصاحبه با افراد واجد شرایط قبل از توزیع به تأیید چند تن از اساتید و خبرگان موضوع رسید. در این پژوهش، از روش­های آماری مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی جهت آزمون مفروضات مدل و ارزیابی میزان برازش مدل با داده­های گردآوری شده از جامعه آماری پژوهش، به طور همزمان استفاده گردیده است.

یافته­های پژوهش

ابتدا برای شناسایی ابعاد و مولفه­ها و شاخص­های انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار در نخبگان ورزش بدمینتون مبادرت به انجام مصاحبه با صاحب‌نظران مسلط به موضوع شد و سپس بر اساس ابعاد شناسایی شده و مورد تأیید این افراد و با بهره‌گیری از مبانی نظری پژوهش، مولفه‌ها شناسایی و سپس شاخص های (گویه‌ها) بخش کمّی ارزیابی شد. در نهایت، چهار مولفه انسجام اجتماعی موثر بر توسعه پایدار ورزش بدمینتون به شرح زیر تبیین شدند: احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت­آمیز، میزان روابط اجتماعی، تعامل­های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم.

آمار توصیفی مربوط به ویژگی های جمعیت‌شناختی پاسخ دهندگان به شرح زیر است:

جدول 1: ویژگی‌های جمعیت شناختی جنسیت نمونه آماری

ابعاد

فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت

زن

69

5/28

مرد

173

5/71

جمع

242

100

جدول 2:  ویژگی‌های جمعیت شناختی دامنه سنی نمونه آماری

ابعاد

فراوانی

درصد فراوانی

سن

20 تا 25 سال

29

12

26 تا 30 سال

61

2/25

31 تا 35 سال

110

5/45

35 سال به بالا

42

4/17

جمع

242

100

برای ارائه آماره‌های توصیفی متغیرها، به سراغ سؤالات اختصاصی پرسش­نامه می‌رویم که با استفاده از نمره گذاری طیف لیکرت استخراج شده‌اند:

جدول 3: آماره‌های توصیفی برای متغیرهای پژوهش

 

حساس یکپارچگی افراد جامعه

روابط دوستانه و محبت آمیز

میزان روابط آجتماعی

تعامل های گروهی بر اساس ارزش ها مشترک و منجسم

تعداد

242

242

242

242

میانگین

5891/3

6798/3

5450/3

7087/3

انحراف معیار

58397/0

57384/0

73872/0

71238/0

کشیدگی

510/0-

727/0-

718/0-

867/0-

چولگی

061/0-

031/0-

005/0

022/0

برای اندازه­گیری میزان تقارن یا عدم تقارن یک توزیع، از شاخص چولگی استفاده می‌شود که در ستون پنجم جدول 3 برای متغیرهای پژوهش ارائه شده است. ضریب چولگی برای تمامی متغیرها در بازه قابل قبول و نرمال است. برای این متغیرها چولگی مشاهدات به سمت راست می‌باشد که طبق نتایج به دست آمده از پرسشنامه‌ها، ضریب چولگی برای همه متغیر در بازه‌ قابل قبولی می‌باشد. بعبارت دیگر، می‌توان گفت که توزیع داده‌ها شبیه به توزیع نرمال می‌باشد. ضریب برجستگی، شاخصی است که میزان برجستگی یا ارتفاع یک توزیع نسبت به توزیع نرمال را نشان می‌دهد. در توزیع نرمال کشیدگی صفر است و اگر کشیدگی یک توزیع بیشتر از نرمال باشد- یعنی پراکندگی آن کمتر از نرمال باشد- ضریب کشیدگی عددی مثبت است و برعکس اگر کشیدگی یک توزیع کمتر از نرمال باشد- یعنی پراکندگی آن بیشتر از نرمال باشد- ضریب کشیدگی عددی منفی خواهد بود. در اینجا، ضریب برجستگی مشاهدات در تمامی متغیرها از توزیع نرمال پیروی می‌نماید.

جدول 4:  آماره‌های توصیفی برای متغیرهای پژوهش

 

Z

معناداری

نتیجه

احساس یکپارچگی افراد جامعه

99/0

354/0

توریع نرمال

روابط دوستانه و محبت آمیز

86/0

221/0

توریع نرمال

میزان روابط اجتماعی

03/1

12/0

توریع نرمال

تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

94/0

337/0

توریع نرمال

با توجه به سطح معناداری در جدول 4 که بالاتر از 05/0 است و مقدارکلموگروف اسمیرنوف برای مؤلفه‌های  انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار نخبگان ورزش بدمینتون کشور می توان گفت که داده‌های مؤلفه از توزیع نرمالی برخوردارند. بعد از انجام مصاحبه با خبرگان و متخصصان، چهار شاخص با توجه به مبانی نظری و پیشینه‌های تحقیقات اکتشاف شد. برای تبیین آماری و استنباطی این ابعاد با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل اقدام گردید. طبق اطلاعات در تحلیل عاملی اکتشافی برای تجزیه وتحلیل 24 گویۀ پرسشنامۀ اولیه از روش تحلیل عناصر اصلی با چرخش عمودی و تکنیک واریماکس استفاده شد و مقدار شاخص پایایی بر اساس ضریب الفای کرونباخ  KMO‌معادل 799/0 به دست آمد.  بنابراین چون شاخص به یک نزدیک است، نمونه‌های انتخاب شده برای تحلیل کفایت می‌کند. آزمون بارتلت در سطح 001/0 معنادار می‌باشد که حاکی از مناسب بودن ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی داده‌هاست. علاوه بر این، با انجام تحلیل عاملی اکتشافی و دوران عمودی، نه عامل اصلی شناسایی گردید. معیار در نظر گرفتن بار هر عامل در هر پژوهش متفاوت می‌باشد؛ برخی از پژوهشگران از نقطۀ برش حداقل 30/0 و برخی دیگر از نقطۀ برش حداکثر 55/0 استفاده می‌کنند (کاظم نژاد و همکاران، 1390).

در پژوهش حاضر نیز با حذف گویه­هایی که بار عاملی آن‌ها کمتر از 5/0 بود، در مجموع 20 گویه استخراج و 4 گویه حذف گردید.

جدول 5: شاخص‌های آماری پرسشنامه مولفه های انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار در ...

شاخص

عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس تبیین شده

درصد تراکمی واریانس تبیین شده

احساس یکپارچگی افراد جامعه

751/8

761/19

761/19

روابط دوستانه و محبت آمیز

390/8

664/18

345/37

میزان روابط آجتماعی

417/6

138/14

483/50

تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

307/6

041/14

514/64

برای تحلیل عوامل از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شده است. شاخص‌های آماری «پرسشنامه مولفه­های انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار  در نخبگان بدمینتون کشور» در جدول 5  نشان می‌دهد که عامل‌های اول تا چهارم دارای مقادیر بالاتر از یک می‌باشند و به ترتیب 761/19، 664/18، 138/13 و 031/13 درصد و روی هم رفته 513/63 درصد واریانس کل را تبیین می‌کنند. ویژگی­ها به طور خلاصه عبارت اند از: (1) مؤلفه احساس یکپارچگی افراد جامعه: این مؤلفه 761/19 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند و 5 گویه را شامل می‌شود؛ (2) مؤلفه روابط دوستانه و محبت آمیز: این مؤلفه 664/18 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند و 5 گویه را شامل می‌شود؛ (3) مؤلفه میزان روابط اجتماعی: این مؤلفه 138/13 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند و 5 گویه را شامل می‌شود؛ (4) مؤلفه تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم: این مؤلفه 031/13 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند و 5 گویه را شامل می‌شود.

بدین ترتیب، تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای مکنون انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار ورزش بدمینتون کشور به رار زیر است:

 احساس یکپارچگی افراد جامعه

شکل 1، مدل اندازه گیری متغیرهای مکنون (بعد احساس یکپارچگی افراد جامعه) را در حالت تخمین استاندارد نشان می‌دهد. بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه­ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده­گر (سؤال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل‌ها) می‌باشد.

 

شکل 1: مدل اندازه گیری متغیر مکنون بعد احساس یکپارچگی افراد جامعه در حالت تخمین استاندارد

با توجه به شکل 1 می‌توان بارهای عاملی هر یک از سؤالات تحقیق را مشاهده نمود. برای مثال، بارهای عاملی سؤال ها به ترتیب 81/0، 85/0، 86/0، 81/0 و 87/0 است. به عبارت دیگر:

 • سوال اول، 81 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 48/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال دوم، 85 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 38/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال سوم، 86 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 22/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال چهارم، 81  درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 42/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال پنجم، 87 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 19/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).

 واضح است که هر چه مقدار خطا کمتر باشد، ضرایب تعیین بالاتر و همبستگی بیشتری بین سؤال و عامل مربوطه وجود دارد. مقدار ضریب تعیین عددی بین 0 و 1 است که هر چه به سمت 1 نزدیک شود، مقدار تبیین واریانس بیشتر می‌گردد. همان­طور که بارهای عاملی نشان می‌دهد میزان کلیه بارهای عاملی بالاتر از 5/0 می‌باشد که بیانگر روایی همگراست.

شکل 2، معناداری ظرایب و پارامترهای به دست آمده مدل اندازه گیری متغیرهای مکنون (بعد احساس یکپارچگی افراد جامعه) را نشان می‌دهد که تمامی ضرایب به دست آمده معنادار شده‌اند. مقادیر آزمون معناداری بزرگ‌تر از 96/1 یا کوچک‌تر از 96/1- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تایید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. در سطح خطای 05/0 و آزمون دوطرفه (پیش فرض نرمال) مقادیر بحرانی اعداد 96/1 و 96/1- می‌باشند.

 

شکل 2:  مدل اندازه گیری‌های متغیرهای مکنون درون زا در حالت ضرایب معناداری

چنانچه ضرایب معناداری بیشتر از 96/1 و یا کوچک‌تر از 96/1- باشند، فرض صفر رد و فرض یک یعنی وجود ارتباط معناداری تایید می‌شود.

جدول 6: آماره‌های مربوط به ضرایب تحلیل عاملی تاییدی شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه

P

C.R.

Standardized Estimate

S.E.

Estimate

 

000/0

79/5

87/0

883/4

599/0

سؤال A5 > احساس یکپارچگی افراد جامعه

000/0

96/4

81/0

782/5

524/0

سؤال A4 > احساس یکپارچگی افراد جامعه

000/0

25/5

86/0

491/4

638/0

سؤال A3 > احساس یکپارچگی افراد جامعه

000/0

19/14

85/0

683/6

778/0

سؤال A2 > احساس یکپارچگی افراد جامعه

000/0

05/13

81/0

662/6

792/0

سؤال A1 > احساس یکپارچگی افراد جامعه

 

جدول 7: شاخص‌های برازش مدل ساختاری بعد احساس یکپارچگی افراد جامعه

شاخص

Df

X2

X2/df

RMSEA

NFI

AGFI‌

CFI

IFI

GFI

مقدار

26

83/69

65/2

061/0 ‌

91/0

90/0

92/0

90/0

92/0

تفسیر شاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی (X2/df) که حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه آزادی برابر با 65/2 است که در مقایسه با مقدار بحرانی 5 شاخص قابل قبولی است. شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) در این مدل برابر با 061/0 است که حد مجازRMSEA ، 08/0 است. شاخص‌های GFI, AGFI و NFI به ترتیب برابر با 90/0، 92/0 و 91/0 می‌باشد که نشان دهنده برازش بسیار مناسبی است. با توجه به این‌که مقادیر این شاخص‌ها بالای 9/0 است، در نتیجه نشانگر برازش خوب مدل هستند.

روابط دوستانه و محبت­آمیز

شکل 3، مدل اندازه گیری متغیرهای مکنون (بعد روابط دوستانه و محبت­آمیز) را در حالت تخمین استاندارد نشان می‌دهد. بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر (سؤال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل‌ها) می‌باشد.

 

شکل 3:  مدل اندازه گیری متغیر مکنون روابط دوستانه و محبت آمیز در حالت تخمین استاندارد

با توجه به شکل 3 می‌توان بارهای عاملی هر یک از سؤالات تحقیق را مشاهده نمود. برای مثال، بارهای عاملی سؤال ها به ترتیب 77/0، 67/0، 69/0، 57/0 و 62/0 است. به عبارت دیگر:

 • سوال ششم، 77 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 29/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال هفتم، 67 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 07/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال هشتم، 69 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 13/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال نهم، 57  درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید  و مقدار 65/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال دهم، 62 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 53/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).

واضح است که هر چه مقدار خطا کمتر باشد، ضرایب تعیین بالاتر و همبستگی بیشتری بین سؤال و عامل مربوطه وجود دارد. مقدار ضریب تعیین عددی بین 0 و 1 است که هر چه به سمت 1 نزدیک شود، مقدار تبیین واریانس بیشتر می‌گردد. همان طور که بارهای عاملی نشان می‌دهد میزان کلیه بارهای عاملی بالاتر از 5/0 می‌باشد که بیانگر روایی همگراست.

 

شکل 4: مدل اندازه گیری متغیر مکنون روابط دوستانه و محبت آمیز در حالت تخمین استاندارد

 

شکل 4 معناداری ظرایب و پارامترهای به دست آمده مدل اندازه­گیری متغیرهای مکنون (بعد روابط دوستانه و محبت آمیز) را نشان می‌دهد که تمامی ضرایب به دست آمده معنادار شده‌اند. مقادیر آزمون معناداری بزرگ‌تر از 96/1 یا کوچک‌تر از 96/1-  نشان­دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تایید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. در سطح خطای 05/0 و آزمون دوطرفه (پیش فرض نرمال) مقادیر بحرانی اعداد 96/1 و 96/1- می‌باشند. چنانچه ضرایب معناداری بیشتر از 96/1 و یا کوچک‌تر از 96/1-  باشند، فرض صفر رد و فرض یک یعنی وجود ارتباط معناداری تایید می‌شود.

جدول 8: آماره‌های مربوط به ضرایب تحلیل عاملی تاییدی بعد روابط دوستانه و محبت آمیز

P

C.R.

Standardized Estimate

S.E.

Estimate

 

000/0

87/6

77/0

784/7

893/0

سؤال A6 > روابط دوستانه و محبت آمیز

000/0

67/7

67/0

767/7

899/0

سؤال A7 > روابط دوستانه و محبت آمیز

000/0

02/8

69/0

570/9

982/0

سؤال A8 > روابط دوستانه و محبت آمیز

000/0

83/9

57/0

201/9

855/0

سؤال A9 > روابط دوستانه و محبت آمیز

000/0

25/11

62/0

395/9

625/1

سؤال A10 > روابط دوستانه و محبت آمیز

 

جدول 9: شاخص‌های برازش مدل ساختاری بعد روابط دوستانه و محبت آمیز

شاخص

Df

X2

X2/df

RMSEA

NFI

AGFI‌

CFI

IFI

GFI

مقدار

102

66/288

83/2

069/0

91/0

92/0

90/0

92/0

91/0

 

حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه آزادی برابر با 83/2 است که در مقایسه با مقدار بحرانی 5 شاخص قابل قبولی است. شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) در این مدل برابر با 069/0 است که حد مجاز حد مجاز ‌RMSEA‌، 08/0 است. شاخص‌های GFI, AGFI و NFI به ترتیب برابر با 92/0، 90/0 و 91/0 می‌باشد که نشان دهنده برازش بسیار مناسبی می‌باشند و با توجه به این‌که مقادیر این شاخص‌ها بالای 90/0 است، در نتیجه نشانگر برازش خوب مدل هستند.‌

میزان روابط اجتماعی

شکل 5، مدل اندازه­گیری متغیر مکنون (میزان روابط اجتماعی) را در حالت تخمین استاندارد نشان می‌دهد. بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه­ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر (سؤال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل‌ها) می‌باشد.

 

شکل 5: مدل اندازه گیری متغیر مکنون میزان روابط اجتماعی در حالت تخمین استاندارد

 

با توجه به شکل 5 می‌توان بارهای عاملی هر یک از سؤالات تحقیق را مشاهده نمود. برای مثال، بارهای عاملی سؤالات به ترتیب 82/0، 85/0، 36/0، 64/0 و 66/0 است. به عبارت دیگر:

 • سوال یازدهم، 82 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 38/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال دوازدهم، 85 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 07/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال سیزدهم، 36 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 93/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال چهاردهم، 64  درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 38/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال پانزدهم، 66 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 16/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).

واضح است که هر چه مقدار خطا کمتر باشد، ضرایب تعیین بالاتر و همبستگی بیشتری بین سؤال و عامل مربوطه وجود دارد. مقدار ضریب تعیین عددی بین 0 و 1 است که هر چه به سمت 1 نزدیک شود، مقدار تبیین واریانس بیشتر می‌گردد. همان طور که بارهای عاملی نشان می‌دهد میزان کلیه بارهای عاملی بالاتر از 5/0 می‌باشد که بیانگر روایی همگراست.

شکل 6، معناداری ظرایب و پارامترهای به دست آمده مدل اندازه­گیری متغیرهای مکنون (بعد میزان روابط اجتماعی) را نشان می‌دهد که تمامی ضرایب به دست آمده معنادار شده‌اند. مقادیر آزمون معناداری بزرگ‌تر از 96/1 یا کوچک‌تر از 96/1- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تایید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. در سطح خطای 05/0 و آزمون دوطرفه (پیش فرض نرمال) مقادیر بحرانی اعداد 96/1 و 96/1-  می‌باشند. چنانچه ضرایب معناداری بیشتر از 96/1 و یا کوچک‌تر از 96/1- باشند، فرض صفر رد و فرض یک یعنی وجود ارتباط معناداری تایید می‌شود.

 

شکل 6:  مدل اندازه گیری‌های متغیرهای مکنون در حالت ضرایب معناداری

 

جدول10:آماره‌های مربوط به ضرایب تحلیل عاملی تاییدی بعد میزان روابط اجتماعی

P

C.R.

Standardized Estimate

S.E.

Estimate

 

000/0

82/7

82/0

555/6

907/0

سؤال A11 > میزان روابط اجتماعی

000/0

42/8

85/0

869/4

768/0

سؤال A12 > میزان روابط اجتماعی

000/0

44/7

36/0

591/6

542/0

سؤال A13 > میزان روابط اجتماعی

000/0

73/10

64/0

569/8

806/0

سؤال A14 > میزان روابط اجتماعی

000/0

95/10

66/0

128/7

934/0

سؤال A15 > میزان روابط اجتماعی

 

جدول 11: شاخص‌های برازش مدل ساختاری بعد میزان روابط اجتماعی

شاخص

Df

X2

X2/df

RMSEA

NFI

AGFI‌

CFI

IFI

GFI

مقدار

25

75/72

91/2

069/0

92/0

92/0

91/0

91/0

90/0

حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه آزادی برابر با 91/2 است که در مقایسه با مقدار بحرانی 5 شاخص قابل قبولی است. شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) در این مدل برابر با 069/0 است. حد مجاز ‌RMSEA‌، 08/0 است. شاخص‌های GFI, AGFI و NFI  به ترتیب برابر با 92/0، 91/0 و 92/0 می‌باشد که نشان دهنده برازش بسیار مناسبی می‌باشند و با توجه به این‌که مقادیر این شاخص‌ها بالای 90/0 است، در نتیجه نشانگر برازش خوب مدل هستند.‌

 تعامل­های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

شکل 7، مدل اندازه­گیری متغیر مکنون (بعد تعامل­های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم) را در حالت تخمین استاندارد نشان می‌دهد. بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه­ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده­گر (سؤال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل‌ها) می‌باشد.

 

شکل 7: مدل اندازه­گیری متغیر مکنون تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم در حالت تخمین استاندارد

 

با توجه به شکل 4-7 می‌توان بارهای عاملی هر یک از سؤالات تحقیق را مشاهده نمود. برای مثال، بارهای عاملی سؤال­ها به ترتیب 83/0، 82/0، 85/0، 47/0 و 85/0 است. به عبارت دیگر:

 • سوال شانزدهم، 83 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 41/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال هفدهم، 82 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 48/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال هجدهم، 85 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 38/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال نوزدهم، 47  درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 36/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).
 • سوال بیستم، 85 درصد از واریانس متغیر شاخص‌های احساس یکپارچگی افراد جامعه را تبیین می‌نماید و مقدار 16/0 نیز مقدار خطا می‌باشد (مقدار واریانسی که توسط این سؤال قابل تبیین نیست).

واضح است که هر چه مقدار خطا کمتر باشد، ضرایب تعیین بالاتر و همبستگی بیشتری بین سؤال و عامل مربوطه وجود دارد. مقدار ضریب تعیین عددی بین 0 و 1 است که هر چه به سمت 1 نزدیک شود، مقدار تبیین واریانس بیشتر می‌گردد. همان طور که بارهای عاملی نشان می‌دهد میزان کلیه بارهای عاملی بالاتر از 5/0 می‌باشد که بیانگر روایی همگراست.

شکل 8، معناداری ظرایب و پارامترهای به دست آمده مدل اندازه­گیری متغیرهای مکنون (بعد تعامل­های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم) را نشان می‌دهد که تمامی ضرایب به دست آمده معنادار شده‌اند. مقادیر آزمون معناداری بزرگ‌تر از 96/1 یا کوچک‌تر از 96/1-  نشان دهنده معناداری بودن روابط است. مبنای تایید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است. در سطح خطای 05/0 و آزمون دوطرفه (پیش فرض نرمال) مقادیر بحرانی اعداد 96/1 و 96/1- می‌باشند. چنانچه ضرایب معناداری بیشتر از 96/1 و یا کوچک‌تر از 96/1- باشند، فرض صفر رد و فرض یک یعنی وجود ارتباط معناداری تایید می‌شود.

 

شکل 8: مدل اندازه گیری‌های متغیرهای مکنون در حالت ضرایب معناداری

 

 

جدول 12: آماره‌های مربوط به ضرایب تحلیل عاملی تاییدی بعد تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

P

C.R.

Standardized Estimate

S.E.

Estimate

 

000/0

78/13

83/0

8512/8

002/1

سؤال A16 > تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

000/0

06/13

82/0

509/6

907/0

سؤال A17 > تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

000/0

23/14

85/0

869/4

768/0

سؤال A18 > تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

000/0

31/5

47/0

511/6

512/0

سؤال A19 > تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

000/0

23/14

85/0

569/8

705/0

سؤال A20 > تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

جدول 13: شاخص‌های برازش مدل تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

شاخص

Df

X2

X2/df

RMSEA

NFI

AGFI‌

CFI

IFI

GFI

مقدار

20

24/62

112/3

079/0

91/0

90/0

91/0

93/0

92/0

اگرچه شاخص مجذور کای معنادار بود، ولی با توجه به این‌که این شاخص در مواردی که حجم نمونه بالاست معنادار می‌شود، قابل ‌اغماض است. در عوض به‌جای شاخص مجذور کای به تفسیر شاخص دیگری به نام نسبت مجذور کای بر درجه آزادی (X2/df) می‌پردازند. حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه آزادی برابر با 0/3 است که در مقایسه با مقدار بحرانی 5 شاخص قابل قبولی است. شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) در این مدل برابر با 079/0 است که حد مجاز ‌RMSEA‌، 08/0 است. شاخص‌های GFI, AGFI و NFI به ترتیب برابر با 90/0، 91/0 و 91/0 می‌باشد که نشان دهنده برازش بسیار مناسبی می‌باشند.

حال باید به این سؤال پاسخ داد که درجه تناسب مدل ارائه شده عوامل انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار نخبگان ورزش بدمینتون کشور شامل  احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، میزان روابط اجتماعی و تعامل­های گروهی بر اساس ارزش ها مشترک و منجسم چگونه است؟

برای پاسخ به این سؤال، از آزمون T تک نمونه استفاده شد که نتایج آن در جدول 14 آمده است:

جدول 14: نتایج آزمون t تک نمونه‌ای برای تعیین درجه تناسب مدل ارائه شده

میانگین جامعه = 3

ابعاد

میانگین

انحراف استاندارد

t

df

Sig

احساس یکپارچگی افراد جامعه

6981/3

4473/0

540/14

241

001/0

روابط دوستانه و محبت آمیز

5982/3

6543/0

247/15

241

001/0

میزان روابط اجتماعی

6549/3

6659/0

509/12

241

001/0

تعامل های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم

36992/3

6917/0

3334/12

241

001/0

همان طور که در جدول 14 نشان داده شده است، آماره t محاسبه شده در تمام قسمت‌های مدل نشان می‌دهد که مقادیر به دست آمده با درجه آزادی 241 و آلفای 05/0 بزرگ‌تر از مقدار t بحرانی هستند. لذا فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین‌های مشاهده شده و میانگین جامعه (3) رد و مشخص می‌شود که بین میانگین‌های مشاهده شده و میانگین جامعه 3 تفاوت معناداری وجود دارد و در نتیجه، درجه تناسب مدل ارائه شده برای مولفه­های انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار نخبگان ورزش بدمینتون کشور از نظر متخصصان دارای اعتبار بالایی است و با اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفته است. هم­چنین با توجه به نتایج آزمون T تک نمونه­ای می‌توان گفت تمامی 4 عامل کلیدی انسجام اجتماعی مرتبط با  توسعه پایدار نخبگان ورزش بدمینتون کشور تأثیر مثبت و معناداری دارند.

بحث و نتیجه­گیری

تحقیق حاضر با هدف شناسایی مولفه­های انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار نخبگان ورزش بدمینتون کشور صورت گرفت. به اعتقاد بیشتر پژوهشگران و اندیشمندان حوزه مطالعات فرهنگی، سرمایه اجتماعی حتی اگر مفهومی واحد باشد، قطعاً مصداق واحدی در همه جوامع ندارد و اقتضای سرمایه بودن آن، این است که در هر جامعه­ای متناسب با مقتضیات آن جامعه شکل بگیرد. هویت ملی، پیشینه تاریخی، باورها، دین، دردها و شادی­های مشترک و سود و زیان­های عمومی یک جامعه در چند و چون تولید سرمایه اجتماعی آن نقش دارد و لذا نمی­توان میزان سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف را با شاخص­هایی یکسان سنجید. لذا از جمله مهم­ترین موانع در انسجام اجتماعی، موانع افتصادی  و اجتماعی است. فراگیر شدن ورزش به خصوص ورزش قهرمانی و اهمیت جایگاه آن در مناسبات بین المللی، توجه فراوان دولت­ها را به پدیده توسعه پایدار نخبگان ورزشی جلب کرده است. امروزه توسعه در ابعاد مختلف در دستور کار تمامی کشورهای دنیا قرار دارد. توسعه یک کشور، مفهومی کلی است که با توسعه در محورهای مختلف معنا می­یابد. رشد سریع فناوری­های ارتباطی به ویژه در حوزه رسانه­های ارتباط جمعی یا رسانه­های گروهی باعث شده است تا هر روز نقش­های جدیدتری برای آن­ها شناسایی شود. ارتباط یکی از عناصر مهم زندگی اجتماعی انسان است. توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثر سازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسل آینده برای برآوردن نیازهایشان می­باشد. امروزه، ورزش از محلی بودن به سوی         بین المللی شدن پیشرفت می­نماید. اینک توسعه پایدار ورزش کشور، اهمیتی بیش از پیش یافته است. انسجام اجتماعی به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کند و با عناصر وحدت بخش خود تطابق و هم­نوایی داشته باشد. همبستگی انسجام احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند و حائز یک معنایی اخلاقی است. از منظر جامعه شناختی، می­توان انسجام اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت­آمیز، میزان روابط اجتماعی و تعامل­های گروهی بر اساس ارزش های مشترک و منجسم تعریف کرد. واضح است که برای سنجش نقش حمایت و انسجام اجتماعی و ارتباط آن با ابعاد توسعه پایدار، شناخت ابعاد، مولفه­ها و دیدگاه های موجود پیرامون حمایت از انسجام اجتماعی الزامی به نظر می‌رسد. فعالیت­ها و روابط در فضایی متناسب با بستر ساختاری آن، زمینه­ساز پویش و تحول اجتماعی- اقتصادی است. به سخن دیگر، مجموعه ساختارها، اعم از محیطی- کالبدی و اجتماعی- اقتصادی، بستری متناسب برای به ثمر نشستن توسعه را میسر می­سازد. بنابراین همه سازمان­ها ناگزیرند که عهده­دار مدیریت راهبردی شوند و سازمان­هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت راهبردی در راستای توسعه پایدار و عوامل مرتبط با آن که در این تحقیق مولفه­های انسجام اجتماعی است بهره­مند گردند.

از نظر پاتنام آن­چه که مشارکت همه اقشار مردم و پس اندازهایشان را در فرآیندهای تولیدی امکان پذیر می سازد، حس فراگیر رستگاری است که به وسیله­ حس تعلق به یک اجتماع یکپارچه تقویت می گردد. بهبود چشمگیر زندگی اقتصادی و عملکرد حکومت به وسیله هنجارها و شبکه­های مشارکت مدنی ممکن شده است که در پژوهش حاضر و با توجه به نتایج آن کاملا ملموس است.

به نظر زیمل، فرایندهایی نظیر تقسیم کار فزاینده، عقلانیت مفرط و نظایر آن سبب پیدایش دلزدگی و احتیاط در روابط اجتماعی موجود در کلان شهرها شده است. به اعتقاد او، نتیجه چنین شرایطی ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی است. این ایده تنزل روابط اجتماعی نخستین، هم­چنان در کانون توجه جامعه شناسان قرار دارد و جامعه شناسان معاصر برای بررسی کمیت و کیفیت روابط و انسجام اجتماعی در جامعه به مفهوم سرمایه اجتماعی توجه ویژه­ای نموده­اند. سرمایه اجتماعی شامل دارایی­هایی است که در زندگی روزانه افراد وجود دارند، مانند حس تفاهم، رفاقت و دوستی، احساس همدردی و روابط اجتماعی در بین افراد و خانواده­هایی که یک واحد اجتماعی را تشکیل می­دهند. دغدغه انسجام اجتماعی، هویت است آن­هم نه هویت انتسابی و ذاتی، بلکه هویت اکتسابی و فرهنگی. کاری که با تعلیم و تربیت دراز مدت و بر حسب رشته و پایگاه اجتماعی شکل گرفته و موقعیت شغلی و رفاهی فرد را تشکیل داده است. انسجام اجتماعی تفاوت­های فرهنگی را در روابط انسان­ها در نظر می­گیرد. روابط انسان­ها بر اساس نظمی مکانیکی نیست، بلکه بر اساس نظمی ارگانیکی است؛ نوع خاصی از انسجام و  همبستگی مرسوم به ارگانیک یا اندام است که اجماع اجتماعی یعنی وحدت انسجام یافته اجتماعی در آن نشان دهنده­ نتیجه­ تمایز اجتماعی افراد با یکدیگر است. استمرار و پایداری حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه در گرو انسجام و اتحاد اعضای آن جامعه می­باشد. ایران، کشوری متنوع از نظر قومی است. ویژگی­های متمایز کننده اقوام از یکدیگر در ایران بیشتر بر مولفه­های زبانی و مذهبی متمرکز می­شود. بین شاخص­های بعد انسجام موثر بر امنیت، شاخص­های احترام به والدین و بزرگان به همدیگر، همدردی، همیاری در فصل کار، با سطح معناداری صفر درصد، بالاترین رتبه را کسب کرده اند. افزایش انسجام اجتماعی از طریق روابط مداوم و شرکت در انجمن­ها و سازمان­های جمعی منجر به تقویت و توسعه آن می‌گردد.  یکى از مهم­ترین موانع اصلاحات در کشورهاى در حال توسعه و کمتر توسعه یافته این است که کشورهاى مذکور با محدودیت­هاى اجتماعى عمده­اى در اجراى اصلاحات مواجه هستند. این محدودیت­ها - که ایسترلى آن را «فضا براى مانور دادن» می نامد - از طریق میزان انسجام اجتماعى در یک کشور ایجاد می­شود. انسجام اجتماعى و فضا براى مانور، تعیین کننده کیفیت نهادهاست که آن نیز به نوبه خود، نقش مهمى در انتخاب و اجراى طرح هاى توسعه­اى، به نفع طبقه محروم و دستیابى به رشد و توسعه پایدار دارد.

 

 • منابع

  • حسین زاده، عسگر؛ حیدری، قدرت اله؛ بارانی، حسین؛ زالی، حسن و زندی اصفهان، احسان. (1395).  «ارزیابی اثرات مسائل اجتماعی و اقتصادی بر انسجام اجتماعی عشایر (مطالعه موردی: عشایر ایل شاهسون دامنه های کوه سبلان) ». مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران). دوره  69، شماره 4: صص 851 - 861 .
  • جوانمرد، کمال و نوابخش، مهرداد. (1393). «بررسی جامعه شناختی کارکرد ورزش بر انسجام اجتماعی در ایران دهه هشتاد (مورد مطالعه: کرمان)». نشریه مطالعات علوم اجتماعی ایران. دوره  11، شماره  41: صص37 - 54.
  • علوی، سیدعلی؛ پورطاهری، مهدی و صابری، عبدالمطلب. (1396). «الزامات توسعه پایدار و ارزیابی توسعه پایدار محله ای». نشریه  پژوهش­های جغرافیای انسانی (پژوهش­های جغرافیایی). دوره  49، شماره  1: صص 19 – 34.
  • سعیدی، عباس؛ رحمانی، بیژن؛ رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ عزیزپور، فرهاد و مرادی، ابوالفضل. (1396). «توان سنجی توسعه پایدار کالبدی- فضایی در ناحیه ابهر». نشریه جغرافیا. دوره  15 (دوره جدید)، شماره  52: صص 7 -23 .
  • نظری، نصراله. (1390). «جامعه ­العالمیه». دوفصلنامه تخصصی پژوهش­های میان رشته­ای قرآن کریم. سال دوم، شماره پنجم: صص27-36.
  • پانتام، رابرت. (1384). جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی. افشین خاکباز و حسن پویان. تهران: شیرازه
  • داوودزاده، کاملیا؛ برجعلی­لو، سمیه و صفانیا، علی­محمد. (1394). «اولویت مولفه­های استفاده از اینترنت برای توسعه ورزش دانشگاهی». نشریه  مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. دوره  13، شماره  4 : صص 51 - 64 .
  • ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. ( 1383 ). توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران. تهران: نشر نی
  • زبیری، هدی و کریمی‌موغاری، زهرا. (1393). «اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی (مطالعه بین‌کشوری با رویکرد داده‌های تابلویی)». دوره 4، شماره 14: صص 39-62.
  • فرهمند، مهناز؛ سعیدی مدنی، سیدمحسن و سهندی خلیفه کندی، مهناز. (1394). «مطالعه تطبیقی انسجام اجتماعی بین دو قومیت آذری و کرد (مورد مطالعه: شهرهای سنندج و تبریز)». نشریه بررسی مسائل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی).  دوره  6 ، شماره  1: صص 95 - 122 .
  • قدیمی، بهرام و باقری، مجتبی. (1396). «بررسی اثرات فرهنگی اجتماعی توسعه ورزش در ایران با تاکید بر ورزش فوتبال». نشریه مطالعات توسعه اجتماعی ایران. بهار، دوره  9، شماره 2: صص 103 - 118.
  • پورکیانی، محمد؛ حمیدی، مهرزاد؛ گودرزی، محمود و خبیری، محمد. (1396). «تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه­ای و قهرمانی بر توسعه ورزش». نشریه مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی). دوره  9 ، شماره  42: صص 55 -72 .
   • Ben William Strafford, Pawel van der Steen, Keith Davids, Joseph Antony Stone. (2018). “Parkour as a Donor Sport for Athletic Development in Youth Team Sports: Insights Through an Ecological Dynamics Lens”. Sports Med Open, 4: 21. Published online 2018 May 24. doi: 10.1186/s40798-018-0132-5
   • Makoto Matlala, Bernardus van der Spuy, Sumayya Khan, Alec Moemi, Gert Oosthuizen, Fikile Mbalula. (2012). “Strategic plan for the fiscal years 2012 – 2016, Ministry of Sport and Recreation South Africa”. available on the http://www.srsa.gov.za
   • Papanis, Efstratios & Roumeliotu, Myrsine. (2007). “Can Social Trust and Participation is Reinforced Throuth Education? Empirical Data from Greese”. Journal of Education and Human Development, Vol. 1, Issue 2.