نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و مدیریت ورزشی(نویسنده مسئول) E- mail:Fatimadinan66@yahoo.com

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران است. پژوهش حاضر، پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. به دلیل محدودیت در تعداد جامعه آماری تحقیق، نمونه برابر با کل جامعه آماری و شامل مدیران تا رده معاونین سازمان های ورزشی منتخب کشور می باشد(103 نفر). ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه بود که در نهایت، 87 نفر به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. داده‏های جمع‏آوری شده، با استفاده از نرم‏افزار 19SPSS و روش آماری توصیفی و استنباطی (پیرسون، اسپیرمن، رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد بجز ابعاد پشتیبانی ICT و تفکر استراتژیک و ساختار تمرکز، بین سایر مولفه های سازمانی با استقرار دانش، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. . نتایج حاکی از متوسط بودن وضعیت استقرار مدیریت دانش به دلیل تمرکز زیاد در ساختار سازمانی مراکز مورد پژوهش است.  در نتیجه، مدیران باید برای استقرار مدیریت دانش در سازمان ها به ابعاد عوامل سازمانی در سازمان توجه داشته باشند و تاحد امکان از طریق آموزش، مشارکت و دادن آزادی عمل به کارکنان، و عدم اعمال محدودیت­های بیش از حد، برای آنان امنیت شغلی ایجاد نمایند و فرهنگ اعتماد را تقویت و حمایت کنند و استفاده از فناوری را به عنوان ابزار مؤثر جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال و اشاعه دانش، در سر لوحه کار خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Factors and Deployment of Knowledge Management in Selected Sport Organizations of Iran

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Fazeli Dinan 1
 • Ali Mohamad Safaniya 2

1 Ph.D. Student in Physical Education and Sport Management, Shomal Univercity

2 Ph.D., Associate Professor, faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Sciences and Research Ayatollah Amoli Branch

چکیده [English]

The Purpose of this study is to evaluate the relationship between organizational factors and knowledge management in elite sports organizations. This survey is a correlation. Due to the limitations of the statistical community, with a total sample population of the study consisted of athletic directors which included Deputies selected national sport organizations country(103 individuals). Finally, 87 individuals responded to the sent questionnaires. Validity and reliability were confirmed. Data was collected by questionnaire and were analyzed using descriptive and inferential statistical methods SPSS19 (Pearson, Spearman's, regression) was analyzed. Results indicated that, except for dimensions and structure of the supporting ICT and strategic thinking, focusing, among other components of organizational knowledge, there is a significant positive relationship. Results indicate average condition because of too much focus on knowledge management and organizational structure of the research centers. As a result, managers must establish knowledge management in organizations with dimensions of organizational factors in mind, and through education and participation as possible and giving freedom to the employees, and the lack of excessive restrictions ‌ for establishing of the job security and to strenghten and support a culture of trust and the use of technology as an effective tool for the collection, storage, transmission and dissemination of knowledge, the plaque over their work.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Structure
 • Corporate Culture
 • Human Resources
 • Technology and Knowledge Management

ارتباط عوامل سازمانی با استقرار مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران

فاطمه فاضلی دینان[1]

علی محمد صفانیا[2]

تاریخ دریافت مقاله: 20/3/1393

                                                                                                                          تاریخ پذیرش مقاله:15/7/1393

 

 

مقدمه

در سیر تحولات و دگرگونی های عصر حاضر، یک نکته مسلم است و آن تفاوت بارزی است که جامعه امروز ما با فردایمان خواهد داشت(سیدعامری و همکاران، 1387). در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش- محور حرکت کرده و بسیاری از معادلات کنونی، کشورها را با چالش‌ رو به رو ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است(موغلی و همکاران، 1390). سازمان های کنونی، اهمیت‌ بیشتری برای درک، انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری‌ دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان‌ پیشی گرفته‌اند(سبحانی و همکاران، 1392). چنین سازمان هایی نیازمند به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام «مدیریت دانش» می‌باشند. برخی از سازمان ها بر این باورند که با تمرکز صرف بر افراد، فناوری و فنون می‌توان دانش را مدیریت کرد(فاضلی دینان، 1392).

 امروزه، دانش و اطلاعات به عامل تعیین کننده ای در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده است(ابطحی و صلواتی، 1385). با افزایش تاکید دولت بر ایجاد جامعه دانشی و اولویت حرکت به سوی اقتصادهای دانش- محور در برنامه های توسعه ای، مسئله مهمی که بوجود آمده، درک این موضوع است که چگونه از دانش به عنوان یک منبع مهم رقابتی استفاده کنیم(عسگری، 1384). پیتر دراکر نیز، با بکارگیری این واژگان، خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمان ها  را می دهد که در آن ها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد(مهرآرا و همکاران، 1390).

دانش بدون شک، مهمترین ابزار در بازارهای حال و آینده برای برتری و بقا و به عنوان نقش راهبردی و اهرم قدرت و نفوذ برای همه سازمان ها می­باشد (وو[3]،2011). لزوماً در چنین شرایطی تنها سازمان هایی      می­توانند عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند که بتوانند از دانش به عنوان یک مزیّت رقابتی پایدار بهره­مند گردند. همچنین، مدیریت دانش برای آنکه قابل استفاده باشد، نیازمند هماهنگی با فرهنگ و ساختار سازمانی موجود می باشد، زیرا در هر سازمانیT فرهنگ و ساختار سازمانی منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد(پرز[4] 2006). فرهنگ سازمانی ضعیف مانع از آن می شود که افراد در تلاش برای نگاهداشت پایگاه قدرت شخصی و کارایی خویش، دانسته های خود را تسهیم کرده و منتشر سازند(کالست[5]، 2002). بنابراین تنها با بررسی، تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب و انعطاف پذیر است که می توان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت(بالتازارد[6]، 2004). ساختار سازمانی نیز نقش مهمی در فرایند مدیریت دانش دارد. ساختار جریان اطلاعات را که منجر به تصمیم گیری می شود، تعیین می کند و همچنین در ساختار، کارها و فعالیت های سازمانی به اجرا در می آید (عسگری‏، 1384). باید اذعان کرد که بزرگترین عامل موفقیت مدیریت دانش در عصر حاضر، ظرفیت هایی است که فناوری اطلاعات بر آن ایجاد می کند(وانگ[7] و همکاران، 2007). برخی نویسندگان معتقدند فناوری اطلاعات جزیی از مدیریت دانش است و توانایی افزایش دانش سازمانی را ندارد(سبحانی و همکاران،1392). برخی نیز اصرار می کنند که فناوری اطلاعات تنها بر جنبة کدگذاری دانش صریح مربوط می شود و دانش ضمنی را نادیده می گیرد. در هر حال، دانش یکی از حیاتی ترین منابع رقابت های سازمانی است و مشخص شده که دانش سازمانی ممکن است از کل دارایی های سازمانی مهمتر باشد(شریف و زینگ[8]،2006). فناوری های اطلاعاتی دو قابلیت عمده برای مدیریت دانش را فراهم می سازند: اولاً،  به وسیله آشکار کردن دانش می توانند یک سیستم خبره و یا پشتیبانی تصمیم گیری را ایجاد کنندY ثانیاً، IT کمک می کند که افراد با تخصص های خاص در جریان فعالیت یکدیگر قرار بگیرند و امکان ارتباط سریع آنها فراهم شود(سید عامری و همکاران، 1387).

این که چگونه فاکتورهای سازمانی به صورت مدیریت دانش بر روی عملکرد سازمانی اثر می گذارند، یکی از مهمترین موضوعات قابل توجه برای محققین است(فضلی و علیشاهی، 2012). سازمان های ورزشی ملی(NSO) به دنبال کسب سود سازمانی نیستند، بلکه مسئول توسعه ورزش های خاص در کشور خود هستند. ایجاد ساختارهای کارآمد و امکانات در دسترس برای کارکنان، منجر به خلق و پیاده سازی موفق دانش می شود که برای بقا و رشد سازمان مهم هستند(نورمن و همکاران، 2007).  مدیریت دانش به اقداماتی اشاره دارد که به طور سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های فکری سازمان و تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تقسیم دانش در سازمان صورت می گیرد(سید عامری و همکاران، 1387).      سازمان های زیادی امیدوار هستند که با اجرای مدیریت دانش در امور کسب و کارشان بتوانند سرمایه خود را مدیریت کنند ومنافع خود را افزایش دهند. با این وجود تصمیم گیری برای اجرای مدیریت دانش، اغلب برای سازمان ها سخت می باشد- اما حفظ و یا زوال یک سازمان می تواند به این تصمیم وابسته باشد. بنابر این، تعیین چشم انداز درونی و بیرونی سازمان قبل از توافق جمعی برای اجرای مدیریت دانش لازم است(رزاقی و همکاران، 1391).

وجود فرهنگ دانش گرا و زیربنای انسانی مناسب (فرهنگ)، مهمترین دلیل موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان هاست(جلالی فراهانی و افرازه، 1384). در مدل ارائه شده توسط توماس آلن[9] در شرکت 3M، دو جزء فرهنگ سازمانی شامل «فرهنگ تسهیم» و «فرهنگ یادگیری مستمر» در استقرار مدیریت دانش دارای اهمیت کلیدی ذکر شده اند(آلن[10]، 1994). در مدل دنیسون در مورد فرهنگ سازمانی نیز، یادگیری سازمانی جزء یکی از اجزای فرهنگ سازمانی ذکر شده و به اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان یک عنصر فرهنگی مثبت در نظر گرفته شده است(دنیسون[11]، 2000). در تعریف ریچارد دفت از ساختار سازمانی، مهمترین اجزای آن را تمرکز و جریان ارتباطات تشکیل می دهند(دفت[12]، 2002). به عقیده بانگ، ساختار ترکیبی عالی از روابط است. این روابط بین اجزا هستند که اساس فعالیت های سازمان را تشکیل می دهند(وانگ[13]، 2004). طرح ساختار سازمانی باید به گونه ای باشد که بیشترین قابلیت پردازش اطلاعات برای انطباق با محیط خارجی را داشته باشد. ساختارهای سازمانی باید به گونه ای طراحی شوند که امکان یادگیری را در سازمان توسعه دهند(هاریهاران[14]، 2002). نوناکو و تاکوچی در مدل حلزونی خود به فرایند و استقرار مدیریت دانش با استفاده از فرایند تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح اشاره می کنند(احمدی و همکاران،1391). پس به کار گیری هر چه بیشتر و موثرتر دانش سازمانی به صورت سازماندهی و مدیریت شده و تلفیق آن در فرهنگ سازمانی، پیشرفتی قابل توجه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ها ایجاد می کند و استقرار موفقیت آمیز این مقوله نیازمند مبرم به فراهم کردن زیرساخت های آن دارد که پژوهشگران زیادی عوامل متفاوتی را در این باره بیان نموده اند(هیسمان اوغلو[15]، 2011). تعیین و اولویت بندی زیرساخت های مدیریت دانش در قالب شرایط مطلوب مدیریت، محیط و منابع با توجه به نظریه هالاسپل و جوشی[16] ( 1997) و ترکیب آن فرایند با توجه به نظریه داونپورت و همکاران  به منظور تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح با توجه به نظریه نوناکو و تاکوچی احتمالا می تواند شرایطی را هموار سازد تا علاوه بر کنترل هزینه های مدیریت دانش به استقرار موفقیت آمیز آن در سازمان ها منجر شود که سازمان های ورزشی نیز از این زمینه مستثنی نمی باشند.

از سوی دیگر، توسعه مدیریت دانش موفق، امر بسیار دشواری است. به همین دلیل با توجه به رویکرد دولت به سیستم های دانش بنیان و اهمیت موضوع علم و دانش در سند چشم انداز ایران 1404 ، توجه به       سازمان های یادگیرنده که خلق و نشر دانش در آن به ارزش و فرهنگ عمومی تبدیل شده باشد، دارای اهمییت ویژه ای است.

امروزه، خلق و به کـارگیری دانـش بـــرای رقابـت گرایی و حیات سازمان ها و صنایع، ضروری شناخته شده است. دانـش نمی تواند به سادگی دیگر منابـع، ذخیـره و یا تصاحـب شود و نمـی توانـد به سادگی آنها، به طور سیستماتیک مدیریت و به کار گرفته شود. تاکنون در اغلب سازمان های کشور، فناوری اطلاعات بیشترین سهم را در پیاده سازی مدیریت دانش داشته است؛ به طوری که در پشت تمامی فعالیت های آن، نهفته بوده است. لیکن باید توجه داشت که فناوری پردازش اطلاعات، تنها مولفه مدیریت دانش نیست و تحول در فرایندهای تصمیم گیری، ساختار سازمانی و نحوه انجام امور از دیگر اجزای این مدیریت محســوب می شود. همچنین، فرهنگ به‌عنوان مهمترین بستر تحول جوامع بشری مورد توجه ویژه قرار دارد و صاحبنظران و خبرگان ظرافت و ویژگی‌های استراتژیکی دانش را در این عرصه مورد بررسی و تأمل قرار داده‌اند. مسئله و چالشی که در اینجا وجود دارد، این است که مدیریت دانش، موضوعی سیستماتیک است؛ مقوله ای که اجرای موفقیت آمیز آن نیازمند نگرشی همه جانبه و فراگیر به عوامل مختلف سازمانی است. از طرفی، به دلیل مطرح شدن مدل ها و روش های بسیار متعددی برای به کارگیری مدیریت دانش در سازمان ها، گاهی این مدل ها موجب گیج شدن مدیرانی می شوند که به دنبال پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان خود هستند. در این راستا بسیاری از سازمان ها اقدام به سرمایه گذاری گسترده در زمینه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی      نموده اند. اما باید توجه داشت که پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش مستلزم این است که عوامل سازمانی مختلف موجود در یک سازمان از جمله ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری و منابع انسانی دارای ویژگی های خاصی بوده و از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار باشند- وجود شکاف و ناهماهنگی در بین این عوامل مانع پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش خواهد شد. بنابراین، برای پیاده سازی       موفقیت آمیز مدیریت دانش باید به سازمان به عنوان یک کل نگاه کرد، همه این عوامل را مورد توجه قرار داد و وضعیت آنها را در سازمان شناسایی و تحلیل نمود.

 علی رغم تحقیقات وسیعی که در حوزه مدیریت دانش صورت گرفته و با آن که دانش و اطلاعات، به عامل تعیین کننده ای در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده است، ، هنوز پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های ورزشی کار سخت و پیچیده ای می باشد. در تحقیقاتی که تا کنون در کشور انجام شده است، تک تک مولفه ها به صورت منفرد برای استقرار و پیاده سازی مدیرت دانش بررسی شده اند. به همین علت، توجه جدی به استقرار مدیریت دانش ضروری به نظر می رسد. تحقیق  حاضر با توسل به نتایج  پژوهشی یاد شده و با استعانت از داده‌هایی که تا حد زیادی به روشن شدن افق دید محقق یاری رسانده و  با استفاده از پژوهشی روشمند، درصدد پاسخگویی به این مسئله است :

 " ارتباط عوامل سازمانی با استقرار مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران چیست ؟"

امروزه، دانش و اطلاعات به عامل تعیین کننده ای در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده است. به همین علت توجه جدی به مدیریت دانش ضروری به نظر می رسد(احمدپور، 1389). با افزایش تاکید دولت بر ایجاد جامعه دانشی و اولویت حرکت به سوی اقتصادهای دانش- محور در برنامه های توسعه ای، مسئله مهمی که بوجود آمده درک این موضوع است که چگونه از دانش به عنوان یک منبع مهم رقابتی استفاده کنیم(عسگری، 1384).  تاکنون در کشور ما مطالعات و تحقیقات بسیاری در زمینه مدیریت دانش در سازمان ها و نهادهای مختلف انجام شده است، اما در زمینه استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور و عوامل سازمانی اثرگذار بر آن، بصورت جامع، تحقیقی انجام نگرفته است که این امر ضرورت انجام این پژوهش را آشکار می نماید. سازمان های ورزشی بویژه سازمان های ورزشی منتخب، همواره دارای اهمیت بوده و در کانون توجهات قرار داشته است. از یک سو، کمیت خدمات و هزینه های آن و از سوی دیگر، کیفیت خدمات و استفاده از دانش نوین، برای سیاستگذاران بخش ورزش مسئله ساز بوده است.

این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین عوامل سازمانی با اسقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در       سازمان های ورزشی منتخب کشور، ضمن آشکار ساختن وضعیت مدیریت دانش در سازمان های مورد پژوهش، در نظر دارد اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران جهت رفع نواقص و تغییر و اصلاح عوامل سازمانی غیر مطلوب قرار دهد، تا این امر منجر به افزایش خلق، انتقال، به کارگیری و ثبت و ضبط دانش، و بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت آن در ساز مان های ورزشی شده، و در نتیجه به بهبود و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در بین اقشار مختلف جامعه و ایجاد زمینه مناسب برای تغییرات موفقیت آمیز در این سازمان ها کمک نماید.

روش شناسی پژوهش

روش انجام این تحقیق با  توجه به موضوع و اهداف مورد پژوهش، از نوع پیمایشی و همبستگی است و گردآوری داده­ها به صورت میدانی و از لحاظ استفاده از نتایج، کاربردی خواهد بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونان وزارت ورزش و جوانان،‌ کمیته ملی المپیک، ‌آکادمی ملی المپیک و هیئت رئیسه فدراسیون های ورزشی درجه یک کشور(103 نفر) بوده است. به دلیل اینکه در سال 92-1391 از طرف وزارت ورزش و جوانان، لیستی از فدراسیون های ورزشی درجه یک کشور ارائه نشد، معیار انتخاب این فدراسیون ها کسب مدال در مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک می باشد و شامل فدراسیون های کشتی، وزنه برداری، دو و میدانی، تیراندازی، تکواندو، بسکتبال، والیبال و هندبال بوده است. به دلیل محدودیت در تعداد جامعه آماری تحقیق، نمونه آماری برابر با کل جامعه آماری و به صورت تمام شمار می‌باشد. از این تعداد، 87 نفر به پرسشنامه ارسالی پاسخ داده‌اند و در تحقیق حاضر شرکت نموده اند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه بود. به طور کلی، پرسشنامه این تحقیق شامل 71 سؤال و هفت بخش است: 1- مشخصات دموگرافیکی (سن، جنسیت، تحصیلات، پست سازمانی، نوع سازمان، سابقه خدمت)، 2- پرسشنامه مدیریت دانش (رئیسی، 1391): دارای چهار خرده مقیاس (کسب دانش، 5 گویه)، (انتقال دانش، 5 گویه)، (بکارگیری دانش، 5 گویه) و (ثبت و ضبط دانش، 5 گویه) با سطح پنج ارزش لیکرت می باشد.3- پرسشنامه ساختار: این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه عوامل سازمانی سید عامری و همکاران (1387) است که ساختار به عنوان یکی از متغیرهای این پرسشنامه بود و دارای دو خرده مقیاس (تمرکز، 6 گویه) و (جریان ارتباط، 5 گویه) با سطح پنج ارزش لیکرت می باشد، 4- پرسشنامه فرهنگ سازمانی: این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه عوامل سازمانی عسگری (1384) می باشد که فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از متغیرهای این پرسشنامه بود و دارای دو خرده مقیاس (تسهیم دانش، 5 گویه) و (یادگیری مستمر، 5 گویه) با سطح پنج ارزش لیکرت می باشد.‏ 5- پرسشنامه فناوری: این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه عوامل سازمانی سیدعامری و همکاران (1387) است که فناوری به عنوان یکی از متغیرهای این پرسشنامه بود و دارای دو خرده مقیاس (شناخت ICT، 5 گویه) و (پشتیبانی ICT، 5 گویه) با سطح پنج ارزش لیکرت می باشد(سیدعامری و همکاران، 1387). 6- پرسشنامه منابع انسانی: برگرفته از پرسشنامه منابع انسانی (10 گویه) مقیمی(1390) است‏. 7- پرسشنامه استراتژی: برگرفته از پرسشنامه استراتژی و رهبری(9 گویه) مقیمی(1390) می باشد.

برای تعیین روایی پرسشنامه‌ در جامعه آماری تحقیق حاضر، از نظرات ده تن از اساتید مدیریت ورزشی و سه تن از صاحب نظران مدیریت دانش استفاده گردید. برای برآورد پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پس از انجام دادن محاسبات‏ ضریب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب برابر 88/0، 82/0، 81/0 ، 83/0، 85/0 و 85/0 محاسبه شده است.

از آمار توصیفی نظیر میانگین، حداقل، حداکثر، فراوانی، درصد و انحراف  استاندارد برای توصیف متغیر ها در جامعه تحقیق استفاده گشته است. در سطح آمار استنباطی از تکنیک آماری KS برای تعیین وضعیت طبیعی بودن داده‌ها استفاده گردید. با توجه به نتایج آزمون کالموگراف اسمیرنف از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن (داده های غیرنرمال) و پیرسون (داده های نرمال) برای به‌ آزمون گذاشتن فرضیه‌های تحقیق  در سطح معناداری 05/0  p≤استفاده گردید. همچنین، برای پیش‌بینی متغیرهای ملاک از روی متغیرهای پیش بین از رگرسیون ساده خطی و چند گانه استفاده شده است. هر یک از فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS19 آزمون گردیده است.

یافته های پژوهش

یافته های این پژوهش نشان داد که از مجموع 87 نفر از مدیران سازمان های ورزشی منتخب کشور،6/35 درصد(31 نفر) مدیر ستادی وزارت ورزش و جوانان، 8/13 درصد(12 نفر) از کمیته ملی المپیک، 4/18 درصد(16 نفر) از آکادمی ملی المپیک و 2/32 درصد(28 نفر) از روسای فدراسیون های ورزشی به عنوان نمونه آماری پاسخگوی سوالات پژوهش فوق بوده‌اند. 6/73 درصد از آزمودنی‌ها مرد و 4/26 درصد آن ها زن بوده‌اند. گروه سنی 41 تا 50 سال با 4/49 درصد بیشترین فراوانی را در بین رده‌های سنی متفاوت دارا می‌باشند و کمترین فراوانی در رده سنی 21تا30 سال با 4/3 درصد قرار دارند. 9/29 درصد افراد تا 10 سال سابقه خدمت، 1/47 درصد، 11 تا 20 سال و 23 درصد نیز، دارای سابقه خدمت بالاتر از 20 می‌باشند.

بیشتر آزمودنی های تحقیق دارای تحصیلات کارشناسی (3/48 درصد) و بعد از آن به ترتیب دارای تحصیلات کارشناسی ارشد (5/34 درصد)، دکتری (9/14 درصد) و فوق دیپلم (3/2 درصد) می‌باشند.

مدیریت دانش دارای چهار بعد کسب، انتقال، به کار گیری و ثبت و ضبط دانش بود. میانگین امتیاز به دست آمده برای مولفه کسب دانش 1108/3 با انحراف استاندارد 55/0 و بعد انتقال دانش دارای میانگین 8141/2 و انحراف استاندارد 43/0 بود که هر دو بعد بالاتر از حد متوسط بودند. بعد به کارگیری دانش دارای میانگین 0424/3 با انحراف استاندارد 59/0 و بعد ثبت و ضبط دانش دارای میانگین 8805/2 و انحراف استاندارد 54/0 بودند که پایین تر از حد متوسط ارزیابی شدند. همچنین، نمره کل استقرار مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب 99/2 از نمره کل 5 به دست آمد.

میانگین امتیاز به دست آمده برای ساختار سازمانی که دارای دو بعد تمرکز و جریان ارتباطات بوده است، به ترتیب 80/2 با انحراف استاندارد 387/0 برای بعد تمرکز و در حد متوسط و میانگین 04/3 با انحراف استاندارد 570/0 برای بعد جریان ارتباطات پایین تر از حد متوسط بوده است. همچنین، میانگین امتیاز به دست آمده برای ابعاد فرهنگ سازمانی که شامل‌ دو بعد تسهیم دانش و یادگیری مستمر بوده، به ترتیب 88/2 با انحراف استاندارد 520/0 برای بعد تسهیم دانش و میانگین 91/2 با انحراف استاندارد 560/0 برای بعد تسهیم دانش بوده است که هر دو بعد دارای میانگین پایین تر از حد متوسط بوده اند.

همانطور که در جدول1 ملاحظه می‌شود، از میان ابعاد پرسشنامه فناوری، مولفه‌ پشتیبانی ICT دارای میانگین بالاتری نسبت به مولفه شناخت ICT در سازمان های ورزشی منتخب بوده است.  میانگین امتیاز به دست آمده برای مولفه منابع انسانی 75/2 با انحراف استاندارد 754/0 و پایین تر از حد متوسط بوده است. در نهایت، از میان ابعاد پرسشنامه استراتژی و رهبری، مولفه‌ ارزیابی مهارت های اقدامات استراتژیک در رهبری دارای بالاترین میانگین می‌باشد و بعد از آن به ترتیب مولفه‌های بررسی اثرگذاری و نفوذ استراتژیک و تفکر استراتژیک قرار دارند.  همچنین، میانگین هر سه مولفه استراتژی و رهبری در       سازمان های ورزشی منتخب پایین تر از حد متوسط قرار دارند(جدول 1 و 2)

جدول1: آمار توصیفی ابعاد  پرسشنامه‌های استقرار مدیریت دانش و عوامل سازمانی در مدیران سازمان های ورزشی منتخب کشور

انحراف استاندارد

میانگین

تعداد (N)

آماره

ابعاد

387/0

80/2

85

تمرکز

570/0

04/3

86

جریان ارتباطات

520/0

88/2

87

تسهیم دانش

560/0

91/2

85

یادگیری مستمر

705/0

29/3

80

پشتیبانی ICT

612/0

21/3

86

شناخت ICT

616/0

61/2

87

تفکر استراتژیک

543/0

58/2

86

ارزیابی اقدامات استراتژیک

691/0

66/2

86

بررسی اثرگذاری و نفوذ استراتژیک

754/0

75/2

78

منابع انسانی

55/0

11/3

83

کسب دانش

43/0

81/2

85

انتقال دانش

59/0

04/3

85

به کار گیری دانش

54/0

88/2

82

ثبت و ضبط دانش

 

جدول 2: نتایج آزمون فرض نرمال بودن مولفه ‌های مربوط به استقرار مدیریت دانش و عوامل سازمانی توسط آزمون کولموگروف اسمیرنوف

Sig

کولموگرف- اسمیرنوف

میانگین

تعداد (N)

آماره

ابعاد

102/0

21/1

80/2

85

تمرکز

086/0

25/1

04/3

86

جریان ارتباطات

429/0

875/0

88/2

87

تسهیم دانش

511/0

821/0

91/2

85

یادگیری مستمر

142/0

15/1

29/3

80

پشتیبانی ICT

005/0

727/1

21/3

86

شناخت ICT

012/0

603/1

61/2

87

تفکر استراتژیک

002/0

872/1

58/2

86

ارزیابی استراتژیک

010/0

627/1

66/2

86

نفوذ استراتژیک

048/0

367/1

75/2

78

منابع انسانی

553/0

795/0

90/2

85

فرهنگ سازمانی

475/0

844/0

26/3

80

فناوری

024/0

489/1

63/2

85

استراتژی

229/0

04/1

11/3

83

کسب دانش

094/0

23/1

81/2

85

انتقال دانش

285/0

986/0

04/3

85

به کار گیری دانش

164/0

11/1

88/2

82

ثبت و ضبط دانش

156/0

129/1

99/2

77

مدیریت دانش

تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که،‌ بین فرهنگ سازمانی(تسهیم دانش و یادگیری مستمر) و استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب از دیدگاه مدیران سازمان های ورزشی کشور ارتباط معنی‌دار و مثبتی وجود دارد.


متغیر

آماره

استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش

تسهیم دانش

ضریب همبستگی پیرسون

449/0

سطح معناداری

0001/0

یادگیری مستمر

ضریب همبستگی پیرسون

591/0

سطح معناداری

0001/0

جدول3: ارتباط بین فرهنگ سازمانی(تسهیم دانش و یادگیری مستمر) و استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش

 

در بررسی رگرسیون، مقدار 249/23 =F در سطح 001/0 معنا دار گردید و ضریب تعیین 2R نشان داد(جدول 4و5) که معادله رگرسیون استفاده شده در تسهیم دانش و یادگیری مستمر، (386/0) واریانس در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش را تبیین می­کند در ادامه، همانگونه که در جدول 6 مشاهده می شود. متغیرهای پیش بین تسهیم دانش و یادگیری مستمر به ترتیب 217/0 و 488/0 قدرت پیش بینی استقرار مدیریت دانش را دارند.

جدول4: پیش بینی استقرار مدیریت دانش از روی ابعاد فرهنگ سازمانی با استفاده از رگرسیون چندگانه

سطح معنی داری

مقدار تی

ضریب B

ضریب بتا

متغیر

0001/0

268/4

200/1

-

ضریب ثابت

040/0

09/2

206/0

217/0

تسهیم دانش

0001/0

70/4

404/0

488/0

یادگیری مستمر

   r2  = 386/0     ,    F= 249/23      , SEE= 353/0  , p= 0001/0

(یادگیری مستمر) 404/0 + (تسهیم دانش) 206/0 + 200/1 = استقرار مدیریت دانش

همچنین، بین ساختار جریان ارتباطات و استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب ارتباط معنی‌دار و مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچقدر جریان ارتباطات در سازمان های ورزشی بیشتر باشد منجر به استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش می‌گردد. از سوی دیگر، با توجه به ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری، بین تمرکز و استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب ارتباط معنی‌دار وجود ندارد.

جدول 5: ارتباط بین ساختار سازمانی (تمرکز و جریان ارتباطات) و استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش

متغیر

آماره

استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش

تمرکز

ضریب همبستگی پیرسون

135/0

سطح معناداری

246/0

جریان ارتباطات

ضریب همبستگی پیرسون

664/0

سطح معناداری

0001/0

 

در بررسی رگرسیون، مقدار 197/59 =F در سطح 001/0 معنا دار گردید و ضریب تعیین 2R نشان داد(جدول 8و9) که معادله رگرسیون استفاده شده در ساختار جریان ارتباطات، (441/0) واریانس در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش را تبیین می­کند. در ادامه، همانگونه که در جدول 10 مشاهده می شود. متغیرهای پیش بین ساختار جریان ارتباطات 664/0 قدرت پیش بینی استقرار مدیریت دانش را دارند.

جدول6: پیش بینی استقرار مدیریت دانش از ساختار جریان ارتباطات سازمان های ورزشی منتخب با استفاده از رگرسیون ساده

سطح معنی داری

مقدار تی

ضریب B

ضریب بتا

متغیر

0001/0

77/5

295/1

-

ضریب ثابت

0001/0

69/7

551/0

664/0

ساختار جریان ارتباطات

   r2  = 441/0     ,    F= 197/59    , SEE= 335/0   ,  p= 0001/0

(ساختار جریان ارتباطات) 551/0 + 295/1 = استقرار مدیریت دانش

همانطور که در جدول7  ملاحظه می شود، باتوجه به ضرایب همبستگی پیرسون و سطح معناداری، بین فناوری اطلاعات و استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب ارتباط معنی‌دار و مثبتی وجود دارد.

جدول 7: ارتباط بین فناوری اطلاعات و استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش

متغیر

آماره

استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش

فناوری اطلاعات

ضریب همبستگی پیرسون

243/0

سطح معناداری

039/0

تعداد

72

 

همچنین، همانطور که در جدول 8 ملاحظه می گردد، باتوجه به ضرایب همبستگی پیرسون و سطح معناداری، بین بعد پشتیبانی ICT فناوری اطلاعات سازماهای ورزشی منتخب و استقرار مدیریت دانش ارتباط معنی‌دار وجود ندارد، ولی بین بعد شناخت ICT فناوری اطلاعات سازماهای ورزشی منتخب و استقرار مدیریت دانش ارتباط معنی‌دار و مثبتی وجود دارد.

جدول 8: ارتباط بین ابعاد فناوری اطلاعات (پشتیبانی ICT و شناخت ICT) و استقرار مدیریت دانش


متغیر

آماره

استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش

پشتیبانی ICT

ضریب همبستگی پیرسون

022/0

سطح معناداری

852/0

تعداد

77

شناخت ICT

ضریب همبستگی اسپیرمن

380/0

سطح معناداری

001/0

تعداد

72

 

برای بررسی پیش بینی متغیر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش از روی ابعاد فناوری اطلاعات از رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده شد. همانطور که جدول ذیل ملاحضه می‌شود 77/4F= برای معادله رگرسیون معنادار می­باشد (011/0P=). برای توضیح تک تک خرده مقیاس­های پیش بین کننده، ارزش t برای مولفه شناخت ICT معنادار بود. شناخت ICT با ضریب بتا 370/0 تنها پیش بینی کننده استقرار مدیریت دانش در  سازمان های ورزشی منتخب می‌باشد(جدول9).

جدول9: پیش بینی استقرار مدیریت دانش از روی ابعاد فناوری اطلاعات با استفاده از رگرسیون چندگانه

سطح معنی داری

مقدار تی

ضریب B

ضریب بتا

متغیر

0001/0

55/6

29/2

-

ضریب ثابت

286/0

07/1

086/0

129/0

پشتیبانی ICT

003/0

09/3

304/0

370/0

شناخت ICT

   r2  = 122/0     ,    F= 77/4      , SEE= 425/0  , p= 011/0

(شناخت ICT) 304/0 + 29/2 = استقرار مدیریت دانش

همانطور که در جدول 10 ملاحظه می شود باتوجه به ضرایب همبستگی اسپیرمن و سطح معناداری، فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد. بنابراین، بین منابع انسانی (آموزش،مشارکت،امنیت شغلی) و استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب ارتباط معنی‌دار و مثبتی وجود دارد.

جدول 10: ارتباط بین منابع انسانی و استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب

متغیر

آماره

استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش

منابع انسانی

ضریب همبستگی اسپیرمن

**772/0

سطح معناداری

0001/0

تعداد

71

 

برای بررسی پیش بینی متغیر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش از روی منابع انسانی از رگرسیون ساده استفاده شد. همانطور که جدول 11 ملاحضه می‌شود 45/103F= برای معادله رگرسیون معنادار می­باشد (0001/0P=). همچنین،  ضریب تعیین 2R نشان داد که معادله رگرسیون استفاده شده در منابع انسانی، (600/0) واریانس در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش را تبیین می­کند. به عبارت دیگر، می‌توان 0/60 درصد استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش را از طریق منابع انسانی سازمان های ورزشی منتخب تبیین نمود.

جدول11: پیش بینی استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش از منابع انسانی سازمان های ورزشی منتخب با استفاده از رگرسیون ساده

سطح معنی داری

مقدار تی

ضریب B

ضریب بتا

متغیر

0001/0

57/13

748/1

-

ضریب ثابت

0001/0

171/10

456/0

772/0

منابع انسانی

   r2  = 600/0     ,    F= 45/103    , SEE= 285/0   ,  p= 0001/0

(منابع انسانی) 456/0 + 748/1 = استقرار مدیریت دانش

همانطور که در جدول 12 ملاحظه می‌شود باتوجه به ضرایب همبستگی اسپیرمن و سطح معناداری، بین ابعاد ارزیابی اقدامات استراتژیک، نفوذ استراتژیک سازماهای ورزشی منتخب و استقرار مدیریت دانش ارتباط معنی‌دار و مثبتی وجود دارد، ولی بین بعد تفکر استراتژیک سازماهای ورزشی منتخب و استقرار مدیریت دانش ارتباط معنی‌دار وجود ندارد.

 جدول 12: ارتباط بین ابعاد استراتژی و رهبری (تفکر استراتژیک، ارزیابی اقدامات استراتژیک، نفوذ استراتژیک) و استقرار مدیریت دانش

متغیر

آماره

استقرار مدیریت دانش

تفکر استراتژیک

ضریب همبستگی پیرسون

174/0

سطح معناداری

130/0

تعداد

77

ارزیابی اقدامات استراتژیک

ضریب همبستگی پیرسون

**387/0

سطح معناداری

001/0

تعداد

77

نفوذ استراتژیک

ضریب همبستگی پیرسون

*266/0

سطح معناداری

019/0

تعداد

77

 

برای بررسی پیش بینی متغیر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش از روی ابعاد استراتژی و رهبری از رگرسیون چند گانه به روش همزمان استفاده شد. همانطور که جدول ذیل ملاحضه می‌شود 21/4F= برای معادله رگرسیون معنادار می­باشد (018/0P=). برای توضیح تک تک خرده مقیاس­های پیش بین کننده، ارزش t برای مولفه ارزیابی اقدامات استراتژیک معنادار بود. ارزیابی اقدامات استراتژیک با ضریب بتا 321/0 تنها پیش بینی کننده استقرار مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب می‌باشد. همچنین،  ضریب تعیین 2R نشان داد که معادله رگرسیون استفاده شده ابعاد استراتژی و رهبری، (320/0) واریانس در استقرار مدیریت دانش را تبیین می­کند. به عبارت دیگر، می‌توان 32/0 درصد استقرار مدیریت دانش سازمان های ورزشی منتخب را از طریق بعد ارزیابی اقدامات استراتژیک تبیین نمود(جدول 13).

جدول13: پیش بینی استقرار مدیریت دانش از روی ابعاد استراتژی و رهبری با استفاده از رگرسیون چندگانه

سطح معنی داری

مقدار تی

ضریب B

ضریب بتا

متغیر

0001/0

73/8

31/2

-

ضریب ثابت

015/0

48/2

321/0

369/0

ارزیابی اقدامات استراتژیک

584/0

551/0-

058/0-

082/0-

نفوذ استراتژیک

   r2  = 320/0     ,    F= 21/4      , SEE= 427/0  , p= 018/0

(ارزیابی اقدامات استراتژیک) 321/0 + 31/2 = استقرار مدیریت دانش

بحث و نتیجه گیری

با بررسی و تحلیل مدیریت دانش و اهمیت ویژگی های آن در حیطه عملکرد سازمان ها می توان دریافت که برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد برای ادامه حیات سازمان ها به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است به خصوص اگر روند تغییر و تحولات دانش در جامعه به دقت مورد ارزیابی واقع شود. در محیط پویا و پیچیده امروزی، برای سازمان ها ضروری است که به طور مداوم، دانش جدید را به شکل ایجاد، اعتبار بخشی و کاربرد در خدمات و وظایف خود به کار گیرند. در عصر حاضر Tسازمان ها برای مقابله یا تهدیدات محیطی، استفاده از فرصت های احتمالی و دستیابی به اهداف سازمانی ناچارند ظرفیت ها و توانمندی های درونی را شناسایی، مسائل و ابعاد مختلف سازمانی را موشکافی، نقاط ضعف را ترمیم و نقاط قوت را تقویت نمایند. سازمان های ورزشی نیز به عنوان بخشی از سازمان های حاضر که نقش مهمی در کلیه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی افراد دارند، از این قائله مستثنی نمی باشد و مدیران ورزشی این بار را بر دوش می کشند. مدیران ورزشی باید موجبات حرکت رو به جلو و نیز سیر صعودی دستیابی به اهداف سازمانی را در سازمان های ورزشی فراهم آورند .

مدیریت دانش و مفاهیم استراتژیک مربوطه، به عنوان اجزا و عناصر مهم بقای سازمان و حفظ موقعیت رقابتی آن مورد توجه قرار گرفته­اند(مارتنسون، 1379) به عنوان نمونه، مک الروی معتقد است که دانش و کارکنان دانشی عوامل کلیدی سازمان در دستیابی به توسعه پایدار قلمداد می­شوند و در زمره اصلی­ترین منابع رقابتی آینده شرکت ها قرار دارند. افزون بر این، مارتنسون مدعی است که مدیریت دانش، پیش نیاز قطعی برای بهره­وری و انعطاف­پذیری سازمان های خصوصی و دولتی است و از این رو، توجه به آن از وظایف و مسئولیت های مدیران و مجریان است(احمدی، 1390، 43). اینکه چه عاملی موجب موفقیت استقرار مدیریت دانش در سازمان ها می شود، پرسش مهمی است که پژوهشگران مدیریت را به خود مشغول داشته است. آنها به مطالعه مواردی از قبیل ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباط سازمان با محیط خارج پرداخته اند(جاش و اسکات[17]، 2007).

این مطالعه با طرح سوالاتی در زمینه عوامل سازمانی(ساختار، فرهنگ، فناوری، منابع انسانی و استراتژی و رهبری) و ارتباط آن با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در ساز مان های ورزشی منتخب کشور، صورت گرفت.

یافته­های پژوهش نشان­دهنده رابطه مثبت و معنادار عوامل فرهنگی سازمان شامل فرهنگ تسهیم و فرهنگ یادگیری مستمر با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش می­باشد. این نکته بیان کننده این مطلب است که اگر در سازمان های ورزشی منتخب کشور، فرهنگ تسهیم دانش و فرهنگ یادگیری مستمر غالب باشد، مدیریت دانش به راحتی استقرار می یابد. خوشبختانه، در سازمان های مورد پژوهش این فرهنگ حاکم بود. شاید بتوان گفت در این ساز مان ها، این ابعاد فرهنگی بنا بر ماهیت فعالیت آنها از قدرت بالایی برخوردار است.

در این ارتباط نیز پژوهش­های زیادی صورت گرفته است که همگی تایید کننده وجود این ارتباط هستند. به عنوان نمونه، در پژوهش­های صورت گرفته توسط عسگری در وزارت کار و دانش فرد در شرکت توزیع برق، مشخص شد که در سازمان جهت استقرار مدیریت دانش باید فرهنگ سازمانی مناسب موجود باشد. به بیان دیگر، بین فرهنگ سازمانی و موفقیت استقرار مدیریت دانش، رابطه محکم و معناداری وجود دارد(عسگری، 1384و دانش فرد و شهابی نیا، 1389).

در مطالعه الماسیان که در مراکز بهداشتی شیراز انجام گرفت، مشاهده شد که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد(الماسیان، 1389). کرمی و گودرزی نیز در مطالعات جداگانه­ای عنوان کرده­اند که فرهنگ سازمانی رابطه مؤثر و قوی با مدیریت دانش دارد. گودرزی عنوان می­کند که بین فرهنگ تسهیم و انتقال دانش رابطه معنادار وجود دارد، در حالی که رابطه­ای بین فرهنگ تسهیم و خلق دانش وجود نداشته است(گودرزی، 1388و کرمی راد، 1384).

در پژوهش حاضر بین فرهنگ تسهیم و ابعاد دانش ارتباط معنادار وجود دارد که برخلاف یافته پژوهش گودرزی است. به نظر می­رسد این اختلاف ناشی از تغییر نوع کاربری این سازمان و نوع دانش مورد نظر در گذر زمان باشد. پژوهش گودرزی(1388) در سازمان تربیت بدنی و در بین مدیران ستادی صورت گرفته است، اما پژوهش حاضر در وزارت ورزش و جوانان،‌ کمیته ملی المپیک،‌ آکادمی ملی المپیک و     فدراسیون های منتخب کشور صورت گرفته و جامعه آماری آن را کلیه مدیران این سازمان ها تشکیل داده است.

مطالعات در دیگر نقاط دنیا نیز نتایج مشابهی داشته است. لی و چوی عنوان کرده­اند که در سازمان های عمومی چین، اغلب افراد تمایل ندارند دانشی را که در اختیار دارند با دیگران تسهیم کنند و همین امر فرایند مدیریت دانش را دچار اختلال می­کند(لی و چوی[18]، 2003).

بالتازارد(2004) هم عنوان داشته که فلسفه سازمان و ارزش های بلندپایه سازمان در موفقیت یا عدم موفقیت مدیریت دانش نقش دارد. فرهنگ سازمانی، انتظارات و رفتارهای افراد را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می­دهد. برخی از آنها می­تواند به جدال غیرسازنده منجر گردد و مانع از ایجاد تبادل شبکه مدیریت دانش گردد. وی معتقد است که دانستن فرهنگ سازمان برای کسانی که استراتژی مدیریت دانش را طراحی می­کنند، ضروری است، زیرا که فرهنگ سازمانی هم بر جریان دانش لازم برای طراحی مدیریت دانش و هم بر همکاری و تعهد اعضا نسبت به مدیریت دانش، تاثیر دارد(بالتازارد، 2004).

دلانگ و فاهی در آکادمی مدیریت آمریکا با انجام مطالعه­ای دریافتند که مدیریت مؤثر دانش بطور مستقیم با فرهنگ سازمان در ارتباط است(دلانگ و فاهی[19]، 2000). بت نیز در پژوهش خود عنوان کرده که در   سازمان های دارای فرهنگ اعتماد قوی که از تسهیم اطلاعات و دانش حمایت می­شود، استراتژی مدیریت دانش دارای موفقیت بیشتری است(بهات[20]، 2000).

با توجه به مطالب یاد شده می­توان گفت که اگر مدیران سازمان بدون توجه به فرهنگ غالب سازمان، بخصوص ابعاد یادگیری و تسهیم دانش و اطلاعات، دست به اجرای مدیریت دانش بزنند، دچار مشکلات جدی خواهند شد. مسئولان سازمان های ورزشی مورد نظر، باید فرهنگ اعتماد و اشتراک گذاری اطلاعات را در افراد ایجاد و تقویت کنند.

همچنین، یافته های پژوهش نشان داد بین فناوری اطلاعات و استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور، ارتباط معنی‌دار و مثبتی وجود دارد. باتوجه به ضرایب همبستگی پیرسون و سطح معناداری، بین بعد پشتیبانی ICT فناوری اطلاعات سازمان های ورزشی منتخب و استقرار مدیریت دانش ارتباط معنی‌دار وجود ندارد، ولی بین بعد شناخت ICT فناوری اطلاعات سازماهای ورزشی منتخب و استقرار مدیریت دانش، ارتباط معنی‌دار و مثبتی وجود دارد.

در این پژوهش منظور از فناوری مورد استفاده در سازمان های ورزشی منتخب کشور، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی می باشد که ارتباط بین وجود پشتیبانی ICT (زیر ساخت) مناسب در سازمان و میزان توانایی کارکنان در شناخت و  بکارگیری ICTرا در اسقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین شناخت ICT و اسقرار مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که این امر مبین آن است که هرچه توانایی کارکنان در استفاده از فناوری اطلاعات افزایش یابد، مدیریت دانش سریعتر استقرار پیدا می کند.

نتیجه به دست آمده در مورد رابطه مثبت شناخت با ابعاد دانش، بر خلاف یافته پژوهش سیدعامری(1387) است که به نظر می رسد این اختلاف به دلیل پیشرفت شاخص اطلاتی افراد درباره فناوری اطلاعات در گذر زمان باشد. این در حالی است که نتایج این تحقیق بانتایج تحقیق سبحانی(1392) کاملا همخوان بود، چرا که در هر دو پژوهش رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت دانش و مولفه های فناوری وجود داشت. همچنین، یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش های تسنگ[21](2008)، نیلز[22](2010)، وو(2011)، گودرزی و ابوترابی (1387) همخوانی دارد. سبحانی(1392) به نقل از اندرسون اظهار داشت، تعامل صحیح بین افراد، فناوری و فرایندهای سازمانی، مدیریت دانش را به موفقیت می رساند(سبحانی و همکاران، 1392). امروزه، سازمان ها با حجم انبوهی از اطلاعات و دانش رو به رو هستند که اداره و بهره برداری صحیح از آن به دغدغه ای بزرگ برای این سازمان ها تبدیل شده است. از طرف دیگر، تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان ها را با چالش های مختلفی روبه رو کرده است(گودرزی و ابوترابی، 1387). باتوجه به این مطلب، عامل موفقیت سازمان های هزارة سوم در صحنه های رقابتی، حرکت به سوی مدیریت دانش و دانش- محوری است. آنچه موجب تسهیل فرایند مدیریت دانش و تبدیل آن به مزیت رقابتی شده، نقش پشتیبانی کنندة فناوری اطلاعات است(هیسمان اوغلو، 2011).

از جمله تحقیقاتی که بطور مستقیم به این فرضیه مربوط می باشد می توان به تحقیقی که توسط سید احسان و رولند[23](2004) انجام شد اشاره کرد که نتایج آن با تحقیق انجام شده همخوانی دارد. همچنین، شمس مورکانی(1390) به این نتیجه رسید که بین فناوری مورد استفاده در سازمان (پشتیبانی ICT و شناخت ICT) با راهبرد های مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد و این رابطه مثبت است(شمس مورکانی، 1390). نتایج تحقیق احمدپور (1389) نشان داد بیشتر مدیران ارشد فدراسیون های ورزشی و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان (6/88 درصد) کمتر از 10 ساعت در هفته از کامپیوتر استفاده می کنند. همچنین، بیشترین میزان استفادة این مدیران از مؤلفه ها و ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در       سازمان های ورزشی متنوع، استفاده از نرم افزارهای پاور پوینت و ورد است(احمدپور، 1389).

ولف[24] (1995) طی تحقیقی نشان داد که،فناوری و متغییرهای پی در پی محیطی بر نوآوری و خلاقیت سازمان تأثیر می گذارند . یونس[25] (1999) نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که  هر چه سطح فناوری و فناوری های بکار گرفته شده جدیدتر باشد، به همان میزان ارائه خدمات به دانشجویان با رضایت بیشتری همراه خواهد بود.

تحقیقاتی که توسط عسگری(1384 ، گوکالپ[26](2011)، سید احسان و رولند (2004 ، ابراهیمی (1384) ، غلام زاده(1380)، همت آبادی(1383 ، ولف (1995)  و یونس (1999) انجام شد، ضمن همخوانی با تحقیق انجام شده، به اهمیت نکنولوژی و فن آوری اطلاعات در پیاده سازی استراتژی جدید در سازمان تأکید داشته اند.

این نتایج نشان می دهند که فناوری دراستقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان از نقش کلیدی برخوردار است و باید به عنوان ابزار مؤثر جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال و اشاعه دانش مورد توجه قرار گیرد. به نظر می رسد وجود شناخت ICT در سازمان و توانایی کارکنان در بهره گیری از این فناوری ها این امکان را برای کارکنان فراهم می سازد که بتوانند نقش مؤثری در استقرار دانش ایفا کنند. نتایج نشان  می دهد که ارائه آموزش های داخلی کافی در زمینه رایانه و نرم افزارهای آن و نیز گسترش امکانات فناوری، منجر به استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش خواهد شد. از این رو،  مدیران سازمان باید به   سرمایه گذاری مستمر در زمینه شناخت ICT در سازمان و در نتیجه موفقیت مدیریت دانش در سازمان خود کمک کنند.

تحقیقات چشمگیری درباره ارتباط استراتژی و رهبری و مدیریت دانش در داخل و خارج از کشور صورت نگرفته است، اما در این راستا خراسانی و جوان جعفری (1389) به این نتیجه دست یافتند که سیستم جامع مدیریت دانش باید در خدمت اهداف استراتژیک سازمان باشد و به بهبود عملکرد مأموریتی سازمان بینجامد. بحث همسویی مدیریت دانش و استراتژی‌های سازمانی به‌عنوان ضرورتی غیرقابل انکار مطرح شده است و همچنین در عصر دانش، سازمان ها توجه و تأکید زیادی بر شناسایی و بهره‌گیری مؤثر از سرمایه‌های فکری و دانشی خود دارند. به همین دلیل، بر همسوسازی مدیریت دانش با استراتژی‌های سازمان تاکید می کنند(خراسانی و جوان جعفری، 1389).

چیت سازان کوشیده تا چهارچوبی جامع جهت تجزیه و تحلیل سرمایه انسانی در سه حوزه مدیریت دانش، سرمایه فکری و مدیریت استراتژیک منابع انسانی در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ارائه کند. وی به این نتیجه رسید که منحصر به‌فردبودن و ارزش آفرینی دانش در سازمان باعث ایجاد استراتژی های رقابتی در محیط سازمانی می‏شود(چیت سازان، 1391) .در نهایت مدیران سازمان های مربوطه باید با گنجاندن برنامه های استراتژیک در برنامه های مدون سازمان و ارزیابی مستمر این برنامه ها، در استقرار موفق مدیریت دانش، اثر مطلوب داشته باشند.

یافته های به دست آمده از این پژوهش، بر وجود ارتباط بین عوامل سازمانی و مدیریت دانش تاکید       می کند و موید آن  است که هرچقدر جریان ارتباطات در سازمان های ورزشی بیشتر باشد، منجر به استقرار موفقیت آمیزتر مدیریت دانش می‌گردد؛ بدین معنی که با جریان ارتباطات آزاد و روان، مدیریت دانش در سازمان با کمترین مشکل قابل اجراست و می­توان از این نکته در جهت رشد و اعتلای سازمان و افزایش کیفیت خدمات استفاده کرد. این در حالی است که بین تمرکز و استقرار مدیریت دانش در    سازمان های مذکور رابطه معنی دار وجود نداشت. بنابراین، رابطه بین این عو امل معکوس می باشد؛ یعنی،  کاهش میزان تمرکز در این سازمان ها موجب اسقرار مدیریت دانش در این سازمان ها شده و تسهیل جریان ارتباطات نیز  سبب استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش گردیده است .

این یافته ها در پژوهش­های دیگر نیز مورد تایید قرار گرفته است؛ از جمله در مطالعه­ای که توسط عسگری در وزرات کار و امور اجتماعی انجام شده است، رابطه معناداری بین عوامل سازمانی مذکور و مدیریت دانش وجود داشته است. وی معتقد است که برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش باید سازمان را به عنوان یک کل نگاه کرد(عسگری، 1384). ارباب شیرانی نیز در مطالعه خود در سازمان های نظام مهندسی عنوان کرده است که مؤلفه­های مؤثر در ایجاد و توسعه دانش عبارت اند از: فرایندها، ساختارها و زیربناها. نتایج مطالعات میدانی نشان می­دهند که فرایندها و ساختارها در بهبود سطح دانش یعنی خلق و توسعه دانش، مؤثر بوده­اند(ارباب شیرانی، 1381).

سید عامری نیز در پژوهش خود به نتایج یکسانی در رابطه با ساختار جریان ارتباطات و خلق و انتقال دانش در سازمان تربیت بدنی دست یافت و به صورت مشابه در رابطه با تمرکز، به نتیجه یکسانی در مورد ارتباط منفی این مولفه با ابعاد خلق و انتقال مدیریت دانش دست پیدا کرد(سید عامری و همکاران،1387) که نشانگر همسو بودن نتایج این تحقیق با پژوهش قبلی است.

در سایر نقاط جهان نیز مطالعاتی در این زمینه انجام گرفته است. بالتازارد و همکاران در آمریکا طی پژوهشی اعلام داشته­اند که وجود رویه­ها و ساختارهای مشخص و منعطف و تشکیل تیم­های کاری      می­تواند میزان رغبت برای یادگیری سازمانی و فرایندهای مدیریت دانش را افزایش دهد(بالتازارد، 2004).

سید احسان و رولند در مالزی، پس از مطالعه ای که در سازمان های عمومی آن کشور انجام دادند، بیان داشتند بین اجزای سازمانی از جمله ساختار آن و انتشار دانش و اطلاعات، ارتباط مهم و معنی داری وجود دارد(سید احسان و رولند، 2004). زاراگا و همکارش نیز جریان آزاد ارتباطات را عامل تعیین کننده و اصلی برای پشتیبانی از خلق و انتقال دانش عنوان کرده­اند(زاراگ و پترا[27]، 2006).

مطالعه ای که در مراکز ارائه خدمات سلامت در ژاپن توسط جوشی و همکاران صورت گرفت نیز تاکید می­کند که اگر در تیم های سازمانی، ارتباطات باز در تمامی جهات امکانپذیر باشد، روند انتقال اطلاعات و همچنین صحت اطلاعات بیشتر خواهد بود(جوشی و سارکر[28]، 2007). بت نیز اشاره می­کند که در    سازمان های دارای ساختاری با تمرکز کم و ارتباط باز، استراتژی مدیریت دانش دارای موفقیت بیشتری است(بهات، 2002).

همانگونه که مشاهده می­شود در تمامی مطالعات صورت گرفته، نتایج پژوهش حاضر مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین، ایجاد ساختارهای ارگانیک که دارای انعطاف باشند و  پیچیدگی و تمرکز کمی داشته باشند تا ارتباطات به راحتی انجام پذیرد، تسهیل کننده استراتژی مدیریت دانش است و به استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش کمک می کند.

این پژوهش به بررسی میزان رابطه موجود بین منابع انسانی در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های منتخب ورزشی کشور پرداخت. نتایج نشان داد که بین منابع انسانی از طریق آموزش و مشارکت کارکنان و ایجاد امنیت شغلی برای آنان، و استقرار موفق مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

برومند و رنجبر در مورد مولفه منابع انسانی مطالعه ای انجام دادند و به نتایج مشابهی دست یافتند. آنها دریافتند که اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی به طور مثبتی با ظرفیت مدیریت دانش رابطه دارد و اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی برای انگیزش تمایل کارکنان به منظور کسب، تسهیم و کاربرد دانش در سازمان ها مفید و سودمند است(برومند و رنجبر، 1388). زاهدی نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که رمز موفقیت سازمان ها، در بهره وری و مدیریت دانش است و اظهار داشت که این دو عامل در کنار هم منجر به افزایش قدرت رقابت سازمان ها می شود(زاهدی و نجاری، 1387). همچنین، شمس مورکانی نیز به این نتیجه رسید که بین مهارت های کارکنان سازمانی (فنی، انسانی و ادراکی) و راهبرد های مدیریت دانش رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد(شمس مورکانی و زارعی، 1390).

مطهری نژاد(2012) نیز بیان نمود که به تخصص و دانش خود در مسائل باید کارآفرینی شامل درک دقیق و جامع از ماهیت مدیریت منابع انسانی در حال تحول و پویا در شرکت های کوچک و در حال ظهور را اضافه نمود.

بنابراین با توجه به مشاهدات موجود، مدیران ، برای استقرار هر چه بیشتر مدیریت دانش در سازمان ها، نیازمند توجه ویژه به کارکنان از طریق آموزش، ایجاد امنیت شغلی مناسب و مشارکت کارکنان در امور دارند.

 

 • منابع

  • ابراهیمی بجدنی، محمد (1384) "فرهنگ سازمانی و رابطه آن با بهره وری کارکنان". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران.
  • ابطحی، سیدحسن و صلوانی، عادل(1385)"مدیریتفناوریاطلاعاتوارتباطاتدرفرایندتصمیم گیری مدیرانسازمان هایورزشی". پایان نامة کارشناسی ارشد.Tدانشگاه علامه طباطبایی.
  • احمدپور، مولود (1389)"نقشفناوریاطلاعاتوارتباطاتدرفرایندتصمیم گیریمدیرانسازمان های ورزشی". پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
  • احمدی، مسعود؛ مهرآرا، اسدالله ورزاقی، محمد ابراهیم (1390) "بررسی ارتباط مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی از دیدگاه روسای تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان کرمان". همایش ملی علوم و مدیریت نوین. گلستان-گرگان.
  • . احمدی، محمد (1390) مبانی سازمان و مدیریت(مدیریت عمومی). ساری: انتشارات پژوهش های فرهنگی
  • ارباب شیرانی، بهروز(1381)"تعیین عناصر لازم برای خلق دانایی و تعیین روش اندازه گیری آنها در سازمان های مهندسی". رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1381، صص 112-125.
  • الماسیان­کیا، علی(1389) "بررسی رابطه بین مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی در کارکنان مراکز بهداشت والفجر و انقلاب شیراز". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
  • انصاری، محمد حسین؛ هنری، حبیب و کارگر، غلامعلی (1390) "رابطه بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (ساختاری، شناختی و رابطه ای) با مدیریت دانش و ابعاد آن ( خلق و انتقال) در کمیته ملی المپیک". مجموعه مقالات همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد واحد آیت­الله آملی.
  • برومند، مجتبی و رنجبری، مریم(1388)"اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری با تاکید بر نقش مدیریت دانش". دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس. سال ششم، شماره 24.
  • جلالی فراهانی، م. و افرازه، ف. (1384) "طراحی نرم افزار و توسعه سیستم مدیریت دانش (مطالعه موردی در وزارت حمل و نقل)".پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی.
  • چیت سازان، علی(1391) "مدیریت دانش و سرمایه های انسانی". کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان.
  • خراسانی، علی و جوان جعفری، احمد(1389)"همسوسازی مدیریت دانش با استراتژی‌های سازمانی برای سرامدی در صنعت خودرو".ویژه نامه منابع انسانی.
  • · دانش فرد، کیوان و شهابی نیا، ساره (1389)"بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش(مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق معاونت اجرایی شمال شرق تهران)". فصلنامه مدیریت. شماره 17.
  • رئیسی، مجتبی (1391)"رابطه مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران ستادی سازمان های ورزشی منتخب کشور". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال آمل.
  • رزاقی، محمد ابراهیم؛ موسوی، سید جعفر و صفانیا،علی محمد (1391) "استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی با تاکید بر بومی سازی ایرانی". کنفرانس بین المللی علوم ورزشی. شمال: دانشگاه مازندران.
  • زاهدی، ش. و نجاری، ر.(1387) "بهره وری منابع انسانی و مدیریت دانش". پیک نور. سال ششم، شماره اول.
  • سبحانی، یزدان؛ هنری، حبیب؛ شهلایی، جواد و احمدی، علیرضا ( 1392) "رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی". فصلنامه مدیریت ورزشی. شماره 17.
  • سیدعامری، میرحسین؛ عرضه، کیوان و محرم زاده، مهرداد (1387) "بررسی رابطه عوامل سازمانی( ساختار و فناوری) سازمان تربیت بدنی کشور با استراتژی مدیریت دانش(KM)". پژوهش در علوم ورزشی. شماره 20.
  • شمس مورکانی، غ. و زارعی، ع.(1390) "بررسی رابطه بین عوامل سازمانی با راهبردهای مدیریت دانش: یک مطالعه موردی." نشریه راهبرد توسعه. شماره 27.
  • عسگری، ناصر (1384) "بررسیرابطةعواملسازمانی(ساختار،فرهنگ و فناوری)  وزارتکاروامور اجتماعیبااستراتژیمدیریتدانش". پایان نامة مدیریت، دانشگاه تهران.
  • غلامزاده، محمد رضا (1380)" بررسی اثرات فن آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  • فاضلی دینان، فاطمه(1392) "بررسی رابطه عوامل سازمانی با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی.
  • کرمی راد، م.(1384) "بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانایی در گروه خودروسازی بهمن: مرکز بهمن خودرو". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  • گودرزی، محمود؛ ابوترابی، مجتبی؛ دستی گردی،‌ مهدی و دستی گردی، کاظم (1388) "ارتباطفرهنگسازمانیبامدیریتدانشمدیرانستادیسازمانتربیتبدنی".‌ نشریة مدیریت ورزشی،.شمارة 2.
  • مطهری نژاد، ف.(1389) "مدیریتمنابعانسانیدرسازمانهایکوچک". پایگاه مقالات علمی مدیریت.
  • مقیمی، محمد(1389) سازمان و مدیریت ، رویکردی پژوهشی. تهران: انتشارات ترمه
  • موغلی، علیرضا؛ طالبی، سعید و صیف، محمدحسن(1390)"عواملمرتبطبانگرشدانشجویان دانشکدةمدیریتدانشگاهعلومپزشکیشیرازدراستفادهازفناوریاطلاعاتوارتباطات،گامهایتوسعهدر آموزشپزشکی". مجلة مرکز مطالعات و توسعة آموزش پزشکی. دورة هشتم، شمارة اول.
  • همت آبادی، فلاح (1383)" تأثیر فن آوری اطلاعات بر ابعاد ساختار سازمانی". رساله کارشناسی ارشد، تربیت مدرس.

   

  • Allen, T. (1994) "People and technology transfer". Journal of  Knowledge Management.
  • Bhatt,  G.D.(2002) "Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge". Journal of  Knowledge Management. vol 6. NO1.
  • Daft, R. (2002) " Organization Theory and Design". Parsaeiyan Office of Cultural Studies, Tehran.
  • Delong, D.W., Fahey, L. (2000) Diagnostic cultural barriers to knowledge management. Academy of  Management Executive .14.
  • Denison,  D.(2000) Organizational Culture: can it be a key lever for driving organizational change?  International  Institute for Management Development.
  • Fazli, S.; Alishahi,  A. (2012) " Investigating the Relationships between Organizational Factors (Culture, Structure, Strategy) and Performance through Knowledge Management". American Journal of  Scientific Research.
  • Gosh, B. and Scott, J.E. (2007) "Effective knowledge management systems for a clinical nursing setting". Information Systems  Management. Vol. 24.  No. 1.
  • Gokalp, M. (2011) "A study on the effects of information technologies on university students".  Procedia social and behavioral sciences. Vol. 9.
  • Joshi, K.D. Sarker, S.(2007) Knowledge transfer within information systems development teams. Examining the role of knowledge source attributes. Decision Support Systems, 2007, Vol. 43, No. 2.
  • Hariharan, A. (2002) "Knowledge Management, Strategic Tool". Journal of knowledge management practice: pp 52-60.
  • Hismanoglu, M. (2011) "The integration of information and communication technology into current ELT course books: a critical analysis". Procedia  social and behavioral sciences.
  • Lee, H. and Choi, B. (2003)''Knowledge management Enablers, process and organizational performance: An Integrative view and Empirical examination". Journal of  management Information Systems. vol20.vo.1
  • Neels, C.J. and Johnson, D. (2010) "Information management as an enabler of knowledge managemtn maturity: a sough African perspective". International journal of  information management. Vol. 30.
  • Norman, J. O'Reilly, Peter Knight (2007)Knowledge management best practices in national sport organisations. Issue volume 2.
  • Perez,j. Ordóñez de Pablos, P. (2003) "Knowledge management and organizational competitiveness: a framework for human capital analysis". Journal of  Knowledge  Management. Vol. 7.
  • Sherif, K., and  Xing, B. (2006) "Adaptive processes for knowledge creation in complex systems: the case of a globall IT consulting firm". Information and management. Vol. 43, No. 4.
  • Syed-Ikhsan, SOS, Rowland, F.( 2004) "Knowledge Management In A Public Organization: A Study On Relationship Between Organizational Elements And The Performance Of Knowledge Transfer". Journal Management.8.
  • Tseng, S. M. (2008) "The effects of information technology on knowledge management systems".  Expert systems with applications.  Vol. 35.
  • Wang, E., Klein, G. and Jiang, J. J. (2007) "IT support in manufacturing firms for a knowledge management dynamic capability link to performance". International  journal of production research. Vol. 45. No. 11.
  • Wang P. Ahmed, K.(2004) "Structure & structural Dimentinns for knowledge- Based organizations". Measuring Business Excellence. Vol 7, Issue 1:12.
  • Wolf, A. (1995) "Factors affecting The Organization Innovation and Creativity". European Journal of Management Science. Vol, 24
  • Wu , Y . (2011) "On the Various Factors that Impact the Effectiveness of Physical Education in Universities". Advanced Materials Research . Vol, 187.
  • Younis, R.A. (1999) "The effect of automated Systems on Jordanian University Libraries Organizational Structure".  Journal of Library Review. Vol, 6
  • Zarraga- Oberty, C. Petra, D.(2006) "Work teams to favor knowledge management".  Journal of European Business Review. Vol 18. No1.