نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارمدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

4 استادیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

به نظر می رسد ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار می باشد. هدف این پژوهش تدوین مضامین راهبردی آمایش سرزمینی فوتبال ایران بود. جامعة آماری پژوهش، صاحبنظران ایران بودند. در مجموع 70 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شدند. ترکیبی از روشهای کیفی پرسشنامة باز و مصاحبه و روش های کمی ضریب دهی و رتبه دهی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شد. ابزار پژوهش، چک لیست محقق ساخته بود که در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد که قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای این ورزش فهرست کنند، ضمن اینکه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ارائة مدل به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و بخشی از اطلاعات به دست آمده در محیط نرم افزار Arc – GIS تحلیل و بررسی شد. نتیجه کلی مطالعات آمایش فوتبال نشان داد، توزیع غیرمتوازنی از اماکن و فضاهای فوتبالی در پهنه ایران وجود دارد، ضمن اینکه با توجه به ماتریس موقعیت و اقدام راهبردی رویکرد استراتژی های فوتبال ایران رقابتی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The strategic Analysis of Iranian Football land-use planning

نویسندگان [English]

 • Rasool Nazari 1
 • Nasrolah Sajadi 2
 • Javad Mohammadi 3
 • Hosaein Rajabi 4

1 Associate Professor, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch, Isfahan, Iran.

2 Professor, University of Tehran

3 Ph.D Student University of Tehran (Kish)

4 Asistant Professor, University of Tehran (Kish)

چکیده [English]

It seems that sport as an important part of development is sustainable development. The purpose of this research is the perspective of strategic land-use planning for Iran football. The statistical society, sports experts Iran. A total of 70 people were selected through purposive sampling snowball method. A combination of qualitative and quantitative methods coefficient initial questionnaire and open interviews and ratings were used for data collection and analysis. The research instrument was a self-made check list in which respondents were asked to indicate the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the sport's List, while using geographic information system (GIS) to provide descriptive-analytic model, and part of the data in the software Arc - GIS analysis to investigate. The overall result of the study showed that treatment football in Iran, uneven distribution of places and spaces across the Iran, there is football, In addition, with regard to the Matrix positioning and strategic action status table football Iran was competitive.

کلیدواژه‌ها [English]

 • land use planning
 • program
 • football
 • strategic

منابع

 • آقازاده، هاشم. (1381). «طراحی و تبیین مدل برنامه­ریزی راهبردی برای صنایع کوچک و مقایسه تطبیقی با صنایع بزرگ». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
 • استیفن، پی؛ رابینز، دیوید ای و سنزو، دی. (1386). مبانی مدیریت. سید محمد اعرابی، حمید رفیعی، محمد علی اسراری و بهروز ارشاد. چاپ پنجم، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
 • خسروی زاده، اسفندیار؛ حمیدی، مهرزاد و خبیری، محمد. (1391). «تدوین راهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کمیته ملی المپیک جهموری اسلامی ایران». فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش. دوره 1، صص 11-25.
 • فرد. آر، دیوید. (1382). مدیریت راهبردی. علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. چاپ پنجم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‏های فرهنگی
 • کاپلان، روبرت و نورتون، دیوید. (1390). سازمان های راهبرد محور. محمود بختیاری. چاپ نهم، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
 • گودرزی، محمود؛ قربانی، محمدحسین و صفری، حمیدرضا. (1394). «شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه های راهبردی در وزارت ورزش و جوانان ایران». مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 31، صص 13-32.
 • معصومی، حسن؛ غرایاق زندی، حسن؛ کیاکجوری، داود و عمادی، سیدرسول. (1395). «شناسایی و اولویت­بندی موانع مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از روش تصمیم گیری آنتروپی- فازی». پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 12، شماره 23، صص 295-317.
 • نظری، رسول؛ طباطبایی، محمد و کریمیان، جهانگیر. (1396). «تحلیل موانع عملیاتی شدن برنامه راهبردی ورزش استان اصفهان براساس مدل فورچون». مدیریت ورزشی. دوره 9، شماره 1، صص 99-112.
 • الهی، علیرضا؛ حمیدی، مهرزاد و پیمانفر، محمدحسن. (1392). «رتبه بندی موانع پیاده سازی مؤثر راهبرد ها در نظام ورزش کشور براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی». دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال 3، شماره 6، صص 81-95.
 • Abasi, M. jafari, A, A. (2009). “Obstacles to Realizing Strategies and an Executive Approach”. Iranian Rubber Magazine, 14. No. 56, (2009), pp: 57- 79.
 • Boroto, H., Irwin, B., & Quentin, W. (2018). “Stakeholder influence in public sector information systems strategy implementation (The case of public hospitals in South Africa)”. Medical Informatics, pp: 1. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.
 • Cater, T., Pucko, D. (2010). “Factors of effective strategy Implementation: Empirical evidence from Slovenian business practice”. JEEMS, Vol. 15, No. 3, (2010), pp: 207-236.
 • Craciun, L. Gîrboveanu, S. Ogarca, R. (2018). “Strategic control and the performance measurement system”. Strategic management, 1(2), pp: 189-194.
 • David, F. R. (2011). Strategic management Concepts and Cases. 13th edition, publishing as Prentice Hal, New Jersey, USA, (2011), pp: 36-61.
 • De Wit, B. Meyer, R. (2004). Strategy Process, Content, Context: An International Perspective. Third Edition, North Yorkshire Learning. 11 (6), pp: 238-247.
 • Ines, Ghorbal-Blal. (2011). “The role of middle management in the execution of expansion strategies: The case of developers’ selection of hotel projects”. International Journal of Hospitality Management. 30 (2011), pp: 272-282.
 • Hrebiniak, L.G. (2006). “Obstacles to effective strategy implementation”. Organizational Dynamics, 35 (1), pp: 12-31.
 • Johnson, L. K. (2004). Execute your strategy-without killing it. Harvard Management Update, December. pp: 3-5.
 • Latif, B., Rashid, F., Hussain, A., and Kashef, M. (2016). “Barriers to Effective Strategic Planning”. International Journal of Management & Organizational Studies. 12, 1, pp: 19-31.
 • Mohammadi, D., Sobhanallahi, M., Mohammadi M. (2015). “Identifying the implementation barriers of strategic management using factor analysis and TOPSIS Technique”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 5, No. 11, pp 323-336.
 • Rezaei, Sh. (2018). Fundamentals of Sports Organizations Management. Ilam University Publications, 1th Edition, (2018), pp: 143-156. (Persian)
 • Robertson, A. H. (2011). “An Assessment of Four Key Strategic Planning Barriers and How to Mitigate or Reduce Them and Their Effects”. In Partial Fulfillment for the Requirements for the Degree of Masters of Public Administration Submitted to the Department of Political Science, Texas State University, December 2011, pp: 45-60.
 • منابع

  • احسانی ، محمد و قره خانی ، حسن. (1387). «بررسی وضعیت منابع انسانی در ورزش حرفه ای کشور». مجله تربیت بدنی و علوم ورزشی. 3 ، صص 15-22.
  • حسینی، شاهو؛ حمیدی، مهرزاد؛ قربانیان، آسیه و سجادی، سیدنصرالله. (1393). «شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها وتهدیدهای تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش های فراروی آن». نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران. 17(1)، صص 29-54
  • گوهر رستمی، حمید رضا؛ کوزچیان، هاشم؛ امیری، مجتبی و هنری، حبیب. (1391). «گونه شناسی ذینفعان و مدیریت راهبردی آنها درسیستم ورزش کشور». مطالعات مدیریت ورزشی. 5(19)، صص 959-971.
  • قالیباف، محمدباقر. (1389). نگاه راهبردی به نظام ورزش در کشور از برنامه پیشرفت و عدالت. تهران: نشر نگارستان
  • محمودی، سعید. (1388). «ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺳـﻴﺮﺗﺤﻮﻻت ﻛـﻼن آﻣـﺎﻳﺶ ﺳـﺮزﻣﻴﻦ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ». ﻣﺠﻠـﻪ آﻣـﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ. (1)، صص 35-45.
  • نظری، رسول؛ احسانی، محمد؛ حمیدی، مهرزاد و سالاری، محسن. (1393). «تدوین و معرفی منظرهای راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان از طریق مدل دیوید». نشریه مدیریت ورزشی. دوره 6، شماره 1، صص 157-172.
  • نظری، رسول؛ قاسمی، حمید و سهرابی، زهرا. (1394). «بررسی رابطه‌ بین مهارت های ارتباطی، الگوهای مدیریتی فرهنگ ‌سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان های ورزشی: مدل معادلات ساختاری». پژوهش‌نامه‌ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. شماره 21، صص 93-102.
  • نظری، ر و قوامی کومله، ف. (1396). «تأثیر اعتبار برند بر استراتژی اتّحاد برند به منظور ارتقای جایگاه استراتژیک برند (مطالعه موردی: باشگاه سپاهان اصفهان)». پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزش. دوره 6، شماره 1، صص 61-71.
  • نظری، ر و حدادی، س. (1396). «اثر کیفیت خدمات بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان و ارتقای جایگاه استراتژیک برند باشگاه های خصوصی: ارائه مدل». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. دوره 5، شماره 17، صص 45-56.
  • نظری، ر و لطیفی، ا. (1397). «تحلیل اثر سقف شیشه ای بر ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان در سازمان های ورزشی». نشریه مدیریت ورزشی. 10(3)، صص 456-477.
  • نظری، ر ؛ طباطبایی، م و کریمیان،ج. (1396). «تحلیل موانع اجرای برنامه های راهبردی در ورزش ایران بر اساس مدل فورچون». نظریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران. 9(1)، صص 99-112.
  • نظری، ر و مختاری، م. (1397). «ارائه مدل عناصر سازنده برند باشگاه‏های حرفه‏ای فوتبال براساس ارزش ویژه‏ برند از دیدگاه مشتریان». مدیریت و توسعه ورزش. 5(7). 16،صص 71-80.
  • نظری، ر ؛ یغمایی، ل و سهرابی، ز. (1395). «سند راهبردی آمایش سرزمینی بخش ورزش استان اصفهان». نشریه مدیریت ورزشی. 8(5)، صص 665-680.
  • نوروزی سید حسینی، رسول؛ دهقانی زاد، رضا؛ هنری، حبیب؛ یوسفی، بهرام و نوروزی حسینی، ابراهیم. (1392). «ارائه مدل (GIS) تحلیل مکانی فضاهای ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطلوب (مطالعه موردی : منطقه یک شهر تهران)». مدیریت ورزشی. 5(4)، صص 5-28.
  • Australian Sports Commission. (2013). A joint strategy of the Australian Sports Commission (ASC) and the Australian Agency for International Development (AusAID) 2013.201.
  • Brownson E A. Baker R A. Houseman R. C. (2001). “Environmental and policy determinants of physical activity in the united states”. American journal of public health.(12). P: 91.
  • (2017). “Ahead of the curve Annual review of football finance 2017. Highlights, Sports Business Group”. Available from: http://www.deloitte.co.uk/ sports business group to access/download.
  • Dimitropoulos, P. (2016). “Audit Selection in the European Football Industry under Union of European Football Associations Financial Fair Play”. International Journal of Economics and Financial, 6(3), PP: 901-906.
  • Houlihan, B. and Green, M. (2008). Comparative Elite Sport Development: Systems, Structures and Public Policy. Published by Elsevier Ltd, ISBN: 978-0-7506-8281-7.
  • Hrebiniak, L.G. (2006). “Obstacles to effective strategy implementation”. Organizational Dynamics, 35, 1, pp 12-31.
  • Jeanquart Miles, Sandra. Clieaf, Mark Van. (2017). “Strategic fit: Key to growing enterprise value through organizational capital”. Business Horizons, 60(1). 55-65.
  • (2017). Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2017. Available from: http://www.Football benchmark.com.
  • Kriemadis, Thanos. (2009). “Strategic planning in University Athletic Departments in the United Kingdom”. The sport Journal (Month refereed Journal, Published by the United State Sport Academy), Vol. 12 number 2, ISSN: 1543-9518.
  • Kartakoullis, N. L. D., Vrontis, A., Thrassou. T. Kriemadis. (2013). “Strategic resource Planning for football clubs”. Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 7(1), PP: 1-20.
  • Kennedy, P. (2013). Left wing’ supporter movements and the political economy of football. Soccer and Society. 14(2), PP: 277-290.
  • Kennelly, Toohey, Kristine. (2014). “Strategic alliances in sport tourism: National sport organizations and sport tour operators”. Sport Management Review, 17(4): 407–418.
  • Lashkar Bloki, Mojtaba. (2011). “Strategic Thinking and Strategies”. Nasat Publishing Tehran. 13-.165. (in Persian)
  • Montes, F.J.L. and Moreno, A.R. and Fernandez, L.M.M. (2004). “Assessing the Organizational Climate and Contractual Relationship for Perceptions of Support for Innovation”. International Journal of Manpower, 25(1). 167–80.
  • Rahmani, B. (2007). “Create a database of documented and credible sport of indoor and outdoor spaces Golestan province”. Research plan, Physical Education Department in Golestan Province. 57-89.
  • Rouach, D. Santi, P. (2001). “Competitive Intelligence Adds Value: Five Intelligence Attitides”. European Management Journal, 19(5). 552-559.
  • Şener a İrge, Karapolatgil, Ahmet, Anıl. (2015). “Rules of the Game: Strategy in Football Industry. Social and Behavioral Sciences”. Issue, 207, PP: 10 – 19.
  • Spaaij, Ramón. Schulenkorf, Nico. Jeanes, Ruth. Oxford, Sarah. (2018). “Participatory research in sport-for-development: Complexities, experiences and (missed) opportunities”. Sport Management Review, 21 PP: 25–37.
  • Torabi, Taghi; Ghorbani Bagheri, Mahsa. (2016). “New methods for financing soccer clubs in developed countries and its comparative study with other countries (special case: professional soccer clubs of the Premier League and the United Kingdom)”. Investing Knowledge, 13(11), pp. 231-217.
  • Zarghan, S H. Most, H. (2011). “Analysis of the military-security considerations in the planning and site selection, emphasizing the centers and military lodgments Razavi Khorasan Province”. Journal of Humanities lecturer (Spatial Planning), 15 (2). Pp. 141-161.