نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی طراحی مدل ارتباطی سبک‌های مدیریت تعارض با موفقیت ورزشکاران تیم های ملی فدراسیون ناشنوایان ایران بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضررا کلیۀ ورزشکاران تیم‌های ملی ناشنوایان ایران تشکیل داده است که تعداد آن‌ها 220 ورزشکار می باشد و نمونه آماری تحقیق را ورزشکاران اعزامی به مسابقات برون مرزی به تعداد 150نفر تشکیل داده اند. دراین تحقیق از پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز (1998) و پرسشنامه موفقیت ورزشکاران (اس اس اس) موسوی و واعظ ‌موسوی (۱۳۹۴) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها و اولویت بندی وتعیین سبک غالب مدیریت تعارض ازآزمون فریدمن وبرای تعیین ارتباط بین متغیرها و میزان تاثیرهرشاخص و متغیر برسایرمتغیرها ضمن استفاده از نرم افزار(اس پی اس اس) ازضریب معناداری وتاثیرنرم افزار (اسمارت پی ال اس) نیزاستفاده شد. همچنین جهت طراحی و برآزش مدل ارتباطی ازنرم افزار (اسمارت پی ال اس) استفاده شد. نتایج نشان دادکه مربیان تیم های ملی ناشنوایان جهت مدیریت تعارضات بیشتراز سبک عدم مقابله استفاده می کنند و سبک کنترل کمترین استفاده رادارد. ازمیان ابعاد موفقیت ورزشکاران ،به ترتیب ابعاد تعهد (5.10) و تکنیک (5.00) دارای بالاترین میانگین وبعد پیشرفت (4.29) دارای کمترین میانگین بوده است.همچنین ازمیان استراتژی های مدیریت تعارض مربیان،بین استراتژی راه حل گرایی(3.44=t ، 0.32=f) با موفقیت ورزشکاران ارتباط مثبت و معناداروجودداشت و بین استراتژی های عدم مقابله (0.02=t ) و کنترل (0.35=t) با موفقیت ورزشکاران ارتباط مثبت و معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a communication model of conflict management styles with the success of athletes in Iranian national teams for the deaf

نویسندگان [English]

 • saeid solgi 1
 • Farideh Ashraf Ganjouei 2
 • Ali Zarei 3
 • Jasem Manouchehri 4

1 Islamic Azad University, Central Tehran Branch

2 Department of Physical Education , Central Tehran Branch , Islamic Azad University , Tehran , Iran

3 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

4 Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The overall purpose of this study was to investigate the design of a communication model of conflict management styles with the success of athletes in national teams of the Deaf Federation of Iran.The statistical population of the present study consisted of all athletes of the national teams of the Deaf Sports of Iran ,whose number is 220 athletes, and the statistical sample of the study consisted of 150 athletes sent to foreign competitions. In this study were used Robbins Conflict Management Questionnaire (1998) and success of athletes Questionnaire (SSS) used by Mousavi and Vaez mousavi (2015). To analyze the data and prioritize and determine the dominant style of conflict management, Friedman test and to determine the relationship between variables and the impact of each index and variable on other variables while using software (SPSS), the coefficient of significance and effectiveness of software (Smart PLS) was used. Also, software(Smart PLS) was used to design and fit the communication model. The results showed that the coaches of the national teams for the deaf use the non-confrontational style more to manage conflicts and the control style has the least use. Among the dimensions of athletes' success, the dimensions of commitment(5/10) and technique(5/00) had the highest average and after progress(4/29) had the lowest average. There was a positive and significant relationship with the success of athletes (t=3/44، f=0/32 (and no positive and significant relationship was observed between the strategies of non-confrontation (t = 0/02) and control (t = 0/35) with the success of athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conflict Management Styles
 • Deaf athletes
 • Success

طراحی مدل ارتباطی سبک های مدیریت تعارض با موفقیت ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان ایران

سعید سلگی[1]

 فریده اشرف گنجویی[2]

علی زارعی[3]

جاسم منوچهری[4]

 

 10.22034/SSYS.2022.1621.2131

 

تاریخ دریافت مقاله: 7/8/1399

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:11/11/1399

 

مقدمه

  یکی از چالش های درک رفتار ماهرانه در ورزشکاران، تشخیص مؤلفه ها و ابعادی است که در اکتساب وحفظ موفقیت ورزشی مؤثرند (سرابندی و رضایی، 1396) . کسب موفقیت و عملکرد مطلوب ورزشکاران در مسابقات ورزشی از موضوعاتی است که بیشترین توجه سازمان های متولی ورزش در کشورهای مختلف را به خود معطف نموده است (صابونچی و همکاران، 1392).  با توجه به اینکه تشریح موفقیت ورزشی و یافتن دلایل موفقیت خود پیش نیاز و زمینه ساز موفقیت های آتی است، اهمیت نگاه به این مسأله کاملا ملموس است (شعبانی بهار وهمکاران، 1394). موفقیت ورزشی فرایند یادگیری فعالی است که در اثرتمرین هدفمند و بهبود مهارت های ضروری برای رسیدن به سطح بالای عملکرد ورزشی به دست می آید(سرابندی ورضایی، 1396). در این راستا مربیان ورزشی و ورزشکاران درتلاش اند تا با استفاده از دستاوردهای علمی و بهره مندی از تکنیک های روان شناسی عملکرد خود را بهبود بخشند و به موفقیت های بیشتری دست یابند (غفران عیار و همکاران، 1398). مربیان[5] می توانند با استفاده از سبک های رهبری مناسب در جهت نیل به اهداف تیم، ورزشکاران خود را هدایت نمایند و آنها هستند که کار رهبری بازیکنان را بر عهده دارد و رهبری کارآمد آنها نقش مهمی بر عملکرد تیم خواهد داشت (اسمعیلی و همکاران، 1394). از طرفی امروزه در دنیای ورزش، تمرین وممارست جسمانی مکرر به عنوان تنها عامل کلیدی واصلی موفقیت و رسیدن به اوج اجرا محسوب نمی شود (زردشتیان وهمکاران،1394). بررسی مطالعات مربوط به موفقیت ورزشی نشان می دهد عوامل زیادی در پیشرفت ورزشی ورزشکاران نقش دارند . این عوامل شامل تمرین، آموزش، توانایی درونی، سن، مهارت های روان شناختی، تعهد و لذت بردن  از ورزش می باشد. موفقیت ورزشی فرایند یادگیری فعالی است که در اثر تمرین هدفمند و بهبود مهارت های ضروری برای رسیدن به سطح بالای عملکردورزشی به دست می آید (موسوی و واعظ موسوی،1394). درواقع، عملکرد مطلوب در ورزش حاصل ترکیبی از تواناییهای فنی (تکنیکی و تاکتیکی)، جسمانی (قدرت، سرعت و غیره) و روانی (تمرکز، اعتماد به نفس، مهار اضطراب و غیره) می باشد (واعظ موسوی وهمکاران،1393). از طرفی، موفقیت هرسازمان مستلزم حرکت هماهنگ اعضای سازمان در جهت اهداف آن است. یکی از پدیده­هایی که می تواند حرکت هماهنگ اعضای سازمان را تحت تأثیر قرار دهد، تعارض[6] بین افراد است. وجود تعارض در سازمان های امروزی امری شایع است که نیازمند برخورداری از مهارت انسانی بهینه جهت مدیریت کارای تعارض می باشد (ممشلی وهمکاران، 1398) . تعارض به طور طبیعی بین افراد رخ می دهد و مدیریت آن در سازمان ها می تواند منجر به پیامدهای منفی و مثبت شود توانمندسازی کارکنان بر رضایت و تعهد شغلی بیشتر در سازمان ها تاثیر می گذارد (میشل فرناندز،2017). ساده ترین راه مشاهده تعارض اختلاف نظر طرفین است که اغلب با تفاوت در رفتار ،علایق،خواسته ها یا ارزش ها آغاز می شود (بوهنسن،2019).. مدیریت تعارض دارای سبک های مختلفی است درهمین زمینه سلیمانی (1393) دریافت که بین سبک های مدیریت تعارض رقابت و همکاری با اثربخشی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد . درسبک همکاری یا تشریک مساعی فرد هم به منافع خود وهم به منافع دیگران توجه می کند. در سبک گذشت، افراد تمایل دارند منافع خود را نادیده بگیرند و به منافع دیگران توجه کنند. در سبک رقابت، افراد برای رسیدن به منافع خود علاقه زیادی نشان می دهند و به منافع طرف مقابل بی توجه اند. این سبک به صورت راهبرد برنده – بازنده ظهور پیدا می کند که در آن افراد بسیار تلاش می کنند تا موقعیت برنده را داشته باشند (سمالو ودویکولو، 2019) . در سبک اجتناب، افراد هم به منافع خود و هم به منافع دیگران توجهی نشان نمی دهند. مدیری که این سبک را به کار می برد، وجود تعارض را نادیده می گیرد. او تصمیم گیری در مورد تعارض را به تعویق می اندازد، به امید اینکه گذشت زمان مسئله را حل کند (سوزورن ویبن وهمکاران؛ 2015). در سبک مصالحه، افراد تا حدی منافع خود را در نظر می گیرند و تا حدی به منافع دیگران توجه می کنند (کانتک وکارتال، 2015). این سبک های مدیریت تعارض برای تأثیرگذاری بر نتایج، از جمله عملکرد شغلی، اثربخشی رهبر، موفقیت سازمانی و شبکه های نوآوری شناسایی شده اند (سمالو ودویکولو، 2019). از آنجا که در همه موقعیت های ورزشی رقابت وجود دارد، طبیعتاً کشمکش درون­فردی[7]، بین­فردی[8]، درون­گروهی[9] و بین­گروهی[10] نیز افزایش می­یابد. از این­رو، رقابت­های ورزشی به طور بالقوه، توانایی به وجود آوردن تعارضات را دارند (مارتنز، ترجمه خبیری، 1385). تعـارض، زمانـی که کیفیـت تصمیم گیـری را بهبود می بخشـد، خلاقیـت و نـوآوری، را برمـی انگیزانـد و شـرایطی را فراهـم می کندکـه مشـکلات و تنـش هـایی که در آن مطـرح می شـوند سـازنده باشد (قاسمیانی و همکاران،1396). مدیریت تعارض از مهارت­های بین­فردی رهبری است و استفاده از سبک های مناسب رهبری می‌تواند منجر به مدیریت اثربخش تعارضات شود (جنانی وهمکاران، 1392) . نیاز به مدیریت آگاهانه و اصولی به مربی کمک می­کند تا بتواند با بهره­گیری از حداکثر توان جسمانی، روانی و فکری، اختلافات، کشمکش­ها و تعارضات را به گونه­ای مؤثر و سودمند مدیریت کند. به این منظور، مربیان ورزشی باید بتوانند بین سازمان ورزشی خود و اعضای آن و همچنین بین خود و اعضا، رابطه صحیح برقرار کنند (مظفری و همکاران،1391).

 نتایج پژوهشی که درآمریکا بر روی گروهی از مدیران انجام شده است حاکی از آن است که به صورت کلی، مدیران آمریکایی در تعارض ها بیشتر از روش همکاری و پس از آن به ترتیب از روشهای مصالحه ای و تطبیقی استفاده می کنند، همچنین در تعارض با بالا دست خود از روش تطبیقی و در تعارض با زیر دست خود از روش همکاری استفاده می کنند .همچنین نتایج تحقیقات در ترکیه نشان داده شد که مدیران در تعارض ها، بیشتر از روش همکاری و پس از آن به ترتیب از روش اجباری و مصالحه ای استفاده می کنند (قهرمانی و همکاران،1395). از طرفی جامعه ناشنوایان به دلیل معلولیت و عدم توجه کافی به آنها در جامعه دارای خصوصیات فرهنگی متفاوتی به نسبت سایر افراد هستند (اسمعیلی و همکاران ،1394) که برخورد متفاوت با آنها سبب بروز تعارض می شود .ضمن اینکه نتایج تحقیق دیویز وهمکاران(2019) تأثیرات غیرمستقیم قابل توجهی در درک ورزشکاران از کیفیت رابطه مربی-ورزشکار را نشان داد. از این رو مربیان این ورزشکاران باید در انتخاب سبک رهبریشان در مواجهه با تعارضات احتمالی بوجود آمده توجه ویژه داشته باشند . اسمعیلی و دیگران (1394) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که مربیانی که از سبک های رهبری حمایتی بیشتر استفاده کرده اند ، شاهد نتایج وعملکرد بهتر ورزشکارانشان در مسابقات المپیک2013 ناشنوایان بوده اند. باتوجه به اینکه رضایت از تعامل شخصی شامل بازخورد مثبت وحمایت اجتماعی نیز می شود ،ورزشکاران با داشتن تعامل مناسب در رفتار وبرقراری ارتباط با مربیانشان توانسته اند رضایت خوبی از عملکردشان در مسابقات المپیک 2013 ناشنوایان برسند. همچنین، سید عامری وهمکاران (1388) درتحقیق خود به این نتیجه رسیدند که مربیانی که از سبک مدیریت تعارض عدم مقابله استفاده کرده اند، رضایت کمتری از عملکرد خود داشته اند. همچنین پژوهشگران عوامل متعددی از جمله مهارت های ارتباطی، جو سازمانی(آپیپالاکول وکامون، 2017) ، همدلی(هاستینگز و همکاران، 2019) و سرمایه روانشناختی را درانتخاب سبک مدیریت تعارض مؤثر دانسته اند. (علائی راد وهمکاران، 1399)

در این تحقیق محقق بدنبال آن است که بداند مربیان تیم های ملی ناشنوایان ایران از چه سبک هایی از مدیریت تعارض بیشتر استفاده می کنند و اولویت ابعاد موفقیت ورزشکاران چه فاکتورهایی است و در نهایت ضمن ارائه مدل ارتباطی سبک های مدیرت تعارض با موفقیت ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان ایران ،مشخص نماید که کدام یک از سبک های مدیریت تعارض مربیان موجب موفقیت بیشتر ورزشکاران می شود.

 

 

 

راه حل گرایی

تکنیک

کنترل

عدم مقابله

سبک های تعارض

توجه

تعهد

موفقیت ورزشکاران

حساسیت به خطا

متغیر وابسته

متغیر مستقل

اجرای روان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشرفت

                                                                                                              

 

شکل1:مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهش

تحقیق حاضر توصیفی همبستگی از نوع تحقیقات پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. در این تحقیق جمع آوری داده‌ها از طریق پرسش نامه و به صورت میدانی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه ورزشکاران تیم­های ملی فدراسیون ورزش­های ناشنوایان ایران به تعداد 220 ورزشکار تشکیل دادند که نمونه آماری پژوهش به صورت هدفمند ، کلیه ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان ایران اعزامی به مسابقات برون مرزی به تعداد 150 ورزشکار می باشد. دراین پژوهش از 2 پرسش نامه برای جمع آوری داده های مربوط به سبک های مدیریت تعارض مربیان و موفقیت ورزشکاران  استفاده شد:

 1- پرسش نامه مدیریت تعارض که توسط رابینز (1998) ساخته شده است و شامل 30 سئوال است. این ابزار سه بعد راهبرد عدم مقابله (اجتناب و سازش) 12سوال، راهبرد راه حل گرایی (همکاران و مصالحه) 7 سوال و راهبرد کنترل 11 سوال را مورد سنجش قرار داده است. این پرسش نامه بر اساس مقیاس 7 ارزشی لیکرت طراحی شده است. گزینه ها به ترتیب امتیازات (هرگز (7)، خیلی به ندرت (6)، به ندرت (5)، بعضی اوقات (4)، غالبا (3)، به طور مکرر (2) و همیشه (1) )را به خود اختصاص می­دهد . برای تبیین روایی پرسشنامه مدیریت تعارض، میرزایی در سال (1381) از روش همسانی درونی استفاده کرد. همچنین در پژوهش حیدری نژاد (1389) روایی پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض رابینز مورد تایید چند تن از اساتید قرار گرفت. ترابی و همکاران (1382) در تحقیق خود پایایی این پرسشنامه را با استفاده از آزمون کرونباخ 86% تعیین کرده اند.

2- پرسشنامه موفقیت ورزشی (اس اس اس) که موسوی و واعظ‌موسوی در سال ۱۳۹۴ طراحی و هنجاریابی کردند. این پرسشنامه مشتمل بر ۲۹ سوال است که مولفه‌های اجرای روان، توجه، تکنیک، حساسیت به خطا، تعهد و پیشرفت را می‌سنجد. همچنین سوالات این پرسشنامه، بر روی یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت نمره گذاری میشوند . در این پرسشنامه بالاترین نمرهای که فرد میتواند اخذ نماید برابر  174و پایین ترین نمره  29میباشد. اخذ نمره نزدیک به 174 نشان دهنده موفقیت ورزشی بالا و اخذ نمره نزدیک به  29نشان دهنده موفقیت ورزشی پایین می باشد. نمره هریک از خرده مقیاس ها نیز با جمع امتیاز سوالات هریک از خرده مقیاس ها صورت میگیرد. موسوی وهمکاران (1393) ویژگی های روان سنجی آن را بررسی نمودند. آنها برای بررسی پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند و ضریب آلفای کرونباخ را برای مولفه اجرای روان 89/0 ،توجه 88/0 ،تکنیک 89/0 ،حساسیت به خطا 88/0 ،تعهد  89/0 ،پیشرفت 89/0 و ضریب آلفای کل پرسشنامه را  89/0 برآورد نمودند. همچنین روایی محتوایی این پرسشنامه توسط صاحب نظران رشته تربیت بدنی تایید شد و روایی سازه ای نیز شش عامل مذکور را تاییدکردند. در این تحقیق پس از مشخص شدن نمونه تحقیق، محقق برای جمع­آوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز ، ابتدا پس از کسب مجوزهای لازم به سرپرستان تیم­های ناشنوایان مراجعه و سپس هدف تحقیق را برای آن­ها توضیح و با کسب اجازه از آن­ها، از ورزشکاران تیم­ها خواسته شد که پرسشنامه های مربوطه را با دقت تکمیل نمایند و تا حد امکان پرسشی را بی­جواب نگذارند. هر یک از شرکت کنندگان حدود 45 دقیقه به صورت انفرادی پرسش نامه های تحقیق را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده­هادر بخش توصیفی از روش­های آماری مانند میانگین، فراوانی، درصد فراوانی، انحراف استاندارد، استفاده شد. هم­چنین در بخش آمار استنباطی برای اولویت بندی و تعیین سبک غالب از آزمون فریدمن و برای تعیین ارتباط بین متغیرها ومیزان تاثیر هر شاخص ومتغیر بر سایر متغیرها ضمن استفاده از نرم افزار اس پی اس اس[11]، از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزاراسمارت پی.ال.اس[12] استفاده شد. این تکنیک امکان بررسی روابط متغیرهای پنهان و سنجه ها (متغیرهای قابل مشاهده) را به صورت همزمان فراهم می کند. همچنین، این تکنیک دارای قدرت پیش بینی مناسب است و زمانی که تعداد زیادی سازه یا شاخص در مدل وجود داشته باشد، می تواند به خوبی مدل را برازش کند (داوری و رضازاده، 2013).

یافته های پژوهش

توصیف آزمودنی ها

  ابتدا در سطح توصیفی و درجدول 1 با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل سن، جنسیت، سطح تحصیلات و رشته ورزشی ورزشکاران پرداخته شده است.

جدول 1: درصد و توزیع فراوانی (رده سنی ،میزان تحصیلات و وضعیت تاهل) آزمودنی ها

ویژگی های فردی

گروه ها

تعداد

درصدفراوانی

 
 

سن

20 و پایین تر

29

4/19

 

25-21

30

20

 

30-26

69

46

 

31به بالا

22

6/14

 

میزان تحصیلات

دیپلم و پایین تر

58

66/38

 

فوق دیپلم

41

33/27

 

لیسانس

43

66/28

 

فوق لیسانس و بالا

8

33/5

 

جنسیت

مجرد

97

66/64

 
 

متاهل

53

33/35

 
 

 

با توجه به جدول 1، ضمن مشاهده تعداد افراد مجرد ومتاهل از بین افراد نمونه، مشاهده می شود که بیشتر افراد دارای مدرک دیپلم و پایین تر هستند و اکثریت آنها دررده سنی30-26 سال قرار دارند .

 متغیرهای اصلی تحقیق

     دراین قسمت وضعیت سبک های مدیریت تعارض مربیان و شاخص های موفقیت ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان ایران توصیف شده است.

سبک های مدیریت تعارض

سبک های مدیریت تعارض مربیان شامل سبک های عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل در جدول 2 توصیف ومقایسه شده است:

جدول2 : بررسی وضعیت مولفه های مدیریت تعارض

متغیرهای تحقیق

 

میانگین

 

انحراف معیار

 

کمترین

 

بیشترین

 

راهبرد عدم مقابله

85/48

77/9

00/11

00/99

راهبرد راه حل گرایی

46/36

78/7

00/11

00/57

راهبرد کنترل

12/27

49/6

00/7

00/45

مدیریت تعارض کلی

43/112

54/18

00/29

00/174

 اطلاعات حاصل از جدول نشان می دهد که از نظر ورزشکاران،مربیان تیم های ملی ناشنوایان جهت مدیریت تعارضات بیشتراز سبک عدم مقابله  استفاده می کنند و سبک کنترل از نظراستفاده توسط مربیان در رده آخر قرار دارد.                              

موفقیت ورزشکاران

درجدول 3 موفقیت ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان ایران  در شش بعد اجرای روان، توجه، تکنیک، حساسیت به خطا، تعهد و پیشرفت توصیف و مقایسه شده است:

 

جدول3: توصیف ابعاد موفقیت ورزشکاران

ابعاد موفقیت

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

اجرای روان

91/3

6

70/4

48/0

توجه

25/4

6

77/4

71/0

تکنیک

30/4

6

00/5

81/0

حساسیت به خطا

50/3

6

51/4

48/0

تعهد

90/4

6

10/5

64/0

پیشرفت

60/3

6

29/4

41/0

موفقیت کلی

07/4

6

72/4

658/0

 

باتوجه به اطلاعات جدول 3 می توان گفت که از میان ابعاد موفقیت ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان ایران ،به ترتیب ابعاد تعهد(10/5) وتکنیک(00/5) دارای بالاترین میانگین و بعد پیشرفت(29/4) دارای کمترین میانگین است.به بیان دیگر ،از دیدگاه ورزشکاران ،مربیان جهت رسیدن به موفقیت بیشتر به ابعاد تعهد و تکنیک ورزشکاران اهمیت می دهند. در حالی که بعد پیشرفت در اولویت آخر قرار گرفته است.

بررسی برازش مدل مفهومی

دراین قسمت برازش مدل مفهومی با بررسی برازش مدل اندازه گیری ، برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی بررسی می گردد.

     بررسی برازش مدل های اندازه گیری

دراین قسمت با بررسی پایایی شاخص (ضرایب آلفای کرونباخ وپایایی ترکیبی[13])، روایی همگرا [14](ضرایب AVE[15]) و روایی واگرا [16]( به روش فورنل ولارکر[17]) برازش مدل اندازه گیری بررسی می گردد.

الف)بررسی پایایی شاخص وروایی همگرا

جدول4: بررسی پایایی شاخص وروایی همگرا

متغیرهای تحقیق

میانگین واریانس استخراجی(AVE>0/5)

ضریب آلفای کرونباخ

(Alpha>0/7)

ضریب پایایی ترکیبی (Alpha>0/7)

سبک های مدیریت تعارض

80/0

74/0

92/0

موفقیت ورزشکاران

76/0

94/0

06/9

سبک عدم مفابله

54/0

76/0

74/0

سبک راه حل گرایی

53/0

73/0

74/0

سبک کنترل

90/5

88/0

90/0

توجه

53/0

78/0

85/0

تعهد

53/0

70/0

81/0

پیشرفت

54/0

72/0

82/0

اجرای روان

52/0

77/0

84/0

تکنیک

59/0

77/0

85/0

حساسیت به خطا

54/0

78/0

85/0

 

با توجه به مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ (7/0) و پایایی ترکیبی (7/0) و برای AVE( 5/0) و با مشاهده نتایج جدول 4 این معیارها در مورد متغیرهای پژوهش مقدار مناسبی است. بنابراین می توان متاسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش را تایید نمود.

ب) بررسی روایی واگرا:.

 

 

 

 

 

 

جدول5: بررسی روایی واگرا

سازه ها

توجه

عدم مقابله

کنترل

تعهد

پیشرفت

اجرای روان

 

تکنیک

حساسیت به خطا

راه حل گرایی

توجه

889/0

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم مقابله

701/0

755/0

 

 

 

 

 

 

 

کنترل

500/0

474/0

850/0

 

 

 

 

 

 

تعهد

799/0

111/0

048/0

801/0

 

 

 

 

 

پیشرفت

605/0

089/0

080/0

587/0

735/0

 

 

 

 

اجرای روان

796/0

052/0

120/0

786/0

654/0

798/0

 

 

 

تکنیک

830/0

064/0

031/0

767/0

553/0

756/0

886/0

 

 

حساسیت به خطا

186/0

017/0

040/0

0780/0

485/0

764/0

741/0

878/0

 

راه حل گرایی

031/0

062/0

081/0

020/0

019/0

009/0

150/0

032/0

582/0

 

با توجه به نتایج جدول 5، برگرفته از روش فورنل ولارکر(1981) مقدار جذرAVE متغیرهای مرتبه اول پژوهش حاضر از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر است که این امر روایی واگرایی مناسب وبرازش خوب مدل اندازه گیری را نشان می دهد.

بررسی برازش مدل های ساختاری

دراین قسمت با بررسی مقدار ضرایب معناداری [18]Z ، معیار R2[19] ،معیار اندازه گیری تاثیر(f2)و معیار Q2[20] برازش مدل ساختاری بررسی می گردد.

 

جدول6: بررسی برازش مدل ساختاری

 

روابط متغیرها وشاخص ها

ضرایب معناداری Z

(t >96/1)

متغیرهای تحقیق

R2مقدار

(0.19،0.33،0.67)

اندازه تاثیر f2 (0.02،0.15،0.35)

سبک های مدیریت تعارض باموفقیت

003/2

موفقیت ورزشکاران

44/0

17/0

موفقیت با توجه

925/59

توجه

88/0

48/0

موفقیت با تعهد

292/23

تعهد

80/0

40/0

موفقیت باپیشرفت

908/10

پیشرفت

50/0

25/0

موفقیت با اجرای روان

144/34

اجرای روان

82/0

42/0

موفقیت باتکنیک

665/23

تکنیک

78/0

45/0

موفقیت باحساسیت به خطا

093/45

حساسیت به خطا

80/0

44/0

مشاهده نتایج جدول 6 نشان می دهد در بخش معناداری Z ،ارتباط و معناداربودن تمامی سوالات و روابط بین متغبر ها را نشان می دهد. همچنین مقدار R2 متغیرهای رضایتمندی ورزشکاران، رضایت از عملکرد فردی،رضایت از عملکرد تیمی بالاتر از 33/0 بوده وسایر متغیرها نیز بالاتر از 67/0 است که برازش قوی مدل ساختاری را نشان می دهد. همچنین بررسی مقدار Q2  مربوط به اکثر سازه ها نیز از 35/0  بیشتر می باشد که برازش قوی مدل ساختاری را نشان می دهد.

بررسی برازش مدل کلی

این قسمت شامل هر دو بخش مدل اندازه گیری ومدل ساختاری می باشد که با تایید برازش آن ،بررسی برازش مدل کامل می شود. برای بررسی برازش مدل کلی از شاخص نیکویی برازش [21]استفاده می شود که این معیار ازطریق فرمول زیر محاسبه می گردد:                                                               GOF= = =0.38   

با توجه به سه مقدار 01/0 ،25/0 ، 36/0 که توسط وتزلس[22](2009) به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی شده است وحصول مقدار 39/0 در پژوهش حاضر ،برازش کلی مدل قوی می باشد.

 

آزمون فرضیه های تحقیق

با مشاهده شکل 2 ضرایب معناداری ارتباط بین سبک های مدیریت تعارض با موفقیت ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان ایران استخراج گردیده و درجدول 7 مورد بررسی قرار گرفته شده است:

 

مدیریت تعارض

موفقیت

شکل2: ضرایب(z)  معناداری ارتباط مدیریت تعارض با موفقیت ورزشکاران

 

مدیریت تعارض

موفقیت

 

شکل3: ضرایب(t)  تاثیر مدیریت تعارض بر موفقیت ورزشکاران

بامشاهده شکل 3 میزان ضریب تاثیر متغیرها استخراج شده و در جدول 7  مورد بررسی قرارگرفته است.

              جدول7: ارتباط بین راهبرد های مدیریت تعارض با موفقیت ورزشکاران

 

فرضیه

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه آزمون

عدم ارتباط بین راهبرد راه حل گرایی و موفقیت ورزشکاران

32/0

44/3

رد فرضیه

عدم ارتباط بین راهبرد عدم مقابله و موفقیت ورزشکاران

---

25/0

رد فرضیه

عدم ارتباط بین راهبرد کنترل و موفقیت ورزشکاران

---

0.352

پذیرش فرضیه

عدم ارتباط بین سبک های مدیریت تعارض با موفقیت ورزشکاران

0.68

2.003

پذیرش فرضیه

*درسطح  اطمینان 95% معنی دار است.

      باتوجه به نتایج جدول 7 ومشاهده شکل 3 از آنجا که فقط سطح معناداری به دست آمده بین سبک مدیریت تعارض راه حل گرایی با موفقیت ورزشکاران بزرگتر از 96/1 است ، بین این سبک با موفقیت ورزشکاران رابطه معنی دار ومثبتی وجوددارد. اما از آنجا که سطح معناداری به دست آمده بین سبک های مدیریت تعارض عدم مقابله وکنترل با موفقیت ورزشکاران کوچکتر از 96/1 است ، بین این سبک ها با موفقیت ورزشکاران رابطه معنی دار ومثبتی وجودندارد.ضمن اینکه باتوجه به سطح معناداری بالاتر از96/1 بین سبک های مدیریت تعارض با موفقیت ورزشکاران ،مشاهده می شود که بین سبک های مدیریت تعارض مربیان با موفقیت ورزشکاران رابطه معنی دار ومثبتی وجود دارد. همچنین ضریب استاندارد مسیر نشان می دهد که سبک های مدیرت تعارض به میزان 52 درصد بر موفقیت ورزشکاران تاثیر گذار است. با مشاهده ضرایب استاندارد مسیرها مشاهده می شود که راهبرد های راه حل گرایی نیز به میزان 32 درصد برموفقیت ورزشکاران تاثیر گذاراست.

بحث و نتیجه گیری

تعارض در سازمان ها با چهار عامل ،عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل مرتبط با کار و مشکلات ارتباطی شکل می گیرد (کوپر، 2019) . تعارض در یک گروه مانند تیم ورزشی می­تواند به اعضای تیم کمک کند تا مشکلات اساسی را حل و فصل کنند تا تیم بتواند به سطح اثربخش­تری برسد (لایوس[23] و همکاران، 2014). تعامل مربیان و ورزشکاران همیشه به عنوان عاملی تعیین-کننده در عملکرد ورزشی مورد توجه بوده است ضمن اینکه توجه به اهمیت سبک های مربیگری که برعملکرد و جنبه های روانی ورزشکاران تأثیردارد ، اهمیت زیادی داشته است. به طور مؤثر عواملی مانند هنجارهای فرهنگی و اجتماعی به ایجاد  اختلالاتی در تعامل مربی و ورزشکار کمک می کند (هاروود و همکاران، 2018). وجود روابط مناسب بین مربی و ورزشکار باعث بالا رفتن انگیزش موفقیت ورزشکاران می شود و زمینه را برای بهبود عملکرد و موفقیت ورزشکاران فراهم می کند(منصوری وهمکاران، 1395). یافته­های این تحقیق نشان داد که از نظر ورزشکاران، مربیان تیم های ملی ناشنوایان ایران جهت مدیریت تعارضات بیشتراز سبک عدم مقابله استفاده می کنند و سبک کنترل از نظراستفاده توسط مربیان در رده آخر قرار دارد که می توان اینگونه استنباط کرد که مربیان تیم های ملی ناشنوایان ایران هنگام مواجهه با تعارض با ورزشکاران ، بیشتر سعی بر اجتناب از تعارض ها دارند و یا به ایجاد جوی صمیمی و دوستانه همراه با راستی و صداقت که لازمه آن مشارکت، همفکری و همکاری است، در تیم خود تمایل دارند و برای این منظور سعی می­کنند با مشارکت، همفکری، همکاری و در نظر گرفتن منافع طرفین تعارض موجود را به بهترین نحو ممکن حل کنند و آن را از میان بردارند و شرایط برد- برد را ایجاد نمایند . این یافته های تحقیق با نتایج تحقیقات داوودی وهمکاران(1395) که در آن سبک های غالب مورد استفاده مربیان در جهت مدیریت تعارض از دیدگاه خود مربیان سبک عدم مفابله  بوده است ،کاملا همخوانی دارد . همچنین این یافته های تحقیق با نتایج تحقیق حدادی وهمکاران (1390) که سبک غالب مورد استفاده را سبک های مصالحه وتشریک مساعی دانسته اند و تحقیقات بوردن [24]وهمکاران(2020) قهرمانی وهمکاران (1395) واستانلی و الگرت[25] (2007) همخوان بوده وبا نتایج تحقیقات ممشلی وهمکاران(1399) که ویژگی های شخصیتی دبیران تربیت بدنی را با سبک های مدیریت تعارض مورد پژوهش قرار داده بود وسبک کنترل بیشترین میانگین را دارا بودو همچنین نتایج تحقبقات عسگری و افشار (1393)و اکبری (1384) ناهمخوان می باشد که دلیل این ناهمخوانی را می توان تفاوت های فرهنگی جامعه هدف این تحقیقات دانست.  درادامه نتایج از میان ابعاد موفقیت ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان ایران  ،به ترتیب ابعاد تعهد(10/5) وتکنیک(00/5) دارای بالاترین میانگین و بعد پیشرفت(29/4) دارای کمترین میانگین است. دلیل این نتیجه را می توان این گونه استنباط کرد که از دیدگاه ورزشکاران ، مربیان جهت رسیدن به موفقیت بیشتر ورزشکارانشان در وهله اول به دنبال ایجاد تعهد بالادر ورزشکاران هستند ودر اولویت های بعدی نسبت به عملکرد خود و آموزش وبهبود سطح کیفی و تکنیکی ورزشکاران اهمیت می دهند. ضمن اینکه مربیان اعتقاد بیشتری به این موضوع داشته اند که با ایجاد تعهد بالا در ورزشکاران و ارتقا سطح فنی آنها می توان به پیشرفت و موفقیت های بیشتری دست یافت. نتایج این تحقیق تا حدود زیادی با نتایج تحقیق زردشتیان و همکاران (1394) وغفران عیارو همکاران (1398) که به بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با موفقیت ورزشکاران شهرستان بابل پرداخته بود همخوان بوده است و در این تحقیق نیز تعهد از میانگین بالاتری نسبت به سایر شاخص های موفقیت برخوردار بوده است. همچنین نتایج تحقیق با تحقیق بهمدی وهمکاران(1398) که به بررسی ارتباط سرسختی با موفقیت ورزشکاران خراسان رضوی پرداخته بود، ناهمخوان می باشد. از دلایل این ناهمخوانی می توان به تفاوت های فرهنگی وادراکی ورزشکاران هدف اشاره کرد. نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که بین راهبرد راه حل گرایی (3/44=z ، f=0/32 ) با موفقیت ورزشکاران ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد ولی بین راهبرد های عدم مقابله (0/25=z )و کنترل (0/21=z ) با موفقیت ورزشکاران ارتباط معناداری مشاهده نشد. در تفسیر نتایج این بخش می توان اینگونه اذعان داشت که مربیان تیم های ملی ناشنوایان ایران برای هدایت ورزشکاران به سوی کسب موفقیت در شرایط مواجهه با تعارضات، با استفاده از راهبرد راه حل گرایی که در آن شرایط رسیدن به اهداف مشترک و دوطرفه وجود دارد، بهتر می توانند ورزشکاران را به سمت موفقیت سوق دهند. و در شرایط بروز تعارض با ورزشکاران باید بیشتر به دنبال دستیابی به یک راه حل مناسب به منظور حل وفصل تعارضات باشند . نتایج این بخش از پژوهش با نتایج تحقیق سید عامری وهمکاران (1388) که درتحقیق خود با عنوان «ارتباط بین سبک های مدیریت تعارض با رضایت شغلی مربیان ورزشی ادارات تربیت بدنی ارومیه» به این نتیجه رسیدند که مربیانی که از سبک های عدم مقابله استفاده کرده اند رضایت کمتری از عملکرد خود داشته اند،همخوان است وبا نتایج تحقیق گومز وهمکاران(2016) که در تحقیق خود رابطه بین سبک های مدیریت تعارض وتوسعه عملکرد منابع انسانی در سازمان های آموزشی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در فرایند مدیریت تعارض در سازمان، استفاده از سبک های همکاری، سازش و آشتی( عدم مقابله) موجب بهبود عملکرد و رقابت منابع انسانی بود و اجتناب از سبک عدم مقابله در مدیریت تعارض، عملکرد منابع انسانی را در سازمان کاهش می دهد، ناهمخوان است که از دلایل تناقض با نتایج تحقیق حاضر می توان به محیط غیر ورزشی و جامعه آماری متفاوت اشاره کرد. سلیمانی (1394) نیز در تحقیق خود با عنوان «بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض با اثربخشی کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان همدان» به این نتیجه رسید که بین سبک های مدیریت تعارض رقابت وهمکاری با اثربخشی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد، ولی بین راهبرد مدیریت تعارض اجتناب  با اثربخشی کارکنان ارتباط معناداری وجود نداشت. درادامه یافته های تحقیق ارتباط مثبت ومعنادار بین سبک های مدیریت تعارض (2/003 =z ، t=0/52 ) با موفقیت ورزشکاران نشان دهنده اهمیت مدیریت صحیح تعارضات توسط مربیان در اردوهای آماده سازی تیم های ملی ناشنوایان ایران می باشد با توجه به اینکه به دلایل مختلف فرهنگی ،رفتاری و همچنین معلولیت یا محدودیت جامعه ورزش ناشنوایان در برقراری ارتباط با سایر افراد، مربیان این ورزشکاران در برقراری ارتباط موثر درانتقال مفاهیم آموزشی بیشتر از افراد سالم دچار تعارضات مختلف خواهند شد، پیشنهاد می شود مربیان تیم های ملی ناشنوایان ایران از نتایج این تحقیق استفاده نمایند و در انتخاب سبک رهبری وراهبرد های مدیریت تعارض در تمریناتشان  کمک بگیرند وباتوجه به ارتباط مثبت و معنادار راهبرد راه حل گرایی با موفقیت ورزشکاران، پیشنهاد می شود مربیان تیم های ملی ناشنوایان ایران استفاده از این راهبرد راجهت حل و مدیریت بهتر تعارضات بیشتر بکار گیرند واز راهبرد های عدم مقابله و کنترل کمتر استفاده نمایند.

با نوجه به شرایط خاص برقراری ارتباط بین مربیان با ورزشکاران ناشنوا به دلیل محدودیت های شنیداری ، عمدتا مربیان در برقراری ارتباط با این ورزشکاران جهت انتقال آموزش های لازم دچار معضلاتی می شوند که در بسیاری از موارد این عدم برقراری ارتباط مناسب منجر به بروز تعارضات زیادی خواهد شد که عدم مدیریت صحیح تعارضات می تواند با ایجاد مشکلات عمده در درون تیم های ورزشی ضمن بروز نارضایتی در ورزشکاران ،منجر به عدم عملکرد مناسب ورزشکار و عدم دستیابی تیم به اهداف مورد نظر خواهد شد که نتابج این پژوهش می تواند به مربیان تیم های ملی ناشنوایان ایران کمک کند تا در مواجهه با تعارضات احتمالی با انتخاب سبک مدیریت تعارض مناسب وبا مدیریت بهتر تعارضات به بهیود جو تیم و ایجاد شرایط مناسب تر جهت دسترسی به اهداف مورد نظرو کسب موفقیت تلاش کنند. 

 • منابع

  • اسماعیلی، محمدرضا؛ سلگی، سعید و امیرتاش، عبدالرضا. (1394). «بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان با رضایتمندی و عملکرد ورزشکاران ناشنوای تیم های ملی درمسابقات المپیک 2013 ناشنوایان». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
  • اکبری آلاشتی، مرتضی. (1397). «بررسی تأثیر تعارض درون سازمانی بر عملکرد کارکنان پایور (مطالعه موردی: ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) آجا)». علوم و فنون نظامی. 14(45)،صص 119-143.
  • بهمدی، حسن؛ عباسی کلاته، فهیمه و چراغ بیرجندی، کاظم. (1398). «بررسی رابطه بین سرسختی با موفقیت ورزشی ورزشکاران خراسان جنوبی». سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی. https://civilica.com/doc/914848
  • جنانی،حمید؛ تندنویس، فریدون و مظفری، امیراحمد. (1392). «رابطه بین سبک های رهبری تحول گرا و معاملات با راهبرد های مدیریت تعارض در بین مربیان لیگ های طرفدار فوتسال ایران». تحقیق در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 3(5)، صص 47-57.
  • داوودی، زهرا و زارعی، علی. (1395). «رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با خلاقیت و رضایت شغلی کادر فنی تیم های ملی فدراسیون ورزش ناشنوایان». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.
  • زردشتیان, شیرین., فرزی, حامد ، غلامی ترگسلویه, سجاد. (1397). رابطه هوش اخلاقی ومولفه های آن با موفقیت ورزشی کشتی گیران در مسابقات بین المللی جام تختی. تحقیقات فیزیولوژی و مدیریت ورزشی, 10(2), 139-148.
  • سرابندی, ملیحه, رضایی, زهره. (1396). ارتباط کمالگرایی ورزشی و انگیزه پیشرفت با موفقیت ورزشی: مطالعه موردی ورزشکاران رشته کبدی. مطالعات روانشناسی ورزشی, 6(19), 57-68. doi: 10.22089/spsyj.2017.3415.1353
  • سیدعامری, میرحسن. (2009). تبیین رابطه سبک های مدیریت تعارض (بین فردی) با روحیه و رضایت شغلی مربیان ورزشی اداره تربیت بدنی شهر ارومیه. فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی, 6(1), 67-.
  • شعبانی بهار, غلامرضا., عرفانی, نصرالله, گودرزی, محمود, منصف, علی. (1395) کاربرد مدل تحلیل مسیر در تبیین شاخص های موثر بر موفقیت ورزشی تیم های ایران در رویدادهای بین المللی. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان, 15(3,
  • صابونچی, رضا, کیا, فرخ, کوثری فرد, سینا, کوثری فرد, فرید. (1392). مقایسه راهبرد های مقابله با اضطراب رقابتی در ورزشکاران رزمی با توجه به سطوح مختلف موفقیت آنان در مسابقات. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی, 1(4), 87-92.
  • عسگری ماسوله, س., & افشار, م. (1394). شناخت چگونگی رابطه بین ادراک تعارض و سبک های مدیریت تعارض در دانشگاه شاهد. کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی. https://civilica.com/doc/485887
  • علائی راد محسن، اشرف گنجوئی فریده، سجادی هزاوه حمید. ارتباط استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) با سبک های مدیریت تعارض مدیران آموزشی و اجرایی ورزش (مطالعه موردی: شهرداری تهران) . رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. ۱۳۹۹; ۸ (۲۸) :۱۱۹-۱۳۰
  • غفران عیار, غلامرضا, شهریاری پور, غلانعلی, چراغ بیرجندی, کاظم, عباسی کلاته, فهیمه. (1398). بررسی رابطه بین ویژگی های  شخصیت با موفقیت ورزشی ورزشکاران شهرستان زابل. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ،                  مشاوره و علوم تربیتی. https://civilica.com/doc/914849
  • قاسمیانی, شبنم, پوررضا, ابوالقاسم, محمودی, محمود. (1396). بررسی سطح تعارضات و راهبردهای مدیریت تعارض در بین پرستاران بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله سلامت, 11(1), 20-30.
  • قهرمانی, امید, فلاحی, احمد, علی دوست, ابراهیم. (1396). مهارت های ارتباطی اساسی و سبک های مدیریت تعارض: پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی، دوره 6، ش 12 ، ص 41،33« مطالعه کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران
  • مجید،سلیمانی. (1394). رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تأثیر کارکنان در دفاتر ورزش و جوانان استان همدان. گرایشهای جدید در مدیریت ورزشی, 3(9), 83-90.
  • ممشلی, جواد, جدیدی, سمیه, قزلسفلو, حمید رضا, علی دوست قهفرخی, ابراهیم, مهکویی, فرزاد. (1398). ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با سبک های مدیریت حل تعارض دبیران تربیت بدنی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 15(29), 97-112. doi: 10.22080/jsmb.2020.8872.2210
  • منصوری, سعید, زردشتیان, شیرین. (1395). ارتباط رابطه مربی-ورزشکار با انگیزش موفقیت ورزشکاران نخبه استان کرمانشاه. فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, 3(1), 69-76.
  • موسوی, سیده افروز, & واعظ موسوی, سیدمحمدکاظم. (1394). معرفی مقیاس موفقیت ورزشی. رفتار حرکتی, 7(19), 123-142.
  • رمضاتی نژاد, رحیم, همتی نژاد, مهرعلی. جرعه نوش, رضا. محدث, فاطمه. (1390). مقایسه جنبه های اولویت رضایت ورزشکاران. Olympic, 19(3 (55 in a row)), -.
  • واعظ موسوی, سیدمحمدکاظم, موسوی, سیده افروز. (1394). عوامل مؤثر در موفقیت ورزشی مبتنی بر نظریه ها و مدل های مرتبط. مطالعات روانشناسی ورزشی, 3(10), 25-50.
  •  
  • Apipalakul, C., & Kummoon, D. (2017). “The Effects of Organizational Climate to Conflict
  • Management amongst Organizational Health Personnel”. Procedia-Social and Behavioral
  • Sciences, 237, pp: 1216-1222.
  • Bordean, Ovidiu N.; Rácz, Dalma S.; Ceptureanu, Sebastian I.; Ceptureanu, Eduard G.; Pop, Zenovia C. (2020). "Gender Diversity and the Choice of Conflict Management Styles in Small and Medium-Sized Enterprises" Sustainability 12, no. 17: 7136. https://doi.org/10.3390/su12177136
  • Cemaloğlu, N., & Duykuluoğlu, A. (2019). Relationship Between Teachers’ Workplace
  • Friendship Perceptions and Conflict Management Styles. International Education Studies,12, 42.
  • Cooper Mary, L. (2019). Conflict management style and exhaustion in public accounting.
  • Managerial Auditing Journal, 34(2), 118-141. doi:10.1108/MAJ-09-2017-1643
  • Davis, L., Jowett, S., & Tafvelin, S. (2019). Communication Strategies: The Fuel for Quality Coach-Athlete Relationships and Athlete Satisfaction. Frontiers in Psychology, 10(2156). doi:10.3389/fpsyg.2019.02156
  • Sounthornwiboon P, Srichaisawat P, Sriprasertpap K , )2015) .The Development of a MIS Model
  • for Elite Sports Development Department of SAT Thailand. Procedia- Social and
  • Behavioral Sciences, 2015, 197 ,pp1926- 1930
  • Hanson, B. (2019). Coaching Consultant & Director of Athlete Assessments 4x Olympian. doi:, https://www.athleteassessments.com/managing-conflict-in-sport-using-disc
  • Hastings, T. J., Kavookjian, J., & Ekong, G. (2019). “Associations among student conflict
  • management style and attitudes toward empathy”. Currents in Pharmacy Teaching and
  • Learning, 11(1), 25-32.
  • Kantek F, Kartal H , Conflict Management In Student Nurses:Systematic Review. Journal
  • of Educational and Instructional Studies In the World,2015, pp.21-36.
  • Laios, A., & Tzetzis, G. (2011). Styles of Managing Team Conflict in Professional Sports: The Case of Greece. Management Research News, 28, 36-54. doi:10.1108/01409170510784832
  • Martens, R. (2006). Coaches guide to sport psychology, (M. Khabiri, Trans.): Bamdad Kitab.
  • Maura Fernandez, M. (2017). What Is the Relationship Between Conflict Management and Employee Empowerment? A Message Design Logic Perspective and its Importance for Managers and Supervisors. (Masters).  
  • mozafari, a., rohi, h., saatchiyan, v., & kalani, a. (2012). Relationship between Conflict Management Strategies and Emotional Intelligence of Sport Coaches in East Azerbaijan Province. Journal of Sport Management, 4(13), 99-113. doi:10.22059/jsm.2012.28715
  • Pereira, C., & Gomes, J. (2012). The strength of human resource practices and transformational leadership: Impact on organisational performance. International Journal of Human Resource Management - INT J HUM RESOUR MANAG, 23, 1-18. doi:10.1080/09585192.2012.667434
  • Wachsmuth, S., Jowett, S., & Harwood, C. (2018). On understanding the nature of interpersonal conflict between coaches and athletes. Journal of Sports Sciences, 36, 1-8. doi:10.1080/02640414.2018.1428882