نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزش، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزش، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران (نویسنده مسول)

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت ورزش، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید. این پژوهش در زمره تحقیقات آمیخته است که به صورت کیفی و کمی اجرا گردید.  جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی  شامل11 نفر از نخبگان حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزه اقتصاد و مالیات در ورزش می باشند. بر اساس انتخاب گلوله برفی تعدادی تا رسیدن به اشباع نظری به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. همچنین در بخش کمی تحقیق حاضر علاوه بر نخبگان مدیریت ورزشی کشور و حوزه اقتصاد و مالیات در ورزش، برخی کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور و برخی کارشناسان فدراسیون فوتبال ایران نیز به جامعه آماری اضافه شدند. پس از برآوردهای اولیه، تعداد آنان  حدود 150 نفر بود که بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و با توجه به روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 108 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود.  به منظور بررسی یافته های تحقیق از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی و همچنین آزمون نشانه و آزمون معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای SPSS و  PLS  انجام گردید.
نتایج پژوهش نشان داد که شرایط علی موثر بر توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شامل جنبه های قانونی، جنبه های مدیریتی، جنبه های نظارتی، جنبه های انسانی، بانک های اطلاعاتی، ویژگی های فرهنگی، وضعیت مالی، حمایت سازمانی و زیرساخت های فنی می باشد. در نهایت، مشخص شد که مدل تحقیق حاضر از برازش مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting tax policy in Iranian professional football

نویسندگان [English]

 • ali zamirikamel 1
 • Shahab Bahrami 2
 • alireza moradi 3
 • seyed salahadin naghshbandi 4

1 General Department of Sports and Youth of Hamadan Province

2 Islamic Azad university

3 Islamic Azad university

4 faculty member of Islamic azad university, sciences and research branches

چکیده [English]

The study is to identify the factors affecting tax policy in Iranian professional football. It is one of the mixed researches that was performed qualitatively and quantitatively. The statistical population in the qualitative section included all the elites in the field of sports management in the country and in the field of economics and taxation in sports. Based on the selection of snowballs, a number of theoretical saturations were identified as the research sample. Also, in the quantitative part of the present study, in addition to the elites of the country's sports management and the field of economics and taxation in sports, some experts of the Tax Affairs Organization and some experts of the Iranian Football Federation were added to the statistical community. After initial estimates, their number included 150 people. The data collection tools included a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. In order to evaluate the research findings, open, axial and selective coding in the qualitative part as well as sign test and structural equation test in the quantitative part were used. The whole process of data analysis was performed in SPSS and PLS software.
The results showed that the causal conditions affecting the development of tax policies in Iranian professional football, including legal aspects, managerial aspects, regulatory aspects, human aspects, databases, cultural characteristics, financial status, organizational support and technical infrastructure. Finally, it can be said that the model of the study was of a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • tax
 • football
 • policy
 • rules
 • athletes

شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران

علی ضمیری کامل[1]              

شهاب بهرامی[2]

علیرضا مرادی[3]

سید صلاح الدین نقشبندی[4]     

10.22034/SSYS.2022.1875.2334

تاریخ دریافت مقاله: 18/3/1400

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:24/7/1400

 

مقدمه

مالیات، سهمی از درآمد دولت است که مردم برای برقراری امنیت و پرداخت هزینه های دولت مجبور به پرداخت آن هستند.درحال حاضر در تمامی کشورهای جهان پرداخت مالیات امری اجتناب ناپذیر است و کشورهایی در این زمینه موفق بوده اند که قوانینی متناسب با شرایط جامعه وضع نموده اند (جباری و فیروزه، 1396). در این بین همواره مؤدیانی بوده اند که با توسل به راه های غیرقانونی یا با استفاده از گریزگاه های قانونی ناشی از ضعف قوانین درصدد پرداخت مالیات کمتر هستند (کریم زاده و جلالی، 1393).  امروزه نظام مالیاتی درکلیه جوامع، ابزاری تعیین کننده در چگونگی نیل به توسعه اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی، و سازمان دهی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر، نظام مالیاتی علاوه بر تامین منابع دولت باید در خدمت تولید وتشویق سرمایه گذاری توزیع مجدد درآمد، رونق بازار سرمایه و فراهم کننده رفاه عمومی بیشتر باشد (ابراهیمیان و ابراهیمیان، 1393). مالیات‌ها در نظام‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، نه‌تنها ابزار تأمین‌کننده مصارف بودجه دولت محسوب می‌شوند، بلکه در اجرای سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی تعیین‌ شده نیز نقش بارزی ایفا می‌کنند (ارمسترانگ [5]و همکاران، 2015؛ برایسویت[6]، 2017 و پارکر[7]، 2018).

با نگاهی به وضعیت فعلی کشور در می یابیم که هم اکنون در شرایطی هستیم که نیازمند طراحی الگوهای جدید و ساختارهای پویا و منعطف در زمینه های اقتصادی می باشیم. لذا لازم است تا با ورود به حوزه سیاست گذاری اقتصادی، به ایجاد مکانیزم هایی در سطوح مختلف پرداخت که در سخت ترین شرایط و بیشترین فشارها، کمترین آسیب را به کشور برساند و از تجربیات کنونی به بهترین نحو استفاده گردد (کریم زاده و جلالی، 1393). بدون تردید، درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین و مطمئن ترین منابع درآمدی دولت ها برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی در جامعه به شمار می رود. کشورهای توسعه یافته به دلیل اتکا به همین منابع مالیاتی در اقتصادشان از دهه های گذشته، به صورت نظام مند و هدفمند از این ظرفیت بی پایان بهره می برند (جوانی و اصلانی، 1395).

قنبری و دانشور (1396) پس از بررسی های خود پی بردند که برخی سیاست های موجود در کشور ایران در حوزه مالیات با کشورهای پیشرفته دنیا تفاوت هایی دارد که این مسئله به دلایل برخی شرایط اجتماعی و فرهنگی موجود در این کشورها می باشد. فرزاد نیا (1395) نیز مشخص نمود که توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی و بازنویسی برخی سیاست های مالیاتی کشور بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی سبب بهبود وضعیت مالیاتی برای دستیابی کشور به اهداف اقتصاد مقاومتی می گردد. ماکسی و میلود (2018) نیز در تحقیقی با عنوان «مقررات مالیات یا محدودیت های شدید: مدیریت سود در لیگ های ورزشی تیم حرفه ای آمریکا» پی بردند که عدم توجه به نظام مالیاتی و نبود برنامه ریزی در این زمینه سبب می گردد تا قوانین و محدودیت های شدیدی برای تیم های حرفه ای ایجاد نشود که این خود سبب بروز مشکلات در ساختار ورزش و لیگ های حرفه ای کشور امریکا می گردد. همچنین آندرف (2010) در تحقیق خود با هدف بررسی وضعیت مالیاتی در میان ورزشکاران نوجوان دریافت که ایجاد سیاست گذاری های مالیاتی برای ورزشکاران نوجوان و توجه به آن سبب می گردد تا بسیاری از ورزشکاران نوجوان دچار انتقالات غیرقانونی در عرصه ورزش حرفه ای نگردند.

ماکسی و میلود (2018) پس از بررسی های خود پی بردند که عدم توجه به نظام مالیاتی و نبود برنامه ریزی در این مورد سبب می شود تا قوانین و محدودیت های شدیدی برای تیم های حرفه ای ایجاد نگردد که این خود بروز مشکلات در ساختار ورزش و لیگ های حرفه ای کشور امریکا را به دنبال دارد. الماسی و همکاران (1391) نشان دادند که یکی از معضلات حاکم بر نظام مالیات بر ارزش افزوده، عدم آگاهی مؤدیان از وظایف و تکالیف خود به جهت عدم کفایت اطلاع رسانی و آموزش به آنها می باشد؛ به طوری که فقدان این آگاهی در بین مؤدیان سرچشمه بسیاری از مفاسد اداری است. طبق نتایج این تحقیق، عدم استفاده از فناوری های الکترونیکی به روز و عدم تسط کارکنان به این فناوری ها، از دیگر عوامل موثر یر فرار از مالیات می باشد. زاکلان  و همکاران (2009) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که عوامل متعدد سیاسی و سازمانی در فرار از مالیات مؤثر هستند و می توان با سازوکارهای تنبیه و اجبار در زمینه جرایم، فرار از مالیات را به حداقل رسانید. ریاحی بلکائوی  (2004) ارتباط بین برخی از عوامل موثر بر دلگرمی مالیاتی  و فرار مالیاتی را در 30 کشور مورد بررسی قرار داد. یافته های وی حاکی از آن است که سطح آزادی اقتصادی، سطح اهمیت بازار سهام، میزان کارآمدی قوانین رقابتی  و ارزش های اخلاقی والا تأثیر منفی قابل ملاحظه ای بر فرار مالیاتی داشته اند.

معدود تحقیقاتی نیز به بررسی جنبه های مختلف مالیات در ورزش پرداخته اند.  کواتس (2006) در تحقیق خود با هدف بررسی فوائد بهبود وضعیت مالیت در ورزش دریافت که بهبود وضعیت مالیاتی و ارتقای آن در ورزش سبب رشد و گسترش عملکرد مالی در ورزش می گردد. آندرف (2010) پس از بررسی های خود پی برد که ایجاد سیاست گذاری های مالیاتی برای ورزشکاران نوجوان و توجه به آن سبب می گردد تا بسیاری از ورزشکاران نوجوان دچار انتقالات غیرقانونی در عرصه ورزش حرفه ای نگردند.  آندرف (2002) پس از بررسی های خود دریافت که ایجاد برخی قوانین مالیاتی می تواند به برخی انتقالات بازیکنان نظم و مدیریت مناسب دهد. کورسکی[8] (2001) پس از بررسی های خود پی برد که ایجاد برخی سیاست های مالیاتی کلی در جهت پوشش ورزشکاران داخلی و خارجی و توجه به تمامی گروه ها سبب می گردد تا بسیاری از مشکلات مالیاتی در میان ورزشکاران کاهش یابد. با بررسی تحقیقات انجام شده در این حوزه مشخص می گردد که مالیات و بحث در مورد آن از دیرباز به عنوان یک مسئله مهم مطرح بوده است. اهمیت مالیات سبب گردیده است تا تاریخچه کهن پیرامون آن ایجاد گردد که این مسئله برخی جنبه های مجهول در این حوزه را شفاف می سازد. از طرفی با بررسی مبانی نظری مشخص گردید که علیرغم فوائد یاد شده بیشمار برای مالیات، مطالعات در مورد آن در حیطه ورزش کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این مسئله سبب گردیده است تا خلا تحقیقاتی در زمینه مالیات و سیاست گذاری های مربوط به آن در حیطه ورزش درک گردد.

عدم برخورداری از سیاست های مالیاتی به صورت اختصاصی در ورزش سبب می گردد تا شرایط حرفه ای ورزش تحت شعاع قرار گیرد و مشکلات بسیاری در عرصه ورزش حرفه ای ایجاد شود. در ورزش حرفه ای فوتبال کشور ایران نیز عدم برخورداری از رویه های قانونی در مورد مالیات و وجود برخی قوانین یکسان در عرصه های ورزشی و غیرورزشی سبب بروز مشکلاتی برای برخی سازمان ها و باشگاه های ورزشی و همچنین ورزشکاران گردیده است. از طرفی ضعف های موجود در نظام مالیاتی در ورزش حرفه ای سبب گردیده است تا برنامه ریزی در مورد بهره گیری از ورزش در جهت ارتقای اهداف مالیاتی دچار اختلالات اساسی شود. از طرفی شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال به عنوان یک دغدغه همواره مورد توجه بوده است. اگرچه تحقیقاتی در این مورد  به انجام رسیده، اما تحقیقات بومی به خصوص در کشور ایران شکل نگرفته است. این مسئله سبب گردیده است تا تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران سعی در پاسخ به این سوال داشته باشد:

 • عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران چه می باشد؟

روش شناسی پژوهش

تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته است که به صورت کیفی و کمی اجرا گردید. با توجه به اینکه روش کیفی تحقیق حاضر مقدم بر روش کمی می باشد، لذا تحقیق حاضر از جمله تحقیقات اکتشافی بود. در بخش کیفی تحقیق از روش داده بنیاد استفاده گردید. جهت بررسی این مسئله از مدل استراس و کوربین جهت تحلیل بخش های کیفی انجام شد. روش داده بنیاد از جمله روش های کیفی است که جهت بررسی یک پدیده به ارزیابی ابعاد مختلف آن می پردازد. همچنین جهت بررسی بخش کمی تحقیق از روش معادلات ساختاری استفاده شد. روش گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر به صورت میدانی بود که توسط محقق انجام شد. همچنین با توجه به کابردهای نتایج تحقیق حاضر در محیط های ورزشی، تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی به شمار می آید.

جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی  شامل 11نفر از نخبگان حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزه اقتصاد و مالیات در ورزش می باشد. بر اساس انتخاب گلوله برفی تعدادی تا رسیدن به اشباع نظری به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. بدین صورت که محقق ضمن شناسایی اولین نمونه های بخش کیفی به انجام مصاحبه با آنان اقدام و سپس سایر نمونه ها نیز به واسطه نظر و پیشنهاد نمونه های قبلی معرفی شدند. مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع نظری انجام شد. همچنین در بخش کمی تحقیق حاضر علاوه بر نخبگان مدیریت ورزشی کشور و حوزه اقتصاد و مالیات در ورزش، برخی کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور و برخی کارشناسان فدراسیون فوتبال ایران نیز به جامعه آماری اضافه شدند. در برآوردهای اولیه تعداد آنان 150 نفر بود که بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و با توجه به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 108 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه های تحقیق تعداد 97 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. در مصاحبه نیمه ساختار یافته سوالات بازی حاوی اهداف تحقیق طراحی شد که به پوشش عوامل زمینه ای، عوامل علی، عوامل مداخله گر، پدیده ها، پیامدها و راهبردهای وضعیت سیاست گذاری در حوزه مالیات در فوتبال حرفه ای ایران پرداخت. به عبارت دیگر، از مصاحبه نیمه ساختار یافته جهت شناسایی و تعیین ابعاد نظریه داده بنیاد استفاده شد. جهت انجام مصاحبه ها به ضبط صدا و مکتوب نمودن مصاحبه ها اقدام شد.

خروجی بخش کیفی تحقیق منجر به پیدایش پرسشنامه محقق ساخته ای گردید که جهت بررسی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران به کار گرفته شد. این پرسشنامه دارای 34 سوال بود. سوالات این پرسشنامه در طیف 5 ارزشی لیکرت طراحی شده بود؛ بدین صورت که گزینه خیلی زیاد امتیاز 5، گزینه زیاد امتیاز 4، گزینه متوسط امتیاز 3، گزینه کم امتیاز 2 و گزینه خیلی کم امتیاز 1 را داشتند. روایی صوری این پرسشنامه با استفاده از بررسی نظرات خبرگان و روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. میزان پایایی این پرسشنامه نیز پس از محاسبه آلفای کرونباخ به میزان 84/0 مشخص گردید.

در بخش کیفی تحقیق جهت بررسی روایی از قابلیت باور پذیری (اعتبار)، انتقال پذیری و تایید پذیری استفاده گردید. بدین منظور محقق جهت بررسی قابلیت باورپذیری از تایید فرایند پژوهش توسط هشت متخصص و همچنین استفاده از دو کدگذار در کدگزاری چند نمونه مصاحبه جهت کسب اطمینان از یکسانی دیدگاه کدگذاران استفاده گردید. همچنین جهت بررسی انتقال پذیری از نظرات سه متخصص که در پژوهش مشارکت نداشتند در مورد یافته های پژوهش مورد مشورت قرار گرفتند. همچنین جهت بررسی قابلیت تایید پذیری، از ثبت و ضبط تمامی مصاحبه ها و بررسی آنان در زمان های مورد نیاز استفاده گردید. در بخش کیفی تحقیق جهت بررسی پایایی، از کمیته های تخصصی بهره گیری شد؛ بدین صورت که نظرات کمیته های تخصصی درباره اهداف با نظرات به دست آمده مورد بررسی قرار گرفت و با مقایسه، یکسان بودن نتایج اولیه با نظرات کمیته تخصصی تایید شد. جهت تحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی  و بررسی مدل از روش معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در قالب نرم افزارهای spss   و pls  انجام گردید.

یافته های پژوهش

نتایج توصیفی تحقیق نشان می­دهد که 9/63 درصد از افراد شرکت کننده در تحقیق مرد و  1/38 درصد زن بودند. همچنین  4/14 درصد از افراد شرکت کننده در تحقیق دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، 0/32 درصد کارشناسی ارشد و 6/53 درصد دکتری بودند. همچنین 8/27 درصد از افراد شرکت کننده در تحقیق دارای سن زیر 40 سال، 9/30 درصد در بازه سنی 40-50 سال و 3/41 درصد در رده سنی بیش از 50 سال بودند. 4/78 درصد از افراد شرکت کننده در تحقیق متاهل و 6/21 درصد مجرد بودند. به علاوه، 4/12 درصد از افراد دارای سابقه زیر 5 سال، 6/19 درصد از افراد دارای سابقه 5-10 سال، 8/25 درصد افراد دارای سابقه 10-20 سال و 2/42 درصد افراد دارای سابقه بیش از 20 سال در فوتبال بودند. در بخش کیفی تحقیق پس از کدگذاری اولیه، تعداد 34 کد از مصاحبه های انجام شده شناسایی گردید. جدول 1 نتایج کدگذاری باز و محوری انجام شده بخش کیفی را نشان می دهد:

جدول1: نتایج کدگذاری باز و محوری

عوامل

گویه ها

جنبه های قانونی

انعطاف در قوانین مالیاتی با توجه به شرایط محیطی در فوتبال حرفه ای ایران

ایجاد قوانین شفاف مالیاتی ویژه ورزش حرفه ای ایران

جلوگیری از تفاهم نامه های مالیاتی میان ورزشکاران و باشگاه های خود در فوتبال حرفه ای ایران

برخورد با متخلفان مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران

ایجاد سازوکار مدون در زمینه مسائل مالیاتی ویژه مربیان و بازیکنان خارجی مشغول در فوتبال حرفه ای ایران

جنبه های انسانی

بهره گیری از متخصصان مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران

پرورش نیروی های انسانی موجود در فوتبال حرفه ای ایران در پاسخ به نیازهای مالیاتی ورزش

جذب مدیران آگاه به موضوع مالیات در باشگاه های فوتبال حرفه ای

آموزش مسائل مالیاتی به مدیران و باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

جنبه های مدیریتی

ایجاد  کمیته های تخصصی در فوتبال حرفه ای ایران در پاسخ به نیازهای مالیاتی

ایجاد آگاهی در زمینه اهمیت مالیات در ایجاد تعادل رقابتی در فوتبال حرفه ای ایران

ایجاد برنامه های مدون عملیاتی در راستای مدیریت مالیات در فوتبال حرفه ای ایران

همکاری و ارتباطات منظم فدراسیون فوتبال ایران با سازمان امور مالیاتی

ایجاد سیستم تشویق و تنبیه در فوتبال حرفه ای ایران در پاسخ به رفتارهای مالیاتی باشگاه ها و ورزشکاران

جنبه های نظارتی

ایجاد نظارت بر قراردادهای موجود در فوتبال حرفه ای ایران

الکترونیکی نمودن تمامی قراردادها و فعالیت های موجود در فوتبال حرفه ای ایران

آگاهی از میزان قراردادها، پرداختی ها، طلب و بدهی های میان ورزشکاران و باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

نظارت بر پرداخت های خارج از قرارداد میان ورزشکاران و باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

بانک های اطلاعاتی

شناسایی مشکلات رایج مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران

تعیین باشگاه ها و ورزشکاران متخلف در حوزه مالیات در فوتبال حرفه ای

ایجاد اطلاعات مالیاتی برای باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران

ارتقای زیرساخت های فنی موجود در فوتبال حرفه ای ایران جهت ارزیابی عملکرد مالیاتی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

ویژگی های فرهنگی

فرهنگ  پرداخت مالیات در سطح جامعه

فرهنگ مقبولیت مالیات در فوتبال حرفه ای

بینش و نگرش نسبت به مالیات در میان ورزشکاران حرفه ای

وضعیت مالی فوتبال حرفه ای ایران

شکست و یا موفقیت باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران در جهت پاسخ به تعهدات مالی خود

رعایت قوانین مالی موجود در فوتبال حرفه ای ایران

شفافیت مالی در ارکان مختلف فوتبال حرفه ای ایران

حمایت های سازمانی

حمایت مدیران از توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران

وجود کرسی های مشورتی جهت توسعه مسائل مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران

سیستم های شفاف حسابرسی در فوتبال ایران

زیرساخت های فنی

تکنولوژی فنی فوتبال حرفه ای ایران

زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در فوتبال حرفه ای ایران

کیفیت و سرعت دسترسی به شبکه های جامع در فوتبال حرفه ای ایران

 

پس از شناسایی ابعاد تحقیق حاضر، کدگذاری انتخابی جهت مشخص نمودن مدل مفهومی پژوهش و بررسی ارتباطات میان ابعاد شناسایی شده انجام گردید. شکل 1، نتایج کدگذاری انتخابی و مدل ترسیم شده نهایی که خروجی ارتباطات مشخص شده ناشی از این کدگذاری می باشد، را نشان می دهد:

 

 

شکل 1: نتایج کدگذاری انتخابی

به منظور بررسی این مدل در بخش کمی، از معادلات ساختاری انجام گردید. از این رو ابتدا با توجه به شاخص های کشیدگی و چولگی، وضعیت طبیعی بودن توزیع داده های تحقیق بررسی شد. نتایج این شاخص ها نشان داد که کشیدگی در میان برخی متغیرها بین 5 و 5- نیست  و همچنین چولگی بین 3 و 3- قرار ندارد. بنابراین داده­ها از توزیع نرمال برخوردار نمی­باشند. بدین منظور جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از آمار ناپارامتریک استفاده گردید. شکل2و3 مدل اندازه گیری و میزان ضرایب معنی داری تی مدل توسعه  را نشان می دهد:

 

 

شکل 2: مدل تحقیق در حالت بار عاملی

 

          شکل 3: مدل تحقیق در حالت ضرایب تی     

 

جدول 2، جمع بندی از مدل های اندازه گیری و ضرایب معنی داری تی مدل توسعه مالیات در فوتبال حرفه ای ایران را به نمایش گذاشته است:

جدول 2: خلاصه نتایج آماری مدل توسعه مالیات در فوتبال حرفه ای ایران

T

تاثیر

عوامل

573/31

887/0

جنبه های قانونی

939/10

729/0

جنبه های انسانی

445/42

905/0

جنبه های مدیریتی

793/19

809/0

جنبه های نظارتی

292/27

868/0

بانک های اطلاعاتی

184/13

711/0

ویژگی های فرهنگی

938/9

671/0

وضعیت مالی فوتبال حرفه ای ایران

637/14

776/0

حمایت های سازمانی

607/29

843/0

زیرساخت های فنی

با توجه به نتایج مشخص گردید که مقدار T-Value برای عوامل شناسایی شده بیشتر از 96/1 و همه رابطه ها تایید شده است. به منظور بررسی برازش مدل تحقیق حاضر از شاخص های برازش مربوط روش معادلات ساختاری با رویکرد پی­ال­­اس استفاده گردید. جدول 3 نتایج مربوط به شاخص های برازش مدل فوق را نشان می دهد:

جدول 3: شاخص­های برازش

 

قانونی

انسانی

مدیریتی

نظارتی

اطلاعاتی

فرهنگی

مالی

سازمانی

فنی

آلفای کرونباخ

84/0

89/0

91/0

80/0

87/0

83/0

85/0

88/0

87/0

پایایی ترکیبی

89/0

92/0

93/0

84/0

91/0

87/0

89/0

91/0

92/0

روایی همگرا

64/0

51/0

52/0

58/0

55/0

52/0

63/0

57/0

55/0

R2

76/0

53/0

81/0

65/0

75/0

50/0

45/0

60/0

71/0

GOF

697/0

519/0

648/0

614/0

642/0

509/0

532/0

584/0

624/0

با توجه به شاخص های به دست آمده مشخص گردید که مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار می باشد.

بحث و نتیجه گیری

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علی موثر بر توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شامل جنبه های قانونی، جنبه های مدیریتی، جنبه های نظارتی، جنبه های انسانی، بانک های اطلاعاتی، ویژگی های فرهنگی، وضعیت مالی، حمایت سازمانی و زیرساخت های فنی می باشد.  در تحقیقات مختلفی به این مسئله اشاره شده است. ماکسی و میلود (2018) در تحقیق خود با عنوان «مقررات مالیات یا محدودیت های شدید: مدیریت سود در لیگ های ورزشی تیم حرفه ای آمریکا» دریافتند که عدم توجه به نظام مالیاتی و نبود برنامه ریزی در این زمینه سبب می گردد تا قوانین و محدودیت های شدیدی بر تیم های حرفه ای ایجاد نگردد که این خود سبب بروز مشکلات در ساختار ورزش و لیگ های حرفه ای کشور امریکا می گردد. از طرفی کاپاسی و همکاران (2016) دریافتند که مسائل مدیریت به واسطه تاثیرگذاری خود سبب گردیده تا سیاست گذاری های مالیاتی تحت شعاع قرار گیرند. کورسکی (2011) نیز به این نتیجه رسید که مسائل قانونی به واسطه اهمیت خود بر ملاحظات مالیاتی برای ورزشکاران آمریکایی در لیگ های ورزشی تیم های چند ملیتی تاثیرگذار بوده است. بدین ترتیب، نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات ماکسی و میلود (2018)، کاپاسی و همکاران (2016) و کورسکی (2011) همخوان می باشد.

نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علی موثر بر توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شامل جنبه های مدیریتی می باشد. این نتیجه با نتایج کاپاسی و همکاران (2016) و زاکلان  و همکاران (2009) همسوست. بدون شک، شکل گیری سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران نیازمند برنامه ریزی های جامع چند سطحی می باشد که تمامی جوانب و ابعاد مختلف را مورد بررسی قرار دهد. به عبارتی، تحول در نظام مالیاتی ایران به خصوص در حوزه فوتبال خود به خود ایجاد نمی گردد و این مسئله نیازمند ارتقای جنبه های مدیریت، انسانی، نظارتی، قانونی و بانک های اطلاعاتی می باشد. توجه به مسائل مدیریتی سبب می­گردد تا بستر اولیه جهت ارتقای سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران فراهم گردد. به عبارتی، مسائل مدیریت انگیزش و تلاش های اولیه در این حوزه را شکل می دهد. بدون شک جنبه های مدیریتی سبب می گردد تا جرقه های اولیه جهت سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران فراهم آید. این مسئله ناشی از ایجاد دغدغه در مورد پاسخ به نیازهای مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران به واسطه ایجاد مسائل مدیریتی می باشد. در این راستا بهره گیری از مدیران متخصص و کارآمد در این حوزه می تواند توسعه و بهبود این فرایند را به همراه داشته باشد.

نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علی موثر بر توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شامل جنبه های قانونی می باشد. این نتیجه با یافته های پژوهش آندرف (2010)  و کورسکی (2011) همسوست. جنبه های قانونی سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران سبب می گردد تا چارچوب و پوششی از قوانین شفاف و جامع در حوزه مالیات ایجاد گردد. بدون شک ضعف در قوانین مالیاتی در فوتبال حرفه ای و نبود قوانین تخصصی سبب گردیده است تا جنبه های قانونی به عنوان عوامل علی نقش تعیین کننده ای در توسعه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران داشته باشند. بدون شک مسائل قانونی نیازمند نظارت های دقیق و منظم می باشد. از این رو، مسائل نظارتی با ایجاد اطلاعات و دانش اولیه در زمینه وضعیت فعلی مالیات در فوتبال حرفه ای ایران سبب می گردد تا بستری بر ارزیابی شرایط مختلف درگیر با مالیات در فوتبال ایجاد شود. پس جنبه های نظارتی به واسطه شفافیت های مالی و مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران نقش تعیین کننده ای بر توسعه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران دارد.

نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علی موثر بر توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شامل جنبه های انسانی می باشد. آکسیر و همکاران(2019) و مکسی و همکاران(2018) در راستای نتایج پژوهش حاضر، استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد را در کاهش سوء استفاده های مالیاتی و فرارهای مالیاتی مهم و سودمند قلمداد کردند. لذا پیشنهاد می شود از نیروی انسانی متخصص در برنامه های سیاست گذاری در حوزه مالیات در ورزش بهره گرفته شود. بدون شک مسائل انسانی نقش مهمی در ترویج و گسترش مالیات در فوتبال حرفه ای ایران دارد. منابع انسانی به واسطه ارتقای مهارت ها در این زمینه و افزایش آگاهی و ضرورت پاسخ به نیازهای مالیاتی کشور سبب می گردد تا روند توسعه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران تسهیل یابد. در واقع، جنبه های انسانی به واسطه نقش خود در بلوغ مالیاتی فوتبال حرفه ای ایران سبب توسعه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران می شود. بدون شک تمامی تلاش های مربوط به توسعه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران نیازمند برخورداری از یک سیستم پیشتیبان مرکزی می باشد. بانک های اطلاعاتی موجود در حوزه مالیات در فوتبال حرفه ای ایران می تواند به واسطه پشتیبانی مناسب از مسائل مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران سبب توسعه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران گردد.

آندرف (2002) در تحقیق خود با هدف بررسی قوانین انتقال بازیکنان در عرصه بین الملل در FIFA  پی برد که ایجاد برخی قوانین مالیاتی می تواند به برخی انتقالات بازیکنان نظم و مدیریت مناسب دهد. آندرف (2010) در پژوهشی با هدف وضعیت مالیاتی در میان ورزشکاران نوجوان دریافت که ایجاد سیاست گذاری های مالیاتی برای ورزشکاران نوجوان و توجه به آن سبب می گردد تا بسیاری از ورزشکاران نوجوان دچار انتقالات غیرقانونی در عرصه ورزش حرفه ای نشوند. به عبارتی، نتایج تحقیقات آندرف (2010) و (2002) بیان گر این مهم می باشد که مسائل مالیاتی در پرتو جنبه های قانونی رشد می کنند. لذا مسائل و جنبه های قانونی ابعاد مختلف سیاست گذاری های مالیاتی را تحت شعاع قرار دهد. به نظر می رسد ضعف های عمده قانون گذاری در زمینه مالیات در کشور به خصوص در فوتبال حرفه ای ایران و فقدان قوانین تخصصی سبب گردیده است تا این مسئله به عنوان یک مسئله محدود کننده فعالیت های مالیاتی مشخص گردد. به عبارتی برخلاف نتایج تحقیقات آندرف (2010) و (2002) مسائل مربوط به قوانین و مقررات خود نقش مداخله گری بر روند توسعه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران دارد.  سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران در محیطی ایجاد می گردد که خود متشکل از جنبه های فرهنگی، زیرساختی، حمایتی و مالی می باشد. به عبارتی، عوامل زمینه ای شناسایی شده در تحقیق حاضر نشان می دهد که جهت توسعه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران باید زمینه های فرهنگی، زیرساختی، حمایتی و مالی تاثیرگذار را نیز مورد بررسی قرار داد.

نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علی موثر بر توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شامل جنبه های فرهنگی می باشد. در این راستا اختر و همکاران(2020) و کیسکا و همکاران(2020) فرهنگ سازی و توسعه شفافیت را عامل مهم در بهبود فرایند پرداخت مالیات بیان کردند. فرهنگ به عنوان رکن اساسی در پرداخت مالیات سبب می­گردد تا فرایند سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران تسهیل یابد. به عبارتی، فرهنگ مالیاتی به عنوان یک مسئله مهم سبب می­گردد تا مشکلات و دعاوی مالیاتی کاهش یابد. به نظر می رسد ضعف های کشور ایران در زمینه فرهنگ مالیاتی سبب گردیده است تا در این تحقیق زمینه های فرهنگی به عنوان زمینه ای مهم در روند توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران تاثیرگذار باشند.

 از طرفی ارتقای سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران نیازمند توانایی به پاسخ های محیطی می باشد. از این رو، حمایت های سازمانی و زیرساخت های فنی سبب می گردد تا بستر اولیه جهت پاسخ به نیازهای مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران تشکیل گردد. به عبارت دیگر، ارتقای سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران بدون برخورداری از حمایت سازمانی و همچنین زیرساخت های فنی امکان پذیر نمی باشد.

نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علی موثر بر توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شامل وضعیت مالی می باشد. این نتیجه با نتایج پژوهش پروفر و همکاران(2019) همسوست. مسائل مالی در فوتبال حرفه ای ایران نقش مهم و تاثیرگذاری در روند سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران دارد. افزایش بدهی های مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای در ایران، روز به روز از قدرت و مانور حرکتی این باشگاه ها می کاهد. این مسئله ضمن کاهش اعتبار باشگاه ها سبب می گردد تا بدهی های مالی در این باشگاه ها انباشته شود. این مسئله سبب گردیده تا دعاوی حقوقی بسیاری میان بازیکنان و باشگاه های خود شکل بگیرد و در نهایت بازنده این دعاوی در اکثریت زمان ها، باشگاه ها باشند. از طرفی فشارهای مالی به بدنه باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران باعث شده تا این باشگاه ها برای بقا تن به پرداخت مالیات های بازیکنان و مربیان خود در برخی قراردادها دهند که این مسئله منجر به بروز بحران های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شده است. با این توضیح، مسائل مالی در فوتبال حرفه ای ایران به واسطه تاثیرگذاری خود بر روند توسعه مسائل مالیاتی موجب شده تا در توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران نقش زمینه ای داشته باشند.

گفتنی است که توجه به جنبه های سازمانی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی سبب می گردد تا حوزه های مختلف درگیر با سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران تحت شعاع قرار گیرند و به همین دلیل راهبردهای شناسایی شده در تحقیق حاضر در جهت توسعه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران حوزه های مختلفی را پوشش می دهد. این مسئله ناشی از این مهم می باشد که توسعه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران ارتباط مستقیمی با جنبه های سازمانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد. بنابراین توسعه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران نیازمند تحول در مسائل مختلف سازمانی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می باشد. کواتس (2006) در تحقیق خود با هدف بررسی فوائد بهبود وضعیت مالیت در ورزش دریافت که بهبود وضعیت مالیاتی و ارتقای آن در ورزش سبب رشد و گسترش عملکرد مالی در ورزش می گردد. بهبود وضعیت مالیاتی می تواند نظم و انضباطی ایجاد نماید که خود ورزش نیز از آن فوائد بیشماری کسب نماید. از طرفی فرزاد نیا (1395) در تحقیقی با هدف نقش مالیات در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، پی برد که توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی و بازنویسی برخی سیاست های مالیاتی کشور بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی سبب بهبود وضعیت مالیاتی بر دستیابی کشور به اهداف اقتصاد مقاومتی می گردد.  بدون شک ایجاد چارچوب و ساختار مناسب مالیاتی در کشور به خصوص در ورزش حرفه ای می تواند آثار مثبتی را به همراه آورد. عدم توجه به مسائل مالیاتی در فوتبال اگرچه مشکلاتی را به همراه می آورد، اما توجه به آن و مطالعه علمی و عملی آن و همچنین ارتقای جایگاه مالیات در فوتبال حرفه ای ایران می تواند به توسعه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران کمک بی شماری نماید. بدین صورت توسعه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران می تواند به بهبود وضعیت مالیاتی در فوتبال حرفه ای کشور بینجامد و این حوزه را سامان دهد.

همچنین توجه به مسائل مالیاتی سبب می گردد تا برخی جنبه های فردی و سازمانی تحت شعاع قرار گیرد. ایجاد نظم و انضباط عمومی در زمینه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران سبب می گردد تا در مرحله اول ورزشکاران و مربیان فوتبال حرفه ای ایران از شفافیت مالیاتی و همچنین وجود رویه ها و فرایندهای منظم و شفاف احساس رضایت نمایند. از طرفی ورزشکاران و مربیان به واسطه وجود چارچوب منظم مالیاتی از تعهد و انگیزش بیشتری به مسائل مالیاتی برخوردار خواهند بود. این مسئله بدون شک ضمن بهبود وضعیت مالیاتی ورزشکاران و کاهش بدهی های مالیاتی آنان موجب می شود تا اعتبار و وجهه ورزشکاران و مربیان در سطح ملی و بین المللی نیز ارتقا یابد. ناگفته نماند که مشکلات مالیاتی ستارگان، ورزشکاران و مربیان ورزشی  به عنوان یکی از عوامل کاهش دهنده اعتبار و وجهه بین المللی ورزشکاران در سالیان گذشته آثار سوئی بر اعتبار و وجهه ورزشکاران بر جای است.

از طرفی توجه به مسائل مالیاتی در ورزش حرفه ای و ارتقای وضعیت سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران سبب می گردد تا فوائد سازمانی نیز به همراه داشته باشد. این مسئله سبب می شود تا فوائدی نصیب فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، باشگاه های حرفه ای فوتبال در ایران و در نهایت سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران گردد. این مسئله ناشی از کاهش درگیری های مالیاتی و شکایت های حقوقی میان سازمان های مربوطه با ورزشکاران و مربیان می باشد. از طرفی شفافیت های مالی ایجاد شده در این زمینه می تواند ضمن کاهش بدهی های باشگاه های فوتبال حرفه ای، فشار مالی ناشی از پرداخت غیرقانونی مالیات برخی ورزشکاران و مربیان را نیز کاهش دهد. از طرفی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به واسطه توسعه سیاست های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران می تواند به ارتقای شفافیت های مالی در حوزه خود بپردازد و بدین صورت عملکرد سازمانی خود در حوزه فوتبال را بهبود بخشد.

با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:

ساختار فوتبال حرفه ای ایران، برخی قوانین تخصصی را جهت مدیریت قراردادهای پنهان بازیکنان فوتبال حرفه ای ایران وضع نماید.

با ایجاد ایجاد بانک اطلاعاتی مالیاتی جامع در سیستم فوتبال حرفه ای ایران به ارتقای اطلاعات و شواهد در این زمینه کمک شود.

گروه های حسابرسی در فدراسیون فوتبال جهت مدیریت مالیات در فوتبال حرفه ای ایران ایجاد و توسعه یابند.

 سیستم قراردادهای بازیکنان فوتبال حرفه ای ایران مکانیزه گردد و میزان مالیات های وضع شده با شرایط و درآمدهای بازیکنان فوتبال حرفه ای ایران متناسب سازی گردد.

ساختار باشگاه های فوتبال در پاسخ به نیازهای مالیاتی موجود متناسب سازی گردد.

آموزش و اطلاع رسانی پیرامون مسائل مالیاتی به بازیکنان و ارکان باشگاه های فوتبال حرفه ای با اولویت انجام گردد.

در انجام تحقیق حاضر محدودیت هایی از جمله عدم امکان وضعیت واقعی و عددی مالیات ها در فوتبال حرفه ای ایران وجود داشت. همچنین، تفاوت در نگرش های گروه های ورزشی (اساتید و کارشناسان ورزشی) و گروه های غیرورزشی (کارشناسان مالیاتی) در زمینه جنبه های مختلف مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران مشهود بود که به انتخاب نمونه از دو گروه جهت کنترل این مسئله منجر گردید.

در پایان پیشنهاد می گردد تا تحقیقاتی در این حوزه با محوریت  ارائه مدل توسعه بلوغ مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران، مقایسه سیاست گذاری های مالیاتی در کشور ایران و چند کشور منتخب، مقایسه بدهی های مالیاتی در انواع ورزش حرفه ای ایران و  بررسی عوامل موثر بر انباشتگی بدهی مالیاتی بازیکنان و مربیان حرفه ای فوتبال ایران انجام گردد.

 • منابع

  • ابراهیمی سالاری، تقی؛ نعمتی خیرآبادی، سیدمهدی و قزلباش، اعظم. (۱۳۹۴). «بررسی و تحلیل آثار هدفمندسازی یارانه ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی».دوفصلنامه اقتصاد پولی- مالی. 22 (10).
  • ابراهیمیان، محمدتقی و ابراهیمیان، مجید. (۱۳۹۳). «بررسی تاثیر نظام مالیاتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور».اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی. رشت، شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی.
  • الماسی، حسین؛ مرجانی، امیربابک و قریشی، راحله. (1391). «عوامل سازمانی مؤثر بر فرار از مالیات بر ارزش افزوده (مطالعه موردی: اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران)». پژوهشنامه مالیات. شماره 16، صص21- 37.
  • جباری، امیر و فیروزه، غزال. (۱۳۹۶). «بررسی مالیات سبز و منفعت مضاعف در اقتصاد ایران».کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی. شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرقان - دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
  • جوانی داشدبی، قاسم و اصلانی، عظیم. (۱۳۹۵). «مروری بر مفهوم مالیات و بررسی تفاوت اجتناب مالیاتی با فرار مالیاتی».پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز. تهران، همایشگران مهر اشراق.
  • کریم زاده، سعید و جلالی، کبری. (۱۳۹۳). «بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران (ازدیدگاه کارکنان اداره کل امورمالیاتی شهر اصفهان)». دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی، شیراز، شرکت پندار اندیش رهپو
  • فرزادنیا، شهلا. (۱۳۹۵). «نقش مالیات در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی».کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم. شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
  • فرازمند، حسن؛ افقه، سید مرتضی و پژدمان، فاطمه. (۱۳۹۳). «بررسی رابطه مالیات بر مشاغل بر اشتغال در ایران». کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی. شیراز، شرکت پندار اندیش رهپو.
  • قنبری گزان بند، زینب و دانشور، هادی. (۱۳۹۶). «مقایسه قانون مالیات بر ارزش افزوده کشورهای اتحادیه اروپا و ایران». اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی. شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
  • Andreff, W. (2002). “FIFA regulation of international transfers and the Coubertobin tax: enforcement, scope and return. A rejoinder to Bill Gerrard”. European Sport Management Quarterly, 2(1), 57-63.
  • Andreff, W. (2010). “Why Tax International Athlete Migration?” The 'Coubertin' Tax in a Context of Financial Crisis.
  • Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). “Corporate governance, incentives, and tax avoidance”.Journal of Accounting and Economics, 60(1), 1-17.
  • Braithwaite, V. (2017). Taxing democracy: Understanding tax avoidance and evasion.
  • Capacci, S., Allais, O., Bonnet, C., & Mazzocchi, M. (2016). The impact of the French soda tax on prices, purchases and tastes: an ex post evaluation.
  • Coates, D. (2006). “The tax benefits of hosting the Super Bowl and the MLB All-Star game: the Houston experience”.International Journal of Sport Finance, 1(4), 239-252.
  • Koresky, K. (2001). “Tax Considerations for US Athletes Performing in Multinational Team Sport Leagues or You Mean I Don't Get All of My Contract Money”.Sports Law. J., 8, 101.
  • Maxcy, J., & Milwood, P. (2018). “Regulation by taxes or strict limits: Managing profits in American professional team sport leagues”.Sport, Business and Management: An International Journal, 8(1), 52-66.
  • Parker, H. (2018). Instead of the Dole: An enquiry into integration of the tax and benefit systems. Routledge
  • Riahi-Belkaoui, A. (2004). “Relationship between tax compliance internationally and selected determinants of tax morale”. Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, 13(2), 135- 148.
  • Zaklan, Georg, Frank, Westerhoff and Dietrich, Stauffer. (2009). “Analyzing tax evasion dynamics via the Ising model”. Journal of Economic Interaction and Coordination, No. 1, Pp. 1-14.
  • Auxier, R. C. (2019). States Learn to Bet on Sports: The Prospects and Limitations of Taxing Legal Sports Gambling.Washington, DC: Urban-Brookings Tax Policy Center.‏
  • Maxcy, J., & Milwood, P. (2018). “Regulation by taxes or strict limits: managing profits in American professional team sport leagues”.Sport, Business and Management: An International Journal.‏
  • Ferri, L., Macchioni, R., Maffei, M., & Zampella, A. (2017). “Financial versus sports performance: The missing link”.International Journal of Business and Management, 12(3), 36-48.‏
  • Drukker, A. J., Gayer, T., & Gold, A. K. (2020). “Tax-exempt municipal bonds and the financing of professional sports stadiums”.National Tax Journal, 73(1), 157-196.‏
  • Kisska-Schulze, K., & Epstein, A. (2020). “Changing the Face of College Sports One Tax Return at a Time”.  L. Rev., 73, 457.‏
  • Schmalbeck, R., & Zelenak, L. (2018). “The NCAA and the IRS: Life at the Intersection of College Sports and the Federal Income Tax”. Cal. L. Rev., 92, 1087.‏
  • Akhtar, Z. (2020). “Domestic tax Regimes, foreign athle-tes and benefits of OCED Article 17 for sports contracts”.Fair Play, Revista de Filosofia, Ética y Derecho Del Deporte, (16).‏
  • Propheter, G. (2019). “Professional sports as economic activity magnets: Some evidence from employment micro data”.Journal of Urban Affairs, 41(6), 842-852.‏