نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی برنامه و نقشه راهبرد فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ISM بود. روش تحقیق، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. گردآوری اطلاعات، به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، 15 نفر از خبرگان و در بخش کمی، شامل مسئولان فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری و مدیران هیئت های تابعه در استان ها برابر با 150 نفر بود که به دلیل محدودیت اعضا، نمونه آماری با جامعه برابر شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و فرم خودتعاملی ساختاری بود. برای تدوین راهبرد های این فدراسیون از روش سوات و برای ساختاردهی راهبرد ها از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد.
یافته های پژوهش نشان داد که در فدراسیون اتومبیل رانی و موتورسواری 13 قوت، 17 ضعف، 13 فرصت و 16 تهدید وجود دارد و برای توسعه این فدراسیون، 17 راهبرد پیشنهاد گردید. همچنین بر اساس یافته ها در بخش مدل سازی ساختاری تفسیری، راهبردها در پنج سطح قرار گرفتند که راهبرد های دانش بنیان نمودن ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر تعامل با مراکز دانشگاهی و پژوهشی و تقویت و ارتقای محیط قانونی، حقوقی و برنامه ای  این فدراسیون در سطوح پایین مدل (سطوح چهارم و پنجم) قرار گرفتند. می توان گفت که تمرکز مسئولان بر برنامه محوری و ایجاد و یا تقویت محیط حقوقی به همراه حرکت در راستای دانش بنیان شدن این رشته ورزشی، تحقق دیگر راهبرد های طراحی شده و توسعه ورزش اتومبیل رانی و موتورسواری را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a plan and strategy map of the Motorcycle & Automobile Federation of the Islamic Republic of Iran with an ISM approach

نویسندگان [English]

 • Azizollah Iravanjam 1
 • Sayed Ehsan Amir Hosseini 2
 • mehrzad hamidi 3

1 PhD Student,Department of physical education and sports science, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran

2 Assistant Professor, Group of Managment Sport, Yasouj University, Yasouj, Iran

3 Associate Professor at Tehran University

چکیده [English]

The research is to design a plan and strategic map of the Motorcycling Federation of the Islamic Republic of Iran with the ISM approach. The research method was descriptive and applied in terms of purpose. The data collection was done in the field and in a mixed manner (quantitative and qualitative). The statistical population in the qualitative part was 15 experts and in the quantitative part included the officials of the Automobile and Motorcycling Federation and the managers of the affiliated delegations in the provinces (150 people). The research tool was a researcher-made questionnaire and a form of structural self-interaction. Swot method was used to formulate the strategies of this federation and interpretive structural modeling technique was used to structure the strategies.
 The findings showed that there were 13 strengths, 17 weaknesses, 13 opportunities and 16 threats in the Automobile and Motorcycling Federation and 17 strategies were proposed for the development of this federation. Also, based on the findings in the interpretive structural modeling section, the strategies were divided into five levels. Models (fourth and fifth levels) were analyzed.
 It can be said that the focus of the officials on the central program and creating or strengthening the legal environment along with moving in the direction of knowledge-based sports, the realization of other designed strategies and the development of motorsport and motorcycling.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Federation
 • Motorcycling
 • Automobile and Interpretive Structural Modelling

طراحی برنامه و نقشه راهبرد فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ISM

عزیزاله ایروان جم[1]

 سید احسان امیرحسینی[2]

 مهرزاد حمیدی[3]

10.22034/SSYS.2022.1451.2001

 

تاریخ دریافت مقاله: 21/4/1399

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:14/8/1399

 

مقدمه

رشته اتومبیلرانی و موتورسوای از جمله ورزش هایی است که علاقه مندان بسیاری به ویژه در میان نسل جوان دارد. در کشور ما فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی به عنوان متولی توسعه و پیشبرد این رشته ورزشی به شمار می رود (دبیر، 1398: 139). این رشته ورزشی در دهه های اخیر علاقه مندان فراوانی به خود جلب کرده است و در سال ۱۳۷۳ بعد از تلاش های مستمر مسئولان فدراسیون، پیست اتومبیلرانی مخصوص در استادیوم ورزشی آزادی، احداث گردید و از سال ۱۳۷۴ نیز فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری ایران به طور رسمی به عضویت فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی در آمد. در حال حاضر مسابقات اتومبیلرانی به صورت قهرمانی کشور و در چهار فصل در رشته‌ های سرعت، رالی، مارپیچ، تپه نوردی و امدادی برگزار می‌گردد (برزگر، 1395). توسعه روز افزون این رشته ورزشی پرهیجان و لذت بخش، مستلزم برخورداری از برنامه راهبردی است تا بتوانند در چارچوب آن به فعالیت ها ادامه دهند.

    در سال های اخیر بیشتر سازمان های کشور، از جمله سازمان های ورزشی همچون وزارت ورزش و جوانان، کمیته  ملی  المپیک  و بسیاری  از فدراسیون های  ورزشی  برنامه های  راهبردی خود را تدوین کزده اند یا در حال تهیه هستند. فدراسیون های ورزشی به عنوان متولیان توسعه و گسترش رشته های مختلف ورزشی در کشور نیز همانند دیگر سازمان ها نیازمند داشتن برنامه ای مدون و راهبرد محور می باشند (دبیر، 1398: 139).

    برنامه ریزی راهبردی به سازمان این امکان را می‌دهد که به شیوه ‌ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود صورتی انفعالی نداشته باشد. این روش مدیریت باعث می‌شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت ‌هایش به گونه ‌ای درآید که اعمال نفوذ نماید و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد (عباسی و همکاران، 1395: 891). در حقیقت، برنامه ریزی یعنی تعیین فعالیت های اثربخش در جهت تحقق اهداف سازمان. بنابراین برای تحقق اهداف سازمان، قبل از اقدام، باید نسبت به برنامه ریزی اقدام شود. هدف از برنامه ریزی، افزایش احتمال رسیدن به اهداف، از طریق تنظیم فعالیت ها و افزایش منفعت اقتصادی و به صرفه کردن عملیات و همچنین متمرکز شدن بر شیوه های دست یابی به اهداف و پرهیز از انحراف از مسیر است. برنامه ریزی بر سایر وظایف مدیران اولویت دارد و در راس هرم قرار می گیرد (رضاییان، 1393). راهبرد، یک برنامه، روش یا مجموعه ای از اعمال طراحی شده برای دستیابی یه هدف یا اجراست. در حقیقت، راهبرد شامل تعیین اهداف بلند مدت یا اهداف سرمایه گذاری و سازگاری واحدهای عملیاتی برای دستیابی به این اهداف است (گرنت[4]، 2015). در حقیقت، برنامه ریزی و مدیریت راهبردی از مهمترین ارکان سیستم های مدیریت در سازمان ها می باشد. بررسی عوامل درونی و بیرونی بخش مهمی از برنامه ریزی و مدیریت راهبردی است، چراکه فرآیند مدیریتی هر سازمانی متأثر از فرآیند تعامل آن با محیط بیرونی است (هانگر و ویلن، 1397).

   هرچند که برخورداری سازمان ها از برنامه راهبرد و مدیریت راهبردی نقش پر رنگی در توسعه سازمان دارد، اما ابزار دیگری که سیستم پیچیده سازمانی را به چند زیر سیستم تبدیل می کند و با تعیین میزان هدایت گری و هدایت پذیری هر یک از متغیرها (راهبرد)، اولویت های اقدام را برای مسئولان مشخص می نماید، تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری است. آذری و همکاران (1392) بر این باورند که الگوی ساختاری تفسیری، یک تکنیک مناسب برای تجزیه و تحلیل یک متغیر بر متغیرهای دیگر و اولویت بندی و تعیین سطح عناصر یک سیستم است، زیرا اولویت های اقدام را در تصمیم گیری ها مشخص می کند (آذر و همکاران، 1392). این مدل، یکی از ابزارهای مدیریت تعاملی است که برای نظم بخشیدن و جهت دادن به پیچیدگی روابط بین شاخص ها عمل می کند (جیندال و سانگوان[5]، 2013: 325) و در واقع بر اساس تصمیم قضاوت گروهی، ارتباط میان شاخص ها و چگونگی ارتباطات را نشان می دهد (الفت، 1395: 1). یکی از اصلی ترین منطق های مدل ساختاری تفسیری آن است که همواره عناصری که در یک سیستم اثرگذاری بیشتری بر سایر عناصر دارند، از اهمیت بالاتری برخوردارند. مدلی که با استفاده از این روش به دست می آید، ساختاری از یک مسئله یا موضوع پیچیده یک سیستم یا حوزه مطالعاتی را نشان می دهد که الگویی به دقت طراحی شده باشد (فایسال[6] و همکاران، 2006: 535). در این زمینه، پژوهش های اندکی در سازمان های ورزشی انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها در زمینه نقشه راهبرد و الگوی ساختاری تفسیری در سازمان های ورزشی اشاره می گردد.

     پرمادی و پوروانتو[7] (2018) در بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و چالش های کمیته ورزش اندونزی دریافتند که بهینه سازی عملکرد مدیریت ورزشی، برنامه ریزی شفاف، مختصر، کافی و نیز تعیین اولویت های اقدام باعث پیشرفت کمیته ورزشی خواهد شد. فدراسیون فوتبال نیوزیلند[8] (2017)، مرحله دوم برنامه راهبردی فوتبال خود را در راستای افق ده ساله از سال 2016 تا 2026 آغاز کرد. در این مرحله، تمرکز فدراسیون از تحول و آموزش به سمت هدایت و همسویی فعالیت ها، حمایت از باشگاه ها به عنوان پیشران اصلی توسعه فوتبال و در نهایت افزایش فوتبالیست های سازمان یافته خواهد بود. دنیز و ینل[9] (2013) در بررسی چگونگی توسعه ورزش در جمهوری قبرس نشان دادند که فدراسیون های ورزشی و باشگاه ها باید با تعاملات و ارتباط تنگاتنگ و همکاری مستمر و نزدیک با سازمان های ورزشی مرتبط و تعیین چشم انداز مناسب برای توسعه ورزش حرفه ای و ایجاد انگیزه در ورزشکاران، در چارچوب برنامه راهبردی فعالیت کنند. گوهری و همکاران (1399) در تدوین راهبرد و جاری سازی نقشه راهبردی فدراسیون فوتبال به 11 راهبرد دست یافتند که راهبرد های تحکیم نظام بازاریابی، تجاری سازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی و توسعه و بهره وری منابع انسانی مدیریت فنی و تخصصی ارکان و سطوح مختلف فوتبال کشور در پایین ترین سطح قرار گرفتند. زارع نژاد و همکاران (1399) در طراحی راهبرد و جاری سازی راهبرد ها با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به 10 راهبرد دست یافتند و در سطح زیربنایی راهبرد های توانمندسازی منابع انسانی، مدیریت فنی و تخصصی ارکان و سطوح مختلف و توسعه مطالعات تطبیقی برنامه های توسعه ای فدراسیون های پیشرو جودو قرار گرفتند. عمادی و همکاران (1399) در طراحی نقشه راهبرد توسعه مربیان فوتبال ایران دریافتند که اهداف توسعه و توانمندسازی مدرسان مربیگری، توسعه هدفمند کنگره ها و دوره های آموزشی و افزایش تحقیق و توسعه در سطح زیربنایی الگوی ساختاری تفسیری قرار دارند و باید در اولویت تصمیم و اقدام باشند. سپهوند و همکاران (1397) در طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی دریافتند که حمایت محیط پیرامون سازمان و حمایت مدیران و سهامداران در پایین ترین سطح مدل ساختاری تفسیری قرار دارند. بنابراین باید در اولویت تصمیم و اقدام قرار گیرند و عوامل مدیریتی توسعه پایدار و ایجاد مزیت رقابتی در راس مدل قرار گرفته است. وحدانی و همکاران (1395) در تدوین نقشه راهبرد تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش به هدف های راهبردی افزایش تحقیق و توسعه، ایجاد نهضت داوطلبی در ورزش دانش آموزی و گسترش ارتباطات درون و برون مدرسه ای در سطح زیربنایی دست یافتند.

تحقیقات گذشته نشان داده است که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به واسطه تحولات جهانی با مسائلی همچون کاهش شدید کمک­های دولتی به بخش ورزش، نداشتن برنامه منسجم، ضعف ارتباطات و فقدان فرآیندی برای جذب مشارکت بخش خصوصی در سازمان­های ورزشی مواجه­اند که این موضوع باعث محدودیت­هایی در رشد و توسعه ورزش آن­ها شده است. فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و برنامه­ریزی­ها با نارسایی­های جوهری و فراگردی در فدراسیون مذکور مواجه شده است یا به نوعی فاقد برنامه­ریزی راهبردی می­باشد. این فرآیند در فدراسیون با مشکلاتی مثل نبود اتفاق نظر در میان مسئولان پیرامون برنامه­های آن، فقدان تجزیه و تحلیل جامع فرصت­ها و تهدیدهای ملی، روشن نبودن گزینه­های مختلف برنامه­ریزی در برخورد با مسائل، مشخص و واضح نبودن اولویت­های فدراسیون، اجرای پراکنده و مبهم برنامه­ها و فقدان نظارت صحیح و ارزیابی نتایج عملی برنامه­ها نیز رو به رو بوده است. ممکن است یکی از دلایل عدم موفقیت و شهرت رشته­های مرتبط و زیرمجموعه فدراسیون در میادین بین­المللی، همین موضوع باشد. به عنوان نمونه، می­توان به این نکته اشاره کرد که نهایت آمال و آرزوی ورزشکاران ما در این فدراسیون، حضور در مسابقات بین­المللی باشد. در حالی که بسیاری از سازمان­ها و فدارسیون­های ورزشی در سطح جهان با به کارگیری فرآیند برنامه­ریزی راهبردی توانسته­اند به خوبی به رسالت خود عمل کنند و به اهداف مورد نظر دست یابند. از طرفی، ساختاردهی راهبردها در برنامه راهبردی، به مدیران در اجرای هرچه بهتر راهبردها کمک فراوانی خواهد کرد. بنابراین، تحقیق حاضر سعی دارد با به کارگیری فرآیند برنامه­ریزی راهبردی و استفاده از الگوها و روش­های علمی متداول مورد استفاده به ویژه در سازمان­های ورزشی، به طراحی برنامه و نقشه راهبرد فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تفسیری- ساختاری بپردازد.

روش شناسی پژوهش

نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق آمیخته و نحوه گردآوری داده­ها پیمایشی و از ترکیبی از روش­های کیفی و کمی برای گردآوری و تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد.

جامعه آماری تحقیق شامل صاحب­نظران ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی ایران در دو بخش کمی و کیفی می­باشد. این صاحب­نظران در بخش کمی شامل اعضای هیئت رئیسه فدراسیون (12 نفر)، رؤسای هیئت­های استانی(32 نفر)، رؤسا و دبیران کمیته­های فدراسیون(80 نفر)، اعضای کمیته پیشکسوتان فدراسیون(20 نفر) و مربیان تیم­های ملی رشته­های مختلف(6 نفر) و در بخش کیفی تعداد 15 نفر از خبرگان شامل 7 نفر از متخصصان ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی، 5 نفر از مدیران و کارشناسان فدراسیون و 3 نفر از اساتید مدیریت ورزشی بودند. حجم جامعه آماری محدود بود. بنابراین حجم نمونه آماری برابر با جامعه آماری و به صورت تمام­شمار در نظر گرفته شد و تعداد آن، 150 نفر بود.

   ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه بود. با استفاده از منابع کتابخانه­ای، اینترنت و دیگر منابع مکتوب و غیرمکتوب در زمینه ورزش موتوسواری و اتومبیلرانی و برنامه­های راهبردی حوزه ورزش به ویژه ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مطالعات بسیاری صورت پذیرفت تا بتوان وضعیت موجود را بهتر بررسی کرد و عوامل درون سازمانی (قوت­ها و ضعف­ها) و عوامل برون سازمانی (فرصت­ها و تهدیدها) را تبیین نمود. در مرحله بعد، با 15 نفر از صاحب­نظران ورزش موتوسواری و اتومبیلرانی و در حوزه­های مختلف جهت مشخص کردن مهم­ترین قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدها مصاحبه انجام شد. سپس در جلسات شورای راهبردی فدراسیون تصویب و پرسشنامه تهیه گردید. در نهایت روایی پرسشنامه توسط ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی بررسی و تأیید گردید و پایایی آن با استفاده از آزمون الفای کروتباخ مورد آزمون قرار گرفت و تأیید شد (92/0=α).   

پس از استخراج نتایج، از تحلیل SWOT برای تعیین راهبرد ها و از ماتریس تصمیم­گیری کمی (QSPM) جهت اولویت­بندی راهبرد­ها و انتخاب راهبرد­های جذاب و از مدل­سازی ساختاری تفسیری (ISM) جهت نقشه راه راهبرد ها و ارتباط بین آن­ها و نیز تعیین اولویت های تصمیم و اقدام استفاده شد.

یافته­های پژوهش

با بهره گیری از نظرات خبرگان و جلسات شورای راهبردی فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری، تعداد 13 قوت و 17 ضعف داخلی و همچنین 13 فرصت و 16 تهدید بیرونی شناسایی گردید. سپس با نظر خبرگان، ماتریس ارزیابی عوامل انجام شد که نتایج در جداول 1 و 2 آمده است:

جدول 1: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

قوت­ها

وزن

رتبه

(رتبه × وزن)

فعال شدن و افزایش روزافزون هیئت­های ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی به عنوان مجاری کشف و پرورش استعداد در سطح کشور

0567/0

4

2268/0

به­روز بودن مقررات، آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های اجرایی فدراسیون

0545/0

3

1635/0

تدوین و اجرای منظم تقویم فعالیت­های سالیانه فدراسیون

0500/0

4

2/0

برگزاری منظم جلسات هیئت رئیسه و حوزه ستادی فدراسیون

0482/0

3

1446/0

برگزاری مستمر و منظم مسابقات قهرمانی کشور در رشته­های مختلف موتورسواری و اتومبیلرانی

0451/0

4

1804/0

وجود پتانسیل­های بالقوه در رده­های سنی پایه رشته­ موتورسواری (CC 65 - CC 85)

0418/0

3

1254/0

کسب مدارج علمی توسط برخی از قهرمانان موتورسواری و اتومبیلرانی کشور

0395/0

3

1185/0

وجود نیروهای متخصص، مجرب و خلاق در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی

0353/0

4

1412/0

درآمدزایی از طریق بلیط فروشی روز مسابقه و کلاس­های آموزش عمومی

0303/0

4

1212/0

ارتباطات مؤثر و هم­افزا بین هیئت­های استانی

0292/0

4

1168/0

برگزاری کلاس­های مربیگری و داوری و دوره­های کوتاه­مدت آموزشی

0259/0

3

0777/0

ارتباط مستمر با مجامع بین­المللی به خصوص فدراسیون­های جهانی و آسیایی ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی

0233/0

3

0699/0

کسب کرسی­های بین­المللی در سطوح جهانی، قاره­ای و منطقه­ای رشته­های موتورسواری و اتومبیلرانی

0202/0

3

0606/0

ضعف­ها

وزن

رتبه

(رتبه × وزن)

نبود نظام استعدادیابی در رشته­های موتورسواری و اتومبیلرانی

0426/0

1

0426/0

رشد نامتوازن رشته­های مختلف موتورسواری و اتومبیلرانی و عدم تعادل بین کمیت ورزشکاران

0412/0

2

0824/0

نگاه حداکثری به بعد قهرمانی و توجه حداقلی به بعد همگانی ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی

0389/0

1

0389/0

وابستگی شدید به منابع دولتی و عدم استقلال مالی فدراسیون

0372/0

1

0372/0

عدم تملک فدراسیون نسبت به اماکن و پیست­های موجود

0364/0

1

0364/0

نبود فضای اداری مناسب و متناسب با نیروهای پرسنلی فدراسیون

0354/0

2

0708/0

ضعف عملکرد در بخش­های بازاریابی و جذب منابع

0329/0

1

0329/0

عدم پیگیری مؤثر حق پخش رسانه­ای

0311/0

2

0622/0

فقدان بانک اطلاعات و آمار جامع فدراسیون

03/0

2

06/0

کم­توجهی به سیستم آموزش در رشته­های موتورسواری و اتومبیلرانی بر مبنای استانداردهای بین­المللی

0278/0

2

0556/0

عدم احراز پست­های تأثیرگذار در مجامع بین­المللی رشته­های موتورسواری و اتومبیلرانی

0265/0

1

0265/0

فقدان پیست­های استاندارد موتورسواری و اتومبیلرانی در سراسر کشور

0249/0

1

0249/0

ضعف قانونی و حقوقی در ورزش به ویژه ورزش­های خطرساز

0227/0

1

0227/0

حضور حداقلی در مسابقات بین­المللی (به ویژه اتومبیلرانی) به علت هزینه­های بالا

0215/0

2

043/0

کمبود شدید امکانات، تجهیزات و لوازم رشته­های موتورسواری و اتومبیلرانی

0185/0

1

0185/0

عدم حمایت مالی از قهرمانان ملی

0173/0

2

0346/0

بهره­گیری حداقلی از فناوری و سیستم مدیریت اطلاعات

0151/0

2

0302/0

جمع

1

 

466/2

جدول 2: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

فرصت­ها

وزن

رتبه

(رتبه × وزن)

کثرت جمعیت جوان سرشار از استعداد در کشور

0543/0

4

2172/0

وجود تنوع در رشته­های موتورسواری و اتومبیلرانی (کراس، تریال، ریس، کارتینگ، اسلالوم، درگ، دریفت و ...)

0515/0

4

206/0

جذابیت­های وافر رشته­های موتورسواری و اتومبیلرانی برای علاقمندان بی­شمار به ویژه نوجوانان و جوانان در هر دو جنس

0484/0

3

1452/0

دیدگاه مناسب دولت جهت توسعه و تجهیز اماکن و پیست­های ورزشی

0465/0

3

1395/0

امکان تعامل سازنده فدراسیون با سایر نهادهای ذی­ربط با توجه به گستردگی و نوع رشته­ها

0432/0

3

1296/0

امکان بهره­گیری از حمایت­های مادی و معنوی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک

0423/0

4

1692/0

تعدد رسانه­های دیداری، شنیداری، نوشتاری و الکترونیکی به ویژه شبکه ورزش و رادیو ورزش

0396/0

4

1584/0

امکان جذب مشارکت و سرمایه­گذاری بخش خصوصی در احداث و نگهداری پیست­های ورزشی

0352/0

4

1408/0

تعدد مسابقات جهانی و رویدادهای بین­المللی در رشته­های مختلف موتورسواری و اتومبیلرانی

033/0

3

099/0

وجود چهار فدراسیون جهانی مستقل موتورسواری، اتومبیلرانی، کارتینگ و خودروهای کلاسیک

0309/0

4

1236/0

وجود بستر بازاریابی اینترنتی با توجه به توسعه شبکه اینترنت در سراسر کشور، تعدد کاربران، افزایش فرهنگ استفاده از خرید اینترنتی و ...

0277/0

4

1108/0

افزایش سطح علمی و فناوری کشور و کمک به تولید امکانات، تجهیزات، لوازم و پوشاک باکیفیت مورد نیاز رشته­های موتورسواری و اتومبیلرانی

0246/0

3

0738/0

امکان بهره­گیری از گردشگری داخلی در مسابقات و رویدادهای ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی

0228/0

3

0684/0

تهدید­ها

وزن

رتبه

(رتبه × وزن)

مشکلات اقتصادی جامعه به تبع تحریم­های موجود و کاهش سرمایه­گذاری و تقاضا در ورزش

0457/0

1

0457/0

کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با ارزهای خارج و تأثیر منفی بر بودجه فدراسیون­ و فعالیت­های برون­مرزی

0434/0

1

0434/0

گران بودن امکانات، تجهیزات، لوازم و پوشاک ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی

0412/0

1

0412/0

نبود رویه قانونی و حقوقی مشخص و مدون جهت واردات موتور و جلوگیری از قاچاق

0391/0

1

0391/0

وجود مشکلات اقتصادی جهت واردات موتور و اتومبیل به دلیل هزینه­های سنگین

0378/0

1

0378/0

وجود موانع مختلف در جذب حامیان مالی و حق پخش تلویزیونی و نبود قانون کپی­رایت در کشور

0356/0

1

0356/0

نبود امکانات و تسهیلات مورد نیاز نوسازی و بهسازی پیست­های موتورسواری و اتومبیلرانی

0346/0

1

0346/0

عدم استفاده مناسب از فناوری­های روز دنیا در توسعه ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی

0333/0

2

0666/0

بی­توجهی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور نسبت به ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی

0311/0

2

0622/0

عدم سرمایه­گذاری و باشگاه­داری سازمان­ها و شرکت­های دولتی و خصوصی در رشته­های موتورسواری و اتومبیلرانی

03/0

1

03/0

فقدان تسهیلات لازم از سوی دولت به بخش خصوصی جهت سرمایه­گذاری و حمایت مالی در ورزش

0256/0

1

0256/0

عدم تأیید خودروهای ساخت داخل جهت شرکت در مسابقات توسط فدراسیون جهانی

0234/0

1

0234/0

پوشش خبری حداکثری سایر ورزش­ها به ویژه فوتبال در رسانه­های جمعی

0225/0

2

045/0

کم­توجهی به مسائل فرهنگی و اخلاقی در رشته­های موتورسواری و اتومبیلرانی

0206/0

2

0412/0

امکان بروز فساد مالی در شبکه­های مدیریت ورزش کشور، ضعف کنترل و نظارت، عدم شفاف­سازی و نبود برخورد قاطع

019/0

2

038/0

تعیین و انتخاب برخی از مدیران ورزشی کشور خارج از نظام شایسته­سالاری

0171/0

2

0342/0

جمع

1

 

4251/2

پس از ارزیابی درونی و بیرونی عوامل، تحلیل سوات انجام شد و از ترکیب و مقایسه عوامل درونی و بیرونی فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری در مجموع 17 راهبرد تدوین گردید که در ادامه به ارائه فهرست راهبردها  اکتفا می شود:

- راهبرد­های SO:

1- ترویج ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی با همکاری رسانه­های جمعی به ویژه صدا و سیما و شبکه ورزش؛

2- تلاش و پیگیری مستمر در راستای کسب کرسی­های بین­المللی مؤثر رشته­­های موتورسواری و اتومبیلرانی؛

3- تعامل با باشگاه­های ورزشی فعال در سایر رشته­های ورزشی برای فعالیت، مشارکت و تیم­داری در رشته­های موتورسواری و اتومبیلرانی؛

4- دانش بنیان نمودن ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر تعامل با مراکز دانشگاهی و پژوهشی.

- راهبرد­های WO:

1- افزایش سرانه فضاها و پیست­های ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی با بهره­مندی از تسهیلات دولتی و بهره­گیری از مشارکت بخش خصوصی؛

2- ایجاد هم­افزایی ملی بین نهادها و سازمان­های ذی­نفع و ذی­نقش در راستای ترویج و تعمیم ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی؛

3- تلاش و پیگیری در راستای ارتقای کیفی اماکن، پیست­ها و تجهیزات ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر استانداردهای بین­المللی؛

4- ارتقای کمی و کیفی پیست­های موتورسواری و اتومبیلرانی با تمرکز بر توزیع عادلانه و دسترسی آسان و ارزان عموم مردم؛

5- تنوع­بخشی به منابع درآمدی فدراسیون از طریق ایجاد کمیته اقتصادی و بازاریابی و گسترش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه­گذاری؛

6- تلاش و پیگیری در راستای استقرار مدیریت استعداد (اعم از ورزشکار، مربی، داور، کارشناس و مدیر) در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر آمایش سرزمینی و راه­اندازی نهضت داوطلبی.

- راهبرد­های ST:

1- تقویت و ارتقای محیط قانونی، حقوقی و برنامه­ای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی؛

2- ترویج ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی در مدارس و دانشگاه­ها از طریق همکاری و حمایت انجمن­های ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی در وزارتین علوم و آموزش و پرورش به منظور ارتقای مهارت رانندگی؛

3- حمایت و پشتیبانی و تکریم قهرمانان و مربیان مدال­آور ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی در عرصه­های جهانی.

- راهبرد­های WT:

1- توسعه محیط فرهنگی و اخلاقی ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر ارزش­های معرفتی؛

2- استقرار نظام مدیریت عملکرد در کلیه سطوح و بخش­های ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی سراسر کشور؛

3- تقویت و توانمندسازی منابع انسانی فعال در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر سازمان یادگیرنده؛

4- تلاش در راستای ارتقا و بهبود سطح آگاهی­ عمومی و ترویج فرهنگ ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی.

سپس با بهره­گیری از تصمیم­گیری بر مبنای ماتریس برنامه­ریزی راهبرد کمی (QSPM)، راهبرد­های جذاب فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی تعیین شد. با توجه به مجموع نمرات جذابیت، 7 اولویت اول به عنوان راهبرد­های جذاب فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی تعیین گردیدند که به ترتیب اولویت عبارت اند از:

1- دانش­بنیان نمودن ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر تعامل با مراکز دانشگاهی و پژوهشی (9435/6)؛

2- تقویت و ارتقای محیط قانونی، حقوقی و برنامه­ای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی (6174/6)؛

3- تلاش و پیگیری در راستای استقرار مدیریت استعداد (اعم از ورزشکار، مربی، داور، کارشناس و مدیر) در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر آمایش سرزمینی و راه­اندازی نهضت داوطلبی (5333/6)؛

4- ایجاد هم­افزایی ملی بین نهادها و سازمان­های ذی­نفع و ذی­نقش در راستای ترویج و تعمیم ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی (5131/6)؛

5- تنوع­بخشی به منابع درآمدی فدراسیون از طریق ایجاد کمیته اقتصادی و بازاریابی و گسترش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه­گذاری (6543/5)؛

6- تقویت و توانمندسازی منابع انسانی فعال در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر سازمان یادگیرنده (5049/5)؛

7- افزایش سرانه فضاها و پیست­های ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی با بهره­مندی از تسهیلات دولتی و بهره­گیری از مشارکت بخش خصوصی (3291/5).

در پایان نقشه (مدل) راهبرد فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با بهره گیری از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری تدوین و ترسیم گردید. جهت ترسیم نقشه راهبرد، مراحلی به شرح زیر انجام شد:

ابتدا جهت تشکیل ماتریس تعامل ساختاری یک ماتریس هفت در هفت شامل شاخص‌ها تشکیل و در اختیار اعضای شورای راهبردی قرار داده شد. اعضا بر اساس اصول زیر ماتریس‌ها را تکمیل نمودند.

به ازای هر «j و i» ارتباط میان این دو متغیر در چهارچوب بررسی زیر است.

V: راهبرد سطر i، برای رسیدن به راهبرد ستون j ، کمک می‌کند.

A: راهبرد ستون j ، برای رسیدن به راهبرد­ سطر i، کمک می‌کند.

x: راهبرد­های ستون j  و سطر i، برای رسیدن به همدیگر کمک خواهند کرد.

O: راهبرد­های ستونj   و سطر i، بدون ارتباط هستند.

نتیجه ماتریس خودتعاملی[10] در جدول 3 مشخص است:

جدول 3: ماتریس خودتعاملی راهبرد­ها (SSIM)

 

راهبرد­ها

1

2

3

4

5

6

7

1

دانش­بنیان نمودن ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر تعامل با مراکز دانشگاهی و پژوهشی

 

A

O

V

O

X

O

2

تقویت و ارتقای محیط قانونی، حقوقی و برنامه­ای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

 

 

V

V

X

V

V

3

تلاش و پیگیری در راستای استقرار مدیریت استعداد (اعم از ورزشکار، مربی، داور، کارشناس و مدیر) در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر آمایش سرزمینی و راه­اندازی نهضت داوطلبی

 

 

 

X

A

A

A

4

ایجاد هم­افزایی ملی بین نهادها و سازمان­های ذی­نفع و ذی­نقش در راستای ترویج و تعمیم ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی

 

 

 

 

X

X

V

5

تنوع­بخشی به منابع درآمدی فدراسیون از طریق ایجاد کمیته اقتصادی و بازاریابی و گسترش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه­گذاری

 

 

 

 

 

X

X

6

تقویت و توانمندسازی منابع انسانی فعال در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر سازمان یادگیرنده

 

 

 

 

 

 

X

7

افزایش سرانه فضاها و پیست­های ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی با بهره­مندی از تسهیلات دولتی و بهره­گیری از مشارکت بخش خصوصی

 

 

 

 

 

 

 

برای دستیابی به ماتریس در دسترس‌پذیری اولیه باید نمادهای یادشده در جدول 3، به صفر و یک تبدیل شوند. بدین منظور چنانچه i,j در ماتریس SSIM به‌صورت V باشد، بنابراین در ماتریس دستیابی، (i,j) تبدیل به یک و (j,i) تبدیل به صفر می‌شود. چنانچه (i,j) در ماتریس SSIM به‌صورت A باشد در ماتریس دستیابی، (i,j) تبدیل به صفر و (j,i) تبدیل به یک می‌شود. چنانچه (j,i) به‌صورت x وارد شود بنابراین (j,i) در ماتریس دستیابی به یک و j,i نیز تبدیل به یک می‌شود. چنانچه (i,j) به‌صورت O وارد شود، بنابراین i,j و j,i صفر می‌شود. پس از تهیه ماتریس دسترس‌پذیری اولیه، بایستی سازگاری درونی آن برقرار شود؛ به‌عنوان نمونه اگر راهبرد­ 1 منجر به تغییر راهبرد­ 2 شود و راهبرد­ 2 منجر به تغییر راهبرد­ 3 شود، باید راهبرد­ 1 منجر به تغییر راهبرد­ 3 نیز بشود. در اینجا موارد سازگار شده به‌صورت (1*) مشخص شده است (جدول 4)

جدول 4: ماتریس خودتعاملی راهبرد­ها (SSIM)

 

راهبرد‌ها

1

2

3

4

5

6

7

قدرت نفوذ

1

 دانش­بنیان نمودن ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر تعامل با مراکز دانشگاهی و پژوهشی

0

0

0

1

0

1

0

2

2

 تقویت و ارتقای محیط قانونی، حقوقی و برنامه­ای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی

1

0

1

1

1

1

1

6

3

تلاش و پیگیری در راستای استقرار مدیریت استعداد (اعم از ورزشکار، مربی، داور، کارشناس و مدیر) در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر آمایش سرزمینی و راه­اندازی نهضت داوطلبی

0

0

0

1

0

0

0

1

4

ایجاد هم­افزایی ملی بین نهادها و سازمان­های ذی­نفع و ذی­نقش در راستای ترویج و تعمیم ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی

0

0

1

0

1

1

1

4

5

تنوع­بخشی به منابع درآمدی فدراسیون از طریق ایجاد کمیته اقتصادی و بازاریابی و گسترش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه­گذاری

0

1

1

1

0

1

1

5

6

تقویت و توانمندسازی منابع انسانی فعال در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر سازمان یادگیرنده

1

0

1

1

1

0

1

5

7

افزایش سرانه فضاها و پیست­های ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی با بهره­مندی از تسهیلات دولتی و بهره­گیری از مشارکت بخش خصوصی

0

0

1

0

1

1

0

3

میزان وابستگی

2

1

5

5

4

5

4

-

                     

در جدول 4، قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر یک از راهبرد­ها محاسبه شده است. به‌عنوان نمونه، قدرت نفوذ راهبرد­ «تقویت و ارتقای محیط قانونی، حقوقی و برنامه­ای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی»، 6 - به این معنا که بر 6 راهبرد­ تأثیر می‌گذارد- و میزان وابستگی آن 1 است- یعنی 1 راهبرد­ بر راهبرد­ «تقویت و ارتقای محیط قانونی، حقوقی و برنامه­ای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی» تأثیر می‌گذارد. این اعداد در طبقه‌بندی راهبرد­ها استفاده می‌شوند اما قبل از آن باید تحلیل میک مک انجام شود (شکل 1).

شکل 1: نتیجه تحلیل میک مک

شکل 1، نتیجه میزان وابستگی و قدرت نفوذ را برای هر یک از راهبرد­ها نشان می‌دهد. بر این اساس راهبرد­ 2 در منطقه نفوذی، راهبرد­ 1 در منطقه خودمختار (مستقل)، راهبرد­های 7 و 3 در منطقه وابسته و راهبرد­های 4 و 5 و 6 در منطقه پیوندی هستند. راهبرد­های خودمختار شامل راهبرد­هایی هستند که دارای قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف و متوسط هستند. راهبرد­های وابسته دارای قدرت نفوذ کم ولی وابستگی نسبتاً بالا می‌باشند. این راهبرد­ها معمولاً متغیرهای نتیجه یا راهبرد­ هستند. راهبرد­های پیوندی دارای قدرت هدایت زیاد و وابستگی زیاد می‌باشند و راهبرد­های نفوذی نیز راهبرد­هایی هستند که دارای قدرت نفوذ زیاد، ولی وابستگی کم می‌باشند.

در مرحله بعد برای تعیین سطح راهبرد­ها و اولویت آن‌ها، مجموعه دستیابی و مجموعه پیش‌نیاز برای هر عامل تعیین می‌شود. مجموعه دستیابی هر راهبرد­ شامل راهبرد­هایی می‌شود که از این راهبرد­ تأثیر می‌پذیرند و مجموعه پیش‌نیاز شامل راهبرد­هایی می‌شود که بر این راهبرد­ تأثیر گذارند. این تأثیر و تأثرها با استفاده از ماتریس دستیابی به دست می‌آید. پس از تعیین مجموعه دستیابی و پیش‌نیاز هر راهبرد­، عناصر مشترک این دو مجموعه برای هر راهبرد­ تعیین می‌شود و در صورت یکسان بودن مجموعه دستیابی با مجموعه اشتراکات، آن راهبرد­ (راهبرد­ها) به‌عنوان سطح بالا در نظر گرفته می‌شود (رازینی، آذر و محمدی،‌1392: 32). هرچه یک راهبرد­ دارای اثرگذاری بالاتری بر سایر راهبرد­ها باشد، در مدل ISM در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرد، چراکه در مدل ISM اثرگذاری از پایین به بالاست. سطح اشاره به لایه‌های طراحی‌شده مدل نهایی دارد. برای به دست آوردن سایر سطوح، باید سطوح قبلی از ماتریس جدا شده و فرآیند تکرار شود.

جدول 5: تعیین سطح راهبرد­ها (سطح اول)

راهبرد­ها

مجموعه دستیابی (خروجی)

مجموعه پیش‌نیاز (ورودی)

مشترک

سطح

1

4و6

2و6

6

 

2

1و3و4و5و6و7

5

5

 

3

4

2و4و5و6و7

4

سطح اول

4

3و5و6و7

1و2و3و5و6

3و5و6

 

5

2و3و4و6و7

2و4و6و7

2و4و6و7

 

6

1و3و4و5و7

1و2و4و5و7

1و4و5و7

 

7

3و5و6

2و4و5و6

5و6

 

بر اساس جدول 5، راهبرد­هایی که مجموعه دستیابی و مجموعه مشترک آن‌ها دارای بیشترین یکسانی باشند، در سطح اول قرار می‌گیرند. لذا راهبرد­ 3 در سطح اول و بالاترین سطح قرار می‌گیرند. حال برای تعیین راهبرد­(راهبرد­های) سطح دوم، راهبرد­ 3 از جدول 5، حذف می‌شوند (جدول (6).

جدول 6 :تعیین سطح راهبرد­ها (سطح دوم)

راهبرد­ها

مجموعه دستیابی (خروجی)

مجموعه پیش‌نیاز (ورودی)

مشترک

سطح

1

4و6

2و6

6

 

2

1و4و5و6و7

5

5

 

4

5و6و7

1و2و5و6

5و6

 

5

2و4و6و7

2و4و6و7

2و4و6و7

سطح دوم

6

1و4و5و7

1و2و4و5و7

1و4و5و7

سطح دوم

7

5و6

2و4و5و6

5و6

سطح دوم

بر اساس جدول 6، راهبرد­هایی که مجموعه دستیابی و مجموعه مشترک آن‌ها یکسان باشند، در سطح دوم قرار می‌گیرند. لذا راهبرد­های 5 و 6 و 7 در سطح دوم قرار می‌گیرند. حال برای تعیین راهبرد­ (راهبرد­های) سطح سوم، راهبرد­های 5 و 6 و 7 از جدول 6، حذف می‌شوند (جدول (7).

جدول 7: تعیین سطح راهبرد­ها (سطح سوم)

راهبرد­ها

مجموعه دستیابی (خروجی)

مجموعه پیش‌نیاز (ورودی)

مشترک

سطح

1

4

2

6

 

2

1و4

-

5

 

4

-

1و2

-

سطح سوم

بر اساس جدول 7، راهبرد­هایی که مجموعه دستیابی و مجموعه مشترک آن‌ها یکسان باشند، در سطح سوم قرار می‌گیرند. لذا راهبرد­ 4 در سطح سوم قرار می‌گیرد. حال برای تعیین راهبرد­ (راهبرد­های) سطح چهارم، راهبرد­ 4 از جدول 7، حذف می‌شود (جدول (8).

جدول 8: تعیین سطح راهبرد­ها (سطح چهارم)

راهبرد­ها

مجموعه دستیابی (خروجی)

مجموعه پیش‌نیاز (ورودی)

مشترک

سطح

1

-

2

-

سطح چهارم

2

1

-

-

سطح پنجم

بر اساس جدول 8، راهبرد­هایی که مجموعه دستیابی و مجموعه مشترک آن‌ها یکسان باشند، در سطح چهارم قرار می‌گیرند. لذا راهبرد­ 1 در سطح چهارم و راهبرد­ 2 در سطح پنجم قرار می­گیرند.

شکل 2: نقشه راهبرد

بحث و نتیجه­گیری

هدف پژوهش حاضر، طراحی برنامه و نقشه راهبرد فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ISM بود. یافته­های پژوهش و تحلیل SWOT نشان داد که برنامه­های کنونی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران دارای 13 قوت، 17 ضعف، 13 فرصت و 16 تهدید است. در همین راستا و با توجه به شناسایی عوامل درونی و بیرونی، از تحلیل SWOT برای بهره­مندی بهینه از قوت­ها، کاهش ضعف­ها، تحقق فرصت­ها و تلاش در راستای کاستن اثرات تهدیدها استفاده شد. بر اساس وضعیت موجود فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و تحلیل SWOT، 17 راهبرد (SO دارای چهار راهبرد، WO دارای شش راهبرد، ST دارای سه راهبرد­ و WT دارای چهار راهبرد­) ارائه شد که با بهره­گیری از تصمیم­گیری بر مبنای ماتریس برنامه­ریزی راهبرد­ کمی (QSPM) (جدول جذابیت راهبرد­)، راهبرد­های جذاب فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی تعیین گردید. راهبرد­های جذاب و مطلوب فدراسیون شامل 7 راهبرد­ (SO دارای یک راهبرد­، WO دارای چهار راهبرد­، ST و WT هر کدام دارای یک راهبرد­) بود. بر اساس نتایج راهبرد تقویت و ارتقای محیط قانونی، حقوقی و برنامه­ای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی و نیز راهبرد تلاش و پیگیری در راستای استقرار مدیریت استعداد (اعم از ورزشکار، مربی، داور، کارشناس و مدیر) در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر آمایش سرزمینی و راه­اندازی نهضت داوطلبی با کسب بالاترین امتیاز به عنوان جذاب ترین راهبرد های فدراسیون اتومبیلرانی و دوچرخه سواری به شمار می روند. یافته های این تحقیق با یافته های گوهری و همکاران (1399) و زارع نژاد و همکاران (1399) همخوان می باشد. به نظر می رسد که مسئولان فدراسیون باید در زمینه استعدادیابی و برنامه مداری و ارتقای وضعیت محیط حقوقی توجه و تمرکز ویژه ای داشته باشند.

  بر اساس یافته های بخش دوم تحقیق که هفت راهبرد جذاب این فدراسیون با تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری مورد بررسی قرار گرفت، ابتدا در تحلیل میک مک میزان وابستگی و قدرت نفوذ را برای هر یک از راهبرد­ها مشخص گردید. بر اساس نتایج این تحلیل، راهبرد­ «تقویت و ارتقای محیط قانونی، حقوقی و برنامه­ای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی» در منطقه نفوذی قرار دارد؛ بدین معنا که دارای قدرت نفوذ و وابستگی کم است- یعنی بر شش راهبرد­ تأثیر می­گذارد و میزان وابستگی آن عدد یک است. راهبرد­ «دانش­بنیان نمودن ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر تعامل با مراکز دانشگاهی و پژوهشی» در منطقه خودمختار (مستقل) قرار دارد، بدین معنا که قدرت نفوذ و وابستگی این راهبرد­ متوسط رو به پایین یا ضعیف است.

   راهبرد­های «افزایش سرانه فضاها و پیست­های ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی با بهره­مندی از تسهیلات دولتی و بهره­گیری از مشارکت بخش خصوصی» و «تلاش و پیگیری در راستای استقرار مدیریت استعداد (اعم از ورزشکار، مربی، داور، کارشناس و مدیر) در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر آمایش سرزمینی و راه­اندازی نهضت داوطلبی» در منطقه وابسته قرار دارند؛ بدین معنا که دارای قدرت نفوذ کم و وابستگی زیادی هستند- یعنی بیشتر تأثیرپذیرند تا تأثیرگذار. راهبرد­های «ایجاد هم­افزایی ملی بین نهادها و سازمان­های ذی­نفع و ذی­نقش در راستای ترویج و تعمیم ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی»، «تنوع­بخشی به منابع درآمدی فدراسیون از طریق ایجاد کمیته اقتصادی و بازاریابی و گسترش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه­گذاری» و «تقویت و توانمندسازی منابع انسانی فعال در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر سازمان یادگیرنده» در منطقه پیوندی قرار دارند؛ بدین معنی که دارای قدرت هدایت بالا و وابستگی زیاد هستند.

     همچنین بر اساس مدل­سازی ساختاری تفسیری (ISM)، راهبرد­ «تلاش و پیگیری در راستای استقرار مدیریت استعداد (اعم از ورزشکار، مربی، داور، کارشناس و مدیر) در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر آمایش سرزمینی و راه­اندازی نهضت داوطلبی» در سطح یک قرار گرفت. راهبرد­های «تنوع ­بخشی به منابع درآمدی فدراسیون از طریق ایجاد کمیته اقتصادی و بازاریابی و گسترش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه­گذاری»، «تقویت و توانمندسازی منابع انسانی فعال در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر سازمان یادگیرنده» و «افزایش سرانه فضاها و پیست­های ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی با بهره­مندی از تسهیلات دولتی و بهره­گیری از مشارکت بخش خصوصی» در سطح دو قرار گرفتند. راهبرد­ «ایجاد هم­افزایی ملی بین نهادها و سازمان­های ذی­نفع و ذی­نقش در راستای ترویج و تعمیم ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی» در سطح سه  می­باشد. راهبرد­ «دانش­بنیان نمودن ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر تعامل با مراکز دانشگاهی و پژوهشی» در سطح چهار و راهبرد­ «تقویت و ارتقای محیط قانونی، حقوقی و برنامه­ای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی» در سطح پنج  قرار گرفتند. یافته های تحقیق حاضر با یافته های پرمادی و پوروانتو (2018)، دنیز و ینل  (2013) و برنامه راهبردی فدراسیون فوتبال نیوزیلند (2017) همخوانی دارد، اما در یافته های تحقیقات گوهری و همکاران (1399) و زارع نژاد و همکاران (1399) راهبرد هایی که ماهیت آموزشی و توانمندسازی دارند در پایین ترین سطح قرار گرفته اند و همچنین در یافته های گوهری و همکاران (1399) مقوله درآمدزایی در پایین ترین سطح قرار گرفته است که با یافته های این پژوهش همخوانی ندارد. این عدم همخوانی ممکن است به ضرورت ها و نیازمندی های اولویت دار فدراسیون ها و ماهیت و نوع و نحوه فعالیت های فدراسیون ها ارتباط داشته باشد. به هر حال در تحقیق حاضر، جذاب ترین راهبرد در تحلیل برنامه ریزی راهبردی کمی راهبرد تقویت و ارتقای محیط قانونی، حقوقی و برنامه ای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی می باشد و همین راهبرد در پایین ترین سطح قرار گرفته و مفهوم آن، این است که باید در اولویت اقدام قرار گیرد؛ بدین معنا که مجموعه دستیابی راهبرد­ «تقویت و ارتقای محیط قانونی، حقوقی و برنامه­ای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی» بیشتر از راهبرد­های دیگر است -یعنی این راهبرد­ قدرت اثرگذاری بالاتری نسبت به سایر راهبرد­ها دارد. از سوی دیگر، راهبرد­ «تلاش و پیگیری در راستای استقرار مدیریت استعداد (اعم از ورزشکار، مربی، داور، کارشناس و مدیر) در ورزش موتورسواری و اتومبیلرانی مبتنی بر آمایش سرزمینی و راه­اندازی نهضت داوطلبی» که در سطح یک  قرار دارد، نسبت به سایر راهبرد­ها دارای بیشترین تأثیرپذیری است.

با توجه به یافته­های پژوهش، پیشنهاد می­شود فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، شورای راهبردی کنونی را که این برنامه راهبردی را تدوین کرده­اند حفظ و در جهت تقویت آن تلاش نمایند و در جلسات پیش­رو کلیه راهبرد­ها و برنامه­های عملیاتی تدوین شده که مشتمل بر اقدام­ها، طرح­ها و فعالیت­هاست را به دقت بررسی و بستر لازم را جهت اجرایی شدن آن­ها فراهم کنند. از سوی دیگر، با توجه به رشد فناوری و سرعت تغییر در شرایط کنونی، شورای راهبردی و مسئولان فدراسیون باید کمی منعطف باشند، چون ممکن است که اجرا و ارزیابی برنامه­های عملیاتی تدوین شده تا اندازه­ای با روند جاری فعالیت­های فدراسیون متفاوت باشد. در پایان باید گفت که برنامه و نقشه راهبرد سازمان، نوع ارتباط بین راهبرد­ها و مجموعه پیش­نیازها و دستیابی­های هر راهبرد­ را نشان می­دهد که اگر در فدراسیون درک روشنی نسبت به این مفاهیم وجود داشته باشد همین امر می­تواند در حوزه اجرا بسیار کمک­کننده و راهگشا عمل نماید.

 • منابع

  • آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا. (1392). تحقق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
  • الفت، لعیا. (1395). «الگوی عوامل تصمیم برون سپاری لجستیک با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری». علوم مدیریت ایران. دوره 11، شماره 42، صص 1-24.
  • برزگر ، فرامرز. (1395). تاریخ ورزش در ایران. چاپ اول، دنیای کتاب
  • دبیر، علیرضا. (1398). «توسعه راهبردها و برنامه های عملیاتی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران». تحقیقات معاصر در مدیریت ورزش. سال 9، شماره 17، صص 139-161.
  • رضائیان، علی. (1393). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم. چاپ هفدهم، تهران: انتشارات سمت
  • زارع نژاد، وحید؛ ترکفر، احمد و امیرحسینی، سید احسان. (1399). «طراحی و اجرای راهبرد های فدراسیون جودو». پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج.
  • سپهوند، رضا؛ ساعدی، عبدالله و مومنی فرد، معصومه. (1397). «طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری». مدیریت منابع انسانی در ورزش. سال 5، شماره4.
  • عباسی، همایون؛ خانمرادی، س و عیدی، ح. (1395). «آسیب‌شناسی راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزه ورزش براساس مدل SWOT». نشریه مدیریت ورزشی. 8(6)، صص 891-905.
  • عمادی، سمیه؛ گوهری، ظهراب؛ جباری، غلامرضا و ماجدی، سید میرشاد. (1399). «طراحی نقشه راهبرد توسعه مربیان فوتبال ایران». نشریه علوم ورزش. مقالات آماده انتشار.
  • فرد آر، دیوید. (1396). مدیریت راهبردی. علی پارسائیان و محمد اعرابی. چاپ سی وششم، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی
  • گوهری، ظهراب؛ حمیدی، مهرزاد و امیر حسینی، سید احسان. (1398). «طراحی نقشه راهبردی و جاری سازی سند راهبردی توسعه فوتبال جمهوری اسلامی ایران با رویکرد BSC و ISM». پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج.
  • وحدانی، محسن؛ حمیدی، مهرزاد؛ خبیری، محمد و علیدوست، ابراهیم (1396). «تدوین نقشه راهبرد تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش». پژوهش در ورزش تربیتی. شماره 12، صص17-36.
  • هانگر، جی دیوید و ویلن، توماس ال. (1397). مبانی مدیریت راهبردی. محمد اعرابی و حمیدرضا رضوانی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی
   • Deniz, s. & Yenel, F. (2013). “The Structural Analysis of physical Education and Sports Sistem in the Turkish Republic Of Northern Cyprus, Procedia”. Social and Behavioral Sciences, 772-780.
   • Faisal, M., Banwet, D.K. and Shankar, R. (2006). “Supply chain risk mitigation: modelling the enablers”. Business Process Management, 12(4), 535-552.
   • Grant, R. M. (2015). Contemporary Strategy Analysis. Eighth Edition, Publishing Spi Globa
   • Jindal, A., & Sangwan, K.S. (2013). “Development of an interpretive structural model of drivers for reverse logistics implementation in Indian industry”. J.Bus. Perform. Supply Chain Model, 5(4), 325-342.
   • (2017). New Zealand Football Federation. Sporty.co.nz.
   • Permadi, A. & purwanto, S. (2018). “Sports management Implomentation of JndonesianSports committee in optimizing Sports Achieve ment Proceding of the 2nd Yogyakarta International Sseminar on Health”. Physical Education andsport science (YISHPESS2018) and 1st conference on interdisciplinary approach in sport (COIS2018).