نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل مدیریت جهادی برالتزام رفتاری مدیران ورزشی کشور بر پایة رهنمودهای رهبر انقلاب در ورزش کشور بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و جامعة آماری شامل کلیة مدیران ارشد کشور (900 =N) که با استفاده از روش تصادفی ساده و بر اساس جدول کوکران نمونة آماری پژوهش تعیین شد (300 =n). ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامة محقق ساخته که در بخش نقش رسانه‌های جمعی 23 سؤال در 3 خرده مقیاس (بعد ساختاری، بعد زمینه ای و بعد اخلاق گرایی) و در بخش التزام رفتاری 12سؤال تنظیم و تدوین شد. روایی پرسش‌نامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد ماتریس همبستگی نشان داد که بیشترین همبستگی بین متغیرهای بعد اخلاق گرایی و التزام رفتاری (587/0) و کمترین همبستگی بین متغیر‌های التزام رفتاری و بعد زمینه‌ای (342/0) می‌باشد. همچنین بیشترین تأثیر مستقیم مربوط به مسیر مدیریت جهادی– التزام رفتاری و کمترین تأثیر مستقیم مربوط به مسیر بعد ساختاری– مدیریت جهادی است و مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی است. بنابراین مدیریت جهادی در سازمان به معنی سازمانی بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی است که به واسطه داشتن ویژگی‌ها و شاخص‌های خاصی زمینه ظهور تلاش معنوی را فراهم کرده و با افزایش انگیزه مدیران و کارکنان، زمینه مشارکت و تلاش بی وقفه را در آن‌ها در راستای اهداف سازمان فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Jihadi Management Factors of Sports Managers in Iran Based on the instructions of the leader of the revolution in sports in the country

نویسندگان [English]

  • Jalal Azizi 1
  • Shahab Bahrami 2
  • Nazanin Rasekh 3
  • Mohsen Esmaeli 4

1 Ph. Student of Sport Management, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran

2 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sport Management, Physical Education Research Institute, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Sport Management, Physical Education Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of jihadist management factors on the behavioral commitment of sport managers in Iran based on the guidelines of the revolutionary leader in sport. The statistical population including all senior managers of the country (n = 900) which was determined by simple random method and based on Cochran table statistical sample (n = 300). The data collection tool was a researcher-made questionnaire that was designed and developed in the role of the mass media of 23 questions in 3 subscales (structural dimension, contextual dimension and ethical dimension) and in the behavioral commitment section 12 questions. Validity of the questionnaire was assessed using content validity and construct validity and reliability of Cronbach's alpha coefficient. SPSS and AMOS software were used for data analysis. The results showed that the correlation matrix showed the highest correlation between ethical dimension and behavioral commitment (0.587) and the least correlation between behavioral commitment and contextual dimension (0.342). Also, the most direct impact is related to the Jihadist-behavioral management pathway and the least direct impact is to the structural-Jihadist management pathway and the proposed model has a good fit. Therefore, jihadist management in the organization means an indigenous organization based on Iranian Islamic culture that, by having certain characteristics and characteristics, provides the ground for the emergence of spiritual endeavor and, by increasing the motivation of managers and staff, contributes to the continuous participation and effort in them. Provides the goals of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jihadi management
  • behavioral commitment
  • structural dimension
  • sport