نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

4 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل برنامه­ریزی، جذب و انتخاب مدیریت استعداد در ورزش هندبال ایران بود. این تحقیق، از دسته تحقیقات کیفی می­باشد که به­ صورت بنیادی انجام گرفته است. گردآوری داده­ها با استفاده از مطالعه اسناد و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه هندبال انجام گرفت که به روش نمونه­ گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده­ ها با استفاده از کدگذاری­ باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ ها بیانگر وجود 28 مفهوم مؤثر در بخش برنامه­ ریزی استعداد بود که در هشت مؤلفه ارتباط و تعامل با نهادها، ساختار سازمانی مناسب، تنظیم برنامه جامع و عملیاتی، ارزیابی و نگرش سیستماتیک، تدوین مدل یکپارچه ساختارمند و اجرایی، افزایش بودجه و منابع مالی، انجام مطالعات آمایشی و پژوهشی و آموزش نیروی انسانی دسته­ بندی شدند.
در بخش جذب استعداد، 25 مفهوم مؤثر در شش مؤلفه تبلیغات رسانه­ای، تبلیغات و برندسازی هندبالی، نقش آموزش و پرورش، نقش دانشگاه­ها و سایر ارگان­ها، نقش بعد همگانی هندبال و نقش بعد تخصصی هندبال طبقه ­بندی گردیدند.
همچنین در بخش انتخاب استعداد نیز 28 مفهوم مؤثر در در هشت مؤلفه عوامل سازمانی، آزمون ها و شاخص های استعدادیابی، عوامل ژنتیک، برگزاری مسابقات، عوامل اجتماعی- ذهنی، مهارت جسمانی و حرکتی، نقش مربیان استعدادیاب و امکانات و تجهیزات طبقه ­بندی شدند.
براساس نتایج تحقیق، راهبردهای ارتباط و تعامل با آموزش و پرورش، ثبات مدیریت و برنامه، پوشش رسانه­ای، حمایت از مربیان و قهرمانان هندبال، اعتبار و مناسب بودن آزمون ها و شاخص­های استعدادیابی و بودجه و منابع مالی کافی می­توانند کمک­رسان مسئولان حاکمیتی در راستای مدیریت استعداد هندبال کشور باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Effective factors of talent management in Handball of IRAN Based on the Grounded Theory approach

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Rajabi 1
 • GholamReza Shabanibahar 2
 • Gholamali Kargar 3
 • Habib Honari 4

1 Allameh Tabataba’i University, Tehran, IRAN

2 Professor in Sport Management, Allameh Tabataba’i university

3 Associate Professor of Allameh Tabataba’i University, Tehran, IRAN

4 Associate Professor of Allameh Tabataba’i University, Tehran, IRAN

چکیده [English]

The study is to identify the factors of planning, attracting and selecting of talent management in Handball of IRAN. It is a qualitative research that has been done fundamentally. The data collection was done by studying documents and interviewing 15 handball experts which was continued by purposive sampling until theoretical saturation. The data was analyzed using open, axial and selective coding. The findings indicated the existence of 28 effective concepts in talent planning section which were categorized in 8 components: communication and interaction with institutions, appropriate organizational structure, designing strategic and operational plan, systematic evaluation and attitude, developing a structured and executive integrated model, increasing budget and financial resources, conducting research and studies, manpower training.
In talent attracting section, 25 effective concepts were classified into 6 components: media advertising, handball advertising and branding, the role of education, the role of universities and other institutions, the role of the general dimension of handball and the role of the specialized dimension of handball. Also in talent selecting section, 28 effective concepts were classified into 8 components: organizational factors, tests and indicators of talent identification, genetic factors, holding competitions, socio-mental factors, physical and motor skills, the role of talent identification coaches and facilities and equipment. Based on the  results, these strategies can be helpful for government officials in talent management of Handball: communication and interaction with education, management and program stability, media coverage, support for coaches and handball champions, credibility and appropriateness of talent tests and indicators and adequate budget and financial resources,

کلیدواژه‌ها [English]

 • Talent Attracting
 • Talent Planning
 • Talent Selecting
 • Qualitative Analysis and Handball

شناسایی عوامل موثر مدیریت استعداد در ورزش هندبال ایران با رهیافت داده بنیاد

محمدرضا رجبی[1]

 غلامرضا شعبانی بهار[2]

 غلامعلی کارگر[3]

حبیب هنری[4]

10.22034/SSYS.2022.1495.2031

 

تاریخ دریافت مقاله: 12/5/1399

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:16/8/1399

 

مقدمه

امروزه موفقیت در میادین بین­المللی ورزش، شاخص توسعه و پیشرفت ملت­هاست. با نگاهی اجمالی به کشورهایی که در صدر جداول مدالی بازی های جهانی و المپیک قرار دارند، مشخص می­شود این کشورها نه تنها در حوزه زیرساخت های ورزش، بلکه در سایر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توسعه یافته هستند (بایلی و کولینز[5]، 2013). لازمه موفقیت پایدار در میادین بین المللی ورزش توجه ویژه به امر پشتوانه­سازی است (واینز و لنویر[6]، 2008 و پاپیک و روگولج[7]، 2009). طبیعی است که پشتوانه­سازی کارامد از طریق توجه صحیح به روش­های علمی استعدادیابی میسر است. استعدادیابی ورزشی، فرایند کشف قابلیت های بالقوه ورزشکاران و تعیین انطباق این قابلیت ها بر پارامترهای اساسی و مؤثر در رشته­های ورزشی مختلف است (ویل و همکاران[8]، 2009 ). به عبارت دیگر، استعدادیابی ورزشی به معنای شناسایی و کشف آن دسته از قابلیت های بالقوه افراد است که قابلیت پروراندن داشته باشند. شناسایی استعدادها با هدف پرهیز از روند آزمایش و خطا از جمله محورهای اصلی و بنیادی در تدوین راهبرد و خط­مشی ورزش قهرمانی به شمار می­رود (نوری و صادقی، 1397).

مفهوم «استعداد»[9] شامل دو جنبه ژنتیکی و توانایی برای بهبود عملکرد با تمرین زیاد است و شناسایی استعداد در ورزش­های گروهی در سنین ابتدایی به دلیل عدم اندازه­گیری دقیق و اهداف عملکرد، یک فرایند پیچیده است (آلبا و همکاران[10]، 2018). لذا باید این مفهوم (استعداد ورزشی) مدیریت شود. «مدیریت استعداد»[11] به پیش‌بینی سرمایه انسانی مورد نیاز یک سازمان برای رسیدن به اهدافش و برنامه‌ریزی برای پاسخ درخور به این نیاز اشاره دارد. محبوبیت این رشته با انتشار پژوهشی از گروه مک‌کینزی[12] در سال ۱۹۷۷ میلادی و چاپ کتابی در سال ۲۰۰۱ با عنوان «جنگ بر سر استعداد»[13] افزایش یافت (میشلز و همکاران[14]، 2001). مدیریت استعداد، بهره‌وری فردی و گروهی و رقابت در یک محیط پویا و پیچیده برای رشد پایدار را تقویت می­کند. به استخدام نیروی کار با کیفیت کمک می کند. بین کار و مهارت فرد مسابقه بهتری برقرار می کند. به حفظ و نگهداری نیروهای برتر کمک می­کند و از این طریق هزینه های استخدامی و اشتغال را کاهش می­دهد. این به سازمان کمک می­کند تا کارمندان را بهتر درک کند. در ارزیابی کارمندان، پذیرش و ایفای نقش جدید به سازمان کمک می­کند. روابط طولانی مدت کارکنان با سازمان را ترویج می­کند. بهره­وری کارمندان را افزایش می­دهد. انگیزه کارکنان را افزایش داده و حفظ می­کند. در توسعه حرفه­ای نیروی انسانی موثر است و به کارمندان کمک می کند تا رضایت شغلی خود را به­دست آورند (وان یون[15]، 2020).

پژوهشگران مختلف از جمله: آرمسترانگ (2006)، اوهلی[16] (2007)، کالینز و ملاهی[17] (2009) و فیلیپس و روپر[18] (2009) هر یک به اقتضای ماهیت سازمان و ادراک خود از استعداد و مدیریت آن، مراحل متفاوتی را برای مدیریت استعداد در نظر گرفته­اند. یکی از این الگوها- که با شرایط سازمان­های ورزشی و مدیریت استعداد ورزشکاران سنخیت بیشتری دارد و در این تحقیق نیز به عنوان الگوی مفهومی پژوهش در نظر گرفته می­شود- الگوی فیلیپس و روپر (2009) است که شامل پنج مرحله جذب[19]، انتخاب[20]، به­کارگیری[21]، توسعه[22] و نگهداشت[23] استعداد است. همچنین منظمی (1394) ضمن استفاده از این الگو در تحقیق خود، یک مرحله دیگر به اسم «برنامه­ریزی استعداد» به ابتدای این مدل اضافه کرد که شامل ساختاردهی، حاکمیت و پشتیبانی سیستم مدیریت استعداد می­باشد که در قالب مولفه برنامه­ریزی خلاصه خواهند شد. لذا در این تحقیق، تنها به بررسی عوامل و اقدامات موثر بر سه مولفه ابتدایی این مدل (برنامه­ریزی، جذب و انتخاب مدیریت استعداد در ورزش هندبال) پرداخته­ایم. مرحله جذب، سلسله اقداماتی است که به منظور جلب نظر و علاقه­مند نمودن استعدادهای بالقوه به سازمان (ورزش هندبال) انجام می­شود و آنان را برای به کارگیری در سازمان تشویق می­نماید. هر چه میزان متقاضیان بالاتر باشد، امکان گزینش نیروی بهتر نیز افزایش می­یابد و چنانچه سازمان نتواند با سیاست­های خود، نیروی انسانی و علاقمند بیشتری را جذب کند، به همان میزان میدان انتخاب آن نیز محدودتر خواهد شد. البته در برخی مدل­ها و تحقیقات مرحله جذب معادل مراحلی نظیر نیرویابی، تامین، انتخاب و حتی به­کارگماری نیز به­کار رفته است که در اینجا منظور از جذب، همان ترغیب و علاقمندسازی افراد به سازمان است و مرحله انتخاب یا گزینش مرحله­ای است برای تشخیص و مقایسه شرایط متقاضیان با شرایط احراز پست­های مورد نظر، به منظور انتخاب بهترین نامزد از میان نامزدها برای تصدی پست مورد نظر. این مرحله از زمانی آغاز می­شود که افراد یافت شده، جذب سازمان و متقاضی می­شوند که نتیجه آن قبول یا رد تقاضاست (تاج­الدین و تفتی معالی، 1387).

اما مدیریت استعداد در ورزش به شناسایی افراد برای رسیدن به سطح نخبگی سرعت می­بخشد و موقعیتی را فراهم­ می­کند که افراد مستعد به وسیله آن به بالاترین سطح عملکرد خود دست پیدا کنند. همچنین، سبب می­شود مربیان وقت خود را صرف تمرین دادن افراد مستعدتر و تواناتر در آن رشته کنند. مدیریت استعداد در ورزش باعث صرفه جویی در وقت، افزایش کارآیی و بازده مربیان، افزایش روحیه رقابت جویی و بهبود کیفیت ورزش، افزایش اعتماد به نفس ورزشکار و علمی شدن تمرینات ورزشی می­شود (ولستنکرافت[24]، 2002). تحقیقات مرتبط با مدیریت استعداد در ورزش که اغلب با نام «استعدادیابی ورزشی» صورت گرفته است، بیشتر روی یک یا چند مرحله از مدیریت استعداد و عمدتاً مراحل اولیه جذب و انتخاب متمرکز شده­اند و سایر ابعاد مدیریت استعداد تا حدود زیادی نادیده گرفته اند. به هر حال باید توجه داشت، رسیدن به نخبگی در ورزش از دیدگاه مدیریت استعداد، فقط به کشف افراد با استعداد در سنین پایین منحصر نیست، بلکه هدایت، کنترل و ارزیابی پیوسته افراد مستعد نیز بسیار مهم است. مدیریت استعداد یک وظیفه نیست که تنها با جذب و انتخاب افراد مستعد میسر شود، بلکه جذب افراد مستعد، آغاز تلاش سازمان در فرایند مدیریت استعداد است. جامعه ایران از لحاظ استعداد انسانی بسیار غنی است و از این حیث زمینه مناسبی وجود دارد. ولی ظاهرا ریشه مشکل را باید در فقدان برنامه­ریزی شایسته جستجو کرد که خود این مسئله نیز احتمالاً ریشه عمیق­تری در عدم شناخت و ناآگاهی نسبت به مشکلات واقعی و اصلی دارد. در ایران مشغول شدن جوانان در رشته ورزشی خاص بیشتر بر پایه سنت­ها، آرزوها و علایق فردی استوار است و به محبوبیت آن ورزش، فشار والدین، تخصص معلمان مدارس و فراهم بودن امکانات ورزش مورد نظر بستگی دارد. استعدادیابی ورزشی در کشور بیشتر به شکل سنتی و با استفاده از مشاهده میدانی انجام می­گیرد (سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، 1384). از طرفی، تحقیقات حوزه استعدادیابی در کشور اغلب به­صورت «تعیین شاخص­های مؤثر در استعدادیابی» یا «تهیه نورم و هنجاریابی» است. معمولاً در بحث پژوهش­های استعدادیابی تاکنون، خصوصیات فردی در شاخص­های فیزیکی، فیزیولوژیکی، بیومکانیکی، روانی و مهارتی بررسی شده­اند، ولی در مورد مدل استعدادیابی که از کجا استعدادیابی را شروع کنیم و به کجا برسانیم، پژوهش­های کمتری انجام شده است. باید مدل جامع، راهبردی و مطلوبی برای مدیریت استعداد که بخش عمده­ای از فعالیت­های نظام ورزش قهرمانی کشور محسوب می­شود، تدوین گردد. بر مبنای چنین برنامه جامعی، استعدادیابی خواهد توانست بدون تأثیر پذیری از شرایط مدیریتی حاکم، حرکت توأم با موفقیت خود را استمرار بخشد. درموقعیت کنونی یکی از مهم­ترین مشکلات مربوط به استعدادیابی ورزشی، نداشتن مدل و الگویی است که بتواند با کمترین خطا و بیشترین بازدهی، بهترین قهرمانان را تحویل دهد.

اما یکی از رشته­های ورزشی که توجه به توسعه در آن بسیار جدی است و از جمله ورزش­هایی که کشور ما با تکیه بر آن در بین کشورهای دیگر می­تواند شایستگی­های خود را نشان دهد، ورزش هندبال است. ورزش هندبال در طی حدود ۵۰ سال تاریخچه خود در ایران، مراحل رشد و توسعه را در ابتدا با مشکلات بیشتر و سپس با سرعت نسبی بهتری تا سال های اخیر طی کرده است. با وجود این در سطح قهرمانی، در هفت سال اخیر دارای فراز و نشیب­هایی بوده و نتوانسته است به­صورت مداوم در میادین بین­المللی موفق باشد و به رشد خود ادامه دهد. دلایل متعددی می­توانند در این میان نقش داشته باشند که از بین آن­ها انتخاب بازیکن مستعد و مناسب رشته هندبال سالنی و مدیریت صحیح آن­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. امیرتاش (1384) در بررسی وضعیت شاخص­های استعدادیابی هندبال سالنی مردان از دیدگاه مربیان نخبه کشور بیان کرد که 98 درصد آزمودنی ها اهمیت استعداد­یابی در ورزش هندبال را خیلی زیاد و زیاد دانسته­اند و میزان موفقیت روش­های متداول استعداد­یابی برای هندبال را متوسط و کمتر از آن ارزشیابی کرده­اند و مهم­ترین اشکالات در این زمینه را به ترتیب عدم استفاده از افراد متخصص، کمبود امکانات و عدم برنامه­ریزی اصولی دانسته­اند. شعبانپور مقدم (1395) در اجرای طرح استعدادیابی ورزش هندبال در دانش آموزان پسر 13الی 15 ساله سبزواری به بررسی آزمون­های آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی، جسمانی و مهارتی دانش­آموزان انتخاب شده پرداخت و دریافت که اگر به این استعدادها توجه شود و برای این دانش­آموزان برنامه تمرینی و آموزش در نظر گرفته شود، این رشته و این دانش­آموزان آینده  خوبی خواهند داشت. احمدی (1396) چارچوب مدیریت استعداد در باشگاه­های فوتبال شهر تهران را در چهار منظر اصلی کشف و جذب استعداد، توسعه و پرورش استعداد، ارزیابی و تطبیق استعداد و نگهداشت و جبران خدمات استعداد شناسایی کرد. خوشنویس زارچ (1396) عوامل موثر در مدیریت استعداد هندبال ایران را در سه مولفه 1. کشف استعداد؛ 2. حفظ و نگهداری استعداد؛ 3. توسعه و بهسازی استعداد بررسی کرد و نشان داد که 55 درصد از پاسخ­دهندگان ضرورت وجود مدیریت استعداد در ورزش هندبال کشور را زیاد و خیلی زیاد دانسته­اند. دانیکا[25] (2013) مدیریت استعدادیابی هندبال در کشور سوئد را بررسی کرد و نشان داد که برنامه‌ریزی مدیریت ارشد و توجه بر آمایش سرزمین تاثیر زیادی بر موفقیت برنامه­های استعدادیابی دارد. مانوئل اورتگا[26] (2017) دریافت که سرعت پرتاب هندبال و رسیدن به عملکرد بهتر به شدت با قدرت اندام پایینی ارتباط دارد و پیشنهاد می­کند که مربیان نیاز به برنامه­های قدرتمند مناسب برای بهبود سرعت پرتاب بازیکنان هندبال می­باشند. آلبا[27] و همکاران (2018) آموزش و پرورش را مسئول اصلی فرایند استعدادیابی و انتخاب بازیکنان می­دانند. عزیز رستم (2019) بیان کرد که مدیریت استعداد یک فرایند سیستماتیک برای ایجاد، کسب، سنتز، یادگیری، به اشتراک گذاری و استفاده از استعداد، دانش و تجربه برای دستیابی به هدف سازمانی است. وان یون (2020) نیز نتیجه گرفت که مدیریت استعداد به سازمان کمک می­کند تا کارمندان را بهتر درک کند. در ارزیابی کارمندان، پذیرش و ایفای نقش جدید به سازمان کمک می­کند. روابط طولانی مدت کارکنان با سازمان را ترویج می­کند. بهره­وری کارمندان را افزایش می­دهد. انگیزه کارکنان را افزایش می دهد و حفظ می­کند. در توسعه حرفه­ای نیروی انسانی موثر است و به کارمندان کمک می کند تا رضایت شغلی خود را به­دست آورند.

استعدادیابی بهینه در ورزش باید الگویی کارآمد و همه جانبه ارائه دهد و تمام جزئیات را که در نتیجه نهایی دخیل­اند، به درستی لحاظ کند (نوری و صادقی، 1397). باید در نظر داشت که در ورزش قهرمانی نوع و کیفیت استعداد برای هر یک از رشته­های ورزشی تفاوت دارد (واتی، اسکورر و بکر[28]، 2015) و عوامل دخیل در مدیریت استعداد ورزشکاران باید متناسب با نوع ورزش و محیط ورزشی بررسی شود (جیمز و همکاران[29]، 2016). لذا با عنایت به اینکه در سطوح پایه این رشته ورزشی، از لحاظ بازیکن­سازی برای رده بزرگسالان (پشتوانه­سازی) به صورت مداوم جوابگو نبوده است و همچنین با توجه به نیاز آشکار در همگام شدن ورزش هندبال کشور با هندبال روز دنیا و عقب نماندن از قافله رشد و گسترش این ورزش در جهان، شناسایی عوامل مدیریت استعداد در این رشته امری اجتناب­ناپذیر است. از سوی دیگر، در صورتی که به این موضوع (مدیریت استعداد در هندبال) به صورت علمی توجه نشود، دیری نخواهد پایید که با وجود درخشش­های ورزش والیبال و بسکتبال و افزایش میزان محبوبیت این رشته­ها، از تعداد علاقه­مندان به رشته هندبال کاسته شود و زیرساخت­های ورزش قهرمانی آن از بین برود. بر همین اساس، شناسایی شاخص­ها و ابعاد مدیریت استعداد ورزش هندبال به ما کمک خواهد کرد تا با طراحی یک مدل کلی، بومی و کاربردی مبتنی بر هندبال کشور، نظم و چارچوب نوینی را در این حوزه ایجاد نمود. در همین زمینه با توجه به نقش استعدادیابی در موفقیت ورزشی در عرصه­های بین­المللی، سنتی بودن روش­های مدیریت و آموزش، نبود ساختاری برای برنامه­ریزی، جذب، و انتخاب ورزشکاران نخبه و پراکنده و محدود بودن پژوهش­های پیشین، ضروری به­نظر می­رسد پژوهش­های منسجم­تر و کاربردی­تری برای شناسایی شاخص­های مدیریت استعدادیابی انجام گیرد. مرور مطالب بالا به خوبی نشان دهنده اهمیت و ضرورت مراحل مدیریت استعداد در ورزش، به ویژه در رشته هندبال و طراحی نظام مدیریتی مناسب و مطلوب در آن می­باشد. لذا با توجه به موارد یاد شده و همچنین مرور پژوهش­های صورت گرفته محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال است:

عوامل برنامه­ریزی، جذب و انتخاب استعداد در ورزش هندبال ایران کدام اند؟

روش­شناسی پژوهش

روش پژوهش حاضر، کیفی[30] و از نوع نظریه زمینه­یابی(گرندد تئوری)[31] بود. روش گراندد تئوری شامل سبک های متعددی است که در این پژوهش از رهیافت ظاهرشونده[32] مربوط به اثر گلیزر[33] (1992) برای تحلیل داده­ها بهره گرفته شد. در مرحله اول پژوهش، از طریق مطالعه پیشینه پژوهش و جمع آوری اطلاعات کتابخانه­ای، فهرست مقدماتی عوامل شناسایی شد. فهرست مقدماتی عوامل به­عنوان سؤال های مصاحبه و ابزار اولیه جمع آوری داده ها مدنظر قرار گرفت. سپس، راهنمای مصاحبه تدوین شد و قبل از انجام مصاحبه با هر یک از نخبگان آگاه، راهنمای مصاحبه برای آنها ارسال شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحبنظران سه حوزه علمی، اجرایی و ورزشی تشکیل می دادند که شـامل کارشناسان و صاحبنظران رشته هندبال (اعضای هیئت علمی دانشگاه، مربیان و بازیکنان، مدیران و اعضای کمیته استعدادیابی فدراسیون هندبال) بودند که بنا به پیشـینه، تجـارب و سـوابق مدیریتی و اجرایی در حوزه ورزش و به­خصوص هندبال انتخاب شدند. این افراد به شـرایط هندبال کشـور آگاهی و تسلط کامل داشـتند. در ادامـه بـرای انتخـاب نمونـه از روش نمونـه­گیـری هدفمنـد[34] بـه صـورت گلوله برفی[35] استفاده گردید. در این روش کار، از افرادی که خبرگان ورزش هندبال بودند، شروع شده و ضمن پرسش­های تحقیق، از آنها خواسته شد تا سایر افراد صاحبنظر در ورزش هندبال را معرفی کنند. بنابراین به جز چند نفر نخست که مستقیماً توسط محقق بر اساس معیارهای مورد نظر انتخاب شدند، سایر خبرگان علاوه بر معیارهای خبرگی توسط سایر خبرگان انتخاب شده اند. با مصاحبه­های کیفی نیمه ساختارمند[36] و عمیق با 15 نفر از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش، داده­های مورد نیاز گردآوری شد. از آن جا که این روش انتخاب آگاهانه نمونه­های خاص توسط پژوهشگر است، نمونه­گیری تـا جـایی ادامه یافت که اطلاعات جدید، همان تکرار اطلاعات قبلی (اشباع نظـری) بـود و دیگـر اطلاعـات جدیدی که نیاز به کد جدید یا گسترش کدهای موجود داشته باشد، به دست نیامد. محقق در ایـن پـژوهش پس از انجام 15 مصاحبه با 15 نفر به اشباع نظری رسـید. مصـاحبه شوندگان شامل 7 نفر از مدیران و اعضای کمیته استعدادیابی وزارت ورزش و فدراسیون هندبال ، 2 نفر از مربیان (سرمربی و مربی تیم ملی هندبال)، 2 نفر از بازیکنان تیم ملی و 4 نفر از اساتید دانشگاه و آگاه به رشته هندبال بودند. گفتنی است که قبل از انجام مصاحبه، راهنمای مصاحبه برای هریک از صاحبنظران آگاه، ارسال می­شد. به منظور ثبت اطلاعات حاصل از مصاحبه­ها، علاوه بر نکته­برداری، ضبط صدا نیز انجام می­گرفت. مدت زمان مصاحبه­ها متفاوت (بین 30 الی 70 دقیقه) و مکان مصاحبه در مکان مورد توافق مصاحبه شونده و پژوهشگر بود. با توجه به استفاده از روش کیفی نظریه داده­بنیاد در این پژوهش، به­منظور تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از مصاحبه­ها از فرایند کدگذاری سیتماتیک[37] شامل سه مرحله کدگذاری باز[38]، کدگذاری محوری[39] و کدگذاری گزینشی[40] استفاده شد. نحوه بررسی روایی و پایایی پژوهش های کیفی با روش های پژوهش کمی متفاوت است. محقق کیفی ضمن حضور در عرصه، داده­های جمع­آوری شده را از طرق مختلف با یکدیگر مقایسه می­کند. بررسی و مقایسـه  مکرر داده ها، خود به تأیید و افزایش روایی آنها کمک می­کند. احتمال کمی وجود دارد که دو نفر بتوانند به نظریه واحد برسند. با این حال عدم تکرارپذیری، انتقـاد واردی بـه گرانـددتئوری نیسـت. بـه همـین دلیـل  محققان کیفی به­جای واژه اعتبار و روایی از واژه های «مقبولیت»[41]، «انتقال پذیری»[42] و «تایید پذیری»[43] استفاده می­کنند که در این پژوهش تلاش گردید کلیه موارد رعایت گردد (پتینی و پارکر[44]، 2009).

یافته های پژوهش

در این پژوهش، محققان با خواندن چندباره مصاحبه­های پیاده شده و درک کلی متون به تولید مفاهیم، کدها و مقوله ها پرداختند. جدول 1 خلاصه ویژگی های نمونه تحقیق را نشان می دهد:

جدول 1: ویژگی­های جمعیت­شناختی نمونه­های پـژوهش

کد

جنس

سن

تحصیلات

رشته تحصیلی

سمت فعلی

سابقه فعالیت در حوزه هندبال

P1

مرد

68

لیسانس

تربیت بدنی

نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا و

عضو کمیته اجرای کمیته ملی المپیک

27

P2

مرد

36

دکتری

مدیریت

رئیس فدراسیون هندبال

20

P3

زن

38

دانشجوی دکتری

مدیریت ورزشی

نایب رئیس بانوان فدراسیون

20

P4

مرد

69

فوق لیسانس

مدیریت

رئیس کمیته آموزش و مربیان

40

P5

مرد

35

دانشجوی دکتری

مدیریت ورزشی

رئیس کمیته استعدادیابی

فدراسیون هندبال

20

P6

مرد

33

دانشجوی دکتری

روانشناسی ورزشی

دبیر کمیته استعدادیابی فدراسیون

18

P7

مرد

 

46

فوق

لیسانس

مدیریت ورزشی

کارشناس ورزش دفتر استعدادیابی وزارت ورزش

30

P8

مرد

52

لیسانس

تربیت بدنی

سرمربی تیم ملی

38

P9

زن

63

فوق لیسانس

تربیت بدنی

مربی تیم ملی، مدرس و استعدادیاب

42

P10

مرد

51

دکتری

مدیریت ورزشی

عضوهیئت علمی دانشگاه

30

P11

مرد

63

دکتری

مدیریت ورزشی

عضوهیئت علمی دانشگاه

55

P12

مرد

42

دکتری

مدیریت ورزشی

عضوهیئت علمی دانشگاه

24

P13

مرد

42

دکتری

رفتار حرکتی

عضوهیئت علمی دانشگاه

25

P14

مرد

32

لیسانس

تربیت بدنی

لژیونر و بازیکن تیم ملی

20

P15

مرد

32

لیسانس

تربیت بدنی

لژیونر و بازیکن تیم ملی

19

کدگذاری داده های کیفی در تلفیق با یادنوشت های محققان، انبوهی از کدهای اولیه را ایجاد کرد که درواقع کدگذاری باز را نشان می داد. در این زمینه دو نمونه از متن مصاحبه ها به همراه کد اولیه آنها نمایش داده شده است:

جدول 2: نمونه ای از متن مصاحبه ها به همراه کد اولیه آنها

کد اولیه

متن مصاحبه

برنامه­ریزی جهت درگیر کردن خانواده/ ایجاد مدارس تخصصی هندبال/ الگوبرداری از کشورهای پیشرو و پیشرفته هندبال/ برنامه­ریزی در مهد کودک ها و مدارس ابتدایی/ تدوین و تعیین سن شروع ورزش هندبال/

اولش که میدونیم بچه‌ها از خانواده میان بیرون، ما باید از جایی شروع کنیم و چی لازم است اول. اول این لازم است که که یک مدارس تخصصی باید باشه، باید یه جایی باشه، ببینید من میگم اگر که شما بتونین الگوهای کشورهای پیشرفته اروپا مثلا دانمارک، اسپانیا و فرانسه رو بررسی کنین، شما ببینین اونا چیکار کردند و به کجا رسیدند. یکی مثل خود روسیه؛ در کشور روسیه دو چیز در آموزش خیلی اهمیت دارد: هنر و ورزش.

برای اینکه اومدن گفتن که ما اگر انسان های سلامت داشته باشیم کمتر هزینه بهداشت و نمیدونم مریضی و این جور چیزارو میدیم.  اینا اومدن در مدارسشون و در مهد کودک ها شون از پایه، یک برنامه‌ریزی کردند که رشته‌های مختلف تا جایی که باید به طور عمومی کار بکنند مثلا بچه تا یک سنینی دو میدانی، یا تا یه سنینی ژیمناستیک، حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم.

وراثت / علاقه­مندی/ خلاقیت / آمادگی روحی و روانی/ داشتن هوش و استعداد بالا/  آمادگی جسمانی/ داشتن آزمایشگاه­های تخصصی و پیشرفته پیکرسنجی

وراثت، علاقه مندی و خلاقیت. اولین چیزی که در بچه لحاظ می‌کنم بحث آمادگی ذهنی و آمادگی جسمانی­اش هست.  یعنی اینه سلامت باشه. بچه ای که از نظر روحی و روانی مشکل داشته باشه خب این مساله خاص خودشو داره. دوم اینک جسم سالم داشته باشه. برای آدم­های سلامت صحبت می‌کنیم. خب اونایی که معلول هستند، مسائل خاص خودشان را دارند. دوم اینکه من خلاقیت بچه رو من روش فکر می­کنم بعد از اینکه پیکرشو می‌بینم و روح و روانشو می­بینم که سالم هستش حالا روی علاقه مندی اون بچه فکر می‌کنم که چقدر علاقه‌مند به این رشته و اینکه چقدر این بچه در واقع از هوش و استعداد بالایی برخوردار هست که سریعا  می­تونه چیزی رو بگیره و اینکه می­تونه انجام بده. آزمایشگاه­های مخصوص پیکرسنجی باید داشته باشیم تا قدرت، سرعت و حجم عضلانی شناسایی بشه.

در مراحل بعدی با بررسی مشابهت­های کدهای اولیه، مفاهیم و مولفه­های (مقوله­های فرعی)، سه مقوله اصلی برنامه­ریزی، جذب و انتخاب استعداد در ورزش هندبال شناسایی شد. جداول 3، 4 و 5 به ترتیب عوامل و اقدامات برنامه­ریزی، جذب و انتخاب استعداد در ورزش هندبال را به همراه مولفه­ها، مفاهیم مربوطه و فراوانی هر مفهوم نشان می­دهد.

جدول 3: یافته­های حاصل از کدگذاری گزینشی در مورد عوامل و اقدامات برنامه­ریزی استعداد در هندبال ایران

مولفه­ها

مفاهیم

فراوانی

ارتباط و تعامل با نهادها

ارتباط و تعامل مداوم با باشگاه های هندبال

5

ارتباط و تعامل با فدراسیون جهانی و قاره­ای هندبال جهت کسب میزبانی مسابقات بین­المللی

6

ارتباط و تعامل با مهدکودک، آموزش و پرورش، دانشگاه­ها، رسانه ملی، شهرداری ها و سایر نهادها

15

ارتباط و تعامل با خانواده­ها جهت تغییر فرهنگ، نگرش و تفکر آن­ها نسبت به ورزش هندبال

4

ساختار سازمانی مناسب

تشکیل کمیته استعدادیابی در کلیه هیئت های ورزشی استان ها و شهرستان ها

8

ثبات مدیریت و برنامه

15

استفاده از نیروی انسانی علمی، متخصص و باتجربه در ساختار  (شایسته سالاری)

9

تدوین آیین نامه های اجرایی و حمایتی، شرح وظایف و تفویض اختیار

5

تنظیم برنامه جامع و عملیاتی

تهیه و تنظیم برنامه جامع و عملیاتی

15

حمایت از برنامه های جامع و عملیاتی و اجرای مداوم آن

6

تهیه بانک اطلاعاتی جامع و به­روزرسانی مداوم آن

10

مستندسازی تجربیات و دوره­های استعدادیابی

5

ارزیابی و نگرش سیستماتیک

نیازسنجی از تمام ابعاد و استفاده از فرم های نظرخواهی

4

نظارت و ارزیابی نیروی انسانی و دوره های استعدادیابی

7

نگرش سیستماتیک و بلندمدت مدیران به مدیریت استعداد و حمایت از آن

5

ثبات نگرش و  تفکر مدیریت در راستای حمایت از طرح ها و برنامه­ها

12

تدوین مدل یکپارچه، ساختارمند و اجرایی

بررسی، تعامل و الگوبرداری از برنامه های سایر کشورهای پیشرو و پیشرفته هندبال

8

تدوین و استاندارد سازی شاخص­ها (آنتروپومتریک، فیزیولوژیکی، روانی و غیره)

15

وجود طرح یکپارچه، ساختارمند و اجرایی در استعدادیابی هندبال

8

افزایش بودجه و منابع مالی

جذب حامیان مالی قوی به سمت ورزش هندبال

13

اختصاص و افزایش بودجه، منابع مالی و اعتبارات فدراسیون، هیئت ها و باشگاه های هندبال

8

وجود تحریم، تورم و وضعیت اقتصادی کشور

4

انجام مطالعات آمایشی و پژوهشی

انجام مطالعات آمایشی (آمایش سرزمین)

12

ارتباط و تعامل با پژوهشگاه ها و دانشگاه ها جهت انجام مطالعات پژوهشی و علمی در زمینه استعدادیابی هندبال

7

حمایت از طرح ها و پژوهش ها با موضوع هندبال

6

آموزش نیروی انسانی

آموزش، پرورش و افزایش منابع انسانی هندبالی (برگزاری کلاس های مربیگری و داوری هندبال)

9

برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی علمی با رویکرد استعدادیابی هندبال

3

استفاده از مربیان مرد در بحث آموزش برای بانوان

8

مرور و تحلیل مصاحبه­های انجام شده در قسمت عوامل و اقدامات برنامه­ریزی استعداد در هندبال ایران و با توجه به جدول بالا، 230 نشان را متمایز ساخت که این نشان­ها با توجه به نزدیکی موضوعی و تکراری بودن در 28 مفهوم کلی قرار گرفتند. این مفاهیم نیز در بخش انتزاعی­تری، در 8 مولفه نهایی موثر گزارش شد.

جدول 4: یافته­های حاصل از کدگذاری گزینشی در مورد عوامل و اقدامات جذب استعداد در هندبال ایران

مولفه­ها

مفاهیم

فراوانی

تبلیغات رسانه­ای

پوشش رسانه­ای و پخش رقابت های مهم هندبالی (بازی های لیگ و بین المللی)

18

اعلام فراخوان های عمومی

5

استفاده از فناوری ها، بستر شبکه های اجتماعی و مجازی

4

صحه گذاری از قهرمانان ملی هندبال

3

تبلیغات و برندسازی هندبالی

گسترش و اجرای مهارت های هندبال در سطح شهر در مناسبات مختلف با تسهیل قوانین به­صورت فان و سرگرمی (مانند هندبال پارکی و شوتی)

7

گسترش و توسعه هندبال ساحلی در استان ها

6

افزایش جذابیت بصری اماکن و تجهیزات ورزشی هندبال

4

میزبانی مسابقات معتبر بین المللی در رده­های سنی مختلف

6

نقش آموزش و پرورش

شناساندن مهارت ها و زیبایی های هندبال به دانش­آموزان

15

استفاده از طرح های هندبالی در دیوار و حیاط مدارس

9

برگزاری کلاس ها و دوره های دانش افزایی هندبال برای معلمان ورزش

6

برگزاری مستمر و سالانه مسابقات هندبال در تمام پایه های تحصیلی

5

تسهیل قوانین بازی و داوری هندبال در مدارس ابتدایی

6

نقش دانشگاه ها و سایر ارگان­ها

جذب و استفاده از نیروی انسانی متخصص هندبالی در مهدکودک ها، آموزش و پرورش، دانشگاه­ها و سایر ارگان­ها جهت آموزش و شناساندن هندبال

10

برگزاری مستمر و سالانه مسابقات هندبال بین دانشجویان، اساتید و کارکنان سایر نهادها

6

برگزاری همایش‌های ملی و بین­ المللی علمی و استعدادیابی ورزش هندبال

5

تعامل و همکاری دانشگاه، شهرداری و سایر ارگان­ها با فدراسیون، هیئت­های استانی و باشگاه های هندبال

6

نقش بعد همگانی هندبال

افزایش محبوبیت هندبال در بین خانواده ها و مردم

3

برگزاری جشنواره­ها و برنامه­های تفریحی مخصوص هندبال (هندبال خانواده، فرشتگان، فرزانگان)

8

اختصاص فضاهایی در پارک ها و بوستان ها مخصوص هندبال (هندبال در پارک)

6

برگزاری مسابقات مختلف هندبال با تسهیل در قوانین مسابقه با امکان شرکت همگان

8

نقش بعد تخصصی هندبال

حمایت و توسعه باشگاه­ها و مدارس خصوصی هندبال

7

حمایت از مربیان و قهرمانان هندبال (بیمه، خدمت سربازی، شرایط تحصیل و ترنسفر به خارج)

13

افزایش اماکن، تاسیسات و تجهیزات تخصصی هندبال

6

جذب و افزایش حامیان مالی به سمت هندبال

11

مرور و تحلیل مصاحبه های انجام شده در قسمت عوامل و اقدامات جذب استعداد در هندبال ایران و با توجه به جدول بالا، 183 نشان را متمایز ساخت که این نشان­ها با توجه به نزدیکی موضوعی و تکراری بودن در 25 مفهوم کلی قرار گرفتند. که این مفاهیم نیز در بخش انتزاعی­تری، در 6 مولفه نهایی موثر گزارش شد.

جدول 5: یافته­های حاصل از کدگذاری گزینشی در مورد عوامل و اقدامات انتخاب استعداد در هندبال ایران

مولفه­ها

مفاهیم

فراوانی

عوامل سازمانی

تعامل و همکاری فدراسیون، هیئت­ها، باشگاه ها و مدارس در کشف و انتخاب استعدادها

12

رعایت سلسه مراتب و اختیار

6

استفاده از نیروی انسانی شایسته در ساختار فرایند استعدادیابی

3

اجرای به موقع فرایند استعدادیابی به صورت مستمر

15

آزمون ها و شاخص های استعدادیابی

اعتبار و مناسب بودن آزمون های آمادگی جسمانی

14

اعتبار و مناسب بودن آزمون های پیکرسنجی یا تیپ شناسی

15

اعتبار و مناسب بودن آزمون های ادراکی حرکتی و مهارتی

15

اعتبار و مناسب بودن آزمون های روانشناسی و اجتماعی

9

مشاهده میدانی و استفاده از شاخص ها و نرم های معتبر

14

عوامل ژنتیک

وراثت

10

استعداد و توانایی های ذاتی

6

خلاقیت و هوش حرکتی

7

برگزاری مسابقات

برگزاری مسابقات مستمر (سالانه) در تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش

12

برگزاری مسابقات مستمر (سالانه) در تمام رده­های سنی پایه

15

برگزاری مسابقات و رویدادهای بین المللی در رده­های پایه

14

عوامل اجتماعی- ذهنی

میزان اشتیاق و علاقه مندی فرد و خانواده­اش

4

آمادگی ذهنی، روحی- روانی و توانایی برقراری اجتماعی موثر

5

داشتن قدرت حل مساله و روحیه قهرمانی

6

مهارت جسمانی و حرکتی

داشتن تناسب جسمانی (تیپ بدنی) مخصوص پست های هندبال

10

داشتن فاکتورهای آمادگی جسمانی

8

داشتن مهارت و سواد حرکتی

5

نقش مربیان استعدادیاب

حضور مداوم مربیان استعدادیاب در مسابقات و همایش های مختلف

6

برگزاری دوره دانش افزایی در رابطه با نحوه استعدادیابی، آزمون سنجی و آموزش اصولی و مستمر مربیان استعدادیاب

7

استفاده از مربیان استعدادیاب شایسته، بادانش و باتجربه داخلی و خارجی

14

تفکر درست و عادلانه در فرایند انتخاب

4

امکانات و تجهیزات

افزایش زیرساخت های ورزش هندبال (امکانات و تجهیزات ورزشی با کیفیت مخصوص هندبال)

7

استفاده از هوش مصنوعی و سیستم های پیشرفته ویدئویی و آزمایشگاهی

7

بودجه و منابع مالی کافی

15

مرور و تحلیل مصاحبه­های انجام شده در قسمت عوامل و اقدامات انتخاب استعداد در هندبال ایران و با توجه به جدول بالا، 265 نشان را متمایز ساخت که این نشان­ها با توجه به نزدیکی موضوعی و تکراری بودن در 28 مفهوم کلی قرار گرفتند. که این مفاهیم نیز در بخش انتزاعی­تری، در هشت مولفه نهایی موثر گزارش شد.

بعد از کدگذاری و طبقه­بندی داد­ها، مدل نهایی پژوهش طراحی شد. شکل 1 مدل مفهومی برخاسته از نظریه داده­بنیاد را برای عوامل برنامه­ریزی، جذب و انتخاب استعداد در ورزش هندبال کشور را نشان    می­دهد. براساس شکل، ترتیب و توالی مراحل و فرایند مدیریت استعداد هندبال به صورت برنامه­ریزی استعداد، جذب استعداد، انتخاب استعداد، به کارگیری استعداد، توسعه استعداد و نگهداشت استعداد      می­باشد که در این تحقیق، سه مرحله ابتدایی این فرایند (برنامه­ریزی، جذب و انتخاب مدیریت استعداد در ورزش هندبال) نشان داده شده است:

 

شکل 1: مدل برنامه­ریزی، جذب و انتخاب استعداد در ورزش هندبال کشور

بحث و نتیجه گیری

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل برنامه­ریزی، جذب و انتخاب استعداد در ورزش هندبال ایران با رویکرد داده بنیاد بود. یافته­های هرکدام از عوامل برنامه­ریزی، جذب و انتخاب استعداد با مولفه­ها و مفاهیم فرعی مربوط به خود در جداول 3، 4 و 5 آورده شده­اند که در ادامه به بحث و بررسی این عوامل پرداخته می­شود.

برنامه­ریزی استعداد: در اولین مرحله برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار سیستم مدیریت استعداد نیاز به برنامه­ریزی و حمایت است. برنامه­ریزی از مهمترین مولفه مدیریت استعداد محسوب می­شود. در واقع در اینجا منظور از برنامه­ریزی، ساختاردهی، حاکمیت و پشتیبانی سیستم مدیریت استعداد بود که در قالب مولفه برنامه­ریزی خلاصه شدند. ارتباط و تعامل با نهادها، ساختار سازمانی مناسب، تنظیم برنامه جامع و عملیاتی، ارزیابی و نگرش سیستماتیک، تدوین مدل یکپارچه ساختارمند و اجرایی، افزایش بودجه و منابع مالی، انجام مطالعات آمایشی و پژوهشی، آموزش نیروی انسانی مولفه­های کلی موثر در بخش برنامه­ریزی هندبال ایران بودند که از پالایش و ادغام مفاهیم و اقدامات به­دست آمده از مصاحبه­های نمونه­های تحقیق پدید آمد که این یافته­ها با نتایج پژوهش­های آقایی (1389)، امیرتاش (1391)، عیدی و همکاران (1391)، اقتداری بروجنی (1395)، منظمی (1394)، خوشنویس زارچ (1396)، کیخسروی و همکاران (1396)، کریم قادر (1397)،  دانیکا (2013)، جان و همکاران[45] (2012)، دی­بوسچر و همکاران (2015)، پارک[46] و همکاران (2016) و توکماچوو[47](2018) هم­خوان می­باشد. این بخش نشان می­دهد که ابتدا باید یک ساختار اجرایی و قانونمند در نهادهای ذیربط هندبال به وجود آورد و طبق برنامه­های منظم، از پیش تعیین شده، منسجم و زمان بندی شده دوره­های مدیریت استعداد را هدایت و پشتیبانی کرد و در ادامه، استفاده از روش­های علمی و تخصصی استعدادیابی و استعدادپروری، وجود طرح یکپارچه، ساختارمند و اجرایی، انجام مطالعات و پژوهش در زمینه مدیریت استعداد، انجام مطالعات آمایشی، بررسی الگوها و تجارب موفق سایر کشورها، برگزاری همایش­ها و کارگاه­های آموزشی علمی، تهیه بانک اطلاعاتی، آموزش و پرورش نیروی انسانی شایسته، مستندسازی تجربیات و ارزیابی دوره­ها از دیگر عوامل مهمی بودند که ضرورت برنامه­ریزی­های بلندمدت راهبردی با یک دید کاملا منطقی و علمی منطبق با اطلاعات دقیق و جامع از طریق هم­اندیشی، تحقیق و توسعه و مطالعات تطبیقی را نشان می­دهد. برنامه­ریزی در ارتباط و تعامل با آموزش و پرورش و مدارس یکی از پرتکرارترین مباحثی بود که بیشتر متخصصان در مصاحبه خود در این بخش بیان کردند. با توجه به ماهیت استعدادیابی که از سنین پایه آغاز می­شود، آموزش و پرورش جایگاه ویژه­ای می یابد و با سپردن امور استعدادیابی به آموزش و پرورش (مدارس) و حمایت همه جانبه از آن می توان گام های مهمی برداشت. در این زمینه، باید اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه بین وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمان‌های مرتبط در زمینه مدیریت استعدادیابی در ورزش هندبال در شهرهای مستعد شود تا بدین وسیله مشکلات و موانع احتمالی پیرامون تداخل کاری سازمان ها مرتبط رفع شود. بی شک این موضوع می تواند در مراحل بعدی مدیریت استعداد (کشف استعدادهای هندبال) نیز موثر باشد، چرا که به زعم بیش از 90 درصد نمونه تحقیق خوشنویس زارچ (1396)، بهترین سن برای شروع فرایند استعدادیابی هندبال ایران، سنین بین 6 تا 12 سال است. در واقع این سنین که همان سنین دوره ابتدایی در مدارس است نشان می دهد که تعامل و همکاری هیئت‌ها و مدارس ابتدایی در کشف و انتخاب استعدادها بسیار موثر خواهد بود. بعلاوه، ابلاغ دستورالعمل عملیاتی در هیئت­ها و آموزش و پرورش پیرامون استعدادیابی ورزش هندبال می تواند فرایند استعدادیابی را تسریع نماید، چرا که تا زمانی این موضوع در دستور کار قرار نگیرد احتمالا اقدام به اجرا نخواهد شد. بنابراین دستورالعل عملیاتی در این زمینه لازم و ضروری است. با وجود دستورالعمل های عملیاتی در هیئت­ها و آموزش و پرورش و نیز تعامل مثبت هیئت ها با مدارس می توان به استعدادیابی هندبال امیدوار بود. برنامه­ریزی جهت تغییر فرهنگ، نگرش و تفکر خانواده ها نسبت به ورزش هندبال نیز در این بخش از دید مصاحبه شوندگان فراوانی زیادی داشت. در این بخش می توان با برگزاری جشنواره­ها و برنامه­های تفریحی مخصوص هندبال (هندبال خانواده، فرشتگان، فرزانگان) و یا اختصاص فضاهایی در پارک ها و بوستان های مخصوص هندبال (هندبال در پارک)، زیبایی های هندبال را به خانواده ها و عموم مردم شناساند. ثبات مدیریت و حمایت مدیران از سیستم مدیریت استعداد نیز یکی از مهمترین و پرتأکیدترین مباحثی بود که از طرف مصاحبه شوندگان مطرح شد. البته نتایج یافته­های مطالعات پیشین از جمله: حاجی انزهایی (1395)، کیخسروی و همکاران (1396)؛ رضایی و صالحی پور (1396)؛ دی­بوسچر و همکاران[48](2015)؛ پارک و همکاران[49](2016) و نووا[50](2017) نیز مزید بر تأیید این مطلب هستند که ثبات مدیریت و ساختار مناسب فدراسیون از عوامل مهم موفقیت ورزش قهرمانی یک کشور  می باشند. شاید یکی از مهمترین دلایلی که خیلی‌ها فکر می‌کنند هندبال کشور طی سال­های اخیر درجا زده همین بوده که مدیران وقت، زمانی کافی برای اجرای برنامه‌های مناسب خود نداشتند و فدراسیون هندبال مدام دستخوش تغییر مدیریتی بوده است. از طرفی، لازمه انجام فعالیت ها و برنامه های موجود در فدراسیون ها، انگیزه و پشتکار مسئولان است که بدون وجود انگیزه و نگرش مثبت نسبت به امر استعدادیابی، نمی توان به مدیریت صحیح آن امیدوار بود. بی شک، بدون توجه مسئولان فدراسیون هندبال و وزارت ورزش و جوانان نمی توان انتظار مدیریت صحیح و اصولی استعدادیابی در هندبال کشور را داشت. حاجی انزهایی (1395) در تحقیقی به بررسی ساختار سازمانی و عملکرد فدراسیون هندبال ایران از حیث ثبات مدیریت، هیئت رئیسه، مجمع عمومی و ... پرداخت و با مقایسه ساختار و عملکرد فدراسیون هندبال ایران با فدراسیون هندبال آلمان به لزوم توجه به ساختار و تناسب آن برای جواب­گویی به نیازهای دائماً در حال تغییر اشاره کرد. یکی دیگر از لازمه­های اجرای صحیح برنامه های استعدادیابی، استفاده از نیروی انسانی علمی، متخصص و باتجربه در ساختار (شایسته سالاری) است که با توجه به نظر نمونه تحقیق، کمبود نیروی انسانی متخصص و کاردان در امر استعدادیابی در سازمان­های مربوطه مشهود است. عدم وجود راهبرد و الگوی مناسب مدیریت استعداد در هندبال کشور نیز مشکل دیگری است که باید رفع شود. فرایند استعدادیابی یک فرایند بلند مدت و نیازمند اهداف و برنامه های راهبردی و طولانی مدت است. در صورت نبود یک برنامه راهبردی و الگوی مناسب در مدیریت استعداد هندبال کشور، احتمالا برنامه‌های کوتاه مدت و تصمیم گیری های سلیقه ای مسئولان به جای راهکارهای منطقی حاکم می شود و در نهایت استعدادیابی به جایگاه واقعی و اهداف خود نخواهد رسید. با توجه به اهمیت برنامه­ریزی راهبردی در توسعه حوزه­های مختلف از جمله ورزش، رشته ورزشی هندبال نیز مانند هر سیستم دیگری نیازمند تدوین اهداف کلان، راهبردها و برنامه­های عملیاتی است تا ضمن آگاهی از مسیر حرکت بتواند از هرگونه دوباره­کاری، بیراهه و به هدر رفتن منابع مالی، انسانی، فیزیکی و اطلاعاتی خود اجتناب ورزد. کشورهایی که در ورزش پیشرفت داشته­اند، سعی کرده­اند با ارائه برنامه­های توسعه و ایجاد راهبرد و ساختار مناسب، در جهت گسترش آن گام بردارند (آقایی و بحرالعلوم، 1396). سرمربی تیم ملی هندبال و چند تن از بازیکنان تیم ملی هم در مورد ناکامی تیم ملی هندبال ایران در رقابت های قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ و انتخابی جهانی اشاره به نبود برنامه­ریزی بلند مدت و مستمر برای تیم ملی و اردوهای آن داشتند. انجام مطالعات آمایشی (آمایش سرزمین) نیز یکی از مهمترین موضوع در بخش برنامه­ریزی استعداد است. در واقع با شناسایی شهرستان‌های مستعد و دارای پتانسیل در توسعه ورزش های خاص می توان برنامه­ریزی های بهتری برای ارتقای آن ورزش ها در منطقه داشت که هندبال نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین باید شهرستان های مستعد و دارای پتانسیل ورزش هندبال شناسایی شوند و برنامه های ویژه ای برای آن ها در نظر گرفت و با ایجاد تسهیلات و کمک به تاسیس و ایجاد باشگاه‌های حرفه‌ای و مستقل هندبال در این شهرها، بستر توسعه هندبال در این مناطق را فراهم نمود و به تدریج هندبال را در دیگر شهرها نیز گسترش داد؛ به­طوری که در تحقیق دانیکا (2013) نیز آمایش سرزمین، برنامه­ریزی راهبردی و آموزش مداوم مربیان و کارشناسان استعدادیابی یکی از راهکارهای موفقیت برنامه های استعدادیابی هندبال در کشور سوئد می باشد. همچنین، الگوبرداری و تعامل با سازمان­های ورزشی هندبال کشورهای پیشرفته می تواند بسیار راهگشا باشد، چرا که با این کار می­توان از تجارب مثبت و ارزنده این کشورها برای توسعه هندبال کشور استفاده کرد. راهکار یاد شده، راهکاری معمول در همه فدراسیون هاست و فدراسیون های ورزشی موفقی مانند فدراسیون والیبال را در این زمینه می توان مثال زد. در واقع با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته می‌توان از اشتباهات معمول در این زمینه پیشگری نمود و تجارب موفق را به­کار بست و با صرفه جویی در وقت و هزینه، استعدایابی در هندبال کشور را بهتر مدیریت نمود. یافته عیدی و همکاران (1391) در زمینه الگوبرداری از برنامه­های استعدادیابی کشورهای پیشرفته نیز موید همین مطلب است.

جذب استعداد: در گام دوم مدیریت استعداد در هندبال ایران (مرحله جذب)، باید فرصت­های دسترسی کودکان، نوجوانان، جوانان و خانواده آنان را به ورزش هندبال از طریق ایجاد انگیزه و علاقمندسازی آنان افزایش داد و در نتیجه با تدارک یک مخزن استعداد بزرگتر، امکان گزینش بهتر استعدادها را فراهم نمود و از وجود نیروهای باکیفیت جایگزین مطمئن شد. عوامل و اقدامات گوناگونی از سوی مصاحبه شوندگان این پژوهش در این بخش مطرح شد که با ترکیب و پالایش گویه­ها و مفاهیم، شش مولفه کلی به وجود آمد: تبلیغات رسانه­ای، تبلیغات و برندسازی هندبالی، نقش آموزش و پرورش، نقش دانشگاه­ها و سایر ارگان­ها، نقش بعد همگانی هندبال، نقش بعد تخصصی هندبال. بیشتر این مفاهیم با نتایج پژوهش­های آقایی (1389)، امیرتاش (1391)، اقتداری بروجنی (1395)، منظمی (1394)، خوشنویس زارچ (1396)، کیخسروی و همکاران (1396)، کریم قادر (1397)،  دانیکا (2013)، جان و همکاران (2012)، سیمیرت[51] (2014)، دی­بوسچر و همکاران (2015)، پارک و همکاران (2016)، آلبا  و همکاران (2018) و توکماچوو (2018) هم­خوان می­باشد. پوشش رسانه­ای و پخش رقابت های مهم هندبالی (بازی های لیگ و بین المللی)، اعلام فراخوان های عمومی، استفاده از بستر شبکه های اجتماعی و مجازی، تهیه فیلم مستند از قهرمانان تیم ملی و پخش در رسانه ها و فضای مجازی، طراحی بازی­های رایانه­ای و موبایلی هندبال، الگوسازی و صحه گذاری قهرمانان ملی هندبال مفاهیمی بودند که در بخش انتزاعی­تری و در مولفه «تبلیغات رسانه­ای» جای گرفتند. امروزه رسانه های جمعی، شبکه های اجتماعی و مجازی بر تمامی ابعاد زندگی مردم تاثیرگذارند و می توان با برنامه های مناسب در این بخش، اطلاعات و علایق خانواده ها را نسبت به هندبال ارتقا داد و انگیزه آنان را توسعه بخشید. پوشش رسانه­ای، بهبود پخش نظام ورزشی از صدا و سیما و تقویت شبکه­های ارتباطی از جمله کدهای استخراج شده از مقالات مرتبط بود. نتایج بیشتر تحقیقات به رابطه مستقیم بین نقش رسانه­ها و توسعه و موفقیت ورزش قهرمانی اشاره داشته­اند؛ به طوری که سیمیرت (2014) یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه هندبال در شهر نفیاس[52] کشور اتیوپی[53] را عدم پوشش رسانه­ای و عدم آگاهی از بازی­های هندبال در جامعه قلمداد کرد. لذا مسئولان ورزش می توانند با توافق با سازمان صدا و سیما از این منبع ارزشمند مالی نهایت استفاده را به سود ورزش قهرمانی هندبال به عمل آورند. پوشش تلویزیونی بازی های لیگ و رقابت های معتبر هندبال مهمترین و پرتکرارترین موضوعی بود که تمام مصاحبه شوندگان، آن را جهت جذب مردم به سمت هندبال و توسعه و پیشرفت هندبال کشور بیان کردند. بیشتر مطالعات پیشین نیز پوشش رسانه­ای از ورزش قهرمانی را راهبردی موثر در پیشرفت و توسعه ورزش قهرمانی بیان کرده­اند. شاهو نصرتی لژیونر هندبال ایران که در لیگ رومانی بازی می‌کند در مصاحبه خود با جهان هندبال، مهمترین تفاوت هندبال ایران با اروپا را در پخش تلویزیونی می­داند. و گفت که «برعکس ایران در اروپا تمام مسابقات برای سراسر دنیا نشان داده می‌شود و همین موضوع از لحاظ مالی می‌تواند سود سرشاری را نصیب باشگاه‌ها کند». پوشش رسانه­ای بازی های لیگ ایران و رقابت­های تیم ملی، از یک سو انگیزه بازیکنان را بالا می برد و از سوی دیگر، به  لحاظ مالی می‌تواند سود سرشاری را نصیب باشگاه‌ها کند. اگر پخش بازی­های هندبال تداوم داشته باشد و مسابقات اروپایی و یا لیگ برتری پخش شود به توسعه و استعدادیابی هندبال کمک خواهد کرد و ممکن است استعدادهایی در این کشور وجود داشته باشد که با نگاه کردن بازی هندبال یا خواندن خبرهای آن به سمت این ورزش بیایند و استعداد آن‌ها شکوفا شود و در آینده هندبالیستی همچون محسن باباصفری، الله کرم استکی و علیرضا موسوی پرورش یابند- بیشتر نمونه­های پژوهش هم بر لزوم پوشش تلویزیونی تاکید کردند. گسترش و اجرای مهارت های هندبال در سطح شهر (خیابان و پارک ها ) با تسهیل قوانین به­صورت سرگرمی (مانند هندبال پارکی و شوتی)، گسترش و اجرای مهارت های هندبال در مراسم  و همایش­ها و تبلیغ مثبت ویژگی­ها و زیبایی­های آن، گسترش و توسعه هندبال ساحلی در استان ها، میزبانی مسابقات معتبر بین­المللی در رده­های سنی مختلف، استفاده از بازیکنان ملی هندبال (از جمله دروازه­بان) در مراسم، همایش­­ها، راهپیمایی­ها و مناسبت های مختلف جهت گسترش و اجرای مهارت های هندبال، افزایش جذابیت بصری اماکن و تجهیزات ورزشی هندبال، ترغیب و تشویق خانواده­ها و والدین دانش آموزان برای مشارکت در فرایند استعدادیابی، آموزش و تزریق اطلاعات هندبالی (شناساندن هندبال) به خانواده ها، برگزاری جشنواره­ها و برنامه­های تفریحی مخصوص هندبال (هندبال خانواده، فرشتگان، فرزانگان)، اختصاص فضاهایی در پارک ها و بوستان ها مخصوص هندبال (هندبال در پارک) و برگزاری مسابقات مختلف هندبال با تسهیل در قوانین مسابقه با امکان شرکت همگان از مواردی هستند که می­توانند در تبلیغات و برندسازی هندبال و افزایش محبوبیت این رشته در بین خانواده ها و مردم نقش موثر داشته باشند. همچنین از طریق برقراری ارتباط و تعامل با نهادها (مهد کودک، آموزش و پرورش، دانشگاه، شهرداری و سایر ارگان­ها) که در مرحله قبل (برنامه­ریزی) به آن اشاره شد می­توان برنامه و اقدامات مختلفی از جمله: شناساندن مهارت­ها و زیبایی­های هندبال با تسهیل قوانین بازی و داوری هندبال، اجرای بازی های پرتابی جذاب، دادن جوایز و گواهی شرکت، استفاده از طرح های هندبالی در دیوار و حیاط مهدکودک ها و مدارس، جذب و استفاده از نیروی انسانی متخصص هندبالی در مهدکودک­ها، مدارس، دانشگاه ها و سایر ارگان ها، برگزاری کلاس ها و دوره های دانش افزایی رشته هندبال برای معلمان ورزش، برگزاری مستمر و سالانه مسابقات هندبال در تمام پایه های تحصیلی، استفاده از نیروهای داوطلب (دانشجویان تربیت بدنی) در این نهادها جهت آموزش و شناساندن هندبال، برگزاری مستمر و سالانه مسابقات هندبال بین دانش­آموزان، دانشجویان، اساتید و کارکنان سایر نهادها، برگزاری همایش‌های ملی و بین­ المللی علمی و استعدادیابی ورزش هندبال را جهت ترغیب، علاقه­مندی و جذب افراد به سمت ورزش هندبال انجام داد. همچنین، حمایت از مربیان و قهرمانان هندبال (بیمه، خدمت سربازی، شرایط تحصیل و ترنسفر به خارج)، افزایش بودجه و منابع مالی فدراسیون، هیئت ها و باشگاه­های هندبال، افزایش اماکن، تاسیسات و تجهیزات تخصصی هندبال، جذب و افزایش حامیان مالی به سمت هندبال و پرورش و افزایش نیروی انسانی هندبالی، مفاهیم مربوط به بعد تخصصی هندبال می باشند که در ایجاد انگیزه و ترغیب و علاقمندی افراد به این رشته بسیار تاثیرگذار خواهد بود. همچنین، با حمایت از مدارس تخصصی هندبال، باشگاه ها و تیم های سرمایه گذار در ورزش هندبال کشور می توان زمینه توسعه هندبال را فراهم نمود، چرا که در حال حاضر، باشگاه ها و تیم های هندبال اولین و اصلی ترین سازمان های فعال در زمینه هندبال هستند و در صورت عدم حمایت های همه جانبه از آن ها، احتمالا از تعداد و کیفیت آن ها کاسته و نمی توان آینده مناسبی برای هندبال کشور متصور شد. این حمایت ها باید همه جانبه باشد و علاوه بر آن، حمایت مالی و معنوی از کمیته‌های استعدادیابی در فدراسیون هندبال به عنوان متولی اصلی استعدادیابی در هندبال نیز تقویت شود.

انتخاب استعداد: مرحله گزینش و انتخاب، سومین مولفه مهم مدیریت استعداد می باشد که می­توان اذعان نمود بیشتر پژوهش­های ورزشی در زمینه استعداد تا حدود زیادی روی این مرحله متمرکز شده­اند و بیشتر به تدوین شاخص­ها و نورم­های گزینش استعداد در رشته­های مختلف ورزشی با عنوان استعدادیابی پرداخته­اند. عوامل و اقدامات بیان شده از طرف مصاحبه شدگان در این بخش در هشت مولفه کلی شامل عوامل سازمانی، آزمون ها و شاخص های استعدادیابی، عوامل ژنتیک، برگزاری مسابقات، عوامل اجتماعی- ذهنی، مهارت جسمانی و حرکتی، نقش مربیان استعدادیاب، امکانات و تجهیزات سازمان­دهی شدند که بیشتر این مفاهیم و مولفه­ها با نتایج پژوهش­های علیجانی (1381)، قره­خانلو (1382)، نمازی زاده (1383)، منظمی (1394)، شعبانپورمقدم (1395)، احمدی (1396)، خوشنویس زارچ (1396)، تروینس و همکاران[54] (2013)، بروورس و همکاران[55] (2014)، مانوئل اورتگا (2017)، آلبا  و همکاران (2018) و والنتی و همکاران[56] (2019) هم­خوان می­باشد. نمازی زاده (1383) مرحله گزینش یا انتخاب استعدادها را، غربال نوجوانان و جوانان که در رشته ورزشی مدنظر فعال بوده و استفاده از آزمون­های تخصصی فیزیکی، فیزیولوژیکی، مهارتی و روانی و استفاده از نظر مربیان مجرب جهت تعیین افراد موفق در هر گرایش می­داند. در واقع در این مرحله در مورد رد یا پذیرش افراد متقاضی قضاوت می­شود. در این زمینه باید از شیوه­های اندازه­گیری و ارزیابی بلند مدت و با نظر متخصصان علوم ورزشی به منظور افزایش میزان اعتبار و روایی آزمون­ها بهره گرفت و به روش­های مطمئن و دقیق­تر دست یافت. در این پژوهش، برگزاری مسابقات  هندبال در تمام رده­های سنی پایه، استفاده از نیروی انسانی شایسته در فرایند استعدادیابی، انتخاب مناسب شاخص­ها و اعتبار و دقت آزمون­های آمادگی جسمانی، پیکرسنجی، حرکتی- مهارتی و روانی-اجتماعی از پرتکرارترین عوامل گزینش استعداد از سوی مصاحبه شوندگان بودند که در تحقیقات علیجانی (1381)، قره­خانلو (1382)، نمازی زاده (1383)، منظمی (1394) و خوشنویس زارچ (1396) نیز به آنها اشاره شده است. برگزاری و مشارکت منظم در لیگ‌ها و مسابقات حرفه ای داخلی و خارجی هندبال بستر توسعه و ارتقای روز افزون هندبال کشور را فراهم می‌نماید، چرا که اعضای تیم های ملی در ورزش های مختلف از بطن لیگ ها و مسابقات ورزشی بیرون می‌آیند و با برگزاری منظم این رقابت ها می توان زمینه آمادگی و پیشرفت مستمر ورزشکاران را فراهم نمود. باید توجه داشت که حمایت و اعزام پیوسته و منظم تیم‌های هندبال مردان و زنان در رده‌های سنی مختلف در مسابقات بین المللی گوناگون نیز می­تواند ارتقای هندبال را بهبود بخشد و تجارب ورزشکاران را افزایش دهد. از طرف دیگر، با تعیین نمودن هیئت­های ورزش هندبال در شهرستان‌ها به عنوان متولی اصلی استعدادیابی و توسعه ورزش هندبال، می توان موازی کاری و تداخل مسئولیت ها در سازمان های مختلف مرتبط با هندبال را از بین برد و برنامه ای منسجم با مدیریت مستقل و همه جانبه ایجاد نمود (خوشنویس زارچ، 1396). از دیگر عوامل موثر در فرایند کشف استعدادهای هندبال از دید نمونه­های تحقیق، استفاده از نیروی انسانی متخصص، مربیان مجرب و با تجربه در سازمان­های درگیر می باشد. بی شک استفاده از افراد و مربیان شایسته در فرایند استعدادیابی و مدیریت استعداد از ناعدالتی­ها و فساد اداری جلوگیری می کند و خروجی و کارایی بهتری در کشف استعدادهای هندبال ایران با توجه به پتانسل موجود خواهد داشت. والنتی و همکاران (2019) دریافتند که ارائه مربیگری بسیار تخصصی تأثیر معنادار و مثبتی در موفقیت بین المللی ورزشکاران دارد. در نهایت با تدوین و استاندارد­سازی شاخص‌های فیزیولوژیکی، روانی و غیره در زمینه استعدادیابی در ورزش هندبال، می توان زمینه علمی نمودن استعدادیابی را فراهم نمود و از تلاش های بی فایده و سرمایه گذاری های بی مورد اجتناب کرد. بی شک احتمال موفقیت در سرمایه گذاری بر افراد مستعد با توجه به معیارهای علمی بیشتر از موفقیت در سرمایه گذاری بر مبنای تشخیص های غیر علمی و شانسی است.

در نهایت باید اذعان نمود کلیت و یکپارچگی نظام مدیریت استعداد باعث شده که عناصر تشکیل دهنده آن در هم گره بخورند و هر چند هر یک از بخش­های آن وظایف منحصر به فردی را انجام می­دهند، اما با هم تعامل و همپوشانی بالایی داشته باشند. تحقیقات قبلی که در زمینه­های مربوط به استعداد در کشور انجام شده بود، عمدتاً روی مراحل اولیه مدیریت استعداد نظیر جذب و انتخاب استعدادها با عنوان استعدادیابی انجام شده بود، در صورتی که بدون برنامه­ای جامع و کامل برای پرورش استعدادها، استعدادیابی عملا اتلاف وقت و منابع خواهد بود.

امید است نتایج پژوهش حاضر توانسته باشد دید وسیع و دقیقی از مدیریت استعداد در ورزش هندبال ایران ارائه نموده باشد و مسئولان امر در فدراسیون، هیئت های استانی و باشگاه­ها از نتایج این تحقیق که حاصل مطالعه کیفی از مصاحبه کارشناسان و صاحبنظران رشته هندبال (اعضای هیئت علمی دانشگاه، مربیان و بازیکنان، مدیران و اعضای کمیته استعدادیابی فدراسیون هندبال) می باشند نهایت استفاده را در جهت مدیریت استعداد و توسعه هندبال ایران به عمل بیاورند. در کل، براساس نتایج تحقیق، راهبردها و اقدامات، ارتباط و تعامل با آموزش و پرورش، ثبات مدیریت و برنامه، پوشش رسانه­ای، حمایت از مربیان و قهرمانان هندبال، اعتبار و مناسب بودن آزمون­ها و شاخص­های استعدادیابی، بودجه و منابع مالی کافی، با توجه به فراوانی زیادی که از سوی مصاحبه­شوندگان داشتند، می­توانند کمک­رسان مسئولان حاکمیتی در راستای مدیریت استعداد هندبال کشور باشد.

در پایان با توجه به فقدان دسترسی اطلاعات و برنامه­های مدیریت استعداد کشورهای صاحب نام در ورزش هندبال در پژوهش حاضر، پیشنهاد می­شود که در صورت دسترسی به برنامه­های این کشورها، مطالعات تطبیقی انجام گیرد. همچنین، با توجه به اینکه خروجی یک تحقیق کیفی باید چراغ راهی برای تحقیقات کمی و کیفی بعد از خود شود، لذا پیشنهاد می گردد عوامل شناسایی شده برای هریک از مراحل فرایند مدیریت استعداد در این تحقیق اعتبارسنجی شوند.

 • منابع

  • احمدی، آرام. (1396). «تدوین چارچوب مدیریت استعداد در باشگاه‌های ورزشی (مطالعه موردی: باشگاه­های فوتبال شهر تهران)». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
  • اقتداری بروجنی، امید. (1395). «اولویت بندی راهکارهای موثر در توسعه ورزش قهرمانی هندبال ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
  • امیرتاش، علی محمد. (1384). «وضعیت موجود و شاخص­های استعدادیابی هندبال سالنی مردان از دیدگاه مربیان نخبه کشور». مجله پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 6، صص 25-52.
  • امیرتاش، علی محمد. (1391). «چالش­ها و فرصت­های پیش روی هندبال». سخنرانی کلیدی دومین همایش ملی علم و هندبال، دانشگاه شهید بهشتی.
  • آقایی، علی اکبر. (1389). «طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش هندبال (مورد مطالعه: استان سمنان)». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان.
  • آقایی، علی اکبر و بحرالعلوم، حسن. (1396). «ارزیابی و رتبه­بندی راهبردهای توسعه ورزش هندبال با استفاده از روش تصمیم­گیری خاکستری». مطالعات مدیریت ورزشی. 9(43)، صص 103-124.
  • تاج الدین، محمد و تفتی معالی، مرجان. (1387). «چرا مدیریت استعداد؟» ماهنامه تدبیر. شماره 191، ص 12.
  • حاجی انزهایی، زهرا. (1385). «بررسی ساختار سازمانی و عملکرد فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با فدراسیون هندبال آلمان و ارائه الگوی بهینه». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
  • خوشنویس زارنج، علی اکبر. (1395). «بررسی عوامل موثر در مدیریت استعداد هندبال ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری.
  • رضایی، شمس الدین و صالحی­پور، مژگان. (1397). «تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه صنعت ورزش ایران بارویکرد داده بنیاد». نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(1)،صص 89-107.
  • سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. (1384). مطالعات تفضیلی توسعه ورزش قهرمانی. چاپ اول، تهران: سیب سبز
  • شعبانپورمقدم، جواد. (1395). «اجرای طرح استعدادیابی ورزش هندبال در دانش­آموزان پسر 13 الی 15 ساله سبزواری». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری.
  • علیجانی، عیدی. (1381). «بررسی وضع موجود و تدوین شاخص­های استعدادیابی در رشته دوومیدانی». نشریه پژوهش در علوم ورزشی، 4، صص 1-23.
  • عیدی، حسین؛ عباسی، همایون و عسگری، بهمن. (1391). «تحلیل مسیرهای استعدادیابی ورزشی در کشورهای منتخب جهان». دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، تهران.
  • قره­خانلو، رضا. (1382). «بررسی وضع موجود و تدوین شاخص­های استعدادیابی در رشته فوتبال». طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
  • کریم قادر، یحیی. (1397). «تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه هندبال اقلیم کردستان: با رویکرد گراندد تئوری». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام.
  • کیخسروی، افسانه؛ معین فرد، محمدرضا؛ حامدی نیا، محمدرضا و شوشی نسب، ‍‍پروین. (1396). «موانع توسعه هندبال سبزوار و ارائه راهکار». مدیریت و توسعه ورزش. 6(3)،صص 200-219.
  • منظمی، امیرحسین. (1394). «طراحی الگوی مطلوب مدیریت استعداد در والیبال». رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
  • نمازی زاده، مهدی. (1383). «تدوین شاخص­های استعدادیابی در رشته بسکتبال». طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
  • نوری، محمدحسین و صادقی، حید.ر (1397). «مروری بر مطالعات استعدادیابی ورزشی». مدیریت ورزشی. 10(2)ف صص 387-400.
  • Alba Camacho-Cardenosa, Marta Camacho-Cardenosa, Adrián González-Custodio,Ismael Martínez-Guardado, Rafael Timón, Guillermo Olcina Javier Brazo-Sayavera. (2018). “Anthropometric and Physical Performance of Youth Handball Players: The Role of the Relative Age”. Sports, 6, 47; doi:10.3390/sports6020047.
  • Bailey, R., Collins, D. (2013). “The Standard Model of Talent Development and Its Discontents”. Journal of Human Kinetics, 2, 248-259.
  • Brouwers, Jessie,. Sotiriadou, Popi,. De Bosscher, Veerle. (2015). “Sport-specific policies and factors that influence international success: The case of tennis”. Sport Management Review, http://dx.doi.org/10.1016/j.smr.2014.10.003.
  • Collings, D. G. & Mellahi, K. (2009). “Strategic talent management: A review and research agenda”. Human Resource Management Review, 19, 304 - 313.
  • De Bosscher, V., Shibli, S., Westerbeek, H., & van Bottenburg, M. (2015). Successful elite sport policies. An international comparison of the sports policy factors leading to international sporting success (SPLISS 2.0) in 15 nations. Aachen: Meyer & Meyer.
  • Hae Won, Yon. (2020). "WHAT IS TALENT MANAGEMENT?" Presentation March 2020. DOI:10.13140/RG.2.2.30521.72808.
  • Iaroslav, Tokmachov. (2018). “A Comparative Study on the Development of Divers in South Korea and Ukraine”. MA thesis of Global Sport Management, Department of Physical Education, Seoul National University.
  • James, L. P., Haff, G. G., Kelly, V. G., & Beckman, E. M. (2016). “Towards a determination of the physiological characteristics distinguishing successful mixed martial arts athletes: a systematic review of combat sport literature”. Sports medicine, 46(10), 1525-1551.
  • Jana, Nova. (2017). “Analysis of management and organisation of elite sports from the viewpoint of spliss methodology in the czech republic, brno”. Proceedings of the 11th international conference on kinanthropology sport and quality of life, od s. 588- 600, 13 s. 2017.
  • Keczelei, D. (2013). “Talent management based on therapeutic work with a professional handball team”. Apstract: Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 07(1).
  • Manuel, Ortega-Becerra. (2017). “Determinant Factors of Physical Performance and Specific Throwing in HandballPlayers of Different Ages”. Master's Thesis, Faculty of Sport, Pablo de Olavide University, Seville, Spain.
  • Michaels, Ed; Handfield-Jones, Helen; Axelrod, Beth. (2001). The War for Talent. Harvard Business Press
  • Oehley, A.M. (2007). “The Development and Evaluation of a Partial Talent Management Competency Model”. Thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the degree of Masters of Arts at Stellenbosch University.
  • Papic, V., Rogulj, N. (2009). “Identification of sport talents using a web-oriented expert system with a fuzzy module, Expert systems with applications”. Journal of Sport Science, 36 (5), 83-88.
  • Park,J.W., Tan, T.CH., Park, H.U. (2016). “Interrogating the Key Policy Factors Behind South Korea's Archery Success”. The International Journal of the History of Sport, Volume 33, 2016 - Issue 5.
  • Phillips, R & Roper, O. (2009). “A Framework for talent management in real estate”. Journal of Corporate Real Estate . Vol. 11, No. 1, Pp. 7-16.
  • Pitney, A., & Parker, J. (2009). Qualitative research in physical activity and the health professions. Canada: Human Kinetics.
  • Rostam, F. A. (2019). “A Review of Talent Management as a Key in any Organizations”. The International Journal of Indian Psychology, 7(3), 78-83.
  • Simiret, demissie. (2014). “major factor that affect handball project participation and development with specific priference nifas silk lafto subcity”. A thesis submitted to school of graduate studies of addis ababa university in partial fulfilment of the requirement for master of science degree in sport sciences.
  • Truyens, J., De Bosscher, V., Heyndels, B., & Westerbeek, H. (2013). “A resource-based perspective on countries’ competitive advantage in elite athletics”. International Journal of Sport Policy and Politics, http://dx.doi.org/10.1080/19406940.2013.839954.
  • Vaeyens, R., Lenoir, M. (2008). “Talent identification and development programmers in sport: Current models and future”. Journal of Sport Medicine, 2008; 38 (9), 703-714.
  • Vale, P., Ramos, A., Salgado, B., Correia, P., Martins, J. (2009). “Differences in technical skill Performance of Portuguese Junior Soccer Players According to competitive level and playing position”. Faculty of sport, University of Porto, Porto, Portugal. 2009; 11-34.
  • Valenti, M., Scelles, N., & Morrow, S. (2019). “Elite sport policies and international sporting success: a paneldata analysis of European women’s national football teamperformance”. European Sport Management Quarterly, DOI: 10.1080/16184742.2019.1606264.
  • Wattie, N., Schorer, J., & Baker, J. (2015). “The relative age effect in sport: A developmental systems model”. Sports Medicine, 45(1), 83-94.
  • Wollstonecraft, Elaine. (2002). “Talent identification and development. An academic review”. A report for sport Scotland cy the University of Edinborgh.