نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام،ایلام،ایران

2 استاد یار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام،ایلام،ایران

چکیده

درحوزه ورزش بنا به تحولات سریع فن‌آوری، دانش محور شدن امور و رقابت شدید، انتخاب و انتصاب مدیران شایسته براساس معیارهای خاص یکی از مهم‌ترین وحساس‌ترین مسائل در فرآیند کار فدراسیون‌های ورزشی می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی پیشران‌های انتخاب روسای فدراسیون‌های ورزشی درایران است. این پژوهش، گاربردی، کیفی و دارای رویکرد استقرایی بود. به‌ منظورتجزیه‌ وتحلیل داده‌های حاصل ازمصاحبه‌های نیمه‏ساختاریافته، ازروش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه، افراد مطلع فدراسیون‌های ورزشی واعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی، انتخاب شدند و داده‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته پس از مصاحبه بیست وسوم به اشباع رسید. نتیجة تحلیل داده‌های کیفی، شناسایی123 کدمفهومی، 65 مضمون پایه و7 مضمون سازمان دهنده شامل«پارامترهای اجتماعی- ارتباطی»، «الزامات تخصص ورزشی »، مهارت‌های ارتباطی »، «رفتار سیاسی»و «توانایی‌های مدیریتی»، «مدیریت سرمایه فکری» و «پارامترهای شخصیتی» بود که در قالب یک مدل ارائه شدند. درپایان علاوه بر طراحی و ارائه مدل شبکه مضامین پژوهش، مشخص گردید که توانایی‌های مدیریتی با 408 بارتکرار بیشترین نقش و رفتار سیاسی با61 بار تکرار، کمترین نقش را در انتخاب روسای فدراسیون‌های ورزشی داشته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the drivers of the selection of the presidents of sports federations with a thematic analysis approach

نویسندگان [English]

  • Arsalan Choulaki 1
  • ramazan karimi 2

1 Department of Physical Education, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran

2 Assistant Professor Department of Physical Education, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran

چکیده [English]

In the field of sports, due to rapid technological developments, knowledge-based affairs and intense competition, the selection and appointment of qualified managers based on specific criteria is one of the most important and sensitive issues in the work process of sports federations.The main purpose of this study is to identify the drivers of the election of heads of sports federations in Iran. This research is applied, qualitative and has an inductive approach. In order to analyze the data obtained from semi-structured interviews, the thematic analysis method was used. The statistical population of the study was knowledgeable individuals of sports federations and faculty members of universities who were selected using purposive sampling method with snowball approach. The data from the semi-structured interviews were saturated after the 23rd interview. The result of qualitative data analysis was the identification of 123 concept codes, 65 basic themes and 7 organizational themes including "socio-communication parameters", "sports specialization requirements", "communication skills", "political behavior" and "managerial abilities", "intellectual capital management". And "personality parameters" were presented in the form of a model. Finally, based on the results, some suggestions were made in this area. Finally, in addition to designing and presenting the network model of research topics, it was found that managerial abilities with 408 repetitions had the most role and political behavior with 61 repetitions had the least role in selecting the presidents of sports federations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports federations
  • drivers
  • selection pattern
  • theme analysis