نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی مدل ظرفیت سازی فراغت فعال و ورزش روستایی با رویکرد توسعه پایدار بود. روش تحقیق از نوع کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی نظام‌مند (تحلیل مضمون) و رویکرد معادلات ساختاری انتخاب شد. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی شامل دو بخش منابع انسانی (صاحبنظران و مدیران عالی سطح کشور، نخبه های ورزشی، مسئولین استانی ، شهرستانی و روستایی فعال در امر ورزش و ...) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها، و ...) بود. چارچوب مفهومی نهایی شامل 77 مؤلفه، 19 بُعد، 8 منظر شناسایی شده بود. براساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اهتمام به توسعه پایدار از عوامل مهم و اساسی در ظرفیت سازی فراغت فعال و ورزش روستایی کشور می باشد، دولت، نهادهای شهری و روستایی، مسئولین، مدیران و رسانه های مختلف لازم و ضروری می باشد تا در جهت توسعه و رشد ورزش روستایی کشور اقدامات لازم را تدبیر کنند و در برنامه ها و بودجه بندی ها به این مقوله واقف باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Capacity building model of active leisure and rural sports in Iran with a sustainable development approach

نویسندگان [English]

  • Behzad Izadi
  • mohammadsiamak rezagholi

university of kurdistan

چکیده [English]

The purpose of this research was to design a capacity building model for active leisure and rural sports in iran with a sustainable development approach. For this research, a qualitative-quantitative research method with a systematic exploratory approach (theme analysis) and a structural equation approach was chosen.The participants in the qualitative section include two human resources sections (experts and top sports managers of the country, sports elites, provincial, city and village officials active in sports, etc.) and information sources (books, articles, documents, media, etc.).. The final conceptual framework included 77 components, 19 dimensions, and 8 perspectives. Based on the findings of the research, it can be said that attention to sustainable development is one of the important and fundamental factors in building the capacity of active leisure and rural sports in Kurdistan province. It is necessary and necessary for the government, urban and rural institutions, officials, managers and various media to take necessary measures for the development and growth of rural sports in the country, especially Kurdistan province, and to be aware of this category in plans and budgets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active leisure
  • rural sports
  • sustainable development
  • sports and welfare infrastructure