مقاله پژوهشی
اهمیت و نقش اخلاق در ورزش و المپیک

سید محمدحسین رضوی؛ سید محمد نیازی

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، صفحه 9-16

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اهمیت و نقش اخلاق در بازی­های المپیک و اهداف عمده آن و تاثیر این رویداد بزرگ جهانی بر رویکردهای معنوی و اجتماعی در جوامع بشری است.   بازی­های المپیک، میراثی از انسان­های قبل از میلاد است .تمایل ذاتی و همیشگی فطرت انسان به رویکردهای اخلاقی در همه دوران­ و زمینه­ها، او را بر آن داشته تا به منظور رجوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی دستاوردهای برنامه خصوصی سازی در دارایی‌های ورزشی واگذار شدة سازمان تربیت بدنی

سارا کشکار؛ وجیهه نقوی

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، صفحه 17-28

چکیده
   خصوصی­سازی، یک تصمیم­گیری اقتصادی و مجموعه­ای از عملکردهای قانونی و مالی ناشی  از آن است. هدف از این پژوهش، مطالعه میزان دست یابی به اهداف برنامه خصوصی سازی در دارایی های ورزشی سازمان تربیت بدنی از دیدگاه مدیران تابعه آن سازمان بود. بدین منظور90  تن از مدیران ارشد سازمان تربیت بدنی، مدیران کل استانی و فدراسیون ها و مدیران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

مهرزاد حمیدی؛ اکبر آفرینش خاکی؛ رضا نقی پور اصل

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، صفحه 29-40

چکیده
  هدف کلی این پژوهش، بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری این پژوهش را همه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان در بخش تربیت بدنی و ورزش تشکیل می دادند که تعداد آنها290 نفر بود. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، 165 نفر به دست آمد که در نهایت 150 پرسشنامه به درستی برگشت داده شد. ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین ابعاد موثر در تعهد ورزشی ورزشکاران خاص

محمدحسین کمالی؛ فریبا تابع بردبار؛ محبوبه شیبانی

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، صفحه 41-54

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی مفهوم تعهد ورزشی و تعیین و تبیین عناصر شکل‌دهنده آن با بهره‌گیری از رویکرد اکتشافی نظریه زمینه‌ای[1] است. 11 ورزشکار خاص انتخابی مسابقات پارالمپیک و جهانی در رشته‌های ورزشی تیراندازی، دو و میدانی، شنا، فوتبال، بدمینتون و پینگ‌پنگ در مصاحبه‌هایی نیمه ساختار یافته بین 30 تا 60 دقیقه شرکت کردند. سپس، تمام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر یک دوره ورزش درمانی در آب برکیفیت سبک زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو

شهرام آهنجان

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، صفحه 55-66

چکیده
  امروزه شرکت در فعالیت بدنی در پیش‌گیری از بیماری‌های مزمنی همچون استئوآرتریت پیشنهاد می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک دوره ورزش درمانی در آب بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو بود. برای این منظور، 12 زن مبتلا به استئوآرتریت زانو با میانگین و انحراف استاندارد سن 70/4±58 سال، قد 45/6±17/163 سانتیمتر، وزن 69/6±83/67 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی جوانان عضو شبکه های اجتماعی مجازی

امراله امانی کلاریجانی

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، صفحه 67-94

چکیده
  این پژوهش به عنوان یک تحقیق کاربردی  بر آن است تا یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی را در میان جوانان عضو شبکه های اجتماعی مجازی مورد بررسی قرار دهد. مدل بررسی بر اساس مدل ولمن است. ولمن سرمایه اجتماعی شبکه را در سه بعد ساختی، تعاملی و کارکردی مورد بحث قرار داده که هر بعد نیز از شاخص های خاصی تشکیل شده است. در انجام پژوهش از دو روش ترکیبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوهای تفسیر قواعد فرهنگی: ارزیابی هنجارهای رسمی و غیررسمی پوشش جوانان

سوسن باستانی؛ محسن گودرزی؛ نصیبه عرب

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، صفحه 95-114

چکیده
  مقاله حاضر با هدف ارزیابی هنجارهای رسمی و غیررسمی پوشش جوانان، و به روش نظریه مبنایی انجام شده است. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق با بیست و دو نفر از جوانان دختر و پسر 29-18 شهر تهران و با استفاده از روش کدگذاری نظری تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مقوله حجاب دالی نیست که تنها به مدلول مورد نظر سیستم سیاسی توجه کند، بلکه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جهت گیری ارزشی و سلامت اجتماعی جوانان

مریم قاضی نژاد؛ فریده وحید فاضل

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، صفحه 115-132

چکیده
  امروزه سلامت اجتماعی از ابعاد مهم سلامت فردی محسوب می شود و به عنوان ملاک و معیار توسعه انسانی و اجتماعی،  یکی از محورهای اصلی بحث و گفتگو در مجامع و محافل علمی و سیاست گذاری جهانی می باشد. هرچند پژوهشی مستقل در زمینه سلامت اجتماعی قشر جوان در جامعه ایران انجام نشده است، اما محدوده تحقیقات مرتبط با موضوع، به طور ضمنی نشان می دهند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در بین نوجوانان و جوانان تهرانی

اسماعیل سعدی پور؛ هادی بهرامی؛ احمد مصطفایی

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، صفحه 133-149

چکیده
  این مقاله برگرفته از پژوهشی است که هدفش شناسایی میزان مهارت مدیریت زمان نوجوانان و جوانان است .روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار سنجش، پرسشنامه محقق ساخته مدیریت زمان می باشد. جامعه آماری را نوجوانان 12-18 ساله و جوانان 19- 30 ساله مناطق 22 گانه شهر تهران تشکیل می دهند. بدین منظور نمونه مورد مطالعه 856 نفر از نوجوانان و جوانان  (نوجوانان436 ...  بیشتر