مقاله پژوهشی
تفاوت معیارهای همسرگزینی جوانان و والدین

اسماعیل جهانبخش

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، صفحه 7-26

چکیده
  موضوع اصلی این مطالعه بررسی تفاوت نسلی در حوزه معیارهای همسرگزینی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین دو نسل والدین و فرزندان در شهر تهران است. چارچوب نظری و فرضیات تحقیق با استفاده از نظریات کلان و خرد که از طرف جامعه‌شناسان و سایر دانشمندان در این حوزه مطرح شده است، تشکیل گردیده‌اند. کار میدانی در مناطق 22 گانه شهر تهران با روش پیمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برنامه‌ها و اقدامات کاهش تقاضای سوء‌مصرف مواد در کشورهای مختلف دنیا

محمدباقر صابری زفرقندی؛ محمدمهدی شمسایی؛ محسن روشن پژوه؛ رکسانا میرکاظمی

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، صفحه 27-42

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور دستیابی به وضعیت برنامه­ها و اقدامات کاهش تقاضای سوء­مصرف مواددر کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته است. پژوهش کیفی حاضر با روش اسنادی و کتابخانه­ای صورت گرفته و از نوع توصیفی-تحلیلی است. مهم‌ترین راهبردهای پیشگیری از سوءمصرف مواد در کشورهای مورد بررسی عبارت‌اند از:آگاه سازی افراد درباره خطرات و مضرات مواد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل اجتماعی پدیده خشونت در بین جوانان

زهرا حضرتی صومعه؛ حسین اسدی؛ سید مالک صادقیان

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، صفحه 43-56

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش جوانان 15 تا 29 ساله شهرایلام به خشونت در سال1391صورت گرفته و برای چارچوب نظری از نظریه های جامعه شناختی در دو پارادایم اثبات گرا و بر ساخت گرا و نظریه پردازانی نظیر: باندورا و ساترلند، برگس، ایکرز و بکر  استفاده شده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه  آماری آن، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه سلامت روان، شادکامی و بهزیستی شخصی در زنان میانسال با فعالیت هوازی منظم، نامنظم و غیرفعال

مهرانگیز پیوسته گر؛ سید افروز موسوی؛ لیلا مقتدر

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، صفحه 57-70

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت روان، شادکامی و بهزیستی زنان میان‌سال با فعالیت هوازی منظم، نامنظم و غیرفعال است. روش پژوهش به صورت علی ـ مقایسه ای و نمونه مورد مطالعه شامل 200 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز خانه سلامت بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. 75 نفر آن‌ها دارای فعالیت هوازی منظم، 74 نفر فعالیت هوازی نامنظم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی در تقویت اعتماد ملی

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمدرضا نیک نژاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس صمدی

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، صفحه 71-80

چکیده
  اعتماد[1]، بنیاد مسایل اجتماعی و سیاسی است و از اصول اجتماع و روابط آن به حساب می­آید. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی در تقویت اعتماد ملی از دیدگاه مدیران ورزشی و غیر ورزشی استان­ها است. پژوهش حاضر به لحاظ اجرا، از نوع پیمایشی است. نمونه آماری شامل 5 نفر از مدیران ورزشی و 5 نفر از مدیران غیر ‌ورزشی است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش رسانه‌های جمعی در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی

حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ مجید جاوید

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، صفحه 81-100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه­های جمعی در بازاریابی گردشگری ورزشی بود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان در سه حوزه ورزش، گردشگری و رسانه­های ورزشی تشکیل می­دادند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد شده­ای بود که پس از تایید روایی و پایایی(90:α) توزیع گردید. داده­های 267 پرسشنامه برگشتی توسط نرم­افزار­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر حرکات اصلاحی برانعطاف پذیری و دستگاه قلبی و تنفسی دختران نوجوان دارای اسکولیوز

یحیی سخنگویی؛ فریبا محمدیان؛ مژگان زیوریان

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، صفحه 101-110

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تاثیر حرکات اصلاحی برتغییرات دستگاه قلبی و تنفــسی و انـعطـاف پذیری دختراننوجوان دارای اسکولیوز انجام شد. بدین منظور، 30 دانش آموز از بین مراجعان کانون حرکات اصـلاحی اداره آموزش وپرورش منطقه 4 شهر تهران با دامنه سنی 16-13 سال انتخاب شدند. اندازه­گیری انعطاف پذیری با تست نشستن و خم شدن به جلو و دستگاه قلبی و تنفسی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه ساده و چندگانه کیفیت زندگی کاری و سلامت روان دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران مقطع متوسطه کرج

حسین سپاسی؛ سارا افتخارزاده؛ سامان ایزدمهر

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، صفحه 111-122

چکیده
   هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه ساده و چندگانه کیفیت زندگی کاری و سلامت روان دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران مقطع متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی89-1388 بود.       این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. حجم نمونه را 240 نفر تشکیل دادند. از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی والتون و  پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28) به ...  بیشتر