مقاله پژوهشی
طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سیدنصراله سجادی؛ حبیب هنری

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، صفحه 10-36

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی و از جهت روابط بین متغیر ها، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(466 نفر) بود که با استفاده از جدول کرجسی ـ مورگان، 214 نفر به عنوان نمونه پژوهش تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش‌بینی موفقیت کشورهای شرکت‌ کننده در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو با استفاده از روش هوشمند شبکه‌های پرسپترون چندلایه (MLP)

حسین زارعیان؛ علیرضا الهی؛ نصراله سجادی؛ امین قاضی زاهدی

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، صفحه 37-54

چکیده
  حسین زارعیان[1] علیرضا الهی[2]  نصرالله سجادی[3] امین قاضی زاهدی[4]   تاریخ دریافت مقاله: 1/11/1393                                                                                  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل موثر در گسترش گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: گردشگران شرکت کننده در رویدادهای ورزشی در استان زنجان)

هما درودی؛ حمید حسنی

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، صفحه 55-70

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر در گسترش گردشگری ورزشی در استان زنجان با تمرکز بر گردشگران شرکت کننده در رویدادهای ورزشی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی – اکتشافی و از نظر روش استنتاج، توصیفی- تحلیلی به شیوه پیمایشی از نوع علّی است. جامعه آماری آن 832  نفر از ورزشکاران قهرمان و مربیان استان زنجان در سال های 1391 و 1392 بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی همذات‌پنداری هوادار- ورزشکار با تصویر برند ورزشکار

بهرام یوسفی؛ سحر امیری؛ بهشت احمدی؛ کیوان شعبانی مقدم

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، صفحه 71-90

چکیده
  تصویر برند ورزشکار شامل سه بعد اصلی است: عملکرد ورزشی، جذابیت ظاهری و سبک زندگی بازارپسند. هدف این مطالعه آزمون الگوی رابطه تصویر برند ورزشکار با همذات­پنداری با ورزشکار بود. 530 دانشجو (241 دختر و 289 پسر)، مقیاس تصویر برند ورزشکار (آرایی و همکاران، 2013) و مقیاس اصلاح شده همذات­پنداری با ورزشکار کوهن و پرس (2003) را تکمیل کردند. مدل معادلات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان بر اساس مدل SWOT

شعله سهرابی مقدم؛ لیلا قربانی قهفرخی

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، صفحه 91-105

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان براساس مدلSWOT بوده است. این مطالعه از نوع توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان و صاحبنظرانی است که در زمینه فعالیت های ورزشی در این استان نقش دارند که    عبارت اند از : اعضای هیأت علمی، اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی موسسات آموزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی چالش‌های ورزش بانوان کارمند شهرستان بیرجند

ملیحه ملکی؛ معصومه حسینی؛ زهرا استادی؛ فاطمه مردانی

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، صفحه 107-122

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل (موانع و انگیزه ها) موثر بر مشارکت زنان شاغل در فعالیت‌های ورزشی می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی در شاخه مطالعات میدانی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان کارمند در ادارات دولتی شهر بیرجند در سال 1392 (N = 14978) تشکیل داده‌اند. نمونه های تحقیق به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و از طریق فرمول کوکران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی جامعه‌شناختی رابطه رسانه‌های جدید و شکاف بین نسلی در بین جوانان 20 -28 ساله و والدین شان

زهرا حضرتی صومعه؛ محمد رحیمی

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، صفحه 123-143

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از رسانه‌های جدید و شکاف بین نسلی در بین جوانان و والدین شان در شهر خلخال انجام گرفته است. چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریات دگرگونی ارزشی اینگلهارت، جامعه شناسی شناخت برگر و لاکمن، فردگرایی جورج زیمل و سطوح ارزشی بنگستون می‌باشد. روش این پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی و تبیینی است و با تکنیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان شیوع مصرف مواد مخدر در دانش آموزان ایرانی و ویژگی های جمعیت شناختی مرتبط با الگوی مصرف این مواد

محمود شیخ؛ علی کاشی

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، صفحه 145-160

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان در بین دانش آموزان ایرانی و شناسایی ویژگی های جمعیت شناختی مرتبط با مصرف این مواد در بین آنها بود.جامعه آماری این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تمامی دانش آموزان ایرانی  بودند که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری   خوشه ای 2400 پرسشنامه خودگزارش دهی و محقق ساخته در میان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین جامعه‌شناختی مدگرایی در بین جوانان شهر یزد

حسین افراسیابی؛ حامد سیار خلج؛ کاوه شکوهی فر

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، صفحه 161-177

چکیده
  مدگرایی یکی از مهم‌ترین پدیده­های اجتماعی مدرن است که هم زاده­ تحولات فرهنگی و اجتماعی معاصر و هم ریشه بروز بسیاری از تغییرات فرهنگی به شمار می آید. هدف این تحقیق، بررسی مدگرایی جوانان در یک رویکرد جامعه شناختی است. مبنای نظری برای طرح فرضیه چندمتغیره، نظریات بوردیو، گیدنز، بلاو، تاجفل و ترنر است و فرضیه­ پژوهش در قالب یک مدل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر تصویر بدن با تأکید بر سبک زندگی در بین دختران و زنان جوان

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فرد؛ مسعود دارابی

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، صفحه 179-201

چکیده
  با بصری شدن نمادهای منزلت و هویت در مدرنیته متاخر، بدن به محملی برای ابراز هویت و نمادی از شخصیت فرد مبدل گشته است. مراقبت و نظارت بر بدن این امکان را برای افراد فراهم می‌کند تا روایت مشخصی از هویت خویش را حفظ کنند و آن را در معرض تماشای دیگران قرار دهند. این مقاله با توجّه به اهمیت موضوع، به بررسی رابطۀ سبک زندگی و تصویر بدن در بین زنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نگرش جوانان به استفاده از سایت‌های همسریابی و عوامل مؤثربرآن

شراره مهدیزاده؛ عاطفه شمس بیرانوند

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، صفحه 203-219

چکیده
  ازدواج، سنگ بنای تشکیل خانواده است.  با توجه به اهمیت ازدواج،  از یک سو و افزایش استفاده جوانان از اینترنت در زندگی روزمره، از سویی دیگر و پیدایش و رواج پدیده­ای به نام "ازدواج اینترنتی"، این تحقیق با هدف بررسی و شناخت نگرش جوانان به ازدواج از طریق سایت­های همسریابی و عوامل موثر بر آن انجام شده است. سوالات اساسی این پژوهش عبارت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل نظری سالم‌زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی

علی عباس کمری؛ عباس علی الله یاری؛ علیرضا مرادی؛ پرویز آزاد فلاح

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، صفحه 221-241

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد تدوین مدل نظری سالم‌زیستی سبک زندگی دانشجویان در  جامعه ایرانی بوده است. از این منظر پس از واکاوی سوابق نظری و تجربی مرتبط با موضوع تحقیق، از روش «نظریه داده بنیاد» و طرح نظام‌مند اشتراوس و کوربین داده های تحقیق با استفاده از مصاحبه هدایت شده با 20 نفر از صاحبنظران و متخصصانی که در حوزه سلامت دانشجویی به عنوان ...  بیشتر