مقاله پژوهشی
طراحی مدل نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصی‌سازی ورزش ایران

حجت محمدی مغانی؛ سید محمد کاشف؛ حبیب هنری؛ حسن قره خانی

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 9-24

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائۀ مدلی به منظور اندازه­گیری نقش مدیریتی  وزارت ورزش و جوانان در    خصوصی­سازی ورزش ایران است. این مطالعه ترکیبی و از نوع طرح های آمیخته اکتشافی است. مرحلۀ اول، کیفی و جامعه آماری شامل افراد خبره در زمینه مدیریت و خصوصی سازی ورزش بود که همگی آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت تحقق این مرحله با مرور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط مدیریت دانش و سرمایه فکری با بهره‌وری نیروی انسانی در وزارت ورزش و جوانان

عباس نظریان مادوانی؛ جواد آزمون؛ پریسا نوراللهی

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 25-36

چکیده
  سرمایه فکری و مدیریت دانش، یک موضوع جدید و بین رشته ای می باشد که می تواند تاثیر زیادی در بهبود بهره وری سازمان ها از جمله وزارت ورزش و جوانان داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین ارتباط بین مدیریت دانش و سرمایه‌فکری با  بهره‌وری نیروی انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش حاضر، همبستگی از نوع تحقیقات کاربردی بود و جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش موانع پیش روی توسعه کارآفرینی از طریق ورزش در استان همدان و ارائه راهکارهای اجرایی

سیده فریده هادوی؛ وحید ساعت چیان؛ بهادر عزیزی؛ محمد محمدی

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 37-54

چکیده
  ورود ورزش به عرصه کارآفرینی و اشتغال و سایر فعالیت های ورزشی، ایجاب می نماید تا نظام جامع، راهبردی و مدونی بر آن حاکم باشد.  بر این اساس، پژوهش حاضر بر مبنای روش تحقیق توصیفی– پیمایشی و جامعه آماری مدیران، ورزشکاران و کارآفرینان ورزشی و همچنین صاحبنظران حوزه گردشگری استان همدان انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه برگرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال ایران: نظریه ای برخاسته از داده‌ها

احمد محمودی؛ حبیب هنری؛ جلیل یونسی؛ جواد شهلائی باقری

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 55-72

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی عوامل بروز فساد در صنعت فوتبال به روش کیفی بود که با استفاده از الگوی نظریه‌پردازی برخاسته از داده‌های حاصل از پژوهش انجام پذیرفت. گردآوری داده‌ها از طریق بررسی اسناد و مصاحبه صورت گرفت. با انجام 18مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختاریافته با متخصصان و صاحب‌نظران رشته فوتبال، اشباع نظری حاصل شد و مقوله‌های اصلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توصیف عوامل موثر بر گرایش و عدم گرایش شهروندان شهر آمل به ورزش

سید عماد حسینی؛ محمدهادی قاسمی؛ مسعود یمینی فیروز؛ مازیار کلاشی

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 73-88

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، توصیف عوامل موثر بر گرایش و عدم گرایش شهروندان شهر آمل به ورزش     می­باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی– پیمایشی و روش جمع­آوری اطلاعات، میدانی بوده است. جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته برای افراد شرکت کننده در ورزش- با اقتباس از پرسشنامه شمسی(1392)- و افراد غیر شرکت کننده در ورزش- با اقتباس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه منابع درآمدی و صنعت ورزش در استان مرکزی

عباس شعبانی؛ علیرضا بهرامی

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 89-100

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، مطالعه منابع درآمدی و صنعت ورزش در استان مرکزی می باشد. روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی-  پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بود. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخت استفاده گردید. برای تعیین روایی محتوایی این پرسشنامه از نظرات اساتید و متخصصان استفاده شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت گردشگری ورزشی شمال شهر تهران بر اساس تحلیل SWOT از دیدگاه کارشناسان

محمد سنایی؛ شیما شیخوند

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 101-112

چکیده
    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت گردشگری ورزشی شمال شهر تهران براساس تکنیک SWOT از دیدگاه کارشناسان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه صاحب نظران در زمینه گردشگری ورزشی در شهر تهران شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان تربیت بدنی، کارشناسان گردشگری و مدیران شهری بود و از روش نمونه گیری تخمین شخصی جهت مشخص نمودن حجم نمونه استفاده گردید- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط مدیریت دانش با سلامت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان

مهران تیشه گران؛ مظفر یکتایار؛ طیبه زرگر

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 113-124

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط مدیریت دانش با سلامت سازمانی در بین کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کردستان بود. روش پژوهش، کاربردی و شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی– همبستگی می باشد. برای گردآوری داده­ها، از پرسشنامه مدیریت دانش گولد و همکاران‌(2001) و پرسش نامهلاندن و کلینگل(2002) استفاده گردید. به منظور تحلیل استنباطی داده های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و ترویج زبان پنهان در بین جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده رفاه)

طاهره جعفری؛ زهرا طالب لو

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 125-148

چکیده
  شبکه­های اجتماعی، گروهی از مهم­ترین ابزارهای فرهنگ­ساز در دنیای معاصر محسوب می شوند که نقش و تاثیر مهمی در تشکیل باورها، نگرش­ها، انگیزه­ها و رفتارهای افراد دارند. این شبکه­ها برای حفظ روابط اجتماعی موجود، پیدا کردن دوستان جدید، زمینه عضویت، فعالیت و مشارکت هدفمند کاربران را فراهم می آورند. زبان پنهان، یکی از گونه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین ارزش های فرهنگی، شیوه های فرزندپروری، منابع کنترل و سبک های اسنادی با خودباوری جوانان استان بوشهر

سید موسی گلستانه

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 149-168

چکیده
  خودباوری، یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فرد را تشکیل می‌دهد و بر روی سایر جنبه‌های شخصی انسان اثر می‌گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه‌های شخصیت خواهد شد. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین ارزش های فرهنگی، شیوه های فرزندپروری، منابع کنترل و سبک های اسنادی با خودباوری جوانان استان بوشهر بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین سطح پایگاه اقتصادی- اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان شهر قروه

نسرین مروتی؛ منصور فتحی؛ نادر مروتی

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 169-184

چکیده
  این مقاله در پی بررسی رابطه بین سطح پایگاه اقتصادی- اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان است. هدف دست یابی به وضعیت و میزان سلامت اجتماعی، شناسایی میزان و چگونگی تأثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر سلامت اجتماعی و در نهایت، ارائه راهکارهای کاربردی در راستای ارتقای میزان سلامت اجتماعی در جامعه مورد مطالعه است. در پژوهش حاضر از نظریه کییز  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحول تجربه زنانه عشق و ازدواج: مطالعه‌ای مردم‌نگارانه بر زنان تحصیل‌کرده و شاغل شهری در تهران

سهیلا علیزاده

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 185-204

چکیده
  این مقاله در پی شناخت تاثیر عاطفه عاشقانه بر شکل­بندی ازدواج است. روش پژوهش، روند پژوهی مردم­نگارانه بود و داده­ها در خلال یازده سال (1384 تا 1395) از طریق مصاحبه­های عمیق و مشاهده گردآوری شد. نمونه­گیری در این پژوهش، هدفمند بود و افراد عمدتا بر حسب تحصیلات، شغل و سن  انتخاب شدند. این مقاله براساس یافته­های حاصل از مشارکت داوطلبانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگرش نسبت به پیامدهای طلاق و تأثیر آن بر تمایل زوجین جوان به طلاق در شهر تهران

رسول صادقی

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 205-222

چکیده
  پیامدهای طلاق و ارزیابی افراد از زندگی­های بعد از طلاق می­تواند تمایل جوانان به طلاق را تحت تأثیر قرار دهد. هدف مقاله حاضر آزمون این فرضیه است: هرچه نگرش و تصور از پیامدهای طلاق مثبت باشد، تمایل و گرایش جوانان به طلاق افزایش خواهد یافت. برای آزمون این فرضیه از داده­های پیمایش طلاق جوانان که در سال 1393 از 720 جوان متأهل در شهر تهران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه پذیری سیاسی جوانان شهر تهران با تاکید بر اعتماد رسانه ای

بابک احمدپور ترکمانی؛ مصطفی ازکیا؛ باقر ساروخانی

دوره 16، شماره 38 ، اسفند 1396، صفحه 223-243

چکیده
  یکی از مهمترین کارویژه­های دولت­ها، حفظ، نگهداشت و انتقال ارزش های سیاسی حاکم بر جامعه می­باشد که این مهم از طریق عوامل مختلفی از جمله شبکه های اجتماعی مجازی محقق می شود. جوانان به عنوان مهمترین قشر استفاده کننده از شبکه­های اجتماعی مجازی، در یکی از حساس ترین مراحل سنی جامعه پذیری سیاسی قرار دارند. با توجه به نتایج تحقیقات موجود، ...  بیشتر