مقاله پژوهشی
شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن

احیا عابدی؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ سید عبدالحمید احمدی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، صفحه 9-32

چکیده
   توسعه فرهنگی، زیربنای توسعه حقیقی و پایدار درتمامی زمینه از جمله نظام ورزش است.  از آنجا که ورزش ازنظر ماهوی و ذاتی، امری فرهنگی است، توسعه ورزش در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه کشور در قالب توسعه فرهنگی مورد توجه بوده است.  هدف از اجرای تحقیق حاضر، شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن در ورزش کشور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
راه کارهای موثر بر مشارکت سازمان های مردم نهاد در بخش ورزش برای همه با توجه به خط مشی سلامت محوری دولت

ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ سعید حسنی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، صفحه 33-52

چکیده
  سازمان های مردم نهاد ورزشی، نیروی های پنهانی برای کمک به دولت در جهت توسعه ورزش برای همه و کمک به ارتقای سلامت جامعه هستند. این سازمان ها داوطلب، مستقل از دولت و درعین غیرانتفاعی بودن، در خدمت مردم هستند و به همین دلیل می توان آنها را «صدای مردم» نامید. سازمان های مردم نهاد، نماد و واسط مشارکت اقشار مختلف مردم هستند و مشارکت در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل عملکرد شغلی براساس فضیلت سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مجید کیانی؛ غلامرضا شعبانی‌ بهار؛ نصراله عرفانی؛ سجاد مؤمنی پیری

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، صفحه 53-72

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تدوین مدل عملکرد شغلی بر اساس فضیلت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که داده­های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه    جمع­آوری گردید. نمونه آماری مطالعه شامل 397 نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود که به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی چالش‌های سیاستگذاری در تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در ایران

بهنام نقی پور گیوی؛ غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ حبیب هنری

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، صفحه 73-92

چکیده
  سیاستگذاری تبلیغاتی یکی از مهمترین وظایف نهاد­ها و سازمان های دولتی بزرگ همچون وزارتخانه­ها برای سازمان های زیر مجموعه خود است. علیرغم این ضرورت، تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در کشور فاقد سیاستگذاری است.از این‌رو، هدف این پژوهش، شناسایی چالش­های سیاستگذاری تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در کشور در حوزه­های جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل موثر بر توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه‌ای ایران

رسول طریقی؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، صفحه 93-112

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه­ای ایران بود. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی می­باشد. پرسش­نامه­ای محقق­ساخته و براساس طیف پنج­ارزشی لیکرت طراحی و روایی آن توسط متخصصان و استادان دانشگاه تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه هوش هیجانی و تصمیم گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران

مصطفی حمیدی؛ محمد خبیری؛ حسن رهیان فرد؛ حسن غرایاق زندی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، صفحه 113-128

چکیده
  شناسایی عوامل مؤثر بر رعایت ارزش های اخلاقی توسط بازیکنان و مربیان در رویدادهای کوچک و بزرگ ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی و تصمیم­گیری اخلاقی مربیان پایه فوتبال تهران بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. آزمودنی­های  این پژوهش را کلیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی با سازگاری اجتماعی دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

فرانک موسوی؛ فرهاد حیدری؛ شهرام عظیمی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، صفحه 129-144

چکیده
   پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی و سلامت روانی با سازگاری اجتماعی دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه صورت پذیرفت. روش پژوهش توصیفی– همبستگی  بود. جامعه آماری شامل کل دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به تعداد150 نفر بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری به  روش سرشماری، تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین جامعه شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی(مورد مطالعه: شهر تهران)

اعظم شیرویی؛ رضا اسماعیلی؛ سارا کشکر؛ حسین اسدی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، صفحه 145-164

چکیده
  امروزه سلامت یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار و بخش جدایی ناپذیر آن به شمار می رود. به عبارت دیگر، تصور داشتن یک جامعه توسعه یافته بدون داشتن افراد سالم تصور واهی است . ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می شود، یکی از زیر شاخص های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می گردد. لذا این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه جامعه شناختی تاثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان لارستان سال تحصیلی 97-1396)

فوزیه کاظمی گراشی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ مجید رضا کریمی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، صفحه 165-186

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش و تاثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی جوانان در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم در شهرستان لارستان انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظریات دینداری گلارک و استارک طراحی گردیده است. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی- تبیینی است . جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد جوانان استان فارس

محمدرضا محمدجانی؛ سید احمدرضا دستغیب

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، صفحه 187-214

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد (سمن) جوانان استان فارس به صورت میدانی و با روش پیمایشی زمینه‌یابی انجام شد. جامعه‌ آماری آن، 54 سمن فعّال شهر شیراز بود. نمونه پژوهش 273 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از 34 سازمان انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه‌ محقق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل ازدواج موفق: یک پژوهش کیفی ، مطالعه نظریه داده بنیاد

علی درخش؛ خالد اصلانی؛ امین کرایی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، صفحه 215-236

چکیده
  ازدواج سالم و موفق، نقشی بنیادین در تشکیل خانواده سالم ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل ازدواج موفق است. این پژوهش با شیوه کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوج های ساکن شهر یاسوج بود که دارای حداقل 5 سال سابقه زندگی مشترک بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، آزمودنی ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل اجتماعی مؤثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه تهران (ورودی سال 1393)

شراره مهدیزاده؛ سیما قاری قرآنی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، صفحه 237-256

چکیده
  امیدواری و خوش­بینی نسبت به آینده زندگی، از جمله نشانه­های پویایی و نشاط در جامعه و انگاره­ای برای پیشرفت اجتماعی است. تحقیق حاضر، حاصل پیمایشی است که با هدف شناسایی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 17551 نفر دانشجویان ورودی در سال 1393 به دانشگاه تهران بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر حجاب و عفاف، هویت دینی و فردی، تعامل با خانواده و افسردگی و انزوا در بین جوانان

حسن قراباغی؛ مجید یوسفی افراشته؛ وحید صالحی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، صفحه 257-272

چکیده
  امروزه شبکه های اجتماعی مجازی، تعاملات و جوانب مختلف زندگی افراد جامعه به ویژه جوانان را تحت تأثیر قرار داده اند. پژوهش حاضر به منظور شناسایی اهداف، میزان و نحوه استفاده جوانان استان همدان از شبکه های اجتماعی مجازی و نیز تأثیر این شبکه ها بر چهار متغیر حجاب و عفاف، هویت دینی و فردی، تعامل با خانواده و افسردگی و انزوا اجرا شد. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه رابطه بین مزاحمت‌های خیابانی با اعتماد و سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: دختران و زنان جوان شهر تبریز)

سیمین افشار؛ لیلا بنیاد؛ صمد عدلی پور

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، صفحه 273-291

چکیده
  مزاحمت‌های خیابانی، یکی از مهمترین مشکلات حضور زنان در فضاهای عمومی شهری است که پیامدهای گسترده‌ای بر روی آنها دارد. هدف پژوهش حاضرT مطالعه رابطه بین مورد مزاحمت‌های خیابانی قرار گرفتن دختران و زنان جوان با اعتماد اجتماعی و سلامت اجتماعی آنهاست. این پژوهش از نظر روش اجرا، پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر زمانی، مقطعی است. جامعه ...  بیشتر