مقاله پژوهشی
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر دینداری جوانان

فیض اله نوروزی؛ سعید فرهادیان

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، صفحه 7-30

چکیده
  موضوع این پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر دینداری جوانان می باشد که دانشجویان به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های نهایی با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه، از میان 331 نفر از دانشجویان "دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران  واحد شمال" گرد آوری شد. پس از سنجش میزان دینداری دانشجویان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه کیفی علل وعوامل موثربر شادی و یأس اجتماعی جوانان

محسن جدیدی؛ محمدمهدی شمسایی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، صفحه 31-46

چکیده
  شادی، مفهومی ضروری و حیاتی برای سالم ماندن است که کیفیت و میزان آن، به ویژگی های فردی و عوامل محیطی بستگی دارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر شادی و یأس اجتماعی در جوانان اجرا گردید. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی با تمرکز بر رویکرد تحلیل محتوا(تم) است.  فرایند جمع آوری داده ها مشتمل بر  60 مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق با  13 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر آموزش مهارت خودتنظیمی بر شادکامی، راهبردهای یادگیری و باورهای انگیزشی دانش آموزان

مهرانگیز پیوسته گر؛ سیده افروز موسوی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، صفحه 47-62

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، یافتن تاثیر آموزش مهارت های خود تنظیمی بر شادکامی دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود . نمونه آماری پژوهش شامل30 نفر دانش آموز بود که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش،، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل موثر بر نگرش جوانان به روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج

حسین محمودیان؛ احمد دُراهکی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، صفحه 63-81

چکیده
  همزمان با ورود جامعه ایرانی به نظم مدرن، نهاد خانواده و ازدواج تحولات مهمی را از سر گذرانده یا در حال گذراندن است. از جمله این تحولات، افزایش روابط دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج است. جامعه ایرانی همواره برای دوام و استحکام نهاد خانواده و ازدواج کوشیده است و افراد را از عواملی که می­توانند بر این نهاد آثار زیانباری داشته­باشد برحذر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه سبک‌های دلبستگی‌، احساس تنهایی و نشخوار ذهنی دانشجویان

محسن جدیدی؛ یارعلی دوستی؛ سید حدیث حسینی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، صفحه 83-99

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های دل‌بستگی، احساس تنهایی اجتماعی و هیجانی و نشخوار ذهنی در دانشجویان دختر و پسر طراحی شده و تحقیقی پس رویدادی از نوع علّی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه‌های آزاد مازندران بودند که از بین آن‌ها، نمونه‌ای 200 نفری (106 دختر و 94 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل و مقایسه سرمایه اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد ایران

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ حمید قاسمی؛ نسرین عزیزیان کهن

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، صفحه 101-116

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل و مقایسه سرمایه اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشکده­های تربیت بدنی دولتی و آزاد ایران بود. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیئت علمی دانشکده­های تربیت بدنی   دانشگاه­های دولتی و آزاد کشور در سال 1392 بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی – طبقه­ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست­یابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد تیم های فوتبال لیگ حرفه ای ایران (مقایسه نتایج با پتانسیل)

سید فریده هادوی؛ محمد سلطانی؛ محمدتقی حسن زاده

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، صفحه 117-126

چکیده
  هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد تیم­های فوتبال لیگ حرفه­ای ایران از طریق مقایسه نتایج ورزشی که کسب کرده­اند با نتایج ورزشی که بایستی با توجه به پتانسیل­شان کسب می­کردند، بود . روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن 18 تیم فوتبال حاضر در فصل  89-1388 لیگ حرفه­ای ایران بودند. به منظور محاسبه پتانسیل(امتیاز و رتبه قابل کسب) تیم­ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمارگان کشور با تأکید بر موضوعات ورزشی

اسماعیل شریفیان؛ کورش قهرمان تبریزی؛ پرستو زرکی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، صفحه 127-146

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای روزنامه­های سراسری پرشمارگان کشور با تأکید بر موضوعات ورزشی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که به صورت تحلیل محتوا انجام شد و داده­ها به روش اسنادی و کتابخانه­ای جمع­آوری شدند. جامعه آماری این پژوهش، آرشیو سال 1391 ده روزنامه سراسری پرشمارگان کشور بودند. برای نمونه­گیری از روش چند مرحله‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل جامعه‌شناختی پرخاشگری تماشاگران از دیدگاه تماشاگران مسابقات فوتبال شهر تبریز

محمدرسول خدادادی؛ سعید یوسفی؛ سعید رضایی؛ علی جمالی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، صفحه 147-157

چکیده
  استادیوم‌های فوتبال می‌توانند محیط‌هایی برای تماشاگران باشند که با توجه به عوامل متعددی که در آنها وجود دارد از خود رفتارهای پرخاشگرانه‌ نشان دهند. برهمین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل جامعه‌شناختی پرخاشگری تماشاگران فوتبال شهر تبریز بود. جامعه آماری پژوهش، تماشاگران فوتبال شهر تبریز بودند و در انتخاب نمونه آماری، از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه دیدگاه تماشاچیان و مسئولان برگزاری مسابقات فوتبال به مدیریت امنیت در استادیوم آزادی

مهدی سادات حسینی

دوره 13، شماره 23 ، خرداد 1393، صفحه 159-168

چکیده
           این تحقیق با هدف مقایسه دیدگاه های تماشاچیان و مسئولان برگزاری مسابقات فوتبال از مدیریت امنیت در ورزشگاه آزادی انجام شد. از این رو، با استفاده از تحقیق توصیفی-پیمایشی دیدگاه 390 تماشاچی فوتبال ورزشگاه آزادی و 32 مسئول برگزاری مسابقات به وسیله پرسشنامه های محقق ساخته که روایی آنها توسط 9 نفر از اساتید و کارشناسان و ...  بیشتر