مقاله پژوهشی
میزان تمایل جوانان به مهاجرت بین‌المللی و عوامل تعیین‌کننده آن در شهر تهران

رسول صادقی؛ سیده ‌متین سیدحسینی

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 9-26

چکیده
  مهاجرت بین­المللی، فرایندی پویا و برخاسته از شرایط درحال تغییر اجتماعی است که می تواند نه تنها مهاجران، بلکه کل جامعه را هم در مبدأ و هم در مقصد تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این مقاله، بررسی میزان تمایل و تصمیم به مهاجرت های بین­المللی و عوامل مؤثر بر آن در میان جوانان شهر تهران است. داده­ها با اجرای پیمایش مقطعی و ابزار پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر آرمان گرایی توسعه ای جوانان تهرانی بر گرایش آن ها به مهاجرت

علی افشاری؛ سید رضا معینی؛ حمید انصاری

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 27-52

چکیده
     هدف از این مقاله، بررسی تاثیر آرمان گرایی توسعه ای جوانان تهرانی بر گرایش آن ها به مهاجرت است. چارچوب نظری اصلی تحقیق، نظریه مکتب وابستگی و نظریه والرشتاین است. این تحقیق با روش پیمایشی و با روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین جوانان 18 تا 30 ساله تهرانی انجام گردید؛ بدین صورت که ابتدا مناطق بر اساس شاخص‌های توسعه یافتگی به چهار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اکولوژی شهری و گرایش جوانان مهاجر فصلی به جرم در شهر تهران

قباد کاظمی؛ ستار پروین

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 53-70

چکیده
  هدف این مقاله،  بررسی تأثیرات منفی اکولوژیک(بوم شناختی) مهاجرت و شهرنشینی بر گرایش جوانان (کارگران مهاجر فصلی) به جرم و رفتارهای پرخطر در شهر تهران می باشد. فرض کلی مقاله این است که عوامل بوم شناختی شهری بر گرایش کارگران مهاجر فصلی  جوان به رفتارهای مجرمانه و پرخطر اثرگذار می باشد.  چارچوب نظری تحقق، نظریه اکولوژی شهری است که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل فرهنگی شادمانی اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر اصفهان)

اصغر محمدی؛ علی سیف زاده

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 71-90

چکیده
  یکی از نیازهای اساسی انسان که می‌تواند در جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی زندگی او تأثیر داشته باشد، احساس شادمانی و نشاط است. پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر در احساس شادمانی در ساکنان شهر اصفهان پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل جمعیت 15 تا 29 سال اصفهان است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 600 نفر، با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی دختران دانش‌آموز دوره متوسطه شهر اهواز

معصومه باقری؛ ایوب رستمی؛ محمد سلیمان نژاد

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 91-112

چکیده
  در این پژوهش به بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی دختران دانش‌آموز دوره متوسطه شهر اهواز پرداخته شده است. پژوهش حاضر به روش پیمایشی  و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. بدین منظور از بین دختران دبیرستانی شهر اهواز، 383 نفر از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. جهت سنجش میزان روایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی جامعه شناختی تاثیر عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی(مطالعه موردی: شهر ورامین)

مسعود دارابی؛ ناصر رضاپور؛ سهیل موسی رضایی

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 113-142

چکیده
  مشارکت، یکی از موضوعات مهمی است که در حوزه های مختلف علوم اجتماعی و سیاسی به آن توجه خاص می شود. امروزه افراد به عنوان یک گروه تاثیرگذار در مشارکت، نقش مهمی در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  جامعه دارند. در این میان، عوامل تاثیرگذار مهمی همچون پایگاه خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی وجود دارند که می توانند میزان مشارکت را بالا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیپلماسی ورزشی: ایجاب و تحدید یک مفهومِ راهبردیِ سیاسی

محمد خبیری؛ ابوذر فتاحی زاده

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 143-164

چکیده
  در سده‌ اخیر، سیاست بنا به ماهیت سیال خویش و نیز روند دموکراتیزاسیون وارد حوزه‌هایی شده است که پیش از این دخلی بدان نداشته‌اند و یا دارای پیرنگی سیاسی قلمداد نمی­شدند. ورزش یکی از مهمترین این قلمروهای جدید سیاست و سیاست‌ورزی است. سیاست و ورزش حرفه­ای بنا به مردمی شدن روزافزون، حدود و ثغور متفاوتی یافته­اند و این رخداد، به ایجاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مُدلِ تفکراستراتژیک به منظور ارتقای عملکرد مدیران ورزشی (مطالعه موردی: فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران)

سیّد امیر موسویان؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ محمد خدامرادی

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 165-186

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل تفکرِاستراتژیکِ مدیران عالی فدراسیون های ورزشی است. در این پژوهش از مدل های مطالعات آمیختۀ اکتشافی استفاده شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. برای مدل مفهومی پژوهش، از مطالعات کتابخانه­‌ای و از روش دلفی دو مرحله ای استفاده گردید. در مرحله اول، 108 مؤلفه از بین مؤلفه های الگوهای رایج شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش

علیرضا قلعه نوئی؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 187-210

چکیده
     هدف کلی این پژوهش، طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش بود. پژوهش حاضر به صورت توصیفی– تحلیلی و به روش ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شد. جامعه آماری در مرحله کیفی، شامل 20 نفر از صاحب نظران محیط زیست و اساتید مدیریت ورزشی و در مرحله کمی، تمامی مدیران ورزشی و کارشناسان حوزه محیط زیست و اساتید دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل وضعیت تولید برنامه‌های ورزشی تلویزیون

پروانه گلرد؛ مهدی مرادی؛ داوود عزیزی

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 211-228

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی وضعیت موجود تأمین محتوای برنامه­های ورزشی تلویزیون و عوامل پیدایش آن و تبیین وضعیت مطلوب بود. روش این پژوهش، کیفی و از نوع نظریه زمینه­ای یا مبنایی بود. جامعه آماری پژوهش برگرفته از دو بخش متخصصان رسانه­ای درون سازمان صدا و سیما و خارج از سازمان بود. متخصصان سازمان صدا و سیما شامل سه گروه تهیه­کنندگان، کارگردانان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنخ شناسی سبک‌های زندگی فراغتی ورزشکاران نخبه

احسان محمدی ترکمانی؛ علی مقدم زاده؛ حسین خنیفر

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 229-244

چکیده
  سبک زندگی، عرصه قابل انتخاب فعالیت‌های زندگی است و یکی از شاخص‌های مهم در سنجش سبک‌های زندگی امروزی فعالیت‌های فراغتی می‌باشد. امروزه ورزشکاران نخبه یکی از گروه‌های مهم در جوامع هستند که سبک زندگی آنان مورد توجه همگان قرار می‌گیرد. هدف پژوهش حاضر، سنخ شناسی سبک‌های زندگی فراغتی ورزشکاران نخبه بود. روش این تحقیق، کیفی و ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جایگاه روان‌شناسی ورزشی در رشته‌های المپیکی و مدال‌آور؛ یک مطالعه تطبیقی

سید مجید زارعیان؛ زینت نیک آئین؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 245-264

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین جایگاه روان­شناسی ورزشی در رشته­های المپیکی و مدال­آور در ساختار ورزش کشور انجام گرفت. پژوهش حاضر از ­نظر هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت، از نوع پژوهش­های کیفی و از نوع نظریه زمینه­ای می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افرادی بود که در ساختار روان­شناسی ورزشی و ورزش کشور صاحب نظر و تأثیرگذار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر درک سیاست‌های سازمانی و درک حمایت‌های سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی در سازمان های ورزشی غرب ایران

نازنین راسخ؛ سعید خانمرادی؛ شیرین زردشتیان

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 265-288

چکیده
  هدف این تحقیق، شناخت تأثیر ادراک سیاست‌های سازمانی و حمایت‌های سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی در سازمان های ورزشی غرب کشور بود. روش تحقیق حاضرتوصیفی- پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری را کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان رسمی اداره کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور تشکیل می دادند (300 نفر)که مطابق با جدول مورگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

زین‌العابدین نجات‌ثابت؛ ارسلان محمدی

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 289-302

چکیده
   هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی است. سرمایه روانشناختی یک حالت روانشناختی مثبت و رویکرد واقع گرا و انعطاف پذیر نسبت به زندگی است که از چهار سازه امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی تشکیل می شود. رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتار ارادی و از روی میل کارکنان تعریف می گردد که داوطلبانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر جذب منابع خیریه و وقف به ورزش زنان

امیر رضا خادم

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، صفحه 303-319

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر جذب منابع خیریه و وقف به ورزش زنان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی– پیمایشی و جامعه آماری شامل افراد صاحب­نظر در زمینه موضوع پژوهش بود. نمونه آماری به روش هدفمند (قضاوتی) از بین مدیران و متخصصان انتخاب و نظرخواهی شدند(217 نفر). ابزار اصلی پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی ...  بیشتر