مقاله پژوهشی
جوانان و موانع ازدواج

سید محسن بنی جمالی؛ سهیلا صادقی فسایی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 9-34

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناخت فرآیندهایی از زندگی جوانان که مانع ازدواج ایشان می‌شود، با روش کیفی بر اساس بیانی که جوانان از تأخیر در ازدواج ارائه می‌دهند و تحلیل و تفسیری که از موقعیت می‌سازند، در جستجوی شناخت عواملِ تأخیر ازدواج جوانان مطابق با روایت خود ایشان است. این مطالعه بر اساس مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با نمونه‌ای متشکل از 25 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل ساختاری زمینه ساز مصرف پورنوگرافی در اینترنت در بین جوانان شهرتهران؛ یک مطالعه کیفی

فریده خلج آبادی فراهانی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 35-70

چکیده
  دسترسی گسترده به اینترنت در بین جوانان و مواجهه اجتناب ناپذیر آنها با محتوای خارج عرف جنسی، نگرانی زیادی در مورد اثرات نامطلوب شناختی، روانی، رفتاری و اجتماعی بر آنها ایجاد کرده است. هدف این تحقیق، واکاوی عوامل ساختاری کلان و میانی زمینه ساز مصرف پورنوگرافی در اینترنت از دیدگاه جوانان است. به این منظور پژوهشی کیفی با رویکرد تفسیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر گرایش دینی، اخلاق، پیشرفت تحصیلی و اوقات فراغت جوانان استان همدان

حسن قرا باغی؛ وحید صالحی؛ کاظم دلروز

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 71-96

چکیده
  شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های نوین به شمار می‌روند که بر پایه مشارکت همگانی بناشده‌اند. در حال حاضر، کاربران  به‌ویژه جوانان روزانه زمان قابل‌توجهی را در فضای مجازی می‌گذرانند؛ به‌گونه‌ای که این شبکه‌ها به عاملی تأثیرگذار بر بسیاری از مؤلفه‌های زندگی افراد تبدیل‌شده‌اند. پژوهش حاضر به‌منظور شناسایی اهداف، میزان و نحوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل حکمرانی بهینه در روابط بین الملل ورزش ایران

ماندانا رسولی؛ سید نصراله سجادی؛ نسرین مصفا؛ نازنین راسخ

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 97-112

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی روابط بین المللی ورزش ایران از منظر حکمرانی بهینه انجام شد. این تحقیق از منظر روش گرد­آوری داده­ها، توصیفی است که به شکل میدانی در دو ساختار حاکمیتی عمده نظام ملی ورزش کشور یعنی وزارت ورزش و جوانان (در بخش دولتی) و کمیته ملی المپیک (در بخش غیر دولتی)  به اجرا درآمد. این پژوهش از بعد هدف  ادر زمره تحقیقات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران

سمیه رهبری؛ عباس خدایاری؛ حبیب هنری؛ علیمحمد امیرتاش

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 113-134

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران بود. با توجه به ماهیت اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 21 مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته با متخصصان ورزش همگانی و حمایت مالی، مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سبک‌های رهبری بر اشتیاق شغلی با میانجی‌گری پدیده صخره شیشه‌ای زنان در ورزش جمهوری اسلامی ایران

رمیصا جالسیان؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرصل؛ سید مصطفی طیبی ثانی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 135-152

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک‌های رهبری بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی پدیده صخره شیشه‌ای در بین مدیران زن سازمان‌های ورزشی ایران انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا، توصیفی همبستگی بود که به شکل پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران زن شاغل در سازمان‌های ورزشی کل کشور بود. نمونه آماری این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

شهرام نظری؛ محسن احمدی؛ کامران عیدی پور

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 153-168

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی) بر نوآوری کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق به صورت توصیفی- کاربردی  و جامعه آماری شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان (772 نفر) بود که بر اساس جدول مورگان تعداد 260 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی راهکارها و پیامدهای حضور زنان در استادیوم فوتبال به‌عنوان تماشاگر

اکرم فراهانی؛ عزت اله شاه منصوری؛ زینب مندعلیزاده

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 169-184

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی راهکارها و پیامدهای حضور زنان در استادیوم فوتبال به‌عنوان تماشاگر بود. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی بود و در این راستا از روش دلفی استفاده شد. مشارکت­کنندگان در این رویکرد، صاحب‌نظران رشته مدیریت ورزشی سراسر کشور، روحانیان و پرسنل نیروی انتظامی بودند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از سه دور دلفی استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش نقش ورزش در برساخت گرایش‌های هویت‌خواهانه

سید محمد تقی رئیس السادات؛ افشین متقی؛ سیدنصراله سجادی؛ حسین ربیعی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 185-202

چکیده
  ورزش به­ مثابه یک واقعیت و رفتار اجتماعی می­تواند فضایی برای تجلی و بازنمایی کنش­ها و رفتارهای هویت­خواهانه باشد. این امر، به­ویژه در جهان ارتباطاتی و اطلاعاتی امروز و محبوبیت فزاینده­ شماری از ورزش­ها، قابل تامل است. هویت‌خواهی از مهترین شاخص‌های ملی‌گرایی است. در عصر حاضر با وجود گرایش کشورها به سمت جهانی شدن، ملی‌گرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت زنان سالمند شهر تهران در برنامه‌های ورزش همگانی

حمیده صادقی؛ سیدسعید آقایی؛ بهرام قدیمی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 203-216

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت زنان سالمند در ورزش همگانی انجام شد  و با استفاده از چارچوب نظری متغیرهای الگویی پارسنز متغیرهای تنوع اهداف مشارکت، سبک زندگی، پایگاه اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی، جامعه‏پذیری جنسیتی، ناتوان‏انگاری و علاقه‏های فردی استخراج گردید. پژوهش با روش پیمایشی انجام و از ابزار پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل جامعه‌شناختی رویکردهای نوین ورزش های المپیکی در توسعه صلح و دوستی بین‌الملل

کیگاوس سعیدی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ محمدعلی اصلانخانی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 217-238

چکیده
  امر ورزش امروزه محدوده وسیعی را متوجه خود نموده است. اینک ورزش نماد صلح و همزیسـتی، تحمـل و یکدیگرپذیری و زمینه ساز و سازماندهی کننده ارتباطات اقوام در سطح جهان زیر چتـر صلح پذیری و امنیت است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل جامعه­شناختی رویکردهای نوین ورزش های المپیکی در توسعه صلح و دوستی بین­الملل است. روش پژوهش حاضر از نوع کمی و کیفی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی میزان هوشمندی استراتژیک سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

مهران تیشه‌گران؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ سیدصلاح الدین نقشبندی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 239-254

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان هوشمندی استراتژیک سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان (حدود 800 نفر) بود که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آن برابر با 260 نفر برآورد شد. در این پژوهش، برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل طبیعی (مطالعه موردی: استان لرستان)

پوریا بهاران؛ حمید فروغی پور؛ نجف آقایی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 255-272

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل طبیعی در استان لرستان است. روش تحقیق  این مطالعه، توصیفی از نوع  پیمایش مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری و به لحاظ هدف  از نوع کاربردی است که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش  شامل تمامی گردشگران ورزشی در استان لرستان بود که با توجه به فرمول کوکران و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اولویت بندی مولفه های سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بررویدادهای ورزشی ملی و بین المللی

مصطفی علی یاری؛ مهدی سوادی؛ حمیدرضا سایبانی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 273-292

چکیده
  با توجه به اهمیت سرمایه گذاری بخش های خصوصی در صنعت ورزش، هدف اصلی این پژوهش تدوین مدل عوامل سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بررویدادهای ورزشی ملی و بین المللی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده‌ها، از نوع توصیفی- تحلیلی است. در بخش کیفی پژوهش، 30 تن به‌طور هدفمند و در بخش کمی، بر اساس فرمول کوکران 200 نفر متشکل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و تبیین چارچوب تعیین شایستگی کانونی شغلی در ورزشکاران حرفه ای

الهام شکرانی؛ محمدرضا برومند؛ عباس خدایاری

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 293-308

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تعیین و ارزیابی مؤلفه‌های شایستگی کانونی شغلی ورزشکاران حرفه‌ای می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی با هدف کاربردی است. جامعه پژوهش شامل تمامی افراد اگاه به موضوع پژوهش شامل مدیران، اساتید، مربیان و مشاوران شغلی حوزه ورزش حرفه­ای کشور بود. برآورد نمونه بر حسب تعداد قابل کفایت برای تحلیل در نرم­افزار SmartPLS ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران

شایان شهسوارینیک؛ سیدصلاح الدین نقشبندی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، صفحه 309-326

چکیده
  تلاش برای برقراری مسئولیت اجتماعی به باشگاه­های ورزشی کمک می‌کند تا تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته باشند. هدف این تحقیق، طراحی مدل مسئولیت­پذیری اجتماعی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران بود. این تحقیق با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت موجود در مورد پدیده مسئولیت­پذیری باشگاه استقلال انجام شد. همچنین این ...  بیشتر