مقاله پژوهشی
ارائه مدل ساختاری تأثیر تبلیغات رسانه ای بر سبک زندگی ورزش- محور با تبیین نقش میانجی گری بازهویت مدیریت بدن (از دیدگاه کارکنان نیروی انتظامی شهر تهران)

علیرضا جهانگیری؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش؛ چنور ظهرابی؛ سهیلا عبدی نعمت آباد

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 9-28

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.437

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ساختاری تأثیر تبلیغات رسانه ای بر سبک زندگی ورزش- محور با تبیین نقش میانجی گری بازهویت مدیریت بدن در بین کارکنان نیروی انتظامی شهر تهران در سال 1398-1399 بوده است. روش پژوهش حاضر، همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده است. 400  نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط مدل سبک زندگی ، سواد رسانه ای و هویت اجتماعی در سازمان های ورزشی کشور

حمیدرضا عباسی مقدم؛ محمدرضا اسمعیلی؛ طیبه السادات زرگر

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 29-40

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی مدل تأثیر سبک زندگی و سواد رسانه ای بر هویت اجتماعی در سازمان های ورزشی کشور است. 384 نفر از کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کل کشور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند و از پرسشنامة های «هویت اجتماعی» صفاری نیا (1390) دارای 20 گزاره، پرسشنامه «سواد رسانه ای» فلسفی(1393) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فراتحلیلی بر برون‌دادهای هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

لیلا میرواحدی؛ زهره مشکاتی؛ رخساره بادامی؛ سحر فائقی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 41-58

چکیده
  هوش فرهنگی به مثابه یکی از مهم­ترین مهارت­های ارتباطی قرن بیست و یکم در حوزه ورزش، به افزایش ارتباطات مؤثر بین ورزشکاران، مربیان، مدیران ورزشی و ... با پیشینه­های فرهنگی و اجتماعی متفاوت کمک می­نماید تا بتوانند در تعاملاتی سازنده به پیشبرد اهداف ورزشی خود کمک کنند. با توجه به نقش مهم این مهارت در حوزه ورزش، پژوهش حاضر به­دنبال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 59-80

چکیده
  امروزه یکی از مهم­ترین راه­های توسعة کشورها مشارکت فعال مردم است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران بود. در این تحقیق از روش پژوهش کیفی و راهبرد نظریه­پردازی برخاسته از داده­ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران کل و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش­های همگانی، پیشکسوتان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و رتبه بندی موانع پیشرفت فوتبال ساحلی ایران

حمیدرضا زارعی؛ سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ غلامرضا جباری

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 81-94

چکیده
  هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی موانع پیشرفت فوتبال ساحلی ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و به شیوه آمیخته کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولان کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون و هیئت های فوتبال، مدیران باشگاه ها و مربیان برجسته تیم های ملی فوتبال ساحلی برابر با 50 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگویی برای تحلیل سیستم توسعه ورزش‌های پایه (مطالعه موردی: ژیمناستیک)

آذر خسروی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ فریبا محمدیان

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 95-112

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه الگویی برای تحلیل سیستم توسعه ژیمناستیک بود. این تحقیق از نظر نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی صاحب­نظران در زمینه توسعه ژیمناستیک تشکیل می دادند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت به روش دردسترس انتخاب گردید (201 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته خروجی از فاز کیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل موثر بر تحقق حکمرانی مطلوب در صنعت ورزش ایران با رهیافت داده بنیاد

مصطفی محمدی رئوف؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا شجیع؛ علی ملکی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 113-134

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل علّی موثر بر تحقق رویکرد حکمرانی مطلوب در ورزش ایران انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش از منظر ماهیت دادها از نوع کیفی نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین (2008)، از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از منظر هدف بنیادی است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی مولفه های بوم کسب و کار مسکات باشگاه های ورزشی بر اساس مدل استروالدر

مهدی رسولی؛ پرستو قدسی؛ میثم رحیمی زاده؛ علی رغبتی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 135-150

چکیده
  هدف این مطالعه، تدوین مدل بوم کسب و کار مسکات باشگاه های ورزشی بود. از این رو، با استفاده از روش کیفی و تشکیل گروه متمرکز به بررسی عمیق موضوع تحقیق پرداخته شد. افراد آگاه به موضوع پژوهش در حیطه نظری و عملی به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. نمونه آماری تحقیق برای تشکیل گروه متمرکز شامل اعضای کارگروه طراحی نماد ورزش ایران بودند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آزمون مدل نقش میانجی چابکی و نوآوری سازمانی در رابطه علی سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

سعیده مقصودلو؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 151-168

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، آزمون مدل عملیاتی نقش میانجی چابکی سازمانی و نوآوری سازمانی در رابطه علی سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش بنا بر ماهیت داده‌ها از نوع کمی، بر اساس اهداف از نوع کاربردی و به لحاظ روش ­گردآوری داده­ها جزو پژوهش­های همبستگی- پیمایشی با رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران

لیلا زکی زاده؛ علی محمد صفانیا؛ رضا نیک بخش؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان فرح آبادی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 169-188

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور ارائه چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران انجام گرفت. روش تحقیق حاضر از نوع نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) است که در قالب مصاحبه­ و تحلیل محتوایی و ساختاری مصاحبه­ها با روش اشتراوس و کوربین انجام شد. به منظور گردآوری اطلاعات، افراد متخصص و خبره، مسئولان کمیته بازاریابی فدراسیون‌های ورزشی، مسئولان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط علی بازارگرایی با وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات (ارائه مدلی برای باشگاه های بدن سازی)

محسن محمودی؛ حمید فروغی پور؛ نجف آقایی؛ محمد نیکروان

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 189-204

چکیده
  هدف تحقیق حاضر،  تعیین ارتباط علی بین بازارگرایی با وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات بود. روش این تحقیق توصیفی– تحلیلی با رویکرد معادلات ساختاری و با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مشتریان باشگاه های بدن­سازی است که 400 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل انصاف و عدالت ادراک‌شده از تخصیص منابع به گردشگری رویداد ورزشی

حسام مرادی؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی‌ثانی؛ علی فهیمی نژاد

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 205-218

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل انصاف و عدالت ادراک‌شده از تخصیص منابع به گردشگری رویداد ورزشی است. روش تحقیق تحلیلی از نوع علی مقایسه‌ای است. جامعة آماری پژوهش شامل روسا، کارشناسان و مدیران اجرایی فدراسیون‌های ورزشی کشور به تعداد 306 نفر بود. نمونه به صورت کل‌شمار در نظر گرفته شد. تعداد 252 نفر به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند و نرخ بازگشت 35/82 درصد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل معادلات ساختاری تعامل استرس و فرسودگی شغلی بر سلامت روان کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران

فراز موسوی؛ ولی نوذری؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 219-234

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل معادلات ساختاری تعامل استرس و فرسودگی شغلی بر سلامت روان با توجه به تاثیر آن بر کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش (N=1300) شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی تعداد 286 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل تاثیر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمات ارائه شده با نقش میانجی برند سازمانی در باشگاه های ورزشی استان کرمانشاه

نریمان رحمانی تبار؛ شیرین زردشتیان؛ شهاب بهرامی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 235-253

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل تاثیر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمات ارائه شده با نقش میانجی برند سازمانی در باشگاه های ورزشی استان کرمانشاه است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری این پژوهش را مدیران باشگاه های ورزشی استان کرمانشاه تشکیل می­دهند. نمونه­ آماری تحقیق، به صورت تصادفی طبقه‌ای به تعداد 324 نفر انتخاب ­شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر هنر رزمی ترکیبی بر اصلاح رفتار نابهنجار و سازگاری اجتماعی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست

سیدمحمد موسوی؛ نادر پوراصغریان؛ محمد تقی دلیر نقی نیا

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 253-276

چکیده
  این پژوهش با هدف تاثیر هنر رزمی ترکیبی بر اصلاح رفتار نابهنجار و سازگاری اجتماعی در کودکان بدسرپرست و بی سرپرست 8 تا 18 سال شهر تهران جهت توانمندسازی آنها به صورت مطالعه موردی(مرکز نوباوگان محمدعلی مظفری) انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری شامل کودکان 8 تا 18 سال بود که تعداد 20 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل نگرش جوانان به ازدواج و فرزندآوری

اعظم کریمی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 275-292

چکیده
  بخش عمده شکل‌دهنده و ساختاربخش جامعه حتی با وجود تغییرات سریع مدرنیته شامل ازدواج، خانواده و فرزندآوری است که در بیشتر کشورها با جدیت به آن پرداخته می‌شود و اهتمام به خانواده به ویژه فرزندآوری، جزو راهبردها و برنامه‌های توسعه آن کشورهاست. این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل نگرش جوانان شهری و روستایی به ازدواج و فرزندآوری با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر خرم‌آباد)

علی‌حسین حسین‌زاده؛ سارا رشیدی؛ ایوب رستمی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، صفحه 293-310

چکیده
  این پژوهش باهدف مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان شهر خرم‌آباد انجام ‌شده  و از تئوری کییز، دورکیم و پیربوردیو استفاده‌ گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جوانان 15 تا 29 سال شهر خرم آباد در سال 1398 می‌باشد و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 382 نفر است که به شیوه‌ نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم جامعه آماری ...  بیشتر